ช่วยรับที

All posts tagged ช่วยรับที

Title: ช่วยรับที / Chuay Rup Tee (Please Pick Up)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Simply Bird
Year: 2007

ก็เพราะเธอไม่ฟังสักครั้ง
Gor pror tur mai fung suk krung
Because you never listen
เพราะเธอไม่ฟังที่ฉันจะพูดจา
Pror tur mai fung tee chun ja poot jah
Because you don’t listen to what I say
ก็มีเหตุผลปนกับคำว่ารัก
Gor mee het pon bon gup kum wah ruk
There’s reason mixed with love
ไม่งั้นเราจะเหนื่อยยิ่งนัก ไม่นานก็ล้า
Mai ngun rao ja neuay ying nuk mai nahn gor lah
Otherwise we’d get so tired, soon we’d be exhausted

(*) แต่กดไปหา เมื่อไหร่เธอไม่รับเลย
Dtae got bpai hah meua rai tur mai rup loey
But whenever I call you, you don’t pick up
ยิ่งเธอเฉย ฉันเองก็ยิ่งล้า
Ying tur choey chun eng gor ying lah
The more indifferent you are, the more exhausted I am
ฝากข้อความไว้ ไม่มีคำตอบเรื่อยมา
Fahk kor kwahm wai mai mee kumd taup reuay mah
I leave you messages, but I never get an answer
ได้แต่เพียงโทร โทรอีกทีเรื่อยไป
Dai dtae piang toh toh eek tee reuay bpai
I can only keep calling and calling again

(**) หากตรงนั้น มีใครใจดี ได้ยินเสียงนี้ดัง
Hahk dtrong nun mee krai jai dee dai yin siang nee dung
If there’s someone kind over there who can hear this ringing
บอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหม
Bauk jao kaung kreuang nee hai rup mun suk krung dai mai
Tell the owner of this phone to please pick up for once
หรือจะปล่อยให้ดัง อยู่อีกนานเท่าไร
Reu ja bploy hai dung yoo eek nahn tao rai
Or how much longer will you let it ring?
ช่วยทำให้เธอใจอ่อน และเข้าใจ ช่วยรับที
Chuay tum hai tur jai aun lae kao jai chuay rup tee
Please soften your heart and understand, please pick up

อย่างน้อยถ้าหากเธอไม่รัก
Yahng noy tah hahk tur mai ruk
At least if you don’t love me
หรือเธอเปลี่ยนใจไปแล้ว ก็พูดหน่อย
Reu tur bplian jai bpai laeo gor poot noy
Or if you’ve changed your mind, say so
ก็จะได้รู้ว่าต้องจบกันแล้ว
Gor ja dai roo wah dtaung jop gun laeo
I’ll know that things are over now
หรือว่าต้องอยู่ตรงนี้ ต้องรอเฝ้าคอย
Reu wah dtaung yoo dtrong nee dtaung ror fao koy
Or must I stay right here, waiting?

(*,**,**)

   
คำร้อง : เพียงออ
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์