Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: Ezioez ft. KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตา
Sia tur bpai yoo dtrong nai mun gor mee num dtah
When I lost you, there were tears
นั่งมองดูรูปเก่าเก่าของเรา ภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนมา
Nung maung doo roop gao gao kaung rao pahp tee mee nai dtae la keun gor yaun mah
I sit looking at our old pictures, the images come back each night
ตั้งใจจะข่มตานอน ข้างในยังห่วงอาวอน
Dtung jai ja kom dtah naun kahng nai yung huang ah waun
I meant to sleep, but inside I’m still worried and begging
ผ้านวมที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตา
Pahn wom tee tur hom naun yung jum dai dtit dtah
I still clearly remember the quilt you slept with
แม้คำที่เธอตัดรอน จะเป็นคำตัดตอน
Mae kum tee tur dtut raun ja bpen kum dtut dtaun
Even though the words that you were cutting ties with me are the quote I remember
ก็อยากจะอ้อนวอน…ให้เธอนั้นกลับมา
Gor yahk ja aun waun hai tur nun glup mah
I want to beg you to come back

ฉันยอมรับมันไม่ได้กับความเหงาต้องที่ต้องเจอ
Chun yaum rup mun mai dai gup kwahm ngao dtaung tee dtaung jur
I can’t accept the loneliness I must face
ก็ใจฉันมีแต่เธอ ให้แบกรับมันคงไม่ไหว
Gor jai chun mee dtae tur hai baek rup mun kong mai wai
My heart has only you, I can’t take it
เจ็บปวดอยูุ่ข้างใน มันยังไม่พร้อม มันยังไม่พร้อมให้เธอไป
Jep bpuat yoo kahng nai mun yung mai praum mun yung mai praum hai tur bpai
It hurts inside, I’m not ready yet, I’m still not ready to let you go
เจ็บปวดเสมอเมื่อเห็นรูปเธอคู่กับเขา
Jep bpuat samur meua hen roop tur koo gup kao
It always hurts when I see your picture with him
มันเหงาแทบตายทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา
Mun ngao taep dtai tummai dtrong nun mai chai rao
I’m so lonely I could die, why aren’t I the one there?
ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา……….
Tummai dtrong nunmai chai rao
Why aren’t I the one there?
ฉันยังรอเธอตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Chun yung ror tur dtrong nee yo dtrong tee derm
I’m still waiting for you right here in the same place
มันยังเสริมให้รู้สึกเจ็บลึกเข้าไปใหญ่
Mun yung serm hai roo seuk jep leuk kao bpai yai
It still emphasizes my deep pain
ไม่อยากจะจำเรื่องราวในวันนั้น….ที่เธอได้ทิ้งฉันไป
Mai yahk ja jum reuang rao nai wun nun tee tur dai ting chun bpai
I don’t want to remember that day when you abandoned me
ภาพทรงจำที่มันเกิด ยังสวยงามเสมอ
Pahp song jum tee mun gert yung suay ngahm samur
The memories are still beautiful
แต่ตอนนี้ไม่มีเธอ ฉันจะจำเพื่อไปไร
Dtae dtaun nee mai mee tur chun ja jum peua bpai rai
But now that I don’t have you, what am I remembering for?
มันจะมีสักคนบ้างมั้ยที่เข้าใจและร่วมเดินกันไป
Mun ja mee suk kon bahng mai tee kao jai lae ruam dern gun bpai
Will there be anyone who understands and who will be with me?

(*)

ความรักเธอจบแต่ว่าตัวฉันมันยังไม่หมด
Kwahm ruk tur jop dtae wah dtua chun mun yung mai mot
Our love has ended, but I still haven’t stopped
ความทรงจำไม่อยากมีขอแค่ได้มีเธอ
Kwahm song jum mai yahk mee kor kae dai mee tur
I don’t want memories, I just want you
ตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอเริ่ม จะ หายไปทีละบท
Deun mah gor yahk jur dtae tur rerm ja hai bpai tee la bot
When I wake up, I just want to see you, it’s starting to fade with each chapter
ยังไม่จบยังไม่ตายแต่เธอหายไม่อยากเจอ
Yung mai jop yung mai dtai dtae tur hai mai yahk jur
I’m still not over it, I’m still alive, but you disappeared and don’t want to see me
ความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจ
Kwahm jing krai ja roo mai chai rao mai chai kao jai
Who would know the truth? It’s not that I don’t understand
ยิ่งดึกก็ยิ่งเมาเห็นแค่เงาที่ฝากไว้
Ying deuk gor ying mao hen kae ngao tee fahk wai
The later it gets the drunker I get, I see only the shadows left with me
บนพนังก็รูปเธออยากจะลบเธอออกไป
Bon panung gor roop tur yahk ja lop tur auk bpai
Your picture is on the screen, I want to erase you
แม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฝังอยู่ข้างใน
Mae wun nee ja mai dai jur dtae tur fung yoo kahng nai
Even though I can’t see you today, you’re still buried inside
ต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝน
Dton mai bai yah mun yoo dai pror fah fon
Trees and grass can live because of the rain
ความเจ็บในความจำมันยังคอยทับทม
Kwahm jep nai kwahm jum mun yung koy tup tom
The pain in the memories still keeps attacking me
บาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสม
Baht plae chun rerm leuk gep reuang tur mah sa som
My wounds are getting deep and starting to accumulate
ต่อให้ร้องไปให้ตายตัวของเธอก็ไม่สน
Dtor hai raung bpai hai dtai dtua kaung tur gor mai son
I could cry to death, but you wouldn’t care
เธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกัน
Tur kong jum mun mai dai nai wun raek tee jur gun
You can’t remember the first day we met
เราสองคนได้ใกล้ชิดเริ่มผลิตความสำพัน
Rao saung kon dai glai chit rerm plit kwahm sumpun
The two of us got close and started a relationship
ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กัน
Chun yung gep mun ao wai dauk mai tee rao koey hai gun
I still keep the flowers we once gave each other

(*)

Title: หวาน หวาน / Wahn Wahn (Sweet)
Artist: Pause ft. FitMitDarm (ฟิตมิตรด้าม)
Album: Dejavu
Year: 2020

ดึกแล้วคืนนี้ฉันออกมายืนมองท้องฟ้าสีชมพู
Deuk laeo keun nee chun auk mah yeun maung taung fah see chompoo
It’s late, tonight I come out and stand looking at the pink sky
ฉันเห็นหน้าเธอกับแก้มของนวลน้อง
Chun hen nah tur gup gaem kaung nuan naung
I see your face and your rosy cheeks
เมื่อเธอได้ยินเสียงเพลง เธอโยกย้ายส่ายหัว ไปตามจังหวะนั้น
Meua tur dai yin siang pleng tur yohk yai sai hua bpai dtahm jungwa nun
When you hear the music, you bob your head to the beat

(*) โลกของเธออยู่ทางโน้น โลกของฉันอยู่ทางนี้
Lohk kaung tur yoo tahng nohn lohk kaung chun yoo tahng nee
Your world is over there, my world is over here
แล้วโลกของเรา ก็อยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจ
Laeo lohk kaung rao gor yoo dtrong glahng rawahng hua jai
Our world is right in the middle between our hearts

(**) ฝันหวาน บอกเธอ บอกเธอ ให้ฟัง ว่าฉันจะทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นให้กับเธอ
Fun wahn bauk tur bauk tur hai fung wah chun ja tum yahng nohn yahng nee yahng nun hai gup tur
Sweet dreams, I’m telling you, I’m telling you that I’ll do this and that and everything for you
สีสันที่เธอแต่งเติมให้กัน เมื่อเธอและฉัน มาเติมชีวิตชีวาให้แก่กัน
See sun tee tur dtaeng dterm hai gun meua tur lae chun mah dterm cheewit cheewah hai gae gun
The colors you add to my life when you and I add life to each other
เพราะรักจากใจที่มีให้เธอ หมดทั้งหัวใจของฉันที่มอบให้เธอไปหมดเลย
Pror ruk jahk jai tee mee hai tur mot tung hua jai kaung chun tee maup hai tur bpai mot loey
Because the love from my heart that I have for you, all my heart that I’ve given completely to you
รู้ไหมอยากจะฟังอยากได้ยินจากเธอ
Roo mai yahk ja fung yahk dai yin jahk tur
Do you know I want to listen, I want to hear from you?
ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน เหมือนกับที่ฉันนั้นรักเธอ
Wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun meuan gup tee chun nun ruk tur
That you love me, that you love me, that you love me like I love you

แสงของดวงดาว ที่ส่องประกายระยับวับวาว
Saeng kaung duang dao tee saung bpragai rayup wup wao
The starlight that twinkles and sparkles
เหมือนฉันได้เห็นรอยยิ้มของเธอ กับฟันที่ขาวจั๊วะ
Meuan chun dai hen roy yim kaung tur gup fun tee kao juh wa
Is like I’ve seen your smile and your white teeth
เจ้าตุ๊กตา ที่เธอสวมกอด มันช่างแสนอบอุ่นเหลือเกิน
Jao dtookadtah tee tur suam gaut mun chahng saen op oon leua gern
The doll you hug is so warm

(*,**)

ปะติโถปะติเถทำไมบุพเพต้องมาพรากน้องยองใย
Bpadtitoh bpadtitoh tummai booppay dtaung mah prahk naung yaung yai
Alas, why did we have to be separated?
ถึงผมจะกะล่อนแถจนประแจหล่นแต่ผมไม่มองใคร
Teung pom ja galaun tae jon bprajae lon dtae pom mai maung krai
Even though I’m pretty slippery, I don’t look at anyone else
ส่งจูบใส่กำมือแล้วขว้างผ่านหน้าจอไป
Song joop sai gum meu laeo kwahng pahn nah jor bpai
I blow a kiss into my hand and throw it through the screen
คิดถึงเธอเหลือเกินแม้บางครั้งเธอจะทำตัวเหมือนลำยองไง
Kit teung tur leua gern mae bahng krung tur ja tum dtua meuan lum yaung ngai
I miss you so much, even though sometimes you act like Lamyong
เธอไม่อยู่ก็ได้แต่บ่นเผลอนั่งมองดาว
Tur mai yoo gor dai dtae bon plur nung maung dao
You’re not here, I can only complain, absently looking at the stars
แค่เธอแชทมาใจก็สั่นเหมือนเล่นกลองยาว
Kae tur chat mah jai gor sun meuan len glaung yao
Just chatting with you makes my heart pound like I’m play a drum
เข้าเฟซเธอดูสตอรี่ เธอขโมยรักชิ่งข้ามทวีป
Kao face tur doo story tur kamoy ruk cheung kahm taweep
Going on your Facebook and reading your story, you’ve stolen my love and ran away across the continent
เหมือนถูกปล้นและก็โดนขูดรีดเพราะใจผมอยู่นู่นแต่ตัวดันอยู่นี่
Meuan took bplon lae dohn koot reet pror jai pom yoo noon dtae dtua dun yoo nee
It’s like I’ve been robbed and exploited, because my heart is there, but my body is left here

(**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : PAUSE
เนื้อร้อง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
ทำนอง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
เรียบเรียง : PAUSE
Mastering Engineer : วารุศ รินทรานุกูล

   

I REALLY miss the days when EVERY song in EVERY genre didn’t have to have a rap verse. This song is so cute otherwise

Title: รักครั้งไหม่ / Ruk Krung Mai (Loving Again)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: Sound About
Year: 2008

รักวันวานในความเจ็บช้ำ
Ruk wun wahn nai kwahm jep chum
Past love in pain
เคยทำให้คนอย่างฉันลำบาก ก็รู้ดีไม่เคยลืม
Koey tum hai kon yahng chun lumbahk gor roo dee mai koey leum
Once troubled someone like me, but I knew full well I’d never forget
พ้นวันวานไม่นานก็พบ เจอเธอเข้ามาให้แสงสว่าง
Pon wun wahn mai nahn gor pob jur tur kao mah hai saeng sawahng
I got through the days and soon met you, who were my shining light
ให้ฉันเองเกิดความหวัง
Hai chun eng gert kwahm wung
Giving me hope

(*) ในหัวใจแม้จำได้ดีว่าวันนั้นมีน้ำตาเท่าไร
Nai hua jai mae jum dai dee wah wun nun mee num dtah tao rai
Even though I fully remember how many tears I cried that day in my heart
วันนี้ฉันก็ยังคงเต็มใจ
Wun nee chun gor yung kong dtem jai
I’m still willing today to

(**) ลองดูกับเธออีกครั้งเป็นไงก็เป็นกัน
Laung doo gup tur eek krung bpen ngai gor bpen gun
Try it with you again, however it will be will be
จะเจ็บอย่างเดิมซ้ำๆ ก็ให้มันรู้ไป
Ja jep yahng derm sum sum gor hai mun roo bpai
If I get hurt the same over and over, let it be known
และวันนี้ฉันอยากจะบอกว่า
Lae wun nee chun yahk ja bauk wah
And today I want to tell you that
เธอคือความรักครั้งใหม่ เป็นตายร้ายดีจะลองดู
Tur keu kwahm ruk krung mai bpen dtae rai dee ja laung doo
You’re my new try at love, be it good or bad, I’ll give it a try

เพราะเธอเดินเข้ามาสลาย
Pror tur dern kao mah salai
Because you showed up and destroyed
ความกลัวและความบอบช้ำของใจ
Kwahm glua lae kwahm baup chum kaung jai
The fear and pain of my heart
ให้ฉันยืนได้อีกครั้ง
Hai chun yeun dai eek krung
Making me able to stand again
รักวันวานที่เคยผิดพลั้ง
Ruk wun wahn tee koey pit plung
The past love that was a mistake
เธอเป็นบทเรียนให้รักครั้งใหม่
Tur bpen bot rian hai ruk krung mai
You’re a lesson teaching me to love again
ก็หวังไว้ว่าอย่างนั้น
Gor wung wai wah yahng nun
That’s what I hope

(*,**)

Title: คนที่ถูกมองข้าม / Kon Tee Took Maung Kahm (The Overlooked Person)
Artist: Doublebam (Bambam Niwirin – แบมแบม นีวิรินทน์)
Album: OST สิงห์สั่งป่า / Sing Sung Bpah
Year: 2020

คนที่ถูกลืม คนไร้ความหมาย คนที่ไม่มีค่าเลย
Kon tee took leum kon rai kwahm mai kon tee mai mee kah loey
The forgotten person, the meaningless person, the worthless person
คนที่ถูกทิ้ง ใครเขาเมินเฉย มีเพียงแค่ลมหายใจ
Kon tee took ting krai kao mern choey mee piang kae lom hai jai
The abandoned person, everyone ignored me, I had only my breath

(*) ทุกคืนวันตัวฉัน มีเพียงแค่เดือน และ ดาว เป็นเพื่อนคอยมองอยู่ตรงนี้
Took keun wun dtua chun me epiang kae deuan lae dao bpen peuan koy maung yoo dtrong nee
Every day and night, I only had the moon and stars as my friends to keep watching over me here
ทุกนาทีเหน็บหนาว อยากมีใครสักคน จนได้พบเธอ ที่ดึงฉันขึ้นมา
Took nahtee nep nao yahk mee krai suk kon jon dai pob tur tee deung chun keun mah
Every moment was cold, I wanted someone until I found you, who pulled me up

(**) เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึงที่เคยถูกมองข้ามไป จนวันนี้นั้นมีชีวิตใหม่
Tur bplian hai krai kon neung tee koey took maung kahm bpai jon wun nee nun mee cheewit mai
You changed someone who was once overlooked until today I have a new life
หยิบฉันที่ร่วงจากพื้นให้ยืนด้วยหัวใจ ดอกไม้ที่บานอีกครั้ง เพราะเธอ
Yip chun tee ruang jahk peun hai yeun duay hua jai dauk mai tee bahn eek krung pror tur
You picked me up and put me down able to stand with your heart, the flowers are blooming again because of you
เธอเปลี่ยนให้คนคนนึงที่เคยไม่น่าสนใจ มีความหมายทุกครั้งที่ใกล้เธอ
Tur bplian hai kon kon neung te ekoey mai nah son jai mee kwahm mai took krung tee glai tur
You changed one person who was once uninteresting and gave me meaning every time I’m near you
วันนี้ฉันไม่เหน็บหนาว วันนี้ฉันไม่ปวดร้าวอะไร เหมือนเดิม เมื่อวันนี้ฉันมีเธอ
Wun nee chun mai nep nao wun nee chun mai bpuat rao arai meuan derm meua wun nee chun mee tur
Today I’m not cold, today I’m not hurting like I used to when today I have you

คนที่มองเห็น คนที่ใส่ใจ คนที่ให้ความสำคัญ
Kon tee maung hen kon tee sai jai kon tee hai kwahm sumkun
The person who saw me, the person who paid attention to me, the person who gave me importance
คนที่อยู่เคียงคือเธอเท่านั้น เป็นดั่งลมหายใจ
Kon tee yoo kiang keu tur tao nun bpen dung lom hai jai
The person beside me is only you, you’re like my breath

(*,**)

   

คำร้อง-ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: คิดถึงเหลือเกิน / Kit Teung Leua Gern (I Miss You So Much)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า)
Album: คืนวันพระจันทร์เป็นใจ / Keun Wun Prajun Bpen Jai
Year: 1993

ไกลอาจจะไกลแสนไกล
Glai aht ja glai saen glai
Far, you might be so far away
อาจจะไกลจนสุดสายตา
Aht ja glai jon soot sai dtah
You might be out of sight
เราห่างกันอาจจะไกลสุดฟ้า
Rao hahng gun aht ja glai soot fah
We might be separated on other sides of the sky
อาจจะเกินที่จะพบกัน
Aht ja gern tee ja pob gun
It might bee too far to meet

(*) แต่ความห่างไกลไม่เคยห้ามใจ
Dtae kwahm hahng glai mai koey hahm jai
But distance has never stopped my heart
ที่ยังคิดถึงส่งไปให้ถึงใจเธอ
Tee yung kit teung song bpai hai teung jai tur
That still misses you and sends my longing to your heart
อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much

ยังไม่ลืมที่ได้เคยใกล้กัน
Yung mai leum tee dai koey glai gun
I still haven’t forgotten once being able to be near you
ไม่ลืมวันและคืนนั้นเลย
Mai leum wun lae keun nun loey
I haven’t forgotten those days and nights
ยังไม่ลืมที่เราคุ้นเคยที่เราผูกพัน
Yung mai leum tee rao koon koey tee rao pook pun
I still haven’t forgotten that we were intimate, that we had a relationship
ก่อนจากกันจนไกลแสนไกล
Gaun jahk gun jon glai saen glai
Before we separated far apart

(*,*)

อยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk ja bauk tur kit teung tur leua gern
I want to tell you that I miss you so much

Title: ใจคอ / Jai Kor (Mood)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (Still Able to Smile)
Year: 2002

ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวัน
Chun kit teung tur chun kit teung tur chun kit teung tur tung keun tung wun
I think about you, I think about you, I think about you all day and night
น้ำหอมของเธอ น้ำเสียงของเธอ ท่าทางของเธอตอนสบตาฉัน
Num haum kaung tur num siang kaung tur tah tahng kaung tur dtaun sop dtah chun
Your scent, your voice, your manner when you make eye contact with me

ฉันฝันถึงเธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันหวังว่าเธอก็เป็นเหมือนกัน
Chun fun teung tur chun pur teung tur chun wung wah tur gor bpen meuan gun
I dream about you, I fantasize about you, I hope you’re the same
ขอบฟ้าของเรา สายน้ำของเรา กับเพลงของเราแค่ปลอบใจฉัน
Kaup fah kaung rao sai num kaung rao gup pleng kaung rao kae bplaup jai chun
Our sky, our stream, and our song just comfort me

(*) โอ้ดาวเอ๋ยใยเลยไม่รู้มีใครที่เค้าห่วง โธ่ลมเอ๋ยทำไมต้องหวงมาจางห่างหาย
Oh dao oey yai loey mai roo mee krai tee kao huang toh lom oey tummai dtaung huang mah jahng hahng hai
Oh, stars, why doesn’t she know she has someone who worries about her? Alas, wind, why have you taken her so far away?
ปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไป เจ้าจะรู้จะเห็นบ้างไหมใจคนที่รอ
Bploy hai ton jon jai ja tor jai kor ja ting bpai jao ja roo ja hen bahng mai jai kon tee ror
Leaving me to endure this until my heart is discouraged, I feel abandoned, will she know? Will she see the heart of this person who’s waiting?

เพราะรักเหลือเกิน เพราะรักถึงรอ ไม่รักไม่รอให้ใจไหวหวั่น
Pror ruk leua gern pror ruk teung ror mai ruk mai ror hai jai wai wun
Because I love you so much, because I love you, I’m waiting, if I didn’t love you, I wouldn’t wait and stress my heart out
เพราะรักถึงกลัว เพราะรู้ว่าไกล เผื่อเธอพบใครก็อาจลืมฉัน
Pror ruk teung glua pror roo wah glai peua tur pob krai gor aht leum chun
Because I love you, I’m scared, because I know we’re far apart, in case you meet someone else and forget about me

(*,*)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข;เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย

Title: เพราะเธอทุกอย่าง / Pror Tur Took Yahng (Everything’s Because of You)
English Title: “You Made Me This Way”
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย
Gaun roy yim ja jahng hai
Before my smile faded away
ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย
Gaun dai seung teung kwahm diao dai
Before I was affected by loneliness
ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง
Gaun tee jai chun ja mot raeng
Before my heart ran out of strength

เคยมีคนอยู่ข้างกาย
Koey mee kon yoo kahng gai
I used to have someone beside me
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me they loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*) (ต้องเจ็บเพราะเธอ)
(Dtaung jep pror tur)
(I had to hurt because of you)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
Pror tur kon diao took yahng
Everything is all because of you
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
Kao mah tum hai ruk laeo gor bpai
Showing up, making me love you, then leaving
(คำพูดของเธอ)
(Kum poot kaung tur)
(Your words)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
Took kum mai jing suk yahng
Not a single word was true
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
Kae kum wahn hai chun dai dtai jai
They were just sweet words to make me fall for you
(อ่อนแอเพราะเธอ)
(Aun ae pror tur)
(I’m weak because of you)
ทุกวันจมกับน้ำตา
Took wun jom gup num dtah
Every day, I sink in my tears
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
Leum wah koey yim yung ngai
I’ve forgotten how I ever smiled
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
(Tung mot pror tur)
(It’s all because of you)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
Pror tur pror tur took yahng
Because of you, because of you, everything
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม
Tee tum hai chun bpen baep nee dai yin mai
That made me like this, do you hear?

ตื่นขึ้นมาจากความฝัน
Dteun keun mah jahk kwahm fun
I woke up from a dream
เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง
Peua mah roo wah kwahm bpen jing
To learn that in reality
คำว่ารักไม่มีความหมาย
Kum wah ruk mai mee kwahm mai
Love is meaningless

เคยมีเธออยู่ข้างกาย
Koey mee tur yoo kahng gai
I used to have you by my side
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me you loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*)

หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย
Reu tur mai koey roo loey chai cheewit dtahm tee koey
Did you never know? You just lived your life as usual
แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น
Kae beua gor ting ao wai tee dtrong nun
You just got bored and dumped me right there
ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง
Tee dtrong nee leua krai kon neung glahng tahng
Right here there’s someone left in the middle of the road
ไม่อาจจะใช้ชีวิต เดินก้าวต่อไป
Mai aht ja chai cheewit dern gao dtor bpai
I can’t move on with my life
ไม่เหลืออะไรในวันนี้
Mai leua arai nai wun nee
I don’t have anything left today

(*,*)

   

เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
โปรดิวเซอร์เพลง: นิภัทร์ กำจรปรีชา

Title: คนไม่มีเหตุผล / Kon Mai Mee Het Pon (A Person Without Reason)
Artist: Kett Thantup (เขตต์ ฐานทัพ)
Album: OST ป่านางเสือ / Bpah Nahng Seua
Year: ??

เมื่อคำว่ารัก ติดที่เหตุผล ก็เธอเป็นคนที่ตัวฉันไม่ควรมีใจ
Meua kum wah ruk dtit tee het pon gor tur bpen kon tee dtua chun mai kuan mee jai
When love is stuck to reason, you’re someone whom I shouldn’t have feelings for
ดั่งมีกำแพง กั้นเธอและฉันเอาไว้ ให้เรายิ่งต้องไกลจากกันไป
Dung mee gumpaeng gun tur lae chun ao wai hai rao ying dtaung glai jahk gun bpai
It’s like there’s a wall separating you and I, forcing us further apart
ทั้งที่ใจ มันต้องการจะรัก แต่ต้องดึงมันเอาไว้
Tung tee jai mun dtaung gahn ja ruk dtae dtaung dung mun ao wai
Even though my heart wants to love you, I must pull it back

(*) อยากกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล แค่อยากเป็นคนที่รักเธอ รักเธอด้วยใจฉัน
Yahk glai bpen kon tee mai mee het pon kae yahk bpen kon tee ruk tur ruk tur duay jai chun
I want to become a person without reason, I just want to be someone who loves you, loves you with all of my heart
จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

เมื่อต่างก็รัก แต่ต่างจุดหมาย อาจจะคล้ายๆเส้นขนานไม่มีวันเจอ
Meua dtahng gor ruk dtae dtahng joot mai aht ja klai klai sen kanahn mai mee wun jur
When we both love each other, yet we have separate destinations, it’s like we’re parallel lines, never meeting
แต่จะคอยเดินข้างเส้นขนานกับเธอ แค่ได้อยู่ข้างเธอก็พอแล้ว
Dtae ja koy dern kahng sen kanahn gup tur kae dai yoo kahng tur gor por laeo
But I’ll keep walking this parallel line with you, just being able to be beside you is enough
ในเมื่อใจ มันต้องการจะรัก ไม่อยากฟังหรอกเหตุผล
Nai meua jai mun dtaung gahn ja ruk mai yahk fung rauk het pon
When my heart wants to love you, I don’t want to listen to reason

แค่
Kae
I just
(*)

จะยอมแค่ขอให้เรานั้น มีสักทางให้รักกัน จะแลกทุกอย่างเพื่อได้รักเธอ
Ja yaum kae kor hai rao nun mee suk tahng hai ruk gun ja laek took yahng peua dai ruk tur
I’d give up anything just to let us have some way to love each other, I’d trade everything to be able to love you

Title: มัธยม / Muttayom (Highschool)
English Title: “M3”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2020

อย่าใส่ใจตอนนั้นเลย ที่ลงท้าย friendship ของเธอ
Yah sai jai dtaun nun loey tee long tai friendship kaung tur
I don’t care about that time when I ended up with your friendship
บอกว่า always be friend forever
Bauk wah always be friend forever
You told me we’d always be friends forever
แค่จำคำเขามา ที่จริงมีความรักข้างใน ยังหวั่นไหวตลอดมา
Dtae jum kum kao mah tee jing mee kwahm ruk kahng nai yung wun wai dtalaut mah
I just remembered those words, in reality, there was love inside, I was always nervous

คอยเฝ้ามอง ตั้งแต่ตอนมือถือเรา มันยังเอาไว้แค่โทร
Koy fao maung dtung dtae dtaun meu teu rao mun yung aow ai kae toh
I kept watching since our phones were only used for calling
รู้ไหมว่าเธอคือ princess ในยุคที่ยังไม่มีปุ่มให้ follow
Roo mai wah tur keu princess nai yook tee yung mai mee bpoom hai follow
Do you know you were my princess in the era before there were “follow” buttons?
มันต้องถึงเวลาบอกสักที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung teung welah bauk suk tee wah dtung dtae
It’s time to finally tell you that since

(*) อายุไม่เท่าไหร่ ก็อยากให้ใจได้เป็นของเธอ
Ahyoo mai tao rai gor yahk hai jai dai bpen kaung tur
I was young, I wanted my heart to be yours
ก็อยากจะเจอเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน ได้ไหม
Gor yahk ja jur tur kon nee mah dtung nahn mah ruk gun dai mai
I’ve wanted to see you for so long, could you love me?
โตแล้วก็จะรอ ก็อยากให้ใจตรงกันซักที
Dtoh laeo gor ja ror gor yahk hai jai dtrong gun suk tee
We’re grown now, but I’ll wait, I want our hearts to finally be the same
ก็อยากจะมีเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน come on come on รักกันเถอะ
Gor yahk ja mee tur kon ne emah dtung nahn mah ruk gun come on come on ruk gun tur
I’ve wanted to have you for so long, come love me, come on, come on, let’s love each other

วิชาที่นั่งหลังเธอ มันก็จำได้แค่ผมเปีย นอกจากนั้นเรียนไม่รู้เรื่อง
Wichah tee nung lung tur mun gor jum dai kae pom bpia nauk jahk nun rian mai roo reuang
In the class I sat behind you, I can only remember your braids, aside from that, I didn’t learn anything
เธอคงมองข้ามไป ก็ตอนนั้นฉันแค่ไอ้เกรียนที่มันรักเธอหมดใจ
Tur kong maung kahm bpai gor dtaun nun chun kae ai grian tee mun ruk tur mot jai
You looked past me, back then, I was just a little wimp who loved you with all his heart

และบางคน ก่อนคือเพื่อนเท่านั้นเอง กลับได้เป็นคู่วิวาห์
Lae bahng kon gaun keun peuan tao nun eng glup dai bpen koo wiwah
And some people who were just friends before end up getting married
มันเหมือนจะจริงอย่างเพลงกว่าจะรักที่เรานั้นเคยได้ร้องว่า
Mun meuan ja jing yahng pleng gwah ja ruk tee rao nun koey dai raung wah
It’s like it’s true, like the song “Gwah ja Ruk” that we used to sing, that
มันต้องใช้เวลา บอกอีกที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung chai welah bauk eek tee wah dtung dtae
It takes time, I’ll tell you again that since

(*,*)

   

MUSIC : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ARRANGE : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

Title: หนีห่าง / Nee Hahng (Runs Far Away)
Artist: Kiankai Lae Wanich (เขียนไขและวานิช)
Album: [Single]
Year: 2018

ดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปี
Duang dtawun nup keun rahdtree pahn bpee
The sun counts the nights throughout the year
ดาวและเดือนเคลื่อนหมุนผ่านไปผ่านมา
Dao lae duan kleuan moon pahn bpai pahn mah
The stars and moon cycle by
ใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนึง
Jai tur yung kong sup son yoo bon dao kror duang neung
Your heart is still confused on one planet
คอยหมุนผ่านไปรอบกายฉัน
Koy moon pahn bpai raup gai chun
Orbiting by around me

(*) นั่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสกาว
Nung maung doo duang dao chun maung hen tur sook sagao
Sitting and looking at the stars, I see you twinkling
ส่องแสงเรืองรองนับกาวใจ
Saung saeng reuang raung nup gao jai
Shining brightly, counting the things connecting us
เธอเหมือนดวงดาวส่องแสง
Tur meuan duang dao saung saeng
You’re like a shining star

(**) วันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉัน
Wun dee keun dee tur hai lup bpai jahk duang dtah chun
During the good days and nights, you disappear from my sight
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
Maung mai hen duang jai tur nun
I don’t see your heart
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง
Tur meuan duang dao tee koy nee hahng
You’re like a star that runs far away

(*,**,**)