ถึงเวลาจะบอกรัก

All posts tagged ถึงเวลาจะบอกรัก

Title: ถึงเวลาจะบอกรัก / Teung Welah Ja Bauk Ruk (It’s Time to Tell You I Love You)
Artist: สุนารี ราชสีมา
Album: ??
Year: ??

ถึง เวลา จะบอกว่า รัก คุณ
Teung welah ja bauk wah ruk koon
It’s time to tell you that I love you
รักคุณ รักคุณ เท่า ฟ้า
Ruk koon ruk koon tao fah
I love you, I love you as much as the sky
ถึงมีคู่แข่ง ก็รักคุณมากกว่า
Teung mee koo kaeng gor uk koon mahk gwah
Even though I have other suitors, I love you more
เพราะศรัทธา ยังปรารถนาตัวคุณ
Pror suttah yung bprahttanah dtua koon
Because I have faith, I still desire you

ถึง เวลา จะบอกว่า รัก จริง
Teung welah ja bauk wah ruk jing
It’s time to tell you that I really love you
รักจริง รักจริง เทิด ทูน
Ruk jing ruk jing tert toon
I really love you, I really love and admire you
ใจ กาย มอบให้ อบอุ่น
Jai gai maup hai aup oon
I give my heart and body
แต่เพียงคุณ คนเดียว ไม่เกี่ยวข้องใคร
Dtae piang koon kon diao mai giao kaung krai
Only to you, I’m not involved with anyone else

หนึ่ง แน่นอน เสียนัก ฉัน รัก อันเกิด จากใจ
Neung nae naun sia nuk chun ruk un gert jahk jai
You’re the one, for certain, my love was born from my heart
มี คุณแล้วไม่ขอ มี ใหม่
Mee koon laeo mai kor mee mai
If I had you, I wouldn’t ask for anything else
เพราะ ใจ มอบให้ คุณ ครอง
Pror jai maup hai koon kraung
Because my heart is given to you

(*) ถึง เวลา จะบอกว่า รัก คุณ
Teung welah ja bauk wah ruk koon
It’s time to tell you that I love you
รักคุณ รักคุณให้สม ปอง
Ruk koon ruk koon hai som bpaung
I love you, I love you, you’re the one I desire
รอวัน ร่วมหอ เคียงห้อง
Ror wun ruam hor kiang haung
Waiting for the day we’ll share a home
เราสอง ร่วมเป็นหนึ่งรักซึ้ง ใจ
Rao saung ruam bpen neung ruk seun jai
The two of us becoming on in a love that touches the heart

(*)