คอยดู

All posts tagged คอยดู

Title: คอยดู / Koy Doo (Waiting To See You)
Artist: Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดอยู่ คอยเฝ้าดู
Kit yoo koy fao doo
I’m thinking, waiting to see you
ฝันอยู่ มองอยู่ในใจ
Fun yoo maung yoo nai jai
Dreaming, looking at you in my heart

เราอาจไม่รู้วันพรุ่งนี้
Rao aht mai roo wun proong nee
I might not know tomorrow
แต่เรายังเฝ้าเธออยู่
Dtae rao yung fao tur yoo
But I’m still waiting for you
เราอาจไม่รู้วันสุดท้าย
Rao aht mai roo wun soot tai
I might not know the final day

คิดอยู่ คอยเฝ้าดู เพียงเธอ
Kit yoo koy fao doo piang tur
I’m thinking, waiting to see only you
มองอยู่ (แต่เธอยังไม่รู้) คอยเฝ้าอยู่ (และเธออาจไม่รู้)
Maung yoo (dtae tur yung mai roo) koy fao yoo (lae tur aht mai roo)
Watching (but you still don’t know) waiting (And you might not know)

(*) จะอยู่ให้ถึงวันสุดท้าย
Ja yoo hai teung wun soot tai
I’ll stay until the final day
หากไม่มีเธอเคียงข้างกาย
Hahk mai mee tur kiang kahng gai
If I don’t have you by my side
จะจำวันนี้ตลอดไป (เธอยังจะคิดถึงบ้างไหม)
Ja jum wun nee dtalaut bpai (tur yung ja kit teung bahng mai)
I’ll remember this day forever (Will you still think of me?)

(**) เราอาจไม่รู้วันพรุ่งนี้
Rao aht mai roo wun proong nee
I might not know tomorrow
เมื่อไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Meua mai mee tur yoo kahng gai
When I don’t have you by my side
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปไหน
Dai bproht yah ting chun bpai nai
Please don’t leave me
มันคงง่าย
Mun kong ngai
It’s simple

(*,**)

คิดอยู่ คอยเฝ้าดูเพียงเธอ
Kit yoo koy fao doo piang tur
I’m thinking, waiting to see only you
มองอยู่ คอยเฝ้าอยู่
Maung yoo koy fao yoo
Watching, waiting
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไป
Dai bproht yah ting chun bpai
Please don’t leave me

   

Writer and Producer: Daniel Didyasarin
Mixing and Mastering: Daniel Didyasarin

   

I’m sure this had a sweet, romantic sound in his head when he wrote it, and I’m sure he didn’t mean for it to come off with a creepy obsessive stalker vibe…but it does :’D Although the music video does help, turning it into a “you’re pretty and popular now, don’t leave me behind” kind of deal