ปล่อยไปตามลมเลย

All posts tagged ปล่อยไปตามลมเลย

Title: ปล่อยไปตามลมเลย / Bploy Bpai Dtahm Lom Loey (Let It Follow the Wind)
Artist: Nuvo (นูโว)
Album: เป็นอย่างงี้ตั้งแต่เกิดเลย / Bpen Yahng Nee Dtung Dtae Gert Loey (Like This Since Birth)
Year: 1988

(*) ล่องลอยไปไกลความจริง ทิ้งมันเสียความทรงจำ
Laung loy bpai glai kwahm jing ting mun sia kwahm song jum
Floating far off from reality, throwing away the memories
ปล่อยลอยไปตามเวรกรรม เรื่อยไป
Bploy loy bpai dtahm wen gum reuay bpai
Letting myself continuously float off following fate
อยากจะลบล้างและลืมเรื่องเก่า สิ่งที่ร้าวหัวใจเรื่อยมา
Yahk ja lop lahng lae leum reuang gao sing tee rao hua jai reuay mah
I want to erase and forget about the old matters, the things that have continuously broken my heart
ไม่มีใครเข้าใจ เหมือนวันก่อน ไม่มีใครอีกเลย
Mai mee krai kao jai meuan wun gaun mai mee krai eek loey
No one understands like before, there’s no one else

(**) ก็มีเราเพียงลำพัง แล้วจะหวังไปทำไม ไม่มีใครคอยปลอบใจ เหมือนเก่า
Gor mee rao piang lumpung laeo ja wung bpai tummai mai mee krai koy bplaup jai meuan gao
There’s only me alone, so why keep hoping? There’s no one comforting me like before
ไม่มีเหลือแล้วซึ่งกำลังใจ ไม่มีหวังไว้ให้คอยฟันฝ่า
Mai mee leua laeo seung gumlung jai mai mee wung wai hai koy fun fah
There’s no support left, there’s no hope to keep pushing forward
หัวใจมีค่าเพียง แค่เพียงฝุ่น ปล่อยลอยไปตามสายลม
Hua jai mee kah piang kae piang foon bploy loy bpai dtahm sai lom
My heart is only worth as much as a speck of dust left to follow the wind

(***) ปล่อยไปตามลม จะพัดพาเราไป จะไปไหนก็แล้วแต่สายลม
Bploy bpai dtahm lom ja put pah rao bpai ja bpai nai gor laeo dtae sai lom
I let myself follow the wind, it will blow me, wherever I go, it’s up to the wind
จะปลิวไปไกล ไปให้มันไกลไกล เพราะไม่มีใครใครให้ห่วง
Ja bpliew bpai glai bpai hai mun glai glai pror mai mee krai krai hai huang
I’ll blow far, I’ll go far away, because there’s no one who cares about me

(***,***,***,*,**)