คนตัวเล็ก

All posts tagged คนตัวเล็ก

Title: คนตัวเล็ก / Kon Dtua Lek (Small Person)
Artist: Potato
Album: Friends
Year: 2021

(*) ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้ มันกว้างเกินไป
Chun koey kit wah lohk bai nee mun gwahng gern bpai
I used to think this world was too vast
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
Jon leum wah mee duang dao noy yai
Until I forgot that there were big and small stars
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
Chun koey kit wah chun dtaung fun dtaung tum dtahm krai
I used to think I had to dream, had to follow in others’ footsteps
จนทำตัวเองให้หล่นหาย
Jon tum dtua eng hai lon hai
Until I lost myself

(**) สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
Sook jai tao tee mee rerm dtrong nee gor dai
I can start with being happy with what I have
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไร แต่ก็ยังยิ้มได้
Ja neuay ja tor tao rai dtae gor yung yim dai
However tired and exhausted I am, I can still smile
แค่ทำวันนี้ให้ดี ไม่ต้องคิดมากมาย
Kae tum wun nee hai dee mai dtaung kit mahk mai
Just make today good, there’s no need to think too much about it
ไม่เป็นเหมือนใคร
Mai bpen meuan krai
I’m not like anyone else
แค่ขอให้เป็นตัวเอง
Kae kor hai bpen dtua eng
I just want to be myself

(***) ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
Mai dai noy lae mahk gern bpai
Not too little or too much
แค่พอดีข้างในหัวใจ
Kae por dee kahng nai hua jai
It’s just right in my heart
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
Mai dtaung feun mai dtaung dtahm krai
I don’t need to force anything, I don’t need to follow anyone else
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
Sook kae nee gor por laeo jai
Being this happy is enough for me
เป็นแค่คนตัวเล็ก
Bpen kae kon dtua lek
I’m just a small person
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่
Tee gumlung plern gup lohk tee gwahng yai
Who’s enjoying a vast world

(***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

(*,**,***,***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
Chun mai kit wah lohk bainee mun gwahng gern bpai
I don’t think this world is too vast

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato

   

Another uplifting motivational song from Potato~ Though there’s a lot of repetition, the simple lyrics are still meaningful, and the song is catchy. But man, is this music video stunning! They really upped the budget for this one with all the different scenes depicting how small and insignificant we may be in the world, and that’s okay. Impressive release, Potato~