ทำให้ตาย

All posts tagged ทำให้ตาย

Title: ทำให้ตาย / Tum Hai Dtai (Do Everything Possible)
English Title: “Not Me”
Artist: Oui Buddha Bless ft. Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

แล้ววันนี้มันก็ถึงเวลา
Laeo wun nee mun gor teung welah
Today it’s time
จบเรื่องราวที่สร้างกันมาฉันต้องยอมรับ
Jop reuang rao tee sahng gun mah chun dtaung yaum rup
To end the stories we created, I must accept it
เมื่อเธอบอกว่าเธอจะพอละ
Meua tur bauk wah tur ja por la
When you told me you had enough
ทำใจก็ในเมื่อเธอไม่มีใจ
Tum jai gor nai meua tur mai mee jai
I came to terms with it when you told me you didn’t have feelings for me
ทำยังไงเธอก็จะไป
Tum yung ngai tur gor ja bpai
No matter what I do, you’re going to go
ฉันต้องยอมรับ
Chun dtaung yaum rup
I must accept
ว่าเป็นได้แค่คนที่เธอเคยรัก
Wah bpen dai kae kon tee tur koey ruk
That all I can be is someone whom you once loved

ให้ทุ่มเทแค่ไหน ถ้าคนหมดรักจะทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
Hai toom tay kae nai tah kon mot ruk ja tum tao rai mun gor mai por
However much you devote, if someone doesn’t love you anymore, no matter how much you do, it’s not enough
ท้อ ยิ่งทำยิ่งท้อ เธอบอกให้ฉันนั้นไม่ต้องรอพอแล้วควรตัดใจ
Tor ying tum ying tor tur bauk hai chun nun mai dtaung ror por laeo kuan dtut jai
Discouraged, the more I do, the more discouraged I am, you told me there’s no need to wait, you’ve had enough, I should give you up
พอแล้วฉันพอดีกว่าไม่อยากเสียเวลาเสียน้ำตาให้เธออีก
Por laeo chun por dee gwah mai yahk sia welah sia num dtah hai tur eek
Enough, I should have enough, I don’t want to waste any more time or tears on you
ต้องยอมปล่อยให้เธอไป แม้ภายในใจฉันจะมีเธอเพียงแค่คนเดียว
Dtaung yaum bploy hai tur bpai mae pai nai jai chun ja mee tur piang kae kon diao
I must willingly let you go, even though I still have only you in my heart

เพราะฉันนั้นรู้และฉันเข้าใจ
Pror chun nun roo lae chun kao jai
Because I know and understand
ว่าคนจะไปยังไงก็ต้องไป
Wah kon ja bpai yung ngai gor dtaung bpai
That if someone’s going to go, no matter what, they’ll go
ยื้อเพื่ออะไรถ้าในหัวใจเธอในตอนนี้มันไม่มีฉัน
Yeu peua arai tah nai hua jai tur nai dtaun nee mun mai mee chun
Why hold you back if you don’t have me in your heart right now?

(*) ขอให้เธอได้เจอกับใครคนนั้น
Kor hai tur dai jur gup krai kon nun
I hope you meet that someone
ที่เข้ากันได้ดีกับเธอทุกอย่าง
Tee kao gun dai dee gup tur took yahng
Who gets along well with you in everything
ฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีทางเป็นคนที่เธอต้องการในหัวใจ
Chun roo dee wah kong ja mai mee tahng bpen kon tee tur dtaung gahn nai hua jai
I know full well that there’s no way for me to be the person you want in your heart
ขอให้เธอได้เจอกับคนในฝัน
Kor hai tur dai jur gup kon nai fun
I hope you meet the guy of your dreams
ที่เท่าเทียมกันยามที่เธอเดินข้างกาย
Tee tao tiam gun yahm tee tur dern kahng gai
Who is equal with you when you’re walking side by side
ฉันรู้ดีว่าคงไม่มีความหมาย
Chun roo dee wah kong mai mee kwahm mai
I know full well it’s meaningless
ต่อให้ฉัน ทำให้ตาย คนนั้นก็ไม่ใช่ฉันอยู่ดี
Dtor hai chun tum hai dai kon nun gor mai chai chun yoo dee
No matter if I do everything possible, that person won’t be me

ปล่อยไปจะไม่ฉุดรั้งอยากให้เธออย่างที่เธอฝัน
Bploy bpai ja mai choot rung yahk hai tur yahng tee tur fung
I let you go, I won’t hold you back, I want to give you want you dream of
เหตุผลมากมายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
Hetpon mahk mai yahng nohn yahng nee yahng nun
There’s so many different reasons
คนที่เธอฝันไว้ตอนนี้มันคงไม่ใช่ฉัน
Kon tee tur fun wai dtaun nee mun kong mai chai chun
The person you’re dreaming of now isn’t me
ที่ผ่านมาฉันทุ่มเทลงไป
Tee pahn mah chun toom tay long bpai
I devoted myself in the past
เธอบอกกับฉันว่าเธอซาบซึ้งและเข้าใจ
Tur bauk gup chun wah tur sahp seung lae kao jai
You told me that you were touched and understood
แต่ในเมื่อหมดรักก็ไม่รู้ทำไงรู้แต่ตอนนี้ว่าเธอต้องการจะไป
Dtae nai meua mot ruk gor mai roo tum ngai roo dtae dtaun nee wah tur dtaung gahn ja b pai
But when you don’t love me anymore, you don’t know what to do, all you know is that you want to go

เดินเคียงข้างกันเธอคงไม่ภูมิใจแล้วน่ะสิ
Dern kiang kahng gun tur kong mai poom jai laeo na si
You’re not proud to walk beside me anymore
ไม่เหมือนตอนยังรักกันฉันทำอะไรเธอก็ว่าดี
Mai meuan dtaun yung ruk gun chun tum arai tur gor wah dee
Unlike when we were in love, you thought everything I did was good
เตรียมใจไม่ทันเหมือนกำลังฝันอยู่ดีๆ
Dtriam jai mai tun meuan gumlung fun yoo dee dee
I wasn’t prepared, it’s like all the sudden I was dreaming
แล้วก็มาปลุกฉันด้วยคำว่าพอกันที
Laeo gor mah bplook chun duay kum wah por gun tee
Then you pushed me away with your words of “I’ve had enough”
โลกที่สดใสต้องกลับกลายเป็นสีเทา
Lohk tee sot sai dtaung glup glai bpen see tao
The bright world ended up grey
โทษใครไม่ได้มันผิดที่ใจของเรา
Toht krai mai dai mun pit tee jai kaung rao
No one can be blamed, it’s our hearts’ fault
จำให้ขึ้นใจ ทำดีให้ตาย ถ้าไม่ใช่ยังไงเค้าก็ไม่เอา
Jum hai keun jai tum dee hai dtai tah mai cahi yung ngai kao gor mai ao
Remember, you can do everything possible, but if it’s not right, no matter what, they won’t want you

(*)

ยอมรับความจริงวันนี้ไม่มีเธอ
Yaum rup kwahm jing wun nee mai mee tur
I’ve accepted the truth that I don’t have you today
จากวันนี้ไปคงไม่เจอ
Jahk wun nee bpai kong mai jur
From now on, we won’t meet
เจ็บมากแค่ไหนต้องทนให้ไหวยอมปล่อยให้เธอไปทั้งน้ำตา
Jep mahk kae nai dtaung ton hai wai yaum bploy hai tur bapi tung num dtah
However much it hurts, I must endure it and let you go with tears

(*)

   

Melody : Oui, Wanyai
Lyrics : Oui, Wanyai
Produced & Arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai