ซ่อน

All posts tagged ซ่อน

Title: ซ่อน / Saun (Hidden)
English Title: “Hide & Seek”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ครั้งหนึ่ง แค่คนไม่รู้จัก
Krung neun gkae kon mai roo juk
One time, just someone I didn’t know
เดินสวนกันไป เป็นเหมือนใครคนนึง
Dern suan gun bpai bpen meuan krai kon neung
We walked past each other, you were like someone
ครั้งแรก ที่เราได้พบกัน
Krung raek tee rao dai pob gun
The first time that we met
ให้ความสำคัญ เมื่อคืนวันเปลี่ยนไป
Hai kwahm sumkun meua keun wun bplian bpai
Gave me importance when the days and nights changed

(*) ความรู้สึกที่หายไป
Kwahm roo seuk tee hai bpai
The feelings that disappeared
ความงดงามที่เคยทิ้งมันไป
Kwahm ngot ngahm tee koey ting mun bpai
The beauty that was once thrown away
อาจมีความหมาย
Aht mee kwahm mai
Might be meaningful

(**) ปล่อยใจให้ลอย ลอยพ้นความจริงทุกอย่าง
Bploy jai hai loy loy pon kwahm jing took yahng
Let your heart float, float past every truth
เธออาจจะเจอความรักดีดีที่สวยงาม
Tur aht ja jur kwahm ruk dee dee tee suay ngahm
You might find a beautiful love
ไม่มีใครรู้ บางสิ่งที่ตามหามาแสนนาน
Mai mee krai roo bahng sing tee dtahm hah mah saen nahn
No one knows, some things that we’ve searched for for so long
ซ่อนอยู่ ในทุกวันที่เดินผ่าน
Saun yoo nai took wun tee dern pahn
Are hidden in every day that we walk past

ครั้งหนึ่ง ที่คนไม่รู้จัก
Krung neung tee kon mai roo juk
One time, that the people who didn’t know each other
ได้ใช้เวลา ความชินชาเปลี่ยนไป
Dai chai welah kwahm chin chah bplian bpai
Spent some time together, and indifference changed

(*,**)

ฉันซ่อนอยู่ แค่เธอไม่มองผ่าน
Chun saun yoo kae tur mai maung pahn
I’m hiding, just don’t look past me

   

Lyric : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
Composer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ปกป้อง จิตดี
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ซ่อน / Saun (Hidden)
English Title: “B2B”
Artist: TELEx TELEXs
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันรู้เธอมีใครแล้ว ฉันรู้ว่าเธอไม่สนใจ ฉันเลย
Chun roo tur mee krai laeo chun roo wah tur mai son jai chun loey
I know you have someone else already, I know you don’t care about me
แค่เพื่อนกันก็เท่านั้น ที่เธอ บอกกับฉัน
Kae peuan gun gor tao nun tee tur bauk gup chun
We’re just friends, that’s all, that’s what you tell me
แค่นั้นก็ดี เท่าไหร่
Kae nun gor dee tao rai
Just that is still good

(*) อย่าต้องให้เธอลำบากใจ
Yah dtaung hai tur lumbahk jai
I don’t need you to be bothered
เวลาเธออยู่กับเขา เธอกลัว
Welah tur yoo gup kao tur glua
When you’re with her, afraid
ว่ามันจะมีปัญหา
Wah mun ja mee bpunhah
That there will be problems
ถ้าอยากจะโทรไป ต้องเป็นเวลาที่เขาไม่อยู่
Tah yahk ja toh bpai dtaung bpen welah tee kao mai yoo
If I want to call, it has to be when she’s not there
แล้วถึงค่อยได้คุยกัน
Laeo teung koy dai kooey gun
Then we can have a chat

(**) มันจึงเป็นรักที่ถูกซ่อนไว้
Mun jeung bpen ruk took saun wai
It’s a hidden love
และมันก็ห้ามมีการเคลื่อนไหว
Lae mun gor hahm mee gahn kleuan wai
And it’s forbidden from moving
ต้องคอยหลบตัวจริง ของใจ
Dtaung koy lop dtua jing kaung jai
I must keep avoiding the reality of my heart
ที่เธอก็ซ่อนเอาไว้ เหมือนกัน
Tee tur gor saun ao wai meuan gun
That you’re hiding as well

(***) มันจึงเป็นรักที่ถูกซ่อนไว้
Mun jeung bpen ruk took saun wai
It’s a hidden love
และมันก็ห้ามมีการเคลื่อนไหว
Lae mun gor hahm mee gahn kleuan wai
And it’s forbidden from moving
เพราะแม้จะรักเธอเท่าไหร่ ฉันพูดได้แค่ในนี้
Pror mae ja ruk tur tao rai chun poot dai kae nai nee
Because no matter how much I love you, I can only say it in this

(****) เป็นรักที่ซ่อนไว้ อย่าปล่อยให้ใครรู้
Bpen ruk tee saun wai yah bploy hai krai roo
It’s a hidden love, don’t let anyone else know
(มีเพียงแค่เราเท่านั้น ที่รู้ในความสำคัญ)
(Mee piang kae rao tao nun tee roo nai kwahm sumkun)
(Only we know its importance)
เป็นรักที่ซ่อนไว้ อย่าปล่อยให้ใครรู้
Bpen ruk tee saun wai yah bploy hai krai roo
It’s a hidden love, don’t let anyone else know
(มีเพียงแค่เราเท่านั้น ที่รู้ในความสัมพันธ์)
(Mee piang kae rao tao nun tee roo nai kwahm sumpun)
(Only we know about our relationship)

(*,**,***,****,****,**,***,**,***,****)

   

Lyrics & Melody by Kasidath Ritngarm
Arranged by TELEx TELEXs
Produced by Pokpong Jitdee
Mixed & Mastered by Pete Tanskul (8bit Mixlab)
Executive Producer: Danai Thongsinthusak