ตราบที่ยังหายใจ

All posts tagged ตราบที่ยังหายใจ

Title: ตราบที่ยังหายใจ / Dtrahp Tee Yung Hai Jai (As Long as I’m Still Breathing)
Artist: Ae Jirakorn (เอ๊ะ จิรากร)
Album: [Single]
Year: 2018

คนหนึ่งคนที่ไม่มีครบครัน
Kon neung kon tee mai mee krop krun
One person who had nothing
มีชีวิตแค่ข้ามวัน
Mee cheewit kae kahm wun
Just lived day by day
คนหนึ่งคนที่ล้มลุกคลุกคลาน
Kon neung kon tee lom look klook klahn
One person who struggled along
บนชีวิตที่ก้าวเดิน
Bon cheewit tee gao dern
Through a life that’s moving forward
ทางที่มันมืดมนมองไม่เจอวันพรุ่งนี้
Tahng tee mun meut mon maung mai jur wun proong nee
The path is still dark, he hadn’t found a tomorrow
เหมือนฝันที่พร่ำเพ้อ
Meuan fun tee prum pur
Like he’s been dreaming of

แต่ครั้งหนึ่งชีวิตก็ยังเห็นใจ
Dtae krung neung cheewit gor yung hen jai
But one time, life was still sympathetic
ให้ฉันได้พบเธอ
Hai chun dai pob tur
And let me meet you

คนเดียวคนที่ไม่เคยทิ้งกัน
Kon diao kon tee mai koey ting gun
The one person who would never abandon me
วันที่ฉันไร้หนทาง
Wun tee chun rai hon tahng
When I didn’t have a way to go
หัวใจของเธอเป็นดังแสงไฟ
Hua jai kaung tur bpen dung saeng fai
Your heart is like a light
ให้ฉันได้พบทาง
Hai chun dai pob tahng
Making me able to find the way

คนที่เคยมืดมนไม่มีวันพรุ่งนี้
Kon tee koey meut mon mai mee wun proong nee
The person who was once dark and didn’t have a tomorrow
ครั้งนี้ยังมีหวัง
Krung nee yung mee wung
Still has hope this time

จะทำวันนี้ให้ดี
Ja tum wun nee hai dee
I’ll make today good
จะทุ่มเทเพื่อเธอสุดหัวใจ
Ja toom tay peua tur soot hua jai
I’ll devote my entire heart for you
ไม่ว่าต้องลำบากแค่ไหน
Mai wah dtaung lumbahk kae nai
No matter how troublesome it is
เหน็ดเหนื่อยเท่าไร
Net neuay tao rai
However exhausting it is
จะดีจะร้ายไม่กลัว
Ja dee ja rai mai glua
Be it good or bad, I’m not scared
จะดีกว่านี้เพื่อเธอ
Ja dee gwah nee peua tur
I’ll be better for you
ตอบแทนใจที่เธอนั้นให้กัน
Dtaup taen jai tee tur nun hai gun
I’ll repay the heart that you’ve given me
เพียงยังมีเธออยู่ข้างกาย
Piang yung mee tur yoo kahng gai
Just still having you by my side
โลกจะวุ่นวาย
]Lohk ja woon wai
The world will be chaotic
ปลายทางอยู่หนใด
Bplai tahng yoo hon dai
Wherever the destination is
ฉันไม่เคยหวั่น
Chun mai koey wun
I’ll never be shaken

จะรักเธอทุกๆ วัน
Ja ruk tur took took wun
I’ll love you every day
ไม่มีวันเปลี่ยนผัน
Mai mee wun bplian pun
I’ll never change

จะทำวันนี้ให้ดี
Ja tum wun nee hai dee
I’ll make today good
ฉันจะทำเพื่อเธอสุดหัวใจ
Chun ja tum peua tur soot hua jai
I’ll do everything I can for you
ไม่ว่าต้องลำบากแค่ไหน
Mai wah dtaung lumbahk kae nai
No matter how difficult it’ll be
เหน็ดเหนื่อยเท่าไร
Net neuay tao rai
However exhausting it is
ไม่มีวันคิดเสียใจ
Mai mee wun kit sia jai
I’ll never regret it
จะดีกว่านี้เพื่อเธอ
Ja dee gwah nee peua tur
I’ll be better for you
ตอบแทนใจที่เธอนั้นให้กัน
Dtaup taen jai tee tur nun hai gun
I’ll repay the heart that you’ve given me
เพียงยังมีเธออยู่ข้างกาย
Piang yung mee tur yoo kahng gai
Just still having you by my side
โลกจะวุ่นวาย
Lohk ja woon wai
The world will be chaotic
ปลายทางจะแสนไกล
Bplai tahng ja saen glai
The destination will be so far away
ฉันไม่เคยหวั่น
Chun mai koey wun
But I’ll never be shaken

ตราบที่ยังหายใจ
Dtrahp tee yung hai jai
As long as I’m still breathing
รู้ไว้ฉันจะทำเพื่อเธอ
Roo wah chun ja tum peua tur
Know that I’ll do it for you

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ธนดล ช้างเสวก
เรียบเรียง : ธนดล ช้างเสวก & ปุญญพัฒน์ พันธ์พิพัฒน์