คนคนนึง

All posts tagged คนคนนึง

Title: คนคนนึง / Kon Kon Neung (One Person)
Artist: The White Hair Cut
Album: [Single]
Year: 2019

ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร เธอจึงเหมือนว่าไกลออกไป
Yung mai roo wah pror arai tur jeung meuan wah glai auk bpai
I still don’t know why it’s like you’re so distant
อยากจะใกล้เธอสุดท้ายก็ยิ่งห่าง
Yahk ja glai tur soot tai gor ying hahng
I want to be near you, but in the end, the further away I get

พยายามทำให้เข้าใจ ด้วยการมอบความรักที่มี
Payayahm tum hai kao jai duay gahn maup kwahm ruk tee mee
I try to get you to understand by giving you the love I have
แต่เธอคนนี้มองมันเหมือนแค่อากาศ
Dtae tur kon nee maung mun meuan kae ahgaht
But you look at it as though it’s just air

จะต้องรอถึงเมื่อไหร่ วันที่ฉันได้เข้าไปในใจของเธอนั้น
Ja dtaung ror teung meua rai wun tee chun dai kao bpai nai jai kaung tur nun
How long must I wait for the day I’ll be able to enter your heart

(*) ฉันคงเป็นแค่คนคนนึงคนที่เธอไม่เคยนึกถึง
Chun kong bpen kae kon kon neung kon tee tur mai koey neuk teung
I’m just one person whom you’ll never think about
ไม่มีความสำคัญใด ๆ และไม่เคยมีความหมาย
Mai mee kwahm sumkun dai dai lae mai koey mee kwahm mai
I don’t have any importance, and I’ve never had any meaning
แม้ทุ่มเทมากมายเพียงใดคอยห่วงใยเธอมากแค่ไหน
Mae toom tay mahk mai piang dai koy huang yai tur mahk kae nai
No matter how much I devote or how much I care about you
เธอไม่เคยเห็นมัน จึงทำให้ฉันนั้นได้เรียนรู้
Tur mai koey hen mun jeung tum hai chun nun dai rian roo
You never see it, so it’s made me learn

(**) และหน้าที่ของฉันคือ หยุดพยายามเป็นคนที่สำคัญ
Lae nah tee kaung chun keu yoot payayahm bpen kon tee sumkun
And my duty is to stop trying to be someone important

วันเวลาค่อยๆผ่านไป ใจของฉันยังไม่ไปไหน
Wun welah koy koy pahn bpai jai kaung chun yung mai bpai nai
Time keeps passing by, my heart still hasn’t gone anywhere
ก็ยังคงหวังแม้จะรู้ไม่มีทาง
Gor yung kong wung mae ja roo mai mee tahng
It still hopes even though it knows there’s no way

ต้องยอมรับ ไม่มีวัน วันที่ฉันได้เข้าไปในใจของเธอนั้น
Dtaung yaum rup mai mee wun wun tee chun dai kao bpai nai jai kaung tur nun
I must accept that there will never be a day that I’ll be able to enter your heart

(*,**,*,*,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod
Melody : THE WHITE HAIR CUT
Lyric : THE WHITE HAIR CUT
Arrange : THE WHITE HAIR CUT
Mixed & Mastering : Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio