คืนข้างแรม

All posts tagged คืนข้างแรม

Title: คืนข้างแรม / Keun Kahm Raem (Night of the Waning Moon)
Artist: Bedroom Audio
Album: [Single]
Year: 2019

เหนื่อยจะหวังให้ใครเข้าใจ
Neuay ja wung hai krai kao jai
I was tired of hoping someone would understand
ที่ผ่านเข้ามา ก็พังหัวใจ ทุกคราว
Tee pahn kao mah gor pung hua jai took krao
The past events have destroyed my heart every time

สุขไม่นานก็ลาลับไป
Sook mai nahn gor lah lup bpai
Whenever I’m happy, it soon goes away
เจ็บและช้ำประจำข้างใน เหมือนเก่า
Jep lae chum bprajum kahng nai meuan gao
I regularly hurt inside like before

ไม่มีที่พักใจให้ฉันวันอ่อนแรง
Mai mee tee puk jai hai chun wun aun raeng
There was no place for me to rest my heart when I’m weak
ในคืนหม่นเดือนหมดแสง
Nai keun mon deuan mot saeng
During the dark nights without any moonlight
รอนแรมมืดบอดไป
Raun raem meut baut bpai
I blindly went out overnight
โต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหนาว
Dtoh lom doht diao nep nao
Going against the wind, cold and alone
แดดแรงเจ็บแสบแผดเผา
Daet raeng jep saep paet pao
Harsh light stung and burned
ข้างกายไร้เงาผู้ใด
Kahng gai rai ngao poo dai
Without a shadow of a person beside me

เพิ่งเข้าใจเมื่อเธอเข้ามา
Perng kao jai meua tur kao mah
I just understood when you showed up
ช่วงเวลาที่พาหัวใจ ไหวอ่อน
Chuang welah tee pah hua jai wai aun
The moment that led my heart to soften

สุขประจำอยู่ในหัวใจ
Sook bprajum yoo nai hua jai
Happiness is regularly in my heart
จะเจ็บจะช้ำไม่นานเท่าไร ลาจาก
Ja jep ja chum mai nahnt ao rai lah jahk
If I get hurt, soon it goes away

(*) เธอเป็นที่พักกายให้ฉันวันอ่อนแรง
Tur bpen tee puk gai hai chun wun aun raeng
You’re the resting place for me when I’m weary
ในคืนข้างแรมเป็นแสงนำทางกลางจิตใจ
Nai keun kahng raem bpen saeng num tahng glahng jit jai
During the nights of the waning moon, you’re the light leading the way in the middle of my heart
เป็นไออุ่นในเดือนหนาว
Bpen ai oon nai deuan nao
You’re the warmth in the cold months
เป็นร่มเงาปกลมร้อน
Bpen rom ngao bpok lom raun
You’re the cover protecting me from the wind
เธอเป็นรักเดียวให้ฉันกอด
Tur bpen ruk diao hai chun gaut
You’re the one love for me to embrace
คือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป
Keu bahn hai yaun keun glup bpai
You’re the home for me to return to

(*)

มาหยุดประจำอยู่ในหัวใจ
Mah yoot bprajum yoo nai hua jai
Come and stop regularly in my heart
หยุดตรงนี้อยู่เป็นรักเดียว ให้ฉัน
Yoot dtrong nee yoo bpen ruk diao hai chun
Stop right here and be my one love

   

Producer – Bedroom Audio
Executive Producer – โป โปษยะนุกูล
Lyrics – กวิน ศิรินาวิน
Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – Bedroom Audio