ขี้แพ้

All posts tagged ขี้แพ้

Title: ขี้แพ้ / Kee Pae (LOSER)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

I’m just a ขี้แพ้ ไอ้ขี้แพ้
I’m just a kee pae ai kee pae
I’m just a loser, just a loser
ที่ต้องเสียเธอให้กับใคร
Tee dtaung sia tur hai gup krai
Who must lose you to someone else
ไม่เคยจะ Win This love war I’m a Loser
Mai koey ja win this love war I’m a loser
I’ll never win this love war, I’m a loser
รอเธอเดินหันหลังและจากไป
Ror tur dern hun lung lae jahk bpai
I’m waiting for you to turn around and leave
And D**n it hurts like
And d**n, it hurts like
เจ็บปวดและทรมานเหมือนจะเป็นจะตาย
Jep bpuat lae tormahn meuan ja bpen ja dtai
It’s painful and torturous to death
That what it’s feel like s**t
That’s what it feels like, s**t

ไม่ว่าจะทำสักแค่ไหนไม่ว่าจะทำมันยังไง
Mai wah ja tum suk kae nai mai wah ja tummun yung ngai
No matter how much I do, no matter how I do it
เธอเองก็เลือกจะจากไป D**n
Tur eng gor leuak ja jahk bpai d**n
You choose to leave me, d**n

ได้แต่มาคุยกับตัวเอง
Dai dtae mah kooey gup dtua eng
I can only talk to myself
โดดเดี่ยวในทางที่เลือกเองผมผิดเอง
Doht diao nai tahng tee leuak eng pom pit eng
All alone in a way that I chose myself, it’s my fault

(*) เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้อ่อนแอให้เธอได้เห็น
Bpen kae ai kee pae aun ae hai tur dai hen
I’m just a loser, weak for you to see
ทั้งที่ไม่อยากเป็นแต่ฉันต้องทำเช่นไร
Tung tee mai yahk bpen dtae chun dtaung tum chen rai
Even though I don’t want to be, but what can I do?
เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้ดูแลตัวเองไม่ไหว
Bpen kae ai keep pae doo lae dtua eng mai wai
I’m just a loser, I can’t take care of myself
ก็ต้องเสียเธอไปและไม่มีวันกลับมา
Gor dtaung sia tur bpai lae mai mee wun glup mah
I must lose you, and you’ll never come back

I’m so weak
I’m so weak
อ่อนแอทุกครั้งที่มันได้ยินชื่อของเธอ
Aun ae took krung tee mun dai yin cheu kaung tur
I’m weak every time that I hear your name
กะ weak ก็ตอนที่ได้รู้ว่าเธออยู่กับเขา
Ga week gor dtaun tee dai roo wah tur yoo gup kao
I’m weak when I know that you’re with him
Receive harder
It’s even harder
นี่คือเหตุผลที่เขียน This song to reach her
Nee keu het pon tee kian this song to reach her
This is the reason that I wrote this song to reach her
Cause I’m Loser ที่ Lose เธอ
Cause I’m a loser tee lose tur
Cause I’m a loser who lost you
I’m a F**king S**ker
I’m a f**king s**ker

(**) ทำไมเธอไปมันยังไม่เข้าใจ
Tummai tur bpai mun yung mai kao jai
I still don’t understand why you left
มีคำถามที่ค้างอยู่ในใจ
Mee kum tahm tee kahng yoo nai jai
There are questions remaining in my heart
เธอช่วยกลับมาตอบเหตุผล
Tur chuay glup mah dtaup het pon
Please come back and answer the reason
ให้คนขี้แพ้คนนี้จะได้ไหม
Hai kon kee pae kon nee ja dai mai
For this loser
ถึงดูแลเธอไม่ไหว
Teung doo lae tur mai wai
Even though I couldn’t take care of you
แต่ก็ให้เธอไปทั้งหัวใจ
Dtae gor hai tur bpai tung hua jai
But I let you go with my entire heart
And now I’m lost, alone tonight nada right
And now I’m lost, alone tonight, nada, right?

(*,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ, Four 25 Hours
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas Chansiri
Lyrics By UrboyTJ