ดึงดัน

All posts tagged ดึงดัน

Title: ดึงดัน / Deung Dun (Stubborn)
Artist: Cocktail and Tak Siriporn (ตั๊ก ศิริพร)
Album: 100×100 (season 2)
Year: 2020

ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว
Chun gor ruk tur mah dtung nahn laeo
I’ve loved you for a long time
และก็รักเธอมากจนล้นใจ
Lae gor ruk tur mahk jon lon jai
And I love you so much, it’s overflowing from my heart
เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง
Tur tummai yai tur mai koey lae mai koey maung
Why oh why don’t you ever see?
และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
Lae tur ruk gor piang kae dtae kao
And you only love him
เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
Rao gor dtaung tum kwahm kao jai ao
We must come to an understanding
เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
Pror ruk chun nun mai chai ruk rao
Because my love isn’t our love
เธอรักเขา
Tur ruk kao
You love him

(*) ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน
Chun sia num dtah hai tur mahk kae nai
How many tears have I shed over you?
ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา
Tum dai piang kae tum jai kwahm ruk chun loot loy bpai soot sai dtah
All I can do is accept it, my love slips out of site

(**) โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
Oh jai oey tummai hua jai mai lahp jum
Oh, why hasn’t my heart learned its lesson?
ดึงดันจะรักเธออยู่
Deung dun ja ruk tur yoo
It stubbornly loves you
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
Tung tee roo wah kao mai chai dtae yung ja ruk kao mot hua jai
Even though you know that he’s not the one for you, yet you still love him with all your heart
ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่
Bploy kao tum rai yum yum sum sum dterm yoo
You let him hurt you over and over again

(***) โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ
Oh jai oey tummai ruk krai chahng ngai dai jai ngai gern bpai mai tur
Oh, why does my heart fall in love so easily? Aren’t I too easy?
โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ
Oh jai oey oh jai oey tummai jep mai jum
Oh, heart, oh, heart, why don’t you remember when you get hurt?

เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
Pror tur ruk gor piang kae dtae kao
Because you only love him
เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
Rao gor dtaung tum kwahm kao jai ao
We must come to an understanding
เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
Pror ruk chun nun mai chai ruk rao
Because my love isn’t our love
เธอรักเขา
Tur ruk kao
You love him

(*,**,***)

เจ็บยังไงก็รักเธอ
Jep yung ngai gor ruk tur
However much it hurts, I love you
ซ้ำยังไงก็รักเธอ
Sum yung ngai gor ruk tur
However many times it happens, I love you
ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก
Krai ja poot yung ngai gor ruk tur gor ruk
Whatever anyone says, I love you, I love you

(**,***)

โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ
Oh jai oey tummai jep mai jum
Oh, heart, why don’t you remember when you get hurt?

   

เนื้อร้อง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : Cocktail,กร มหาดํารงค์กุล,ธิติวัฒน์ รองทอง,วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์