กลัว

All posts tagged กลัว

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Brown Flying
Album: [Single]
Year: 2013

โลกยิ่งหมุนเร็วเท่าไร
Lohk ying moon rew tao rai
The faster the world spins
วันและคืนดูผ่านไปเร็วเท่ากัน
Wun lae keun doo pahnbpai rew tao gun
The faster the days and nights seem to pass
เหมือนกับใจที่ยิ่งใช้
Meuan gup jai tee ying chai
It’s like our hearts; the more we use them
ยิ่งช้ำ ก็ถ้าใช้มันทุกวัน
Ying chum gor tah chai mun took wun
The more we get hurt, if we use them every day

ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป
Koy koy bpen koy koy bpai
Little by little
ลองให้ใจได้พักได้ผ่อน
Laung hai jai dai puk dai paun
Try letting your heart rest
ไม่ต้องเร็ว ไม่ต้องแรง
Mai dtaung rew mai dtaung raeng
There’s no need to be fast, no need to be strong
ฉันระแวงว่าจะล้มไปซะก่อน
Chun rawaeng wah ja lom bpai sa gaun
I bet you’ll fall first

(*) หวั่นใจก็ต้องทนเจ็บ
Wun jai gor dtaung ton jep
If you worry, must endure the pain
ปวดใจทนก่อน
Bpuat jai ton gaun
Endure the heartache first
ไม่ขอให้เป็นอย่างนั้น
Mai kor hai bpen yahng nun
I don’t want it to be like that
เธอทำมันไม่เคยหยุด
Tur tum mun mai koey yoot
You make it never stop
ส่วนฉันค่อยฉุดรั้งเธอไว้อย่างนี้
Suan chun koy choot rung tur wai yahng nee
As for me, I gradually hold you back like this

(**) เธอเร็วไปไม่เคยหยุดพัก
Tur rew bpai mai koey yoot puk
You’re too fast, you never stop to rest
กลัวว่ารัก จะเป็นวันสุดท้าย
Glua wah ruk ja bpen wun soot tai
Afraid that love will be the final day
ที่เธอทำดูไม่เหนื่อยล้า
Tee tur tum doo mai neuay lah
That you act like you’re not tired
กลัวว่าเธอจะรีบมาแล้วก็ไป แล้วก็ผ่าน
Glua wah tur ja reep mah laeo go bpai laeo gor pahn
Afraid that you’ll hurry in and leave, and pass by

มันก็รู้ว่าเธอรัก
Mun gor roo wah tur ruk
I know that you love me
แต่อยากให้เธอรักฉันไปนานๆ
Dtae yahk hai tur ruk chun bpai nahn nahn
But I want you to love me for a long time
กลัวว่าเธอจะหมดแรง
Glua wah tur ja mot raeng
I’m afraid you’ll burn out
หมดใจกับฉันในวันวาน
Mot jai gup chun nai wun wan
And stop loving me yesterday

(*,**)

เธอเร็วไปไม่เคยหยุดพัก
Tur rew bpai mai koey yoot puk
You’re too fast, you never stop to rest
กลัวว่ารัก จะเป็นวันสุดท้าย
Glua wah ruk ja bpen wun soot tai
Afraid that love will be the final day
ที่เธอทำดูไม่เหนื่อยล้า
Tee tur tum doo mai neuay lah
That you act like you’re not tired
กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจ
Glua wah tur ja bplian jai
I’m afraid that you’ll change your mind

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Tony Phee
Album: กลัว / Glua (Scared)
Year: 2011

เพราะไม่อยากให้เธอนั้นเข้าใจผิด
Pror mai yahk hai tur nun kao jai pit
Because I don’t want you to misunderstand
เพราะไม่อยากให้เค้าได้รู้ความรู้สึก
Pror mai yahk hai kao dai roo kwahm roo seuk
Because I don’t want them to know my feelings
ที่อยู่ข้างในและความหลังที่ผ่านพ้นไป มันเป็นเช่นไร
Tee yoo kahng nai lae kwahm lung tee pahn pon bpai mun bpen chen rai
That are inside, or how the things of the past were
ต้องคอยหลอกตัวเองอยู่ทุกที
Dtaung koy lauk dtua eng yoo took tee
I must keep deceiving myself every time
ต้องคอยหลบหน้าเธอเอาไว้
Dtaung koy lop nah tur ao wai
I must keep avoiding you
กลัวความหลังที่ผ่านพ้นไป จะทำร้ายข้างในจิตใจของฉัน
Glua kwahm lung tee pahn pon bpai ja tum rai kahng nai jit jai kaung chun
I’m afraid the things of the past will break my heart

(*) แม้เวลาจะผ่านไปเนินนานสักเท่าไร
Mae welah ja pahn bpai nern nahn suk tao rai
No matter how much time has passed
ฉันยังหลอกตัวเอง อยู่ว่าตอนนี้ฉันไม่เป็นไร
Chun yung lauk dtua eng yoo wah dtaun nee chun mai bpen rai
I still deceive myself saying that I’m all right now

(**) อาจเพราะกลัวความรู้สึกทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้
Aht pror glua kwahm roo seuk tum hai chund taung bpen yahng nee
It might be because I’m afraid the feelings will make me be like this
อาจเพราะกลัวว่าต้องเจ็บ เลยต้องหลบหน้าเธอทุกที
Aht pror glua wah dtaung jep loey dtaung lop nah tur took tee
It might be because I’m afraid I’ll have to get hurt, so I must avoid you every time
กลัวจะร้องไห้ออกมาและถ้าใครเห็นน้ำตาแล้ว ฉันคงดูไม่ดี
Glua ja raung hai auk mah lae tah krai hen numd tah laeo chun kong doo mai dee
I’m afraid I’ll cry out loud, and if anyone saw my tears, I wouldn’t look very good
กลัวเธอทำร้ายหัวใจของฉัน
Glua tur tum rai hua jai kaung chun
I’m scared you’ll break my heart

ต้องคอยปลอบตัวเอง ไว้ให้ดี
Dtaung koy bplaup dtua eng wai hai dee
I must keep comforting myself
ต้องฝืนยิ้มแล้วลืมเธอให้ได้
Dtaung feun yim laeo leum tur hai dai
I must force a smile and forget you
แม้ความหลังที่ผ่านพ้นไป
Mae kwahm lung tee pahn pon bpai
Even though the things of the past
ยังทำร้ายข้างในจิตใจของฉัน
Yung tum rai kahng nai jit jai kaung chun
Still hurt me inside my heart

(*,**,**)

พรุ่งนี้ เมื่อทุกๆ อย่างมันอาจเปลี่ยนวันที่เคยสดใส
Proong nee meua took took yahng mun aht bplian wun tee koey sot sai
Tomorrow, when everything might change from a day that was once bright
จะรับมันได้รึเปล่าไม่รู้ว่า ฉันจะเป็นอย่างไร
Ja rup mun dai reu bplao mai roo wah chun ja bpen yahng rai
Will I be able to accept it? I don’t know how I’ll be
เมื่อวันเวลาของเราไม่อาจจะกลับคืนย้อนใหม่
Meua wun welah kaung rao mai aht ja glup keun yaun mai
When our time won’t turn back
เข้าใจ บ้างไหม เธอ ว่าฉันน่ะยังรักเธอ
Kao jai bahng mai tur wah chun na yung ruk tur
Do you understand that I still love you?

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Scrubb
Album: Scrubb
Year: 2003

ในบางเวลาที่เธอนั้นยิ้มเป็นสุข ฉันแอบเก็บความหวังไว้
Nai bahng welah tee tur nun yim bpen sook chun aep kep kwahm wung wai
Sometimes when you smile happily, I secretly keep my hopes hidden
เผื่อในวันนึงที่เธอนั้นพร้อมเข้าใจ ฉันอยากอธิบาย
Peua nai wun neung tee tur nun praum kao jai chun yahk attibai
In case one day you’re ready to understand, I want to explain
ความทรงจำดีๆที่ฉันมีอยู่ ล้วนมีเธอโอบกอดไว้
Kwahm song jum dee dee tee tur mee yoo luan mee tur ohp gaut wai
The good memories that I have with only you to embrace me
แต่ความเป็นจริงที่ฉันไม่พร้อมจะไป เริ่มสิ่งใหม่กับเธอ
Dtae kwahm bpen jing tee chun mai praum ja bpai rerm sing mai gup tur
But the reality is that I’m not ready to start something new with you

(*) ก็เป็นเพราะกลัวไม่เป็นเหมือนวันก่อน กลัวไม่เป็นอย่างใจหวัง
Gor bpen pror glua mai bpen meuan wun gaun glua mai bpen yahng jai wung
It’s because I’m afraid that things aren’t like they used to be, I’m afraid things aren’t like my heart hopes
เก็บส่วนลึกของใจไว้ห่าง ไม่คู่ควรกับใคร
Gep suan leuk kaung jai wai hahng mai koo kuan gup krai
I keep it deep down away in my heart, not suitable for anyone

(**) มันคงจะดีที่เราก็ยังได้เจอ แลกเปลี่ยนผ่านความห่วงใย
Mun kong ja dee tee rao gor yung dai jur laek bplian pahn kwahm huang yai
It’s good that we can still meet to exchange concern
ส่วนใจตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าใจ เริ่มอะไรไม่เป็น
Suan jai dtua eng gor yung mai koey kao jai rerm arai mai bpen
As for my own heart, I still never understand; it doesn’t know how to start anything

แค่ให้ฉัน เก็บเธอไว้ อบอุ่นข้างในอย่างนั้น
Kae hai chun gep tur wai op oon kahng nai yahng nun
Just let me keep you, I’m warm inside like that
เก็บรอยยิ้ม ความสดใส อยู่ให้นานเท่านาน
Gep roy yim kwahm sot sai yoo hai nahnt ao nahn
Keeping your smile and your brightness for as long as possible

(*,**)

ส่วนใจตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าใจ เริ่มอะไรไม่เป็น
Suan jai dtua eng gor yung mai koey kao jai rerm arai mai bpen
As for my own heart, I still never understand; it doesn’t know how to start anything

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Yosita (โยษิตา)
Album: OST รอยรักแรงแค้น / Roy Ruk Raeng Kaen
Year: 2015

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Tur kong leum mun bpai mot laeo
You’ve probably forgotten already
สิ่งดี ๆ ไม่มีแม้ค่า
Sing dee dee mai mee mae kah
The good things are worthless
จะต้องทำอย่างไร จากนี้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do, what should I do from now on?
ความจริง ที่ใกล้จะเสียเธอ
Kwahm jing tee glai ja sia tur
In reality, I’m close to losing you

หากเธอพอมีใจให้ฉันอีกครั้ง
Hahk tur por mee jai hai chun eek krung
If you have feelings for me again
โปรดแบ่งปันให้ฉันได้รู้
Bproht baeng bpun hai chun dai roo
Please share them and let me know
อย่าเพียงขอแก้ไข ฉันขอแค่เพียงโอกาส
Yah piang kor gae kai chun kor kae piang ohgaht
Don’t just ask to fix things, I just want a chance
วอนเธอ ก่อนมันจะสาย
Waun tur gaun mun ja sai
I’m begging you before it’s too late

(*) แค่อยากให้รู้ว่าฉันกลัว แสนกลัวเหลือเกิน
Kae yahk hai roo wah chun glua saen glua leua gern
I just want you to know that I’m afraid, so afraid
รักที่เคยมีกันจะจางหาย
Ruk tee koey mee gun ja jahng hai
That the love we used to have for each other will fade away
จับมือของฉันและมองตา ถามใจสองเรา
Jup meu kaung chun lae maung dtah tahm jai saung rao
Hold my hand and look in my eyes, ask our hearts
ทุกเวลาเรายังมีกันใช่ไหม
Took welah rao yung mee gun chai mai
We still have each other all the time, right?

(*)

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Tur kong leum mun bpai mot laeo
You’ve probably forgotten already
สิ่งดี ๆ ไม่มีแม้ค่า
Sing dee dee mai mee mae kah
The good things are worthless
จะต้องทำอย่างไร จากนี้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do, what should I do from now on?
อยากจะขอเพียงเธอคืนมา
Yahk ja kor piang tur keun mah
I just want to ask you to come back

จะต้องทำอย่างไร ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Ja dtaung tum yahng rai mai roo dtaung tum yahng rai
What should I do? I don’t know what I should do
อยากจะขอเพียง เธอคนเดิม
I just ask for you to be the same person

   
คำร้อง: กฤษฎา รุ่งราษี
ทำนอง/เรียบเรียง: ศราวุธ นนทรีย์

Title: กลัว / Glua (Afraid)
Artist: Tattoo Colour
Album: Hong Ser
Year: 2006

และในตอนนี้ ก็ยังไม่เข้าใจ
Lae nai dton nee gor yung mai kao jai
And right now, I still don’t understand
เพื่อนฉันคนนี้ ว่าเธอคิดยังไง
Peuan chun kon nee wah tur kit yung ngai
This friend of mine, what is she thinking?
ถ้าฉันรัก จะผิดไหม
Tah chun ruk ja pit mai
If I love her, is it a mistake?
ถ้าบอกรัก กลัวเธอจะเปลี่ยนไป
Tah bork ruk glua tur ja pblian pbai
If I told her I love her, I’m afraid things would change
ฉันต้องทำไง คงต้องทำใจ เก็บมันไว้…
Chun dtong tum ngai kong dtong tum jai gep mun wai
What should I do? I might have to force myself to keep it in…

* กลัวเธอหลบสายตา กลัวเธอหลบหน้ากัน
Glua tur lop sai dtah glua tur lop nah gun
I’m scared she won’t look at me, I’m scared she’d avoid me
กลัวเธอจะโกรธฉัน กลัวเธอไม่สนใจ
Glua tur ja groht chun glua tur mai son jai
Afraid she’d be angry at me, afraid she wouldn’t be interested
กลัวเธอไม่พูดจา กลัวเธอจะหนีไป
Glua tur mai poot jah glua tur ja nee pbai
Afraid she wouldn’t talk to me, afraid she’d run away
กลัวเธอจะใจร้าย กลัวเธอจะอายใครใคร
Glua tur ja jai rai glua tur ja ai krai krai
Afraid she’d be cruel, afraid she’d be embarrassed
ที่ฉัน…ไปรักเธอ
Tee chun…pbai ruk tur
That I…love her…

ถ้าเธอเกิด…รู้ ว่าฉันนั้นมีใจ
Tah tur gert…roo wah chun nun mee jai
If she…knew that I felt this way
ก็แอบมี…หวัง ถ้าเธอไม่มีใคร
Gor aep mee…wung tah tur mai mee krai
I secretly have…hope, if she’s single
แต่จะรัก จะผิดไหม
Dtae ja ruk ja pit mai
But to love her, is it a mistake?
ถ้าบอกรัก กลัวเธอจะเปลี่ยนไป
Tah bork ruk glua tur ja pblian pbai
If I told her I loved her, I’m afraid she’d change
ฉันต้องทำไง คงต้องทำใจ เก็บมันไว้…
Chun dtong tum ngai kong dtong tum jai gep mun wai…
What should I do? I might have to keep it in…

(*)

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าหัวใจ
Mai roo wah meua rai mai roo wah hua jai
I don’t know when, I don’t know her heart
แอบไปคิดถึงเธอเมื่อตอนไหน รักเธอเมื่อไหร่
Aep pbai kit teung tur meua dton nai ruk tur meua rai
Whenever I’m secretly thinking about her, when will I love her?
แต่กลัวว่าต้องเสียใจ หากเธอยังไม่เข้าใจ
Dtae glua wah dtong sia jai hahk tur yung mai kao jai
But I’m afraid I might get hurt if she still doesn’t understand
ต้องเก็บไว้ อย่าให้ใครได้รู้…
Dtong gep wai yah hai krai dai roo
I must keep it in, don’t let anyone know…

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Palmy
Album: Palmy
Year: 2001

จมอยู่กับตัวเอง ติดอยู่กับเวลา
Jon yoo gup dtua eng dtit yoo gup welah
Locked up with myself, stuck with time
ทำไมเธอไม่มา เธอหายไปนานเหลือเกิน
Tummai tur mai mah tur hai pbai nahn leua gern
Why don’t you come? You’ve been gone for so long..
ยังมีคนที่คอยอยู่ วันและคืนเฝ้าหมองเหม่อ
Yung mee kon tee koy yoo wun lae keun fao mong mur
You still have someone who’s waiting, all day and night,
ใครทำให้เธอห่างเหิน
Krai tum hai tur hahng hern
Who made you so distant?

ผ่านไปแต่ละวัน ก็ยังหวั่นในใจ
Pahn pbai dtae la wun gor yung wun nai jai
Each day passes by, I’m still worried in my heart
ว่ามันเกิดอะไร กับรักที่เธอให้มา
Wah mun gert arai gup ruk tee tur hai mah
What happened to the love you gave me?
เธอยังรักฉันรึเปล่า เธอมีใครสำคัญกว่า
Tur yung ruk chun reu pblao tur mee krai sum kun gwah
Do you still love me? Do you have someone more important?
เพียงแค่คิดยังปวดร้าว
Piang kae kit yung pbuat rao
Just thinking this breaks my heart…

(*)เพราะว่าใจกลัว กลัวว่าเธอจะทิ้งกัน
Pror wah jai glua glua wah tur ja ting gun
Because my heart’s scared, scared that you’ll abandon me
จากไปลืมคนที่เคยบอกรักกัน
Jahk pbai leum kon tee koey bork ruk gun
That you’ll forget the person you once told, you loved
ลืมทุกๆอย่าง มันอ่อนล้าและสับสน
Leum took took yahng mun orn lah lae sup son
That you’ll forget everything…it’s tiring and confusing

จะต้องทำยังไง บอกกับเธอยังไง
Ja dtong tum yung ngai bork gup tur yung ngai
What should I do? How do I tell you?
ความอึดอัดในใจ ที่ฉันทนมาตั้งนาน
Kwahm eut ut nai jai tee chun ton mah dtung nahn
About the frustration which I’ve been putting up with for so long
คนดีๆที่เคยห่วง นานวันไปยิ่งไกลห่าง
Kon dee dee tee koey huang nahn wun pbai ying glai hahng
A good guy who used to care about me, the longer the days, the further you are
เพียงคิดน้ำตาก็ไหล
Piang kit num dta gor lai
At just that thought, the tears flow

(* x2)