นักเดินทาง

All posts tagged นักเดินทาง

Title: นักเดินทาง / Nuk Dern Tahng (Traveller)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2019

ออกเดินทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักที
Auk dern tahng mah nahn lai bpee mai koey jur krai tee click suk tee
I’ve been travelling for many years, I’ve never found someone whom I clicked with
ฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉัน
Chun yung cheua wah mun dtaung me ekon tee por dee gup chun
I still believe that there must be someone just right for me
และฉันเชื่อว่าใครคนหนึ่งกำลังเดินตามหาตัวฉันเช่นกัน
Lae chun cheua wah krai kon neung ugmlung dern dtahm hah dtua chun chen gun
And I believe that that person is searching for me too
ฉันก็ขอให้ใครคนนั้น เขายังไม่ถอดใจ
Chun gor kor hai krai kon nun kao yung mai taut jai
I hope that person hasn’t gotten discouraged yet

(*) การเดินทางครั้งนี้ ฉันว่าคุ้ม
Gahn dern tahng krung nee chun wah koom
I think this journey is worth it
และความเหนื่อยล้าก็คงสลายหายไป
Lae kwahm neuay lah gor kong salai hai bpai
And my exhaustion will disintegrate away
เมื่อพบเธอ
Meua pob tur
When I meet you

(**) และฉันรู้ เราต้องพบกัน เราจะรักกัน
Lae chun roo rao dtaung pob gun rao ja ruk gun
And I know we must meet and fall in love
ใครคนนั้น เธออยู่ไหน
Krai kon nun tur yoo nai
Where are you, my certain someone?
จะเฝ้ารอ เธอนะคนดี รอบอกคำนี้
Ja fao ror tur na kon dee ror bauk kum nee
I’ll wait for you, darling, I’ll wait to tell you these words;
ว่ารักเธอ รักเธอ รักเธอ
Wah ruk tur ruk tur ruk tur
That I love you, love you, love you
แม้ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
Mae mai roo wah tur yoo nai
Even though I don’t know where you are

แม้วันนี้ยังคงเดียวดาย ไม่มีทีท่าจะเจอเลยคนข้างกาย
Mae wun nee yung kong diao dai mai mee tee tah ja jur loey kon kahng gai
Even though today I’m still alone and there’s no one to be seen at my side
เหงาก็เหงาก็แค่เท่านั้น แต่ฉันไม่ถอดใจ
Ngao gor ngao gor kae tao nun dtae chun mai taut jai
It’s lonely, it’s lonely, that’s all, but I’m not discouraged

(*,**,**)

อยู่ไหน คนที่ฉันตามหา อยู่ไหน
Yoo nai kon tee chun dtahm hah yoo nai
Where are you? The person whom I’ve been searching for, where are you?
อยู่ไหน คนที่ฉันตามหา เราคงได้พบกันสักวัน
Yoo nai kon tee chun dtahm hah rao kong dai pob gun suk wun
Where are you? The person whom I’ve been searching for, we’ll meet some day

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : ประทีป สิริอิสสระนันท์
LYRICS : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MELODY : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ARRANGE : ประทีป สิริอิสสระนันท์