ปรารถนาสิ่งใดฤๅ

All posts tagged ปรารถนาสิ่งใดฤๅ

Title: ปรารถนาสิ่งใดฤๅ / Bprahttanah Sing Dai Reu (What Do I Desire?)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
Yoo peua kwahm ruk reu yoo peua kwahm fun yoo peua suttah reu yoo peua kwahm wung
Am I living for love or living for dreams? Am I living for faith or living for hope?
อยู่เพื่อชีวิตตัวเอง หรืออยู่ไปเพื่อใครกัน ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร
Yoo peua cheewit dtua eng reu yoo bpai peua krai gun hai dtua chund tai dtae cheu yung dtaung yoo peua krai
Am I living for my own life, or living for someone else? If I die, who must my name still live on for?

ยังรู้สึก ยังต้องการใครสักคน ยังฝันใฝ่ ทางหนใดจะหลุดพ้น
Yung roo seuk yung dtaung gahn krai suk kon yung fun fai tahng hon dai ja loot pon
I still feel it, I still want someone, I’m still dreaming for any path that will set me free

(*) เฝ้าตามหาร้อยพันหมื่นเหตุผล เหตุใดหนอใจเราใยสับสน
Fao dtahm hah roy pun meun het pon het dai nor jai rao yung sup son
I’ve come up with hundreds of thousands of reasons, but for which reason is my heart still confused?
หนึ่งชีวิตคนเราล่วนทุกข์ทน หมื่นเหตุผลอับจนหัวใจ
Neung cheewit kon rao luan took ton meun het pon up jon hua jai
The human life is suffering, ten thousand reasons, I’m at my wit’s end

(**) ปรารถนาสิ่งใดกัน สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอย มีชีวิตอย่างเลื่อนลอย ตะวันคล้อยลาลับไป
Bprahttanah sing dai gun sing tee chun nun fao koy mee cheewit yahng leuan loy dtawun kloy lah lup bpai
What do I desire? What’s the thing that I’ve waited for? I’m living uncertainly, the sun is starting to set
ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อนฟ้า ชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่ หรือชีวิตฉันเลยล่วงไปโดยไม่มีอะไรเลย
Rahdtree duang dao loy gleuan fah cheewit chun mee koon kah reu mai reu cheewit chun loey luang bpai doy mai mee arai loey
The night with stars floating through the sky, does my life have value? Or is my life passing by without anything at all?

ยังทุกข์ทน ยังวกวนไร้จุดหมาย ยังร้องไห้ ให้เรื่องราวที่ผ่านพ้น
Yung took ton yung wok won rai joot mai yung raung hai hai reuang rao tee pahn pon
I’m still suffering, still going in circles with no aim, I’m still crying over the matters of the past

(*,**)

(ปรารถนาสิ่งใดกัน)
(Bprahttanah sing dai gun)
(What do I desire?)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   
A perfect song for anyone going through a midlife/existential crisis~