ติด

All posts tagged ติด

Title: ติด / Dtit (Addicted)
Artist: ETC ft. Doubletap
Album: ON THIS DAY
Year: 2018

(*) ติดเธอแล้ว เลิกไม่ได้ ขาดเธอไปฉันคงลงแดงและช้อคตาย
Dtit tur laeo lerk mai dai kaht tur bpai chun kong long daeng lae chauk dtai
I’m already addicted to you, I can’t stop, if I’m without you, I’ll get dysentery and die from shock
ฉีดความรัก เข้าหัวใจ เธอเท่านั้นที่รักษาฉันให้หายได้
Cheet kwahm ruk kao hua jai tur tao nun tee ruk sah chun hai hai dai
Inject love into my heart, it’s only you who can cure me

เธอคนเดียวนั่นแหละ baby
Tur kon diao nun lae baby
Only you, baby
เธอคนเดียวไม่ต้องเหลียวไปมองที่ใคร
Tur kon diao mai dtaung liao bpai maung tee krai
Only you, there’s no need to turn and look at anyone else
สายตาของเธอนั่นแหละ baby
Sai dtah kaung tur nun lae baby
It’s your gaze, baby
สายตาของเธอน่ะมีพิษจำติดจนตาย
Sai dtah kaung tur na mee pit jum dtit jon dtai
Your gaze is poisonous, I’m addicted until I die

มันทารุณ ไม่การุณ สมองไม่สั่งการเอาแต่ให้คิดถึงคุณ ไม่รู้ว่าบาปหรือบุญ
Mun tahroon mai gahroon samaung mai sung gahn ao dtae hai kitt eung koon mai roo wah bahp reu boon
It’s savage, there’s no mercy killing, my brain isn’t in control, it just thinks about you, I don’t know if it’s a curse or a good thing
อยู่ใกล้ไม่สนใจแต่พอเธอห่างไกล ใจผมแหลกแทบเป็นจุล
Yoo glai mai son jai dtae por tur hahng glai jai pom aek taep bpen joon
If we’re near, I don’t care, but as soon as you’re far away, my heart is crushed into a million pieces

(**) อยากอยู่กับแค่นิดๆ
Yahk yoo gup kae nit nit
I want to be with you for just a little bit
แต่มันทำได้แค่คิดๆ
Dtae mun tum dai kae kit kit
But all I can do is think
เสพติดรอยยิ้มทุกเวลา
Sep dtit roy yim took welah
I’m addicted to your smile at all times
เสพติดติดรอยจูบและแววตาของเธอ
Sep dtit dtit roy joop lae waew dtah kaung tur
Addicted to your kiss and the look in your eyes

(***) เหมือนหัวใจถูกรบกวน เธอที่เข้ามาป่วนให้ฉันต้องทรมาน
Meuan hua jai took rop guan tur tee kao mah bpuan hai chun dtaung toramahn
It’s like my heart is being bothered, you came in and riled things up to torture me

(*)

ควบคุมฉันเลยเอาสิ baby
Kuap koom chun loey ao si baby
You control me, baby
ควบคุมฉันเลยถ้าไม่คิดจะสงสารกัน
Kuap koom chun loey tah mai kit ja song sahn gun
You control me, if you won’t consider taking pity on me
แกล้งฉันให้ลองเอาสิbaby
Glaeng chun hai laung ao si baby
You tease me until I gave in and tried you, baby
แกล้งฉันให้ลองทีละนิดแล้วติดจนตาย
Glaeng chun hai laung tee la nit laeo ditt jon dtai
You teased me until I tried you a little and got totally addicted

ก็ต่อให้ใครน่ะเขาสวยเลิศเลอ คงไม่ต้องเทียบเบอร์เพราะเลือกแล้วว่าเลือกเธอ
Gor dtor hai krai na kao suay lert lur kong mai dtaung tiap bur pror leuak laeo wah leuak tur
Even though others might be absolutely gorgeous, there’s no need to compare numbers because I’ve already chosen and I chose you
ไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันสุดท้ายของชีวิต
Mai wah ja bpen wun raek reu wun soot tai kaung cheewit
No matter if it’s the first day or the last day of my life
ก็ตอบเลยแบบไม่คิดคิดเธอคือคนแรกที่ฉันจะเลือกเจอ
Gor dtaup loey baep mai kit kit tur keu konr aek tee chun ja leuak jur
I can answer without thinking that I consider you the first person whom I choose to meet

(**,***,*)

เหมือนถูกทิ้งอยู่ในมิติที่ไม่ระบุพิกัดทั้งเคว้งคว้างและลอยแกว่ง
Meuan took ting yoo nai midti tee mai raboopigut tung gweng gwahng lae loy gwaeng
It’s like I’ve been thrown into some uncharted dimension and I’m just floating along
ส่งคลื่นสัญญาณถึงเธอออกเป็นรหัส
Song kleun sunyahn teung tur auk bpen rahut
Sending signals to you as a code
ว่าฉันพร้อมทั้งห้องหับ แหวนหมั้นและงานแต่ง
Wah chun praum tung haung hup waen mun lae ngahn dtaeng
That I’m ready with a bedroom, wedding ring, and wedding ceremony
ไม่ขอกอดเพื่อบรรเทา ไม่ขอจูบเพื่อทุเลา
Mai kor gaut peua buntao mai kor joop peua toolao
I’m not asking to hug you to alleviate this, I’m not asking to kiss you to recover
ไม่ขอยิ้มที่บางเบา what?
Mai kor yim tee bahng bao what
I’m not asking for a faint smile, what?
แค่ขอเจอแม้เพียงเงา ไอ้เรื่องอื่นฉันไม่เอา
Kae kor jur mae piang ngao ai reuang eun chun mai ao
I just want to see only your shadow, I don’t want anything else
ขอแค่เธอกลับมาในที่ที่เป็นของเรา พอ!!
Kor kae tur glup mah nai tee tee bpen kaung rao por
I just ask that you come back to our place, that’s enough!

(*)

อย่าปล่อยให้คอยอย่างนี้ baby
Yah bploy hai koy yahng nee baby
Don’t leave me waiting like this, baby

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ,Van doubletap
ทำนอง : หนึ่ง
เรียบเรียง : หนึ่ง, บี

   

I have no idea what is going on in this music video, but I like the duet of ETC and Doubletap together~