ถอนหายใจในใจ

All posts tagged ถอนหายใจในใจ

Title: ถอนหายใจในใจ / Taun Hai Jai Nai Jai (Sighing in My Heart)
Artist: Getsunova and Krist Perawat
Album: Lovestranger
Year: 2020

จะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจ
Ja tum arai gor meuan tur mai son jai
Whatever I do, it’s like you don’t care
ถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจ
Took pit yung ngai gor meuan tur mai took jai
Right or wrong, it’s like you’re not satisfied
ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย
Doo meuan wah chun bpen kae kaung dtai
It seems like I’m just a dead thing
ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย
Doo meuan wah chun bpen kae kaung dtai
It seems like I’m just a dead thing

จะบอกอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหู
Ja bauk arai gor meuan fung mai kao hoo
Whatever I tell you, it’s like it goes in one ear and out the other
จะเขียนอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดู
Ja kian arai gor meuan tur mai bpert doo
Whatever I write, it’s like you don’t open it and look
อยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไร
Yahk roo chun dtaung tum dtua chen rai
I want to know what I must do
ให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Hai roo wah chun ruk tur kae nai
To let you know how much I love you

(*) เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก
Pror chun nun yung dao jai tur mai took
Because I still can’t really guess your heart
อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน
Yahk ja roo dtaung ao jai tur baep nai
I want to know in what ways I should appeal to you

(**) ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ
Dai dtae taun hai jai kahng nai jai
I can only sigh in my heart
ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง
Mai roo chun kuan dtaung tum ngai
I don’t know what I should do
โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม
Bproht bauk tee bproht bauk witee dai mai
Please tell me, please tell me how
ถ้าจะ ถอนตัวไปก็ไม่ได้
Tah ja taun dtua bpai gor mai dai
If you want me to retreat, I can’t
จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง ต้องทำไง
Ja dern dtor bpai gor bpai mai teung dtaung tum ngai
If I keep going, I don’t reach you, what must I do?
ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป
Dai dtae taun hai jai kahng nai jai dtor bpai
I can only keep sighing in my heart
ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป
Dai dtae taun hai jai kahng nai jai dtor bpai
I can only keep sighing in my heart

ต้องการอะไรก็โปรดเธอช่วยบอกมา
Dtaung gahn arai gor bproht tur chuay bauk mah
What do you want? Please, tell me
จะซ้ายหรือขวาก็พร้อมไปในไม่ช้า
Ja sai reu kwah gor praum bpai nai mai chah
Be it to the left or the right, I’m ready to go without hesitation
ให้ฉันได้มีทางเลือกสักทาง
Hai chun dai mee tahng leuak suk tahng
Let me be able to choose a path
อย่าทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงกลาง
Yah ting chun ao wai tee dtrong glahng
Don’t leave me in the middle

(*,**)

ก็อยากจะบอก
Gor yahk ja bauk
I want to say
สิ่งหนึ่งที่ฉันก็รู้ดี
Sing neung tee chun gor roo dee
The one thing I know full well;
ว่าเธอก็คงไม่สนใจ
Wah tur gor kong mai son jai
That you don’t care
แม้ฉันจะทำอะไร
Mae chun ja tum arai
No matter what I do
แม้ฉันจะคิดยังไง
Mae chun ja kit yung ngai
No matter how I feel
แม้ฉันผิดหวังแค่ไหน
Mae chun pit wung kae nai
No matter how disappointed I am
แล้วมันจะถูกจะผิดยังไง
Laeo mun ja took ja pit yung ngai
And however right or wrong it is
ให้เธอลองมองมันด้วยจิตใจ
Hai tur laung maung mun duay jit jai
I want you to try looking at it with your mind
มองมันด้วยจิตใจ
Maung mun duay jit jai
Look at it with your mind
ว่าคนที่คิดถึงเธอคนนี้
Wah kon tee kit teung tur kon nee
That this person who misses you
ไม่อาจลบเธอออกไปจากใจ
Mai aht lop tur auk bpai jahk jai
Can’t erase you from his heart

(**)

ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป
Dai dtae taun hai jai kahng nai jai dtor bpai
I can only keep sighing in my heart