ปริศนา

All posts tagged ปริศนา

Title: ปริศนา / Bprisanah (Puzzle)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2014

วันนี้ดูเปลี่ยนไป ไยโลกดูเปลี่ยวเหงา
Wun nee doo bplian bpai yai lohk doo bpliao ngao
Today things seem to have changed, why does the world seem so lonely?
เมื่อเธอกับฉัน ต้องมาจบลงเหลือเพียงหนึ่ง
Meua tur gup chun dtaung mah jop long leua piang neung
When you and I must end with only one of us
ใจที่แสนเหน็บหนาว มันก็เริ่มอ่อนล้า
Jai tee saen nep nao mun gor rerm aun lah
My heart that’s so cold is starting to grow weary
ยังคงมืดมัว ดั่งไฟแห่งรักสลัว เรื่องราวความรักไม่มีทางออก
Yung kong meut mua dung fai haeng ruk salua reuang rao kwahm ruk mai mee tahng auk
It’s still dark like the flame of love has been put out, there’s no exit from matters of love

จากวันนี้โลกสลาย และมีมากมายปัญหา
Jahk wun nee lohk salai lae mee mahk mai bpunhah
From now on, the world is crumbling and there’s so many problems
ในใจแตกร้าว ก็เพราะมีสิ่งหนึ่งยังคงค้างคาอยู่
Nai jai dtaek rao gor pror mee sing neung yung kong kahng kah yoo
In side, my heart is breaking because there’s one thing that’s still remaining
ไม่มีแม้ใครสักคน ที่จะเข้ามาห่วงใย
Mai mee mae krai suk kon tee ja kao mah huang yai
There’s not one person who will come and worry about me
มาให้ความหวัง สิ่งเดียวที่จะพลาดพลั้ง ก็คงเป็นเราไม่ก้าวเดินต่อ
Mah hai kwahm wung sing diao tee ja plaht plung gor kong bpen rao mai gao dern dtor
Who will come and give me hope, the one thing that I screwed up on is that we didn’t move forward

(*) ใจคนเราเปลี่ยนไป เหตุใดรักแท้จึงอวสาน
Jai kon rao bplian bpai het dai ruk tae jeung ahwasahn
The human heart changes, why does love have to end?
ฉันขอให้โชคชะตา ช่วยโปรดดลใจให้หวนคืน
Chun kor hai chohk chadtah chuay bproht don jai hai huan keun
I hope destiny will please inspire our hearts to come back
ใจของคนเปลี่ยนไป อ้อนวอนท้องฟ้าเฝ้าอธิษฐาน
Jai kaung kon bplian bpai aun waun taung fah fao attittahn
The human heart changes, I beg the sky, praying
ฉันขอเป็นหยดน้ำตา สุดท้าย
Chun kor bpen yot num dtah soot tai
I want these to be my final tears

มีผู้คนมากมาย ยังเฝ้าคอยใฝ่หา
Mee poo kon mahk mai yung fao koy fai hah
There’s so many people still searching
เป็นปริศนา ว่าเราเกิดมาเพื่อใครสักคนหนึ่ง
Bpen bprisanah wah rao gert mah peua krai suk kon neung
It’s a puzzle figuring out the one person we were born for
คนที่ไม่ทำร้าย จะไม่ทิ้งกันไปไหน
Kon tee mai tum rai ja mai ting gun bpai nai
The person who won’t hurt us and won’t abandon us
และให้ความหวัง ให้ไฟแห่งรักสาดแสง และมีเส้นทางให้ก้าวเดินต่อ
Lae hai kwahm wung hai fai haeng ruk saht saeng lae mee sen tahng hai gao dern dtor
And give us hope, making the flame of love blaze and have a way for us to move forward

(*,*)