จินตนาการ

All posts tagged จินตนาการ

Title: จินตนาการ / Jindtanagahn (Imagination)
Artist: Infamous
Album: On the Way
Year: 2009

อยากให้คืนนี้ มีเพียงฉันและเธอ
Yahk hai keun nee mee piang chun lae tur
I want there to only be you and me tonight
อยากให้คืนนี้ มีเพียงสองเรา
Yahk hai keun nee mee piang saung rao
I want there to only be the two of us tonight

(*) สุดท้ายก็เป็นแค่เพียง จินตนาการเท่านั้น
Soot tai gor pen kae piang jindtanahgahn tao nun
In the end, it can only be my imagination
คงจะไม่มีวัน ที่เธอจะสนใจ
Kong ja mai mee wun tee tur ja son jai
There will probably never be a day that you’d be interested

(**) ก็ได้แค่คิดก็ได้แค่ฝัน
Gor dai kae kit gor dai kae fun
I can only think, I can only dream
ที่เคยคิดสักวันจะมีเธออยู่ ข้างกาย
Tee koey kit suk wun ja mee tur yoo kahng gai
I used to imagine one day I’d have you next to me
ก็ได้แค่เพ้อ ได้แต่ละเมอไปแสนไกล
Gor dai kae pur dai kae lamur pai saen glai
But I can only be crazy, can only daydream about it
เธออยู่สูงเกินไป จนฉันไม่อาจไขว่คว้า เธอลงมา
Tur yoo soong gern pai jon chun mai aht kwai kwah tur long mah
You’re too high up, I might not be able to reach you

อยากให้เธอรู้ ว่ามันรักเธอเพียงใด
Yahk hai tur roo wah mun ruk tur piang dai
I want you to know how much I love you
อยากหยุดเวลาไว้ อยากมองเธอให้นานนาน
Yahk yoot welah wai yahk maung tur hai nahn nahn
I want to stop the time, I want to look at you for so long

(*,**)

จากบนฟ้าไกล
Jahk bon fah glai
From up above the sky
มันเกินจะเอื้อมขึ้นไปสู่ใจของเธอ
Mun gern ja euam keun pai soo jai kaung tur
Your heart is further than I can reach

(**)

ก็ได้แค่เพ้อได้แต่ละเมอไปแสนไกล
Gor dai kae pur dai dtae lamur pai saen glai
But I can only be crazy, can only daydream about it
เธออยู่สูงเกินไป ฉันทำได้แค่รักเธอ
Tur yoo soong gern pai chun tum dai kae ruk tur
You’re too high up, I can only love you

Title: จินตนาการ / Jintanahgahn (Imagination)
Artist: Joni Anwar
Album: Bad Boy
Year: 2001

ไม่ต้องบอกว่าเธอรักใคร
Mai dtong bork wah tur ruk krai
No need to tell me who you love
อยากจะบอกว่าฉันรู้ดี
Yahk ja bork wah chun roo dee
I want to tell you I already know.
เท่านี้ก็เพียงพอที่เธอนั้นให้กัน
Tao nee gor piang por tee tur nun hai gun
Just this is enough for you to give me

* สิ่งที่เธอได้ทำทุกสิ่ง
Sing tee tur dai tum took sing
The things you did, everything
ความรู้สึกจริงๆทุกอย่าง
Kwahm roo seuk jing jing took yahng
The true feelings, everything
เชื่อแล้วว่ามาจากใจเข้าใจในความรัก
Cheua laeo wah mah jahk jai kop jai nai kwahm ruk
I believe came from the heart, thankful for your love

** แต่วันนี้เราต้องจากกันห่างไปแสนไกลเหลือเกิน
Dtae wun nee rao dtong jahk gun hahng pbai saen glai leua gern
But today we have to separate, so far apart from each other
ไม่อาจพบเจอกันในความจริงแค่เพียงให้เธอนั้น
Mai aht pop jur gun nai kwahm jing kae piang hai tur nun
We might not see each other in reality, I only want you to…

*** เก็บฉันไว้ในจินตนาการแห่งฝันของเธอ
Gep chun wai nai jintanahgahn haeng fun kong tur
Keep me in your imagination, in your dreams
แล้วฉันคนนี้จะมาโอบกอดเธอไว้ในนั้น
Laeo chun kon nee ja mah op got tur wai nai nun
And I will embrace you there
ใต้ความฝันมีความเป็นจริงที่เธอกับฉันรักกัน
Dtai kwahm fun mee kwahm pben jing tee tur gup chun ruk gun
Beneath the dreams there is the truth that you and I are in love
ส่งความคิดถึงให้ฉันบ้างเท่านั้น…ก็พอ
Song kwahm kit teung hai chun bahng tao nun…gor por
Just send me any of your thoughts…that’s enough.

(* , ** , ***)

หากฟ้าไม่โหดร้ายเกินไป
Hahk fah mai hot rai gern pbai
If Heaven isn’t too cruel
เราคงจะมีวันพบกัน
Rao kong ja mee wun pop gun
We might meet again some day…

(***)