นาทีที่ยิ่งใหญ่

All posts tagged นาทีที่ยิ่งใหญ่

Title: นาทีที่ยิ่งใหญ่ / Nahtee Tee Ying Yai (A Great Moment)
Artist: Klear
Album: OST สงครามนักปั้น / Songkrahm Nuk Bpun
Year: 2018

บนทางเดิน อาจไม่มีทางไหน มุ่งไปดวงดาว
Bon tahng dern aht mai mee tahng nai moong bpai duang dao
On this path, there might not be a way straight to the stars
ที่ส่องสกาวบนนภา
Tee saung sagao bon napah
That twinkle in the sky
และคนที่เดินดิน ทุกทุกคน ก็รู้ว่า
Lae kon tee dern din took took kon gor roo wah
And every person who walks on the ground knows that
มันไกลเกินที่คนจะก้าวไป
Mun glai gern tee kon ja gao bpai
It’s too far for people to walk to

ในความเป็นจริง เส้นทางบนดินนั้น ก็มีดวงดาว
Nai kwahm bpen jing sen tahng bon din nun gor mee duang dao
In reality, that path on the ground has stars
ที่ส่องสกาว อยู่ไม่ไกล
Tee saung sagao yoo mai glai
That twinkle from close by
และตัวฉันคนหนึ่ง ที่ต้องการจะก้าวไป
Lae dtua chun kon neung tee dtaung gahn ja gao bpai
And I, who want to keep going
ฉันมั่นใจ ว่าคงไม่ยากเกิน
Chun mun jai wah kong mai yahk gern
I’m certain it’s not too difficult

(*) เพราะฉันนั้นต้องการมี เสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่
Pror chun nun dtaung gahn mee siao nahtee tee ying yai
Because I want a fraction of a moment that’s great
ให้ใจจดไว้ นานเท่านาน
Hai jai jot wai nahn tao nahn
For my heart to remember for as long as possible
อยากจะได้ภูมิใจ ที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่าน
Yahk ja dai poom jai tee meu chun koey dai euam pahn
I want to be proud that my hand that once reached out
ได้เก็บดาว ที่แสนไกล ด้วยตัวฉันเอง
Dai gep dao tee saen glai duay dtua chun eng
Was able to grab a star for far away on my own accord

คนบางคน อาจจะมีใจท้อ แค่ตรงกลางทาง
Kon bahng kon aht ja mee jai tor kae dtrong glahng tahng
Some people might be discouraged only reaching midway
หมดความหวัง ในหัวใจ
Mot kwahm wung nai hua jai
Feeling hopeless
แต่มีฉันคนหนึ่ง ที่ยังคงจะก้าวไป
Dtae mee chun kon neung tee yung kong ja gao bpai
But there’s still me who will keep going
ฉันมั่นใจ กับทางที่เลือกเดิน
Chun mun jai gup tahng tee leuak dern
I’m certain about the path I’ve chosen to follow

(*)

ฉันนั้นต้องการ เขียนตำนานให้หัวใจ
Chun nun dtaung gahn kian dtum nahn hai hua jai
I want to write a legend for my heart
เพื่อจำจดไว้นานเท่านาน
Peua jum jot wai nahn tao nahn
To be remembered for as long as possible
สิ่งที่ฉันทำไป จะเป็นเส้นทางให้ข้ามผ่าน
Sing tee chun tum bpai ja bpen sen tahng hai kahm pahn
The things I do will be a path to get over this
สู่จุดหมายที่ตั้งใจ ด้วยตัวฉันเอง
Soo joot mai tee dtung jai duay dtua chun eng
Towards my intended goal by my own accord

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ธนา ลวสุต