ต้นไม้ของพ่อ

All posts tagged ต้นไม้ของพ่อ

Title: ต้นไม้ของพ่อ / Dton Mai Kaung Por (Father’s Tree)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Song for H.M the King
Year: 1996

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
Nahn mah laeo por dai bplook dton mai wai hai rao
A long time ago, our Father planted a tree for us
เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว
Peua wun neung ja bung lom nao
To cover us from the cold wind one day
และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุก ๆ คน
Lae koy bpen rom ngao bplookw ai peua puak rao took took kon
And to give us shade, He planted it for all of us
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อจะผลิดอกใบ ออกผล
Por chai ngeua taen num rot long bpai peua ja plit auk bai auk pon
Our Father used his sweat instead of water to make the tree blossom and bear fruit
ให้เราทุก ๆ คน เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา
Hai rao took took kon dterm dtoh yahng rom yen nai bahn rao
For all of us to grow up in cool shade in our house

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
Pahn mah laeo hah sip bpee dton mai nun soong yai
Fifty years have passed, the tree is very tall
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
Lom raeng tao rai gor buntao
However strong the wind is, it alleviates it
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา
Auk pon hai gep gin dtaek bai peua hai rom ngao
Bearing fruit for us to eat, sprouting leaves to give us shade
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวัน อยู่ต่อไป
Koy doo lae rao hai rao yung mee wun yoo dtor bpai
Taking care of us, making sure we still have future days

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่
Jon wun nee dtai ngao haeng dton mai dtong yai
To this day, beneath the shade of our big tree
ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
Look dai yoo dai koy ahsai
Our children can live and dwell
แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจ พ่อกว้างกว่า
Paen din yung gwahng glai dtae meuan wah hua jai por gwahng gwah
The land is vast, but it’s like our Father’s heart is bigger

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอย รักษา
Look tee gert dtrong nee nun yung yoo lae yung yoo peua koy ruksah
The children born here are still here, and will still live to nuture it
จะรวมใจเข้ามา จะมีที่สัญญา ในหัวใจ
Ja ruam jai kao mah ja mee tee sunyah nai hua jai
We’ll combine our hearts and make a promise

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
Jahk wun nee suk meun bpee dton mai tee por bplook
From today, in ten thousand years, the tree that our Father planted
ต้นสวยทั้งงดงาม และยิ่งใหญ่
Dton suay tung ngot ngahm lae ying yai
The tree that’s both beautiful and great
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
Seup sahn lae dtit dtahm jahk roy tee por dtung jai
Will continue following the path our Father intended
เมื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
Meua rao ja tay bpai hai dton mai kaung por yung ngot ngahm
When we water it and keep our Father’s tree remaining beautiful

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
Jahk wun nee suk meun bpee dton mai tee por bplook
From today, in ten thousand years, the tree that our Father planted
ต้นสวยทั้งงดงาม และยิ่งใหญ่
Dton suay tung ngot ngahm lae ying yai
The tree that’s both beautiful and great
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
Seup sahn lae dtit dtahm jahk roy tee por dtung jai
Will continue following the path our Father intended
เมื่อเราจะเทไปจากหัวใจ
Meua rao ja tay bpai jahk hua jai
When we water it from our hearts
เพื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
Peua rao ja tay bpai hai dton mai kaung por yung ngot ngahm
So we’ll water it and keep our father’s tree remaining beautiful

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข