จุดแวะพัก

All posts tagged จุดแวะพัก

Title: จุดแวะพัก / Joot Wae Puk (Rest Stop)
English Title: “.5”
Artist: Getsunova
Album: Getsunova 2.5
Year: 2020

เมื่อไรที่เธอเหนื่อยล้า เจ็บปวดหรือเสียน้ำตา
Meua rai tee tur neuay lah jep bpuat reu sia num dtah
Whenever you’re tired, in pain, or crying
เพียงเธอเอ่ยมา ฉันพร้อมจะไปหา
Piang tur oey mah chun praum ja bpai hah
Just say so and I’m ready to go to you
เมื่อใดที่เธอหมดแรง ไม่มีใครสักคนดูแล
Meua dai tee tur mot raeng mai mee krai suk kon doo lae
Whenever you’re out of strength and there’s no one to take care of you
โปรดอย่าระแวง เธอยังคงมีฉัน
Bproht yah rawaeng tur yung kong mee chun
Please don’t be suspicious, you still have me

(*) ที่พร้อมจะทำทุกอย่าง
Tee praum ja tum took yahng
I’m ready to do everything
ให้รอยยิ้มของเธอกลับมา
Hai roy yim kaung tur glup mah
To bring your smile back
และก็พร้อมจะไปจากสายตา
Lae gor praum ja bpai jahk sai dtah
And I”m ready to leave from your sight
เมื่อเธอต้องการ
Meua tur dtaung gahn
When you want me to
แค่บอกมา
Kae bauk mah
Just tell me

(**) เพราะฉันไม่ได้เป็นคนที่เธอรัก
Pror chun mai dai bpen kon tee tur ruk
Because I’m not the person you love
เป็นแค่จุดแวะพัก ในยามที่เหงา
Bpen kae joot wae puk nai yahm tee ngao
I’m just a rest stop when you’re lonely
หากรู้สึกอ่อนล้าเมื่อไรแค่ทัก
Hahk roo seuk aun lah meua rai kae tuk
If you ever feel weak, just say hello
ฉันจะอยู่ตรงนั้น
Chun ja yoo dtrong nun
I’ll be right there
ดูแลก่อนเธอไปต่อ
Doo lae gaun tur bpai dtor
To take care of you before you continue on
เฝ้ามองดูเธอเดินสู่จุดหมาย
Fao maung doo tur dern soo joot mai
Watching you head towards your destination

ก็เพราะว่าฉันรู้ดี ว่าเราต่างมีหนทาง
Gor pror wah chun roo dee wah rao dtahng mee hon tahng
Because I know full well we both have our own paths
ที่ไม่มีทาง จะมาบรรจบกัน
Tee mai mee tahng ja mah bunjop gun
That have no way of meeting
เธอมีปลายทางเป็นใคร ที่ฉันไม่อาจไปทดแทน
Tur mee bplai tahng bpen krai tee chun mai aht bpai tot taen
You have your sights set on someone whom I can’t replace
ยินดีถึงแม้ได้เป็นแค่คนนี้
Yin dee teung mae dai bpen kae kon nee
I’m happy, even though this is all I can be

(*,**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

Getsunova have always been known for their unique and clever lyrics and metaphors, but with this whole idea of “just a resting place” being SUCH a common and overused theme in Thai music, this is the first time I’ve been underwhelmed by Getsunova lyrics. I guess they can’t really keep topping themselves, and still not a bad song, by any means.