นิทานหลอกเด็ก

All posts tagged นิทานหลอกเด็ก

Title: นิทานหลอกเด็ก / Nitahn Lauk Dek (Fairy Tales Deceive Children)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2010

ย้อนกลับไปเมื่อสมัยฉันเป็นเด็ก
Yaun glup bpai meua samai chun bpen dek
Going back to when I was a kid
ไม่รู้จักดีพอในเรื่องจริง เรื่องเท็จ
Mai roo juk dee por nai reuang jing reuang tet
I wasn’t familiar enough with what was true and what was imaginary
แม่เคยเล่านิทานก่อนนอนให้ฉันฟัง
Mae koey lao nitahn gaun naun hai chun fung
My mother used to tell me fairy tales before bed
มีเจ้าชาย เจ้าหญิง มีราชรถ มีวัง
Mee jao chai jao ying mee racharot mee wung
There was a prince, a princess, a carriage, and a castle
เมื่อนิทานเรื่องนั้นอวสาน
Meua nitahn reuang nun awasahn
When that fairy tale ended
ฉันจึงเกิดศรัทธาว่าโลกนี้สวยงาม
Chun jeung gert suttah wah lohk nee suay ngahm
I believed that this world was beautiful
จึงออกเดินเล่นหัวเราะร่าเริงไปในสนาม
Jeung auk dern len huaror rahrerng bpai nai sanahm
So I’d go out laughing and having fun in the playground
พบเด็กอีกคน ไม่เคยเห็นหน้าค่านาม
Pob dek eek kon mai koey hen nah kahnahm
I met another kid, I’d never seen a face like hers
ฉันชักชวนเขามาเล่นเจ้าชายเจ้าหญิง
Chun chuk chuan kao mah len jao chai jao ying
I invited her to play prince and princess
แล้วเราก็จับมือกันวิ่งไปกลางหมู่นกผกผิน
Laeo rao gor jup meu gun wing bpai glahng moo nok pok pin
And we held hands and ran through the flocks of birds
สมมุติมีชุดสวยงามจากดอกกระถิน
Sommoot mee choot suay nahm jahk dauk gratin
We supposed we had beautiful clothes from flowers
สร้างปราสาทด้วยทราย สร้างมังกรร้ายจากโขดหิน
Sahng bprahsaht duay sai sahng munggorn rai jahk kohn hin
We made a castle out of sand, we made an evil dragon out of rocks
แต่ทันใดนั้น เมื่อเขาพบว่าฉันมีสิ่งแปลก
Dtae tun dai nun meua kao pob wah chun mee sing bplaek
But at that moment, when she saw I had something strange
เขาผลักฉันล้มก่อนจะถ่มน้ำลายรด
Kao pluk chun lom gaun ja tom numlai rot
She pushed me down and spit on me
ศรัทธาที่เคยเชื่อว่าโลกสวยงามจึงตกแตก
Saruttah tee koey cheua wah lohk suay ngahm jeung dtok dtaek
What I once believed, that the world was beautiful, was destroyed
เมื่อเขาบอกว่าพวกตัวประหลาดมีสิทธิ์เป็นได้แค่แม่มด
Meua kao bakw ah puak dtua bpralaht mee sit bpen dai kae mae mot
When she told me monsters only had the right to be a witch

(*) ช่วยบอกฉันที ฉันผิดตรงไหน ก็รู้ดี ก็รู้อยู่แก่ใจ
Chuay bauk chun tee chun pit dtrong nai gor roo dee gor roo yoo gae jai
Please tell me where I went wrong? I know, I know full well
ความจริงที่โลกมี นั้นอยู่ตรงไหน ไม่เข้าใจ อยากหนีไป
Kwahm jing tee lohk mee nun yoo dtrong nai mai kao jai yahk nee bpai
Where is the truth in this world? I don’t understand, I want to run away

ฉันกลับบ้านไปเผาหนังสือนิทานทิ้ง
Chun glup bahn bpai pao nung seu nitahn ting
I went home and burned my fairy tale books
ไม่มีเจ้าชาย ไม่มีเจ้าหญิง
Mai mee jao chai mai mee jao ying
There was no prince, there was no princess
ไม่มีมังกรร้าย โขดหินคือโขดหิน
Mai mee mung gorn rai koht hin keu koht hin
There was no evil dragon, a rock is just a rock
ไม่มีอัศวิน โลกนี้มีแต่กังฉิน
Mai mee ussawin lohk nee mee dtae gungchin
There’s no knight, this world only has corruption
ไม่มีนางฟ้ามาเนรมิตยามเราเข้าตาจน
Mai mee nahng fah mah nayramit yahm rao kao dtah jon
There’s no angel who comes and changes things when we’re desperate
มีเพียงดอกเบี้ยธนาคารมอบให้แก่คนจน
Mee piang dauk bia tanahkahn maup hai gae kon jon
Only bank interest is given to poor people
ไม่มีตอนจบคนให้อภัยแก่ผู้ร้าย
Mai mee dtaun jop kon hai apai gae poo rai
There is no ending where people forgive criminals
มีแต่ในตอนสุดท้ายต้องจบด้วยเสียงปืนกล
Mee dtae nai dtaun soot tai dtaung jop duay sia bpeun gon
In the end, it finishes with just the sound of a machine gun
ไม่มีคำว่ารักแท้มอบให้แก่คนอย่างฉัน
Mai mee kum wah ruk tae maup hai gae kon yahng chun
There’s no love given to someone like me
เป็นคนผิดแปลกต้องนุ่งห่มความเดียดฉันท์
Bpen kon pit bplaek dtaung noong hom kwahm diat chun
I’m a strange, mistaken person, I must wear their hatred
ไม่มีสายลมจากเบื้องบนพัดกังหัน
Mai mee sai lom jahk beuang bon put gung hun
There’s no wind from above blowing the windmill
ไม่มีนรก ไม่มีพื้นดิน ไม่มีสวรรค์
Mai mee narok mai mee peun din mai me esawun
There’s no hell, no ground, no heaven
ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเวทย์มนต์ ไม่มีหงส์ขาว ไม่มีติ่งอะไรทั้งนั้น
Mai mee roy yim mai mee wet mon mai mee hong kao mai mee dting arai tung nun
There’s no smile, there’s no magic, there’s no white swan, there’s nothing crazy like that
เรื่องจริงมีแต่อีกาเกาะกิ่งไม้รอจิกซากศพเท่านั้น
Reuang jing mee dtae ee gah gor ging mai ror jik sahk sop tao nun
In reality, there’s only a crow holding on to a branch, just waiting to peck at a corpse
และเมื่อหนังสือนิทานเล่มนั้น
Lae meua nung seu nitahn lem nun
And when those fairy tales
มอดไหม้เป็นถ่านฉันเหลือแค่หนึ่งคำถามเท่านั้น
Maut mai bpen tahn chun leua kae neung kum tahm tao nun
Burned into ashes, I was left with just one question

(*)

รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน
Ror wun tee chun ja bpen chun kwahm jing mai suay meuan dung fun
I’m waiting for the day that I’ll be me, reality isn’t pretty like in a dream
รอคอยให้ถึงซักวัน ให้ถึงซักวัน ที่ฉันนั้นต้องการ
Ror koy hai teung suk wun hai teung suk wun tee chun nun dtaung ahn
I’m waiting for some day, some day that I desire
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน
Ror wun tee chun ja bpen chun kwahm jing mai suay meuan dung fun
I’m waiting for the day that I’ll be me, reality isn’t pretty like in a dream
รอคอยให้ถึงซักวัน ให้ถึงซักวัน ให้หายทรมาน
Ror koy hai teung suk wun hai teung suk wun hai hai toramahn
I’m waiting for some day, some day that the torture will disappear
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน
Ror wun tee chun ja bpen chun ror wun tee chun ja bpen chun
I’m waiting for the day that I’ll be me, I’m waiting for the day that I’ll be me
ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน รอวันที่ฉันนั้นต้องการ
Kwahm jing mai suay meuan dung fun ror wun tee chun nun dtaung gahn
Reality isn’t pretty like in a dream, I’m waiting for the day that I desire
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน
Ror wun tee chun ja bpen chun ror wun tee chun ja bpen chun
I’m waiting for the day that I’ll be me, I’m waiting for the day that I’ll be me
ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน รอวันให้หายทรมาน
Kwahm jing mai suay meuan dung fun ror wun hai hai toramahn
Reality isn’t pretty like in a dream, I’m waiting for the day that the torture will disappear

ฉันเดินกลับไปสนามแห่งนั้น
Chun dern glup bpai sanahm haeng nun
I went back to that playground
แล้วพบกับเด็กคนเดิมอีกครั้ง
Laeo pob gup dek kon derm eek krung
And met the same girl again
หันซ้ายขวาว่าไม่เห็นมีคนอื่น
Hun sai kwah wah mai hen mee kon eun
Turning to the left and the right, I didn’t see anyone else
ฉันเลยวิ่งเข้าไปผลักเขาตกกระดานลื่น
Chun loey wing kao bpai pluk kao dtok gradahn leun
So I ran up and shoved her down the slide
แล้วฉันก็ค้นพบ
Laeo chun gor kon pob
And I discovered
นิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจในตอนจบ
Nitahn reuang nee mee kadti saun jai nai staun jop
That this fairy tale had a moral at the end
ว่าถ้าหากแก้มซ้ายเราโดนตบ
Wah tah hahk gaem sai rao dohn dtop
That if our left cheek is slapped
ต้องรู้จักใช้หมัดขวาโต้ตอบไม่ใช่ยอมหรือว่าหลบ
Dtaung roo juk chai mut kwai dtoh dtaup mai chai yaum reu wah lop
We must know how to use our right fist to hit back, not just take it or duck
ช่างอีสป ช่างนิทาน ช่างนิยาย
Chahng ee sop chahng nitahn chahng niyai
Screw Aesop, screw fairy tales, screw fables
โลกมันโหดร้ายแต่จะมีฉันที่ไม่ตาย
Lohk mun hoht rai dtae ja mee chun tee mai dtai
The world is cruel, but I’m still alive
ช่างแม่มด ช่างเจ้าหญิง ช่างเจ้าชาย
Chahng mae mot chahng jao ying chahng jao chai
Screw witches, screw princesses, screw princes
ในความเป็นจริงมันมีแค่คนหรือไม่ก็ควาย
Nai kwahm bpen jing mun mee kae kon reu mai gor kwai
In reality, there’s just people, and if not, then buffalo
เด็กคนนั้นนอนร้องไห้อยู่กับพื้น
Dek kon nun naun raung hai yoo gup peun
That kid cried herself to sleep on the ground
หันซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นมีคนอื่น
Hun sai kwah gor yung mai hen mee kon eun
Looking to the left and the right, I didn’t see anyone else
ฉันเลยเดินไปถุยน้ำลายใส่มัน
Chun loey dern bpai tooy num lai sai mun
So I walked up and spit on her
ก่อนมองหน้าแล้วบอกให้ตอบคำถามฉัน
Guan maung nah laeo bauk hai dtop kum tahm chun
Before looking at her face and telling her to answer my question

(*,*)

   

Words By ฟักกลิ้ง ฮีโร่ และ วอบแวบแวววาว แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Music By วอบแวบแวววาว แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Arranged By กินหมี่ ในนามหลานยายเจือ แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Produced & Composed By กินหมี่ ในนามหลานยายเจือ แห่ง ตระกูลหกหกสอง