กำแพง

All posts tagged กำแพง

Title: กำแพง / Gumpaeng (Wall)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
ที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเสียใจเท่าไหร่
Tee pahn mah chun tum hai tur sia jai tao rai
However much I made you sad in the past
ก็รู้ตัวดีอยู่ฉันทำผิดไป
Gor roo dtua dee yoo chun tum pit bpai
I fully realize I screwed up
เธอก็เลยสร้างกำแพงขึ้นภายในใจ
Tur gor loey sahng gumpaeng keun pai nai jai
So you built up a wall in your heart
ไม่ไว้ใจกันอีก เพราะกลัวเสียใจ
Mai wai jai gun eek pror glua sia jai
You won’t trust me again because you’re scared of getting hurt

(*) จะไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆ
Ja mai kor mee kum gae dtua dai dai
I won’t make any excuses
แต่จะขอทำตัวให้ดีใหม่ ดีกว่าวันนั้น
Dtae ja kor tum dtua hai dee mai dee gwah wun nun
But I want to behave well now, better than that day
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันเข้าไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun kao bpai
I’ll destroy the wall in your heart
จะล้มมันด้วยหัวใจที่ดีพออย่างเธอต้องการ
Ja lom mun duay hua jai tee dee por yahng tur dtaung gahn
I’ll knock it down with my heart that’s good enough like you want

มันจะต้องใช้วันเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่
Mun ja dtaung chai wun welah nern nahn tao rai
However long it takes
เพื่อลบคืนวันเก่าที่เคยผิดไป
Peua lop keun wun gao tee koey pit bpai
To erase the old days and nights when I once screwed up
ฉันให้เธอนั้นว่ามาได้ตามสบาย
Chun hai tur nun wah mah dai dtahm sabai
I want you to invite me back
ให้ฉันได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจ
Hai chun dai pisoot teung kwahm dtung jai
Let me prove my determination

(*,*)