ปลายทาง

All posts tagged ปลายทาง

Title: ปลายทาง / Bplai Tahng (Destination)
Artist: May Fonnapa (เมย์ ฝนพา – The Voice)
Album: OST หนึ่งในทรวง / Neung Nai Suang
Year: 2015

โอ้รัก ใยมาแกล้งกัน ให้มาสัมพันธ์ ผูกพันชิดใกล้
Oh ruk yai mah glaeng gun hai mah sumpun pook pun chit glai
Oh, love, why do you tease me? Letting me touch you, connect with you, get near you
แต่แล้ว ไม่มีเยื่อใย กลับปล่อยเราเอาไว้ให้มืดมน
Dtae laeo mai mee yeua yai glup bploy rao ao wai hai meut mon
But now there’s no relationship, you ended up leaving me in the dark

(*) โอ้รัก ที่ไม่เห็นทาง คำตอบก็คือ เป็นไปไม่ได้
Oh ruk tee mai hen tahng kum dtaup gor keu bpen bpai mai dai
Oh, love, there doesn’t seem to be a way, the answer is that it’s impossible
ขวากหนาม ทิ่มแทงหัวใจ จนเดินต่อไม่ไหว
Kwahk nahm tim taeng hua jai jon dern dtor mai wai
Thorns stab my heart until I can’t continue walking
เพราะใจมันเจ็บปวดเหลือเกิน
Pror jai mun jep bpuat leua gern
Because my heart aches so much

(**) รัก..ไม่ใช่ไม่รัก แต่สองเราจะทำอย่างไร
Ruk mai chai mai ruk dtae saung rao ja tum yahng rai
Love… It’s not that we don’t love each other, but what can the two of us do?
ยิ่งเดินมันก็ยิ่งไกลห่างจากปลายทาง
Ying dern mun gor ying glai hahng jahk bplai tahng
The more we walk, the further away we are from our destination
ก็รัก..ไม่ใช่ไม่รัก แต่ว่ามันอับจนหนทาง
Gor ruk mai chai mai ruk dtae wah mun up jon hon tahng
Love… It’s not that we don’t love each other, but there’s no way
ยิ่งมองผ่านรอยน้ำตา ยิ่งปวดหัวใจ
Ying maung pahn roy num dtah ying bput hua jai
The more I look past the tears, the more my heart breaks
(ถึงคราวกล่าวคำร่ำลา ต่อกันแล้วเอย)
(Teung krao glah kum rum lah dtor gun laeo oey)
(It’s time to say good-bye to each other)

(*,**)

Title: ปลายทาง / Plai Tahng (End of the Line)
Artist: Bodyslam
Album: Drive
Year: 2003

ปลายทางที่ฉันรอเธอ ที่สุดก็จบตรงนี้
Plai tahng tee chun ror tur tee soot gor job dtrong nee
It’s the end of the line for me waiting for you, it finally ends right here
ไปดีเถอะนะคนดี ไม่ต้องคิดอะไร
Pai dee tur na kon dee mai dtaung kit arai
Go on, sweetheart, there’s no need to think anything
เข้าใจว่าวันเวลา มันทำให้คนเปลี่ยนไป
Kao jai wah wun welah mun tum hai kon plian pai
I understand time makes people change
แต่ฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้ว
Dtae chun gor kong mai kit toht krai yoo laeo
But I won’t think of blaming anyone
อย่าห่วงเลย
Yah huang loey
Don’t worry

(*) ขอบใจเธอที่เคยรักฉัน ที่เคยร่วมทางกันมา
Kaup jai tur tee koey ruk chun tee koey ruam tahng gun mah
Thank you for once loving me, for once accompanying me
ต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอ
Dtaung kaup jai tee tum hai roo wah mai dtaung ror
I must thank you for letting me know there’s no need to wait
เจ็บยังไงต้องทนรับไว้ ให้เราจบแค่นี้พอ
Jep yung ngai dtaung ton rup wai hai rao job kae nee por
However much it hurts, I must endure it and let us end, that’s it
จากวันนี้ฉันก็จะขอ ให้โชคดี
Jahk wun nee chun gor ja kor hai chohk dee
From today on, I want to wish you good luck

เวลาทุกวินาที ต่อไปคงหมดความหมาย
Welah took winatee dtor pai kong mot kwahm mai
When every second that passes by now is meaningless
จะเร็วจะช้ายังไง เธอก็คงไม่มา
Ja rew ja chah yung ngai tur gor kong mai mah
However fast or slow, you won’t come
เมื่อมันไม่เหลืออะไร เมื่อเธอไม่กลับมาหา
Meua mun mai leua arai meua tur mai glup mah hah
When there’s nothing left, when you won’t come back
ฉันก็คงต้องใช้เวลาที่เหลือ เพื่อลืมเธอ
Chun gor kong dtaung chai welah tee leua peua leum tur
I must spend the time I have left forgetting you

(*)

คนเราต่อให้รักเพียงใด จะรักแทบเป็นแทบตายก็คงไม่สำคัญ
Kon rao dtor hai ruk piang dai ja ruk taep pen taep dtai gor kong mai sumkun
No matter how much we love, even if we love someone to death, it’s not important
ปลายทางเราต้องแยกจากกัน ไม่เหมือนอย่างฝัน
Plai tahng rao dtaung yaek jahk gun mai meuan yahng fun
It’s the end of the line, we must separate, it’s not like my dreams

ขอบใจเธอที่เคยรักฉัน ที่เคยร่วมทางกันมา
Kaup jai tur tee koey ruk chun tee koey ruam tahng gun mah
Thank you for once loving me, for once accompanying me
ต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอ
Dtaung kaup jai tee tum hai roo wah mai dtaung ror
I must thank you for letting me know there’s no need to wait
เจ็บยังไงต้องทนรับไว้ ให้เราจบแค่นี้พอ
Jep yung ngai dtaung ton rup wai hai rao job kae nee por
However much it hurts, I must endure it and let us end, that’s it
เมื่อไม่เหลือคนที่ให้รอ
Meua mai leua kon tee hai ror
When there person I’m waiting for isn’t there anymore
ในเมื่อเธอไม่กลับคืนมา ฉันก็ไม่ควรเฝ้ารอ
Nai meua tur mai glup keun mah chun gor mai kuan fao ror
When you won’t return, I shouldn’t wait
จากวันนี้ฉันก็จะขอ ให้โชคดี
Jahk wun nee chung or ja kor hai chohk dee
From today on, I want to wish you good luck