ทำดีได้ดี

All posts tagged ทำดีได้ดี

Title: ทำดีได้ดี / Tum Dee Dai Dee (What Goes Around Comes Around)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล; วสันต์ โชติกุล)
Album: กระดี่ได้น้ำ / Gra Dee Dai Num (A Fish Gets Water)
Year: 1988

หากเราคิดอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นทางสู่ความสำเร็จ
Hahk rao kit arai suk yahng peua bpen tahng soo kwahm sumret
If we think of something as a path to success
หากเราคิดจะทำให้เสร็จ อย่าพูดเท็จกับตัวของเรา
Hahk rao kit ja tum hai set yah poot tet gup dtua kaung rao
If we think of doing something to completion, don’t lie to yourself
อย่างน้อยเราควรต้องดู เพื่อจะรู้ว่าดีหรือไม่
Yahng noy rao kuan dtaung doo peua ja roo wah dee reu mai
We should at least take a look at it to know if it’s good or not
หากต้องทำแล้วเบียดเบียนใคร ไม่ทำ
Hahk dtaung tum laeo biat bian krai mai tum
If doing it will exploit anyone, then we shouldn’t do it

(*) เมื่อชีวิตคือการก้าวเดิน เรื่องสรรเสริญ คือความยิ่งใหญ่
Meua cheewit keu gahn gao dern reuang sun sern keu kwahm ying yai
When life is a journey, admirable things are important
เมื่อชีวิตคือการก้าวไป ประดับไว้ทำดีได้ดี
Meua cheewit keu gahn gao bpai bpradup wai tum dee dai dee
When life is moving forward, decorate it, what goes around, comes around

(**) ตอกย้ำ ทำดี ได้ดี สิ่งนี้ ที่เป็น ศักดิ์ศรี
Dauk yum tum dee dai dee sing nee tee bpen suk see
I’m emphasizing this, what goes around, comes around, this is honor
รู้แล้วทำดีเข้าไป ถึงไหนก็ไม่มีโง่
Roo laeo tum dee kao bpai teung nai gor mai mee ngoh
I know if I do good, no matter the extent, it’s not stupid
เกิดเป็นคนทนโท่ ทำดี โอ้โฮ ได้ดี
Gert bpen kon ton toh tum dee oh hoh dai dee
We were obviously born human, what goes around comes around

หากปัญหายังมาสุมอยู่ เท่ากับรู้ความดีนั้นห่าง
Hahk bpunhah yung mah soom yoo tao gup roo kwahm dee nun hahng
If problems are still piling up, we know goodness is distant
หากไม่คิดจะทำเสียบ้าง ไม่มีทางทำดีได้ดี
Hahk mai kit ja tum sia bahng mai mee tahng tum dee dai dee
If we don’t think of doing anything, there’s no way we can get goodness back in return

(*, **)

ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี
Tum dee dai dee tum dee dai dee tum dee dai dee tum dee dai dee
What goes around comes around, what goes around comes around, what goes around comes around, what goes around comes around