ตูมตาม

All posts tagged ตูมตาม

Title: ตูมตาม / Dtoom Dtahm (Thump Thump)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

ลืม ไม่เคยลบลืม เป็นค่ำคืนที่ฉันยังคงฝังจำ
Leum mai koey lop leum bpen kum keun tee chun yung kong fung jai
Forget, I’ve never forgotten, it’s a night that I still remember
อยู่ ดั่งถูกเฝ้าดู ใครเฝ้ามองไม่รู้ จากข้างหลัง
Yoo dung took fao doo krai fao maung mai roo jahk kahng lung
It was like I was being watched, I didn’t know who was looking from behind

(*) สายตาของเธอนั้น มองมาที่ทางฉัน
Sai dtah kaung tur nun maun gmah tee tahng chun
Your gaze looking my way
ถึงหุ่น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ ของเธอ
Teung hoon dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm kaung tur
It reached my being, that thump-thump, thump-thump of yours

(**) สายตาที่วาบหวามทำให้หัวใจฉัน
Sai dtah tee wahp wahm tum hai hua jai chun
Your alluring gaze makes my heart
มันเต้น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ เหลือเกิน
Mun dten dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm leua gern
Pound, thump-thump thump-thump, so much

(***) สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด
Sai dtah tur baht hua jai taep kaht
Your gaze nearly kills my heart
สวยเกินไปกว่า กว่าใคร
Suay gern bpai gwah gwah krai
You’re too pretty, more than anyone else
ฉันเลยลำบากหัวใจแห้งผาก
Chun loey lumbahk hua jai haeng pahk
I’m troubled, my heart is dried up
สายตาเธอบาด บาดใจ
Sai dtah tur baht baht jai
Your gaze destroys my heart

แสงสาดไปสีแดง เธอครอบงำฉันไว้
Saeng saht bpai see daeng tur kraup ngum chun wai
Red light explodes, you dominate me
ภายใต้แสงไฟ ร้อนดั่งถูกเผาไฟ
Pai dtai saeng fai raun dung took pao fai
Under the light, it’s hot like I’m being burned
ดึงสายตาคู่นั้นออกจากฉัน
Deung sai dtah koo nun auk jahk chun
Pull your gaze away from me

(*,**,***)

เธอมันเหมือนเธอบอกใจฉัน
Tur mun meuan tur bauk jai chun
You, it’s like you’re telling my heart
ด้วยสายตาบาดใจนั้น
Duay sai dtah baht jai nun
With that heart-destroying gaze
ให้หัวใจเก็บไปฝัน ใจฉันอยู่ที่เธอ
Hai hua jai gep bpai fun jai chun yoo tee tur
Making my heart keep dreaming, my heart is with you

(***)

   

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา + เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : Silly Fools