ความทรงจําและคำอำลา

All posts tagged ความทรงจําและคำอำลา

Title: ความทรงจําและคำอำลา / Kwahm Song Jum Lae Kum Um Lah (Memories and Goodbyes)
Japanese Title: 桜の花びらたち / Sakura No Hanabiratachi (Cherry Blossom Petals)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

มองดูปฏิทิน ช่วงเวลาที่เหลือ
Maung doo bpadtitin chuang welah tee leua
I look at the calendar, at the time that’s left
กับฤดูใบไม้ผลิอีกไม่นาน
Gup reudoo bai mai pli eek mai nahn
Soon it will be the season of the trees blooming
ฉันมองหน้าต่างบานนั้น
Chun maung nah dtahng bahn nun
I look out the window
ห้องเรียนเคยอยู่กันเมื่อวาน
Haung rian koey yoo gun meua wahn
Of the classroom we were once in yesterday
เรียนด้วยกันตรงนี้ เป็นเพื่อนกันตรงนี้
Rian duay gun dtrong nee bpen peuan gun dtrong nee
We learned together here, we were friends here
ใส่เครื่องแบบเดียวกันยังจำขึ้นใจ
Sai kreuang baep diao gun yung jum keun jai
We wore the same uniform, I still remember it
แค่เพียงในเวลานี้
Kae piang nai welah nee
But only at this time
เห็นเธอโตขึ้นอีกมากมาย
Hen tur dtoh keun eek mahk mai
Have I seen how much more you’ve grown

แยกย้าย เดินทางไปตามเส้นทางตัวเอง
Yaek yai dern tahng bpai dtahm sen tahng dut eng
We split up and follow our own separate paths
เหมือน ว่าฉันจะมีปีกบินทันใด
Meuan wah chun ja mee bpeek bin tun dai
It’s like I suddenly have wings to fly
กางปีกแห่งความฝัน
Kahng bpeek haeng kwahm fun
Spreading the wings of my dreams
ให้มันดูแผ่สยาย
Hai mun doo paesayai
Stretching them out
ฉันจะมุ่งไป
Chun ja moong bpai
I’ll take aim

(*) ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
Sakura tee gumlung beng bahn
The blooming cherry blossoms
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
Bauk rao hai roo lae dtriam jai
Tell us, letting us know and preparing our hearts
ได้ยินเสียงระฆังกังวาน
Dai yin siang rakung gung wahn
I hear the sound of the echoing bell
ลอยมาจากข้างกายที่ใดสักแห่ง
Loy mah jahk kahng gai tee dai suk haeng
And I float out of my body somewhere
คืออิสระและความกล้าหาญ ที่มอบให้พวกเรา
Keu isara lae kwahm glah hahn tee maup hai puak rao
It’s the freedom and bravery that has been given to us
ได้เดินต่อไป ในวันพรุ่งนี้
Dai dern dtor bpai nai wun proong nee
So we can continue on tomorrow

(**) ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
Sakura tee gumlung beng bahn
The blooming cherry blossoms
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
Bauk rao hai roo lae dtriam jai
Tell us, letting us know and preparing our hearts
ต้องมีใครที่ภาวนาและ
Dtaung mee krai tee pahwanah lae
There must be someone who’s praying and
ส่งใจให้เราที่ใดสักแห่ง
Song jai hai rao tee dai suk haeng
Sending us their hearts somewhere
จะข้ามน้ำ ข้ามฟ้า ข้ามกำแพงแห่งความฝัน
Ja kahm num kahm fah kahm gumpaeng haeng kwahm fun
We’ll cross the water, cross the sky, cross the barriers of our dreams
ด้วยมือของเรา แล้วเข้าไปเจอ
Duay meu kaung rao laeo kao bpai jur
With our own hands, we’ll face
โลกใบใหม่ด้วยกัน
Lohk bai mai duay gun
The new world together

เคย เคยทะเลาะ เคยพูดไม่เพราะ
Koey koey talor koey poot mai pror
We once, once fought, once said some not-nice things
เคยมีเรื่องขัดใจกันมากมาย
Koey mee ruang kut jai gun mahk mai
Once had a lot of issues with each other
เรื่องราวที่ดูเลวร้าย
Reuang rao tee doo leo rai
The stories that seem terrible
นั้นยังคงติดอยู่ฝังใจ
Nun yung kong dtit yoo fung jai
Are still buried in my heart

ไม่ว่าฉันจะทุกข์ ไม่ว่าฉันจะมีความสุข
Mai wah chun ja took mai wah chun ja mee kwahm sook
No matter if I was suffering, no matter if I was happy
กับอะไรยังไงก็ตาม
Gup arai yung ngai gor dtahm
With everything, it’s fine
ย้อนมองในเวลานั้น ฉันยังมีเธอเสมอมา
Yaun maung nai welah nun chun yung mee tur samur mah
Looking back on those times, I always had you

แอบยิ้ม ในวันเวลาและรูปเก่าๆ
Aep yim nai wun welah lae roop gao gao
I secretly smile over those days and the old pictures
แล้ว ค่อยๆ ลองเดินจากไปช้าๆ
Laeo koy koy laung dern jahk bpai chah chah
And gradually try walking away
ฤดูที่ผ่านและพ้น
Reudoo tee pahn lae pon
The seasons that have passed
ถ้อยคำที่ฝากทิ้งไว้
Toy kum tee fahk ting wai
The words that were exchanged
さようなら
SAYONARA
Farewell

(***) กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
Gleep dauk mai bpen dung num dtah
The petals of the flowers are like my tears
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
Ruang lon yahng chah chah mai koey jahng
Slowly dropping, never fading
เอ่อล้นโรยรินมาเป็นทาง
Ur lon roy rin mah bpen tahng
Overflowing and streaming a pathway
ที่อาบแก้มเหมือนไม่เคยจะหยุด
Tee ahp gaem meuan mai koey ja yoot
That bathes my cheeks, never to stop
ออกไปลองมองบนท้องฟ้า แล้วหายใจเข้าให้สุด
Auk bpai laung maung bon taung fah laeo hai jai kao hai soot
I go out and try looking up at the sky, then taking in a deep breath
จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้
Ja dern dtor bpai nai wun proong nee
I’ll move on tomorrow

(****) กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
Gleep dauk mai bpen dung num dtah
The petals of the flowers are like my tears
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
Ruang lon yahng chah chah mai koey jahng
Slowly dropping, never fading
อาจเป็นความทรงจำเพียงบางๆ
Aht bpen kwahm song jum piang bahng bahng
They might be just simple memories
แต่ก็งดงามไม่เคยจะเลือน
Dtae gor ngot ngahm mai koey ja leun
But they’re beautiful and will never fade
จะข้ามบันไดแห่งภูผาให้ทุกอย่างเป็นเสมือน
Ja kahm bundai haeng poopah hai took yahng bpen sameuan
I’d cross the stairs of the mountains for everything to be the same
เริ่มต้นวันใหม่ พร้อมเป็นผู้ใหญ่
Rerm dton wun mai praum bpen poo ya
Starting a new day, ready to be an adult
บ๊ายบายก่อนนะเพื่อน
Bye bye gaun na peuan
Good-bye, friends

(*,**,***,****)