ความรู้สึกช้า

All posts tagged ความรู้สึกช้า

Title: ความรู้สึกช้า / Kwahm Roo Seuk Chah (Late Feelings)
Artist: Blues Tape
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันมีถ้อยคำล้นอยู่ในใจ
Chun mee toy kum lon yoo nai jai
I have words overflowing in my heart
แต่ในวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย
Dtae nai wun nee pah sah mai mee kwahm mai
But today, language is meaningless
จะให้ไป
Ja hai bpai
To give you
เพราะคำหวานเหล่านั้นเคยทำลาย
Pror kum wahn lao nun koey tum lai
Because those sweet words once destroyed me
ไม่รู้เท่าไหร่ให้เธอนั้นเชื่อหมดใจ
Mai roo tao rai hai tur nun cheua mot jai
I don’t know how much I gave you, I trusted you with all my heart
แต่ไม่จริง
Dtae mai jing
But wasn’t true

(*) สุดท้ายสิ่งที่ไว้ใจกลับสลายไปให้กับ
Soot tai sing tee wai jai glup salai bpai hai gup
In the end, the thing I trusted ended up falling apart with
คำลาของเธอ
Kum lah kaung tur
Your good-bye
ก็เหลือแต่คนที่ทำผิด
Gor leua dtae kon tee tum put
All that’s left is the person who messed up
ที่ยังเฝ้ายึดติด
Tee yung fao yeut dtit
Who’s still clinging
กับเวลานั้น
Gup welah nun
To that time

(**) เพิ่งรู้ว่าฉันความรู้สึกช้า
Perng roo wah chun kwahm roo seuk chah
I’ve just realized my feelings too late
กว่าที่จะรู้ว่าใครสำคัญ
Gwah tee ja roo wah krai sumkun
By the time I knew who was important
อยากขอได้ไหมให้เธอให้โอกาสฉัน
Yahk kor dai mai hai tur hai ohgaht chun
I want to ask you to give me a chance
กลับมาเป็นเหมือนวันที่เรารักกัน
Glup mah bpen meaun wun teer ao ruk gun
Let’s go back to the days when we were in love
อีกครั้ง
Eek krung
Again

ฉันมีถ้อยคำถืออยู่ในมือ
Chun mee toy kum teu yoo nai meu
I have words in my hand
แต่คือวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย
Dtae keu wun nee pah sah mai mee kwahm mai
But today, language is meaningless
ก็เข้าใจ
Gor kao jai
I understand
ฉันคิดมากกว่าที่อยากคิด
Chun kit mahk gwah tee yahk kit
I thought further than I wanted to
แต่คือความคิดวันนี้มันคอยทำร้าย
Dtae keu kwahm kit wun nee mun koy tum rai
But it’s those thoughts today that keep hurting me
ทำร้าย
Tum rai
Hurting me

(*,**,**)

   

Lyrics : มกรา ดลสุขเลิศ / ประภพ ชมถาวร
Melody : มกรา ดลสุขเลิศ / ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Arrange : Blues Tape
Produced by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mixed by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mastered by Audiojiffy

   

A prequel to their previous single, “ผิดเวลา / Pit Welah (Wrong Time),” the music video is nice, fleshing out the story of the two women whose love didn’t get a chance to blossom, and the lyrics are fine, but this song isn’t as pleasant to listen to as the other one. Not really liking the melody or the singer’s voice. But it’s nice to learn more about this sad love story.