ถ่านไฟเก่า

All posts tagged ถ่านไฟเก่า

Title: ถ่านไฟเก่า / Tahn Fai Gao (An Old Flame)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

รู้ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร
Roo gaun mee chun nun tur mee krai
I know that you had someone else before me
และเขาสำคัญเท่าไร ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
Lae kao sumkun tao rai gun tee kao jahk bpai ting tur
And how important he was to you before he dumped you
ฉันก็คือคนที่มีแค่ใจ ที่รับเธอได้เสมอ
Chun gor keu kon tee mee kae jai tee rup tur dai samur
I’m someone who has only a heart that can always accept you
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม
Tung roo wah tur mai koey leum
Even though I know that you never forget

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ก็ยอม เพราะหวังสักวัน ชนะหัวใจของเธอ
Dtae gor yaum pror wung suk wun chana hua jai kaung tur
But I’m willing because I hope that some day I’ll win your heart

แล้วสิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
Laeo sing tee chun nun koey waht glua
The thing that I once feared
ไม่ขอให้มันเป็นจริง สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
Mai kor hai mun bpen jing sing tee tum hai tur wai wun
That I didn’t want to be real, the thing that shook you
เขากลับเข้ามา ให้เธอเห็นใจ
Kao glup kao mahh ai tur hen jai
He came back and made you sympathize with him
และขอให้เธออภัย แล้วฉันต้องทำอย่างไร
Lae kor hai tur apai laeo chund taung tum yahng rai
And asked you to forgive him, now what should I do?

เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*) เพราะว่าเธอและเขา
Pror wah tur lae kao
Because you and him
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
Tahn fai gao yung raun ror wun reu feun
Your old flame is still hot, waiting for the day to be revived
แล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
Laeo kon mah tee lung dtaung ton dtaung feun yahng chun kon nee
And the person who came afterwards must endure it and resist, like me
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
Tur dtaung bauk witee hai tum jai
You must tell me how to accept it

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
Dtae tee yaum pror chung or yahk chana jai
But I was willing because I wanted to win your heart
เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*,*)

เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอ ยังมีไฟ
Meua tahn fai gao kaung tur yung mee fai
When your old flame is still burning
อย่าได้ปล่อยฉันตาย ในกองไฟ
Yah dai bploy chund tai nai gaung fai
Don’t let me die in the fire

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;พงศ์เพชร กลิ่นหอม