Title: แอบ / Aep (Secretly)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2019

บางอย่างเธอไม่ต้องรู้
Bahng ytahng tur mai dtaung roo
There are some things you don’t have to know
บางอย่างเธอไม่ต้องเห็นทุกมุมก็ได้
Bahng yahng tur mai dtaung hen took moom gor dtai
There are some things you don’t have to see from every angle
บางอย่างที่เรียกว่าหัวใจของฉัน
Bahng yahng tee riak wah hua jai kaung chun
Something called my heart
บางอย่างงงๆอย่างนั้นไป
Bahng yahng ngong ngong yahng nun bpai
Some things are confusing like that
มันอาจจะดีต่อฉันและเธอไปอีกนานเท่านาน
Mun aht ja dee dtor chun lae tur bpai eek nahn tao nahn
It might be good for you and me for a long, long time
ปล่อยให้งงอย่างนั้นไป
Bploy hai ngong yahng nun bpai
Let things be confusing like that

(*) แค่ได้เป็นคนที่เธอไม่เคยจะรัก
Kae dai bpen kon tee tur mai koey ja ruk
Just to be the person whom you’ll never love
และได้เป็นคนที่มันรักเธออยู่อย่างนี้ก็ดีแค่ไหน
Lae dai bpen kon tee mun ruk tur yoo yahng nee gor dee kae nai
And to be the person who loves you like this is nice
แค่ได้เป็นคนที่เธอไม่เคยจะสน
Kae dai bpen kon tee tur mai koey ja son
Just to be the person whom you’ll never be interested in
และได้เป็นคนที่มองแค่เธออยู่อย่างนี้ก็สุขหัวใจ
Lae dai bpen kon tee maung kae tur yoo yahng nee gor sook hua jai
And to be the person who only looks at you like this makes me happy
ชีวิตได้มีเธออยู่ในสายตาฉัน
Cheewit dai mee tur yoo nai sai dtah chun
A life that has you in my sight
แค่นี้ก็มีความสุขมากกว่าเรื่องใด
Kae nee gor mee kwahm sook mahk gwah reuang dai
Just this makes me happier than anything else
ไม่ต้องการไปกว่านี้ได้ยินไหม
Mai dtaung gahn bpai gwah nee dai yin mai
I don’t need any more than this, do you hear me?
แค่ให้หัวใจมันได้รักเธอไปก็พอแล้ว
Kae hai hua jai mun dai ruk tur bpai gor por laeo
Just letting my heart be able to keep loving you is enough

ถ้าหากวันนึงเธอรู้ ถ้าหากวันนึงเธอเห็นหัวใจฉันได้
Tah hahk wun neung tur roo tah hahk wun neung tur hen hua jai chun dai
If one day you know, if one day you can see my heart
มันอาจสะเทือนที่ข้างในของฉัน
Mun aht sateuan tee kahng nai kaung chun
It might make me tremble inside
เสน่ห์ในการได้เฝ้ามอง ตำแหน่งคนเป็นที่สองบางทีคนไม่เคยคิดกัน
Sanay nai gahn dai fao maung dtum naeng kon bpen tee saung bahng tee kon mai koey kit gun
The charm in getting to look at you, the position of someone who is #2, who people never think about
คือไม่มีวันเสียเธอ
Keu mai mee wun sia tur
Is never losing you

(*,*)

   

Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by ฟองเบียร์
Lyrics Director : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Melody by ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Another secret-admirer-type song for Valentine’s Day~ It’s cute and catchy, though, with a bright music video.
Not sure how I feel about Namm with blonde hair though haha.

Title: หลังจากฉันตาย / Lung Jahk Chun Dtai (After I Die)
Artist: Illslick
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ความรักฉันยังอยู่ตรงนี้ แม้หลังจากฉันตาย
Kwahm ruk chun yung yoo dtrong nee mae lung jahk chun dtai
My love still remains here, even after I die
มันไม่มีวันหยุดลง แม้ฉันไม่หายใจ
Mun mai mee wun yoot long mae chun mai hai jai
It’ll never stop, even if I’m not breathing
เมื่อเธอมองไปบนฟ้า เห็นดาวอันพร่างพราย
Meua tur maung bpai bon fah hen dao un prahng prai
When you look up at the sky and see the twinkling stars
ให้เธอจงได้รับรู้ ฉันยังอยู่ข้างกาย …หลังจากฉันตาย
Hai tur jong dai rup roo chun yung yoo kahng gai lung jahk chun dtai
I want you to know that I’m still beside you, after I die

แม้ต้องตายในกองไฟ But I Will Never Leave You
Mae dtaung dtai nai gaung fai but I will never leave you
Even if I must die in a fire, I will never leave you
ไม่จำเป็นต้องลองใจ You Know I’ll Always Need You
Mai jum bpen dtaung laung jai you know I’ll always need you
You don’t have to test my heart, you know I’ll always need you
ขอแค่เพียงเธอปลอดภัย Baby Girl, Just Be Cool
Kor kae piang tur bplaup pai baby girl just be cool
I just want you to be safe, baby girl, just be cool
และมันคงไม่มีเจ้าหญิงไม่มีเจ้าชายหรอกนะคนดี
Lae mun kong mai mee jao ying mai mee jao chai rauk na kon dee
And there’s no princesses or princes, darling
แต่ถ้าเป็นฉันจะวิ่งเข้าไปยามที่ทุกคนหนี
Dtae tah bpen chun ja wing kao bpai yahm tee took kon nee
But if it was me, I’d run over when everyone else was fleeing
ฉันยังเฝ้าดูเธออยู่ตรงนี้ แม้ไม่มีอะไรดีอย่างที่ทุกคนมี
Chun yung fao doo tur yoo dtrong nee mae mai mee arai dee yahng tee took kon mee
I’m still watching you from right here, even though I don’t have anything good like everyone else has

(**) ขอแค่เพียงเธอรับฟัง เพราะเธอสมควรได้รับมัน
Kor kae piang tur rup fung pror tur som kuan dai rup mun
I just ask that you listen, because you’re so deserving of it
แม้เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน อย่าละศรัทธาจากรักฉัน
Mae kleuan deuan leuan lup wun yah la suttah jahk ruk chun
Even though the moon is hidden during the day, don’t, have faith from my love
ขอแค่เพียงเธอรักกัน ถ้าฉันสมควรได้รับมัน
Kor kae piang tur ruk gun tah chun som kuan dai rup mun
I just want you to love me if I’m worthy of it
แม้เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน
Mae kleuan deuan leuan lup wun
Even though the moon is hidden during the day

(*)

ไม่ต้องมีคำปลอบใจ ไม่ต้องมีคำร่ำลา
Mai dtaung mee kum bplaup jai mai dtaung mee kum rum lah
There’s no need for any comforting words, there’s no need for a good-bye
ยิ้มรับมันเอาไว้ ยามที่ใครเขาถามมา
Yim rup mun ao wai yahm tee krai kao tahm mah
Smile and accept it when everyone asks
ฉันไม่เคยจะไปไหน ทำไมต้องมีน้ำตา
Chun mai koey ja bpai nai tummai dtaung mee num dtah
I’ll never leave, why must you cry?
นับจากนี้เธอก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำและเดินไปตามทาง
Nup jahk nee tur gor kae tum sing tee dtaung tum lae dern bpai dtahm tahng
From now on, just do the things you have to do and keep following your path
แม้ว่าความทรงจำจะเลือนจะเคลื่อนไปตามกาล
Mae wah kwahm song jum ja leuan ja kleuan bpai dtahm gahn
Even though the memories will fade with time
เมื่อใดที่เธอคิดถึงความหลัง ขอเพียงจำไว้ยังคงมีความหวัง
Meua dai tee tur kit teung kwahm lung kor piang jumw ai yung kong mee kwahm wung
Whenever you think about the past, I just ask that you remember that there’s still hope

(**,*)

(***) Baby, When You See The Sunrise
Baby, when you see the sunrise
Just Remember That You’re Still My Sunshine
Just remember that you’re still my sunshine
Bury Me In Satin, Kiss Me One Time
Bury me in satin, kiss me one time
รักฉันยังอยู่แม้หลังจากฉันตาย
Ruk chun yung yoo mae lung jahk chund tai
My love still remains, even after I die

(***,*)

Title: สุดท้ายที่กรุงเทพฯ / Soot Tai Tee Groong Tep (Finally in Bangkok)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

อยู่บ้านนาดีดี ไม่ว่าดีจึงหนีหน้ามา
Yoo bahn nah dee dee mai wah dee jeung nee nah mah
Living well in the countryside, no matter how good it is, I’ve run off
เบื่อต้องทนทำนา จึงจากมาไม่สนใจ
Beua dtaung ton tum nah jeung jahk mah mai son jai
I’m tired of having to put up with doing the farming, so I left, I don’t care
ใครจะเตือนเหมือนคำยุยั่ว
Krai ja dteuan meuan kum yoo yua
Everyone who warns me seems like they’re provoking me
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร สุดท้ายจึงต้องเจ็บ
Dtah mua meut maung mai hen krai soot tai jeung dtaung jep
My eyes darken, I don’t see anyone, in the end, I must hurt
โอ้กรุงเทพฟ้าใส แสงไฟสว่าง
Oh groong tep fah sai saeng fai sawahng
Oh, Bangkok, the skies are clear, the lights are shining
แต่หนทางยังมืดมน
Dtae hon tahng yung meut mon
But the path is still dark

(*) เจอะแต่คนรวยรวยหน้าตาสวยมากมี
Jur dtae kon ruay ruay nah dtah suay mahk mee
I’ve found only rich people and many beautiful people
แต่คนใจดีดี ไม่เห็นมีเลยสักคน
Dtae kon jai dee dee mai hen mee loey suk kon
But it doesn’t seem like there’s any people with good hearts
เจอทีไร เห็นมีแต่แกล้ง
Jur tee rai hen mee dtae glaeng
Whenever I meet anyone, it seems like there’s only ridicule
เสียดแทง ฤทัยเราเหลือทน
Siat taeng reutai rao leua ton
It hurts, my heart can’t take it
ต้องยอมพลีกายแลกกับความจน
Dtaung yaum plee gai laek gup kwahm jon
I must accept to offer my body in exchange for poverty
ฉันจึงหมองหม่นก็เพราะคนกรุงเทพลวง
Chun jeung maung mon gor pror kon groong tep luang
I’m depressed because Bangkok citizens are deceptive

(*)

Title: ไม่จำเป็นต้องรู้ / Mai Jum Bpen Dtaung Roo (You Don’t Need to Know)
Artist: Gelato
Album: [Single]
Year: 2019

ถึงเวลาที่ความลับในใจ จะถูกเปิดเผยให้เธอได้รู้
Teung welah tee kwahm lup nai jai ja took bpert poey hai tur dai roo
It’s time for the secret in my heart to be revealed so you can know
วันนี้คงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมอบความรักที่มี ให้เธอคนนี้
Wun nee kong bpen ohgaht tee dee tee ja maup kwahm ruk tee mee hai tur kon nee
Today is the perfect chance to give the love I have to you

(*) จะขนม จะดอกไม้ จะสิ่งไหนที่เธอต้องการ
Ja kanom ja dauk mai ja sing nai tee tur dtaung gahn
Be it candy, be it flowers, be it whatever you want
แค่ได้รู้ จะไปหามันมาให้เธอ
Kae dai roo ja bpai hah mun mah hai tur
Just let me know and I’ll go find it for you
พร้อมจดหมาย ที่จ่าหน้าซองถึงเธอคนดี
Praum jot mai tee jah nah saung teung tur kon dee
I’ve prepared a letter addressed to you, darling

(**) ให้กล่องของขวัญ นั้นแทนถ้อยคำในใจทุกอย่าง
Hai glaung kaung kwun nun taen toy kum nai jai took yahng
I’m giving you a box that stands for every word in my heart
ใส่ความคิดถึงกับข้อความ ที่ไม่เคยบอกออกไป
Sai kwahm kit teung gup kor kwahm tee mai koey bauk auk bpai
Adding my longing for you with a message that I’ve never told anyone
ให้เธอได้รู้ ว่ามีคนนึงที่ยังเฝ้าคอยห่วงใย
Hai tur dai roo wah mee kon neung tee yung fao koy huang yai
Letting you know that you have someone who’s still concerned about you
เธอไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครที่ให้เธอ
Tur mai jum bpen dtaung roo wah krai tee hai tur
You don’t need to know who’s giving it to you

ถึงเวลาที่คำตอบของหัวใจ จะถูกเฉลยให้เธอได้รู้
Teung welah tee kum dtaup kaung hua jai ja took chaloey hai tur dai roo
It’s time for the answer of my heart to respond and let you know
วันนี้คงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมอบความรักที่มี ให้เธอคนนี้
Wun nee kong bpen ohgaht tee dee tee ja maup kwahm ruk tee mee hai tur kon nee
Today is the perfect chance to give the love I have to you

(*,**,**)

   

Melody, Lyrics, Arrange: ธาฤทธิ์ เจียรกุล, กษิเดช ฤทธิ์งาม
Mix: ธาฤทธิ์ เจียรกุล
Mastering: นิติเทพ มะลิกุล at แมวมองสตูดิโอ

   
A special single of all the Gelato girls for Valentine’s Day~
I’m too old to appreciate music videos of Instagram/Tiktok clips like this haha, but their voices aren’t bad and sound a lot better here than the previous single with only three of the girls

Title: รักคนมีเจ้าของ / Ruk Kon Mee Jao Kaung (I Love Someone Who’s Already Taken)
Artist: I..Nam (ไอ..น้ำ)
Album: รักคนมีเจ้าของ / Ruk Kon Mee Jao Kaung (I Love Someone Who’s Already Taken)
Year: 2004

ไม่ทราบมันเป็นไร ไม่รู้ว่ามาไง อาการรักเธอ
Mai sahp mun bpen arai mai roo wah mah ngai ahgahn ruk tur
I don’t know what’s wrong, I don’t know how I’ve developed symptoms of loving you
ก็รู้มีคนจอง ยังบ้าไปยืนมอง ตกเย็นก็เพ้อ
Mai roo mee kon jaung yung bah bpai yeun maung dtok yen gor pur
I know someone has already claimed you, I’m still crazily standing and watching, as evening falls, I go nuts

ยิ้มให้เมื่อเจอกัน เผื่อฟลุ๊คไปวันวัน ไม่กล้าขอเบอร์
Yim hai meua jur gun peua fluke bpai wun wun mai glah kor bur
I smile at you when I see you just in case there’s a fluke one day, I don’t dare ask for your number
ก็รู้เธอมีแฟน ไม่ได้จะไปแทนที่คนของเธอ
Gor roo tur mee faen mai dai ja bpai taen tee kon kaung tur
I know you have a boyfriend, I’m not going to replace him

(*) ไอ้คนมาทีหลัง ก็ต้องเศร้าต่อไป
Ai kon mah tee lung gor dtaung sao dtor bpai
The person who came later must continue being sad
แต่อดใจไม่ไหว เมื่อได้ใกล้กับเธอ
Dtae aut jai mai wai meua dai glai gup tur
But I can’t take it when I’m near you
จะจุกตายอยู่แล้วนะ ถ้ารักนี้ ไม่ได้บอกเธอ
Ja jook dtai yoo laeo na tah ruk nee mai dai bauk tur
I’ll drop dead if I don’t tell you this love

(**) หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่ทุกวัน
Long ruk kon mee jao kaung aep maun gyoo took wun
I’ve fallen in love with someone who’s already taken, I secretly watch you every day
ไปหลงชอบแฟนชาวบ้าน ทั้งที่รู้ตัว
Bpai long chaup faen chao bahn tung tee roo dtua
I’ve gone and developed feelings for someone’s girlfriend, even though I’m fully aware
ก็น่ารัก ถูกใจนัก ไม่เคยเป็นอย่างนี้
Gor naruk took jai nuk mai koey bpen yahng nee
You’re cute, you’re so pleasing, I’ve never been like this

(***) หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่เช้าเย็น
Long ruk kon mee jao kaung aep maung yoo chao yen
I’ve fallen in love with someone who’s already taken, I’m secretly watching you from morning to night
ก็รู้ว่าคงทำได้ แค่เท่านี้
Gor roo wah kong tum dai kae tao nee
I know that this is probably all I can do
แค่พบเธอ คิดถึง แล้วนอนฝันดี
Kae pob tur kit teung laeo naun fun dee
Just seeing you, I think of you, then have sweet dreams

ไม่ได้จะเกเร ไม่คิดไปโมเม แย่งแฟนของใคร
Mai dai ja gay ray mai kit bpai moh may yaeng faen kaung krai
I won’t be naughty, I’m not considering stealing someone else’s girlfriend
ก็แค่เป็นอาการ ของผู้ที่นานๆ จะแอบรักใคร
Gor kae bpen ahgahn kaung poo tee nahn nahn ja aep ruk krai
It’s just the symptoms of someone who has secretly loved someone for a long time

(*,**,***)

(ได้พบเธอ ได้คิดถึง เลยนอนฝันดี )
(Dai pob tur dai kit teung loey naun fun dee)
(Just being able to see you, being able to think of you, lets me have sweet dreams)

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: the Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2019

ได้โปรด มองฉันหน่อยได้ไหม เพราะฉันนั้นไม่มีใคร เพราะฉันนั้นไม่เหลือใคร
Dai bproht maung chun noy dai mai pror chun nun mai mee krai pror chun nun mai leua krai
Please, please look at me, because I don’t have anyone, because I don’t have anyone left
ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไปรอคอยเธอมานานเท่าไหร่ทุกวันฉันรอแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah perng dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai took wun chun ror dtae tur roo mai
Please, don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, every day I wait only for you, do you know?

(*) อยู่ตรงนี้คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันฉันยังจำเสมอ รอยยิ้มสายตาคู่นั้นของเธอ ฉันยังอยากเจอเธออีกครั้ง
Yoo dtrong nee kit teung dtae reuang rao gao gao tee rao yoo duay gun chun yung jum samur roy yim sai dtah koo nun kaung tur chun yung yahk jur tur eek krung
I’m right here thinking only of the old stories of us together, I’ve always remembered, your smile, your gaze, I still want to see you again

(**) เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันนั้นต้องการเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun nun dtaung gahn tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I need you
เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันมีแค่เพียงเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun mee kae piang tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I only have you

ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไป รอคอยเธอมานานเท่าไหร่ ชีวิตฉันมีแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah peung dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai cheewit chun mee dtae tur roo mai
Please don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, my life has only you, do you know?

(*,**)

เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : THE RAVEN DOLL
เนื้อร้อง: วัชระ THE RAVEN DOLL ,ศุภกิจ ทับบรรจง
ทำนอง: วัชระ THE RAVEN DOLL, ศุภกิจ ทับบรรจง, พีรศักดิ์ ใบงาม
เรียบเรียง: THE RAVEN DOLL

   
This band is starting to grow on me now~ The lyrics, while a bit over-dramatic and emo, are just fittingly cheesy enough to fit in with the group’s name and signature style that it makes me like it anyway. I like the rock ballad sound that’s starting to remind me a bit of Slot Machine’s beginning style, and the music video is simple but still quirky and unique to make this group stand out~

Title: ขอรัก / Kor Ruk (I Want Love)
Artist: Ning Kullasatree (นิ้ง กุลสตรี)
Album: OST รักไร้อันดับ / Ruk Rai Un Dup
Year: 1997

(*) ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีเลยซักคน
Mai mee krai kao jai mai mee loey suk kon
No one understands, no one
ต้องทน ปวดร้าวไปนานเท่าไร
Dtaung ton bpuat raobpai nahn tao rai
How long will I have to endure the pain?
ต้องการใครซักคน ที่เป็นคนเข้าใจ
Dtaung gahn krai suk kon tee bpen kon kao jai
I need someone who understands
ขอรักจริง ได้ไหม
Kor ruk jing dai mai
I want true love

เมื่อความเหงา เข้ามาในหัวใจ
Meua kwahm ngao kao mah nai hua jai
When loneliness came into my heart
ตัวฉันยังเดียวดาย อ้างว้าง
Dtua chun yung diao dai ahng wahng
I was still empty and alone
ไม่มีใคร เข้าใจฉันบ้าง
Mai mee krai kao jai chun bahng
No one understands me
ไม่มีคนนำทาง ไม่มีคนปลอบใจ
Mai mee kon num tahng mai mee kon bplaup jai
No one’s leading the way, no one is comforting me

(**) ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
Chun neuay leua gern
I’m too tired
ที่จะเดินต่อไป
Tee ja dern dtor bpai
To keep going

(*)

เจ็บมาแล้ว เข้าใจดีทุกอย่าง
Jep mah aleo kao jai dee took yahng
I’ve been hurt, I understand everything very well
ผิดหวังจนชินชา แล้วใจ
Pit wung jon chin chah laeo jai
I’ve been disappointed until my heart has grown used to it
แต่เพียงขอ รักจริงกับเขาบ้าง
Dtae piang kor ruk jing gup kao bpai
I just ask to have true love with someone
ก็ดูมันเลือนลาง หนทางชั่งมืดมน
Gor doo mun leuan lahng hon tahng chung meut mon
It seems so faint, the path is so dark

(**,*,*)

Title: ใจสั่น / Jai Sun (My Heart Trembles)
Artist: Jean
Album: [Single]
Year: 2019

พยายามทุกอย่าง พยายามเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่
Payayahm took yahng payayahm bplian gahn chai cheewit mai
I’ve tried everything, I’ve tried to change my way of life
เพื่ออยู่คนเดียวให้ได้ โดยไม่มีเธอ
Peua yoo kon diao hai dai doy mai mee tur
To be able to live alone without you

(*) แต่พยายามเท่าไหร่ พยายามออกไปใช้ชีวิตใหม่
Dtae payayahm tao rai payayahm auk bpai chai cheewit mai
But however much I try, try to go out and live a new life
แต่ความเจ็บก็ยังไม่หายไป กลับยิ่งไม่ลืมเธอ
Dtae kwahm jep gor yung mai hai bpai glup ying mai leum tur
The pain still doesn’t go away, the more I end up not forgetting you

(**) เหมือนทำร้ายตัวเองให้เจ็บ แบบเดิมทุกวัน
Meuan tum rai dtua eng hai jep baep derm took wun
It’s like I’m hurting myself the same way every day
ที่เดิมซ้ำๆ ยิ่งอยากหนีไกลเท่าไหร่ ยิ่งยาก
Tee derm sum sum ying yahk nee glai tao rai ying yahk
In the same old place, the more I want to run far away, the harder it gets

(***) มันเจ็บที่ลืมไม่ได้ ยังลืมไม่ได้
Mun jep tee leum mai dai yung leum mai dai
It hurts that I can’t forget, I still can’t forget
ยังคิดถึงเธอ มองฟ้าแล้วใจมันยังสั่น
Yung kit teung tur maung fah laeo jai mun yung sun
I still miss you, looking at the sky, my heart still trembles
คิดมาก และมันยังคงทรมาน
Kit mahk lae mun yung kong toramahn
I think too much, and it’s still torture
ที่ลืมไม่ได้ ยังลืมไม่ได้ เพราะเธออยู่ในใจ
Tee leum mai dai yung leum mai dai pror tur yoo nai jai
I can’t forget you, I can’t forget you, because you’re in my heart
ต่อให้ฉันพยายามมีชีวิตใหม่ยิ่งเจ็บ
Dtor hai chun payayahm mee cheewit mai ying jep
Even if I try to have a new life, the more it hurts
เพราะมันไม่ลืม เสียงลมหายใจของเธอ
Pror mun mai leum siang lom hai jai kaung tur
Because I haven’t forgotten the sound of your breath

(*,**,***)

ว่าก็แต่ใจมันยิ่งสั่น มากเลยตอนนี้
Wah gor dtae jai mun ying sun mahk loey dtaun nee
But my heart still trembles so much right now
ที่ต้องมายืน ในที่ที่ครั้งหนึ่ง
Tee dtaung mah yeun nai tee tee krung neung
To have to stand in the place where at one time
เธอบอกวันหนึ่ง จะมาด้วยกัน
Tur bauk wun neung ja mah duay gun
You told me one day you’d come with me

(**)

จำได้ไม่ลืม เสียงลมหายใจ ของเธอ
Jum dai mai leum siang lom hai jai kaung tur
I remember, I haven’t forgotten the sound of your breath

   

Written & Composed by JEAN
Arranged by: JEAN
Drums: Phantawat Nawig
Bass: Jun Jaruwat
Keyboard&Synthesizer:Nohn Intaranan
Keyboard&Synthesizer:Methasit Pengmatchaya
Crorus : Nong Paar
Sound Engineer: Natthaphon Tre-intong
Mixed & Master : Dong Mann

   
A new male singer called Jean, surely I wasn’t the only one expecting a girl haha~ The song is your average “I can’t forget you” song, but he’s got a nice voice and wrote and composed everything himself~ I’d be willing to hear more from him 🙂

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Ler Ler
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันรู้ว่าถึงยังไงเธอก็ไม่รัก
Chun roo wah teung yung ngai tur gor mai ruk
I know you won’t love me no matter what
ต่อให้ฉันทำดีสักเท่าไร ทุ่มไปแค่ไหน
Dtor hai chun tum dee suk tao rai toom bpai kae nai
No matter how much good I do or how much I devote
และฉันรู้ว่าเธอก็รู้ ว่าฉันคิดอย่างไร
Lae chun roo wah tur gor roo wah chun kit yahng rai
And I know you know how I feel
เธอไม่อยากให้ฉันเสียใจ ใช่มั้ยจึงแกล้งไม่รู้
Tur mai yahk hai chun sia jai chai mai jeung glaeng mai roo
You don’t want me to be sad, right? So you pretend not to know

(*) เรื่องของเราไม่มีทาง เพราะว่าฉันมันไม่ใช่
Reuang kaung rao mai mee tahng pror wah chun mun mai chai
There’s no way for us because I’m not the one
ฉันเข้าใจดีเธออย่าได้เป็นกังวล
Chun kao jai dee tur yah dai bpen gung won
I understand full well, don’t be worries

(**) แค่ขอได้ไหม ให้ฉันได้คอยเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
Kae kor dai mai hai chun dai koy fao maung tur yoo dtrong nee
Can I just ask to keep watching you from right here?
จากที่ไกล ๆ ไม่ต้องการให้เธอมาสน
Jahk tee glai glai mai dtaung gahn hai tur mah son
From afar, I don’t want you to care about me
ความหมายของคำว่ารักจากฉันคือได้เห็นใครสักคน ที่รักฉันเป็นสุขล้น
Kwahm mai kang kum wah ruk jahk chun keu dai hen krai suk kon tee ruk chun bpen sook lon
The meaning of love to me is being able to see someone whom I love happy
ไม่คิดต้องการอะไรมากมายกว่านี้
Mai kit dtaung gahn arai mahk mai gwah nee
I wouldn’t think of wanting anything more than this

ฉันรู้ว่าเธอมีคนที่ใฝ่และฝัน
Chun roo wah tur mee kon tee fai lae fun
I know you have someone whom you dream of
ใครคนนั้นได้กุมหมดหัวใจ ของเธอเอาไว้
Krai kon nun dai goom mot hua jai kaung tur ao wai
That person has grasped your entire heart
ไม่เคยคิดไปยุ่งวุ่นวาย ให้เค้าและเธอผิดใจ
Mai koey kit bpai yoong woon wai hai kao lae tur pit jai
I never thought of interfering and coming between you two
แต่ฉันกลับยินดีที่ได้ เห็นเธอมีแต่รอยยิ้ม
Dtae chun glup yin dee tee dai hen tur mee dtae roy yim
But I ended up happy to be able to see you have only smiles

(*,**)

ทำได้แค่เพียงเท่านี้
Tum dai kae piang tao nee
This is all I can do
เพราะว่าฉันไม่อาจเปลี่ยนใจรักใครได้เลย
Pror wah chun mai aht bplian jai ruk krai dai loey
Because I can’t change my heart and love anyone else
มันรักเพียงเธอเท่านั้น
Mun ruk piang tur tao nun
It only loves you
เธอจะรักฉันไหม มันไม่สำคัญ
Tur ja ruk chun mai mun mai sumkun
It’s not important if you love me
แค่เธอไม่รังเกียจฉัน ไม่ผลักไสกันก็พอ
Kae tur mai rung giat chun mai pluk sai gn gor por
Just don’t be annoyed by me, just don’t push me away, that’s enough

(**)

   

คำร้อง/ทำนอง เป้ จักรพงศ์
เรียบเรียง Mr. Leko