ตลอดชีวิต

All posts tagged ตลอดชีวิต

Title: ตลอดชีวิต / Dtalaut Cheewit (All Your Life)
Artist: Wongklom (วงกลม)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) มีพบมันก็ต้องมีจาก
Mee pob mun gor dtaung jee mahk
What meets must separate
แต่ฉันก็ไม่อยากให้วันนั้น
Dtae chun gor mai yahk hai wun nun
But I don’t want that day
มาถึงวันที่เราสองคนต้องเลิกกัน
Mah teung wun tee rao saung kon dtaung lerk gun
To come, the day the two of us must break up
แต่วันนี้ฉันก็รู้ดี
Dtae wun nee chun gor roo dee
But today I know full well
ว่าเธอมีฉันแค่คนเดียว
Wah tur mee chun kae kon diao
That you only have me
แต่พอนานไป
Dtae por nahn bpai
But after a while
เผื่อเธอจะพบเจอใคร
Peua tur ja pob jur krai
In case you meet someone else
ชีวิตของเธอ
Cheewit kaung tur
Your life
อาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่
Aht ja dee gwah tee bpen yoo
Might be better than ever

(**) ถามเพื่อความมั่นใจ
Tahm peua kwahm mun jai
I’m asking for certainty
เพื่อความรู้สึก
Peua kwahm roo seuk
For the feelings
ที่มันอึดอัดอยู่ข้างใน
Tee mun eut ut yoo kahng nai
That are gnawing away at me inside
อยากให้เธอบอกกับฉันไว้
Yahk hai tur bauk gup chun wai
I want you to tell me

(***) สัญญาได้ไหม
Sunyah dai mai
Please promise me
ว่าเธอจะไม่ทิ้งกัน
Wah tur ja mai ting gun
That you won’t leave me
ในวันที่ฉันนั้นลำบาก
Nai wun tee chun nun lumbahk
When I’m troublesome?
เธอกล้าสาบานหรือเปล่า
Tur glah sabahn reu bplao
Do you dare make a vow
ว่าเธอจะรักกับฉัน
Wah tur ja ruk gup chun
That I’ll be the last person
นั้นเป็นคนสุดท้าย
Nun bpen kon soot tai
Whom you love?

(****) ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมา
Mai wah arai ja gert keun mah
No matter what happens
เมื่อเธอเจอทางที่ดีข้างหน้า
Meua tur jur tahng tee dee kahng nah
When you find a good path in front of you
เธอสัญญากับฉันได้ไหม
Tur sunyah gup chun dai mai
Please promise me
สัญญากับฉันได้ไหม
Sunyah gup chund ai mai
Please promise me
จะรักกับฉันไปตลอดชีวิต
Ja ruk gup chun bpai dtalaut cheewit
You’ll love me for all your life

(*,***,****,**,***,****,***,****)