ดาว

All posts tagged ดาว

Title: ดาว / Dao (Stars)
Artist: Zeal
Album: 4Real
Year: 2008

มองดูท้องฟ้า ดูเวลาโดยใช้ดวงดาว
mong doo tong faa doo way-laa doi chai duang daao
Staring at the sky, I look at the time by starlight
ในรุ่งเช้า ดาวจะเลือนลางหายและจากไป
nai roong-chao daao ja leuan-laang haai lae jaak bpai
In the morning, the stars will fade away and disappear
เลื่อนลอยมันไปอย่างนี้ ฉันมันคงไม่มีใครมาสนใจ
leuan loi man bpai yaang nee chan man kong mai mee krai maa son-jai
Fading away like this, no one would be interested in me
ทิศทางบางทีไม่รู้ หันเงยมองขึ้นดูดาวบอกฉันได้
tit taang baang tee mai roo han ngoie mong keun doo daao bok chan daai
Sometimes I don’t know which direction to go, so I turn and gaze up at the stars, they can tell me

(*) ฝากชีวิตกับเธอครั้งก่อน บั่นถอนฉันทั้งหัวใจ
faak chee-wit gap ter krang gon ban ton chan tang hua jai
I entrusted my life to you before, and you stabbed and pulled out my entire heart
บอกกันแล้วจะมาหาใหม่…แล้วก็ไม่เคย
bok gan laew ja maa haa mai … laew gor mai koie
You told me that you will come back for me again…then you never did
ฝากชีวิตกับดาวไว้แม้ไม่ได้กอด ฉันไม่เสียใจเลย
faak chee-wit gap daao wai mae mai daai got chan mai sia jai loie
I entrust my life to the stars even though I can’t embrace them, I won’t regret it at all
เพราะคืน…นี้…มีดาวอยู่กับฉัน
pror keun … nee … mee daao yoo gap chan
Because tonight… the stars are with me

เธอเงียบหาย โดยไม่มีแววย้อนคืนมา
ter ngiap haai doi mai mee waew yon keun maa
You silently vanished, without even the slightest indication that you’d return
ดาวทั้งฟ้า ตอนกลางคืนยังแวะมาปลอบใจ
daao tang faa dton glaang keun yang wae maa bplop jai
The stars throughout the sky at night still dropped by to comfort me
เลื่อนลอยมันไปอย่างนี้ ฉันมองไปกี่ทียังไม่เห็นใคร
leuan loi man bpai yaang nee chan mong bpai gee tee yang mai hen krai
Fading away like this, however many times I look, I still don’t see anyone
ทิศทางบางทีไม่รู้ หันเงยมองขึ้นดูดาวบอกฉันได้
tit taang baang tee mai roo han ngoie mong keun doo daao bok chan daai
Sometimes I don’t know which direction to go, so I turn and gaze up at the stars, they can tell me

(*)

แต่วันคืนไหนเมฆหมอกมาบัง
dtae wan keun nai mek mok maa bang
Be it day or night, the clouds roll in
ปิดดาวดวงนั้นแทบหมดกำลัง
bpit daao duang nan taep mot gam-lang
Covering that star, I almost lost all my vigor

(*)

Title: ดาว / Dao (Star)
Artist: Paradox
Album: On the Beach
Year: 2001

(*) ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียว
Nai keun nee mee dao bpen lahn duang dtae jai chun mee tur kae piang duang diao
Tonight there’s a million stars, but my heart has only you
สอดประสานสบตาเคียงข้างกัน อยากจะขอจูบดาวใต้เงาดวงจันทร์
Saut bprasahn sop dtah kiang kahng gun yahk ja kor joop dao dtai ngao duang jun
Intertwined with you, looking into your eyes beside you, I want to kiss the stars under the shadow of the moon

(**) อยู่ไหน บอกเธอที่มา ซบลงไออุ่นหัวใจ
Yoo nai bauk tur tee mah sop long ai oon hua jai
Wherever you are, I tell you when you come you to accept the warmth of my heart
และเธอ บอกเธอที่ไป ฝันคงสดใส
Lae tur bauk tur tee bpai fun kong sot sai
And you, I tell you when you go to have bright dreams
รักอยู่ไม่ไกล จากเธอ
Ruk yoo mai glai jahk tur
Love isn’t far from you
ร้องบอกหัวใจ มีเธอ
Raung bauk hua jai mee tur
I’m singing to tell your heart I have you

หากคืนนี้มีเราเพียงสองคน อยากจะขออยู่จนแสงดาวจางไป
Hahk keun nee mee rao piang saung kon yahk ja kor yoo jon saeng dao jahng bpai
If tonight there’s only the two of us, I want to be with you until the stars fade from the sky
เก็บความรู้สึกดีที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีแสงแห่งใดสวยดังใจเธอ
Gep kwahm roo seukd ee tee ying yai mai mee saeng haeng dai suay dung jai tur
Gather your wonderful good feelings, there’s no light of anything that’s as beautiful as your heart

(**)

เปรียบเธอนั้นดังหมู่ดาวสวยเกินกว่า รักที่มีที่ตัวฉันให้เธอไว้ชั่วนิรันดร์
Bpriap tur nun dung moo dao suay gern gwah ruk tee mee tee dtua chun hai tur wai chua nirun
Comparing you to a cluster of stars, you’re more beautiful, the love I have that I give you will last forever

(*,**)

ร้องจากหัวใจ รักเธอ
Raung jahk hua jai ruk tur
I’m singing from my heart that I love you

Title: ดาว / Dao (Star)
Artist: Pause
Album: Mild
Year: 1999

หากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวง
Hahk keun nee mee dao yoo lahn duang
If tonight there were a thousand stars
ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังฉันที
Chun kor dai mai suk duang neung chuay fung chun tee
May I ask just one of them to please listen to me?
เพราะว่าคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้อนใจ
Pror wah keun nee chun mee reuang raun jai
Because tonight there’s an anxious matter
อยากอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Yahk attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I want to pray and ask the stars to help me

(*) เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
Neuang jahk dtaun nee chun roo seuk jit jai mun aun wai
Because right now I feel like my heart is weak
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้
Yahk ja roo wah kao bpen yung ngai jahk kum poot wun nee
I want to know how she is from the words today

(**) เพราะฉันเพิ่งบอกรักไป
Pror chun perng bauk ruk bpai
Because I just told her I loved her
และเขา ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำ เหมือนความฝัน
Lae kao gor rup fung took yahng took toy kum meuan kwahm fun
And she listened to everything, every word, like a dream
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ
Dtae chun eng gor mai aht nae jai
But I’m not sure
ว่าพรุ่งนี้ เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
Wah proong nee reuang kaung rao ja sook reu saen sao
If tomorrow our situation will be happy or so sad
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที
Jeung waun kor dao hai chuay bauk tee
So I’m begging the stars to please tell me

หากว่าตัวเขา มีใจให้ฉันจริง
Hahk wah dtua kao mee jai hai chun jing
If she really has feelings for me
ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่ง เป็นจริงเรื่อยไป
Chun kor dai mai hai took sing bpen jing reuay bpai
I want to give her everything and be sincere forever
ให้ต่อจากวันนี้ เขามีแต่ฉันในหัวใจ
Hai dtor jahk wun nee kao mee dtae chun nai hua jai
If, from now on, she’ll have only me in her heart
จะอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Ja attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I’ll pray and ask the stars to help me

(*,**)

ช่วยบอกให้ฉันรู้ ให้มั่นใจ
Chuay bauk hai chun roo hai mun jai
Please tell me and let me know, let me be certain
การรอคอยมันยากเกินทนไหว
Gahn ror koy mun yahk gern ton wai
Waiting is too difficult to endure
ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม
Dai bproht chuay bauk chun lae dtaup noy dai mai
Please tell me and answer me
ว่าพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นจะเป็นยังไง
Wah proong nee kao gup chun nun ja bpen yung ngai
As to how she and I will be tomorrow

(**)

Title: ดาว / Dao (Star)
Artist: Mild
Album: Master Peace
Year: 2013

โลกใบนี้ ที่มีเธอกับฉัน
Lohk bai nee tee mee tur gup chun
On this world that has you and me
ทุกทุกคนมีคู่กัน แต่ฉัน และเธอยังไม่มีใคร
Took took kon mee koo gun dtae chun lae tur yung mai mee krai
Everyone has a partner, but you and I still don’t have anyone
อาจเป็นเพราะว่าเธออยู่บนฟ้า ส่วนฉันแค่คนธรรมดา
Aht bpen pror wah tur yoo bon fah suan chun kae kon tummadah
It might be because you’re up in the sky, and as for me, I’m just an average guy
เกินคว้าเอาเธอมาเป็นคู่ใจ
Gern kwah ao tur mah bpen koo jai
Too far away to reach for you as my match

ได้แอบคิดว่าเธอก็มองฉัน หวังว่าคงมีสักวัน
Dai aep kit wah tur gor maung chun wung wah kong mee suk wun
I secretly imagine you’re looking at me, I hope that some day
ที่ฉันและเธอจะรักกันได้
Tee chun lae tur ja ruk gun dai
You and I will be able to be in love
แต่ก็รู้ว่าดาวน่ะมันสูง จะทุ่มลงไปก็กลัวอยู่
Dtae gor roo wah dao na mun soong ja toom long bpai gor glua yoo
But I know the stars are high up, it’s scary to come down
จะคุ้มมั้ยถ้าเธอไม่สนใจ
Ja koom mai tah tur mai son jai
Would it be worth it if you weren’t interested?

(*) เมื่อชีวิตของฉันและเธอ นั้นเลือกคนละทาง
Meua cheewit kaung chun lae tur nun leuak kon la tahng
When our lives choose one path per person
แต่แค่ฝันก็คงจะไม่เป็นไร
Dtae kae fun gor kong mai bpen rai
But if it’s just a dream, that’s okay
ในฝันฉันกุมมือเธอ เพ้อว่าเธอมีใจ
Nai fun chun goom meu tur pur wah tur mee jai
In my dreams, I hold your hand, crazily thinking you have feelings for me
โลกความจริงจะเป็นอย่างไร ไม่สำคัญ
Lohk kwahm jing ja bpen yahng rai mai sumkun
It’s not important how reality will be

(**) เพราะเธอเป็นดั่งดาว เกินใจจะไขว่คว้า
Pror tur bpen dung dao gern jai ja kwai kwah
Because you’re like a star, too far for my heart to reach
เอาเธอเข้ามากอด ดึงเธอมาซบตรงไหล่
Ao tur kao mah gaut deung tur mah sob dtrong lai
I’ll drag you into a hug, pull you against my shoulder
จริง ๆ ก็รู้ว่าเธอก็คงไม่สนใจ
Jing jing gor roo wah tur gor kong mai son jai
In reality, I know that you’re probably not interested
เพราะเธอเป็นดั่งดาว เลิศเลออย่างใครเขา ฉันทำไม่ไหว
Pror tur bpen dung dao lert lur yahng krai kao chun tum mai wai
Because you’re like a star, so perfect like them, I can’t do it
มองเธอเพียงแค่ห่าง ๆ ฝันว่าเธอนั้นเคียงข้าง
Maung tur piang kae hahng hahng fun wah tur nun kiang kahng
I only look at you from far away, dreaming that you’re next to me
และต่อให้ฉันจะทำได้เพียงแค่เท่านั้น ฉันก็พอใจ
Lae dtor hai chun ja tum dai piang kae tao nun chun gor por jai
And even though that’s all I can do, I’m satisfied

ก็ในฝันถึงมีแต่เราสอง ทุกสายตาจับจ้องมอง
Gor nai fun teung mee dtae rao sung took sai dtai jup jaung maung
In my dreams, even though there’s only the two of us, every gaze is staring
ว่าฉันครองใจเธอทั้งใจ แต่เมื่อแสงตะวันส่องจากฟ้า
Wah chun kraung jai tur tung jai dtae meua saeng dtawun saung jahk fah
While I regard you with all of my heart, when the light from the sun shines from the sky
สะท้อนสายลมผ่านเข้าตา ที่ฝันขึ้นมาก็สลายไป
Sataun sai lom pahn kao dtah tee fun keun mah gor salai bpai
Reflecting the passing wind, raising my dreams to shatter

(*,**,**,**)