Title: รักเป็นดั่งต้นไม้ / Ruk Bpen Dung Dton Mai (love is Like a Tree)
Artist: Numsek (หนุ่มเสก)
Album: ดนตรีออกเดิน / Don Dtree Auk Dern
Year: 1987

แปลกใจใครมาเปรียบรักเป็นแก้วบาง
Bplaek jai krai mah bpriap ruk bpen gaeo bahng
I was surprised that someone compared love to fragile glass
ต้องระวังมิให้บิ่นให้ช้ำ
Dtaung rawung mai hai bin hai chum
You must be careful and not let it get chipped or scratched
เฝ้าประคองมิให้เสียน้ำคำ
Fao bprakaung mai hai sia num kum
Handling it gently so it won’t lose its luster
ด้วยกลัวทำให้แก้วหมอง
Duay glua tum hai gaeo maung
With the fear of clouding the glass

หากคราใดแก้วหล่นทิ้งลงพื้นไป
Hahk krah dai gaeo lon ting long peun bpai
If that glass is dropped at any time
แตกกระจายไม่สมดั่งใจหวัง
Dtaek grajai mai som dung jai wung
It will shatter, it’s not what my heart hopes for
ต่ออย่างไรคงไม่เหมือนดัง
Dtor yang rai kong mai meuan dung
No matter what, it’s not like
แก้วคงยังร้าวรอยอยู่
Gaeo kong yung rao roy yoo
A glass that’s still cracking

(*) แต่รักฉันเปรียบดังต้นไม้งอกงาม
Dtae ruk chun bpriap dung dton mai ngauk ngahm
But my love is like a beautiful tree
ต้องเลี้ยงต้องดูให้น้ำ
Dtaung liang dtaung doo hai num
It must be taken care of and watered
แม้นปลิดใบกิ่งเสียหักลง
Maen bplit bai ging sia huk long
If you prune it
งอกเสริมเติบโต รักเป็นดั่งต้นไม้
Ngauk serm dterp dtoh ruk bpen dung dton mai
It will grow, love is like a tree

(**) หมั่นเพียรดูแลต้นไม้ของเรา
Mun pian doo lae dton mai kaung rao
Let’s work hard to take care of our tree
ไม่เปรียบเอารักเป็นแก้วบางใส
Mai bpriap ao ruk bpen gaeo bahng sai
Don’t compare our love to a fragile glass
แตกหักลงคงด้วยพลั้งไป
Dtaek huk long kong duay plung bpai
Able to be broken with force
ยังออกกิ่งใบเติบโตสูงงาม
Yung auk ging bai dterp dtoh soong ngahm
It’s still growing up to be beautiful

(*,**)

Title: ขอบใจที่พูดแรง / Kaup Jai Tee Poot Raeng (Thank You For Speaking Harshly)
Artist: K-9
Album: K-Nine
Year: 1999

ถึงฉันจะรู้ ว่าเธอไม่เคยรักฉัน
Teung chun ja roo wah tur mai koey ruk chun
Even though I knew you’ve never loved me
แต่มันยังห้ามใจ ไว้ไม่ไหว
Dtae mun yung hahm jai wai mai wai
I still couldn’t stop my heart
ถึงฉันจะรู้ ก็ยังไม่ยอมทำใจ
Teung chun ja roo gor yung mai yaum tum jai
Even though I knew, I still refused to accept it
ก็ยังเททุ่มไป ไม่เคยท้อ
Gor yung tay toom bpai mai koey tor
And still devoted myself, never discouraged

(*) แล้ววันนี้ที่เธอบอก ฉันคนนี้มันกระจอก
Laeo wun nee tee tur bauk chun kon nee mun grajauk
Then today you told me that I was inferior
ฉันคนนี้ไม่มีค่า เธอมองฉันแค่เศษผง
Chun kon nee mai mee kah tur maung chun kae set pong
That I was worthless, that you saw me as a speck of dust

(**) ขอบใจเธอจริงจริง ขอบใจที่พูดแรงแรง
Kaup jai tur jing jing kaup jai tee poot raeng raeng
Thank you very much, thank you for speaking harshly
พูดจาทิ่มแทง ให้ลดความลุ่มหลง
Poot jah tim taeng hai lot kwahm loom long
Your words stabbed me in the chest and lowered my infatuation
ขอบใจเธอจริงจริง ที่เธอช่วยพูดตรงตรง
Kaup jai tur jing jing tee tur chuay poot dtrong dtrong
Thank you very much for you helping by speaking frankly
ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที
Dtor bpai chun kong jiam neua niam dtua suk tee
From now on, I’ll finally humble myself

เพิ่งรู้วันนี้ ว่าทำให้เธอรำคาญ
Perng roo wun nee wah tum hai tur rumkahn
I just realized today that I annoyed you
ต่อไปจะไม่มา ให้เธอเห็น
Dtor bpai ja mai mah hai tur hen
From now on, I won’t come and let you see me

(*,**,**)

ที่เธอทิ่มแทง ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ
Tee tur tim taeng fung laeo ying jep chum
What you stabbed me with, I listen and the more it hurts
ช้ำ..มันฝังจำฉันจำ
Chum mun fung jum chun jum
It hurts, I’ll remember it, I’ll remember

   

คำร้อง ธนา ชัยวรภัทร์
ทำนอง ณัฐ วัชรานันทกุล
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์

Title: Free Your Fire
Artist: Malerose
Album: [Song for Garena Free Fire Thailand]
Year: 2018

ฉันตื่นลืมตา
Chun dteun leum dtah
I wake up and open my eyes
ท่ามกลางฟ้าสีหม่น
Tahm glahng fah see mon
In the middle of the dark sky
ผู้คนรายล้อมกาย
Poo kon rai laum gai
People surrounding me

หลายสิบชีวิต
Lai sip cheewit
Many lives
อยากพิชิตซึ่งจุดหมาย
Yahk pichit seung joot mai
Wanting to achieve the goal
ของการได้เป็นที่หนึ่ง
Kaung gahn dai bpen tee neung
Of being number one

จุดไฟในใจ
Joot fai nai jai
Setting fire in my heart
ให้ข้างในมันลุกโชน
Hai kahng nai mun look sohn
So my insides burn brightly
โยนความอ่อนแอนั้นทิ้งไป
Yohn kwahm aun ae nun ting bpai
Throwing aside my weakness

สู้สุดชีวิต
Soo soot cheewit
Fighting to the end of my life
ไม่ต้องคิดถึงสิ่งไหน
Mai dtaung kit teung sing nai
There’s no need to think about anything
แค่เพียงปลดปล่อยไฟที่ร้อนแรงในหัวใจ
Kae piang bplot bploy fai tee raun raeng nai hua jai
I just let go of the raging fire in my heart

(Just free you fire)
Just free your fire
This is war. No more for wasting time.
This is war, no more wasting time
One life is so short, don’t be too calm.
One life is so short, don’t be too calm
หากแพ้ก็ตายไม่มีใครจำ
Hahk pae gor dtai mai mee krai jum
If you fail, you die and no one remembers you
(Free your fire)
Free your fire
Shoot them all, don’t fall into the fear.
Shoot them all, don’t fall into the fear

(*) โลกนี้ก็เป็นดั่งเกม
Lohk nee gor bpen dung game
This world is like a game
ต่างคนแข่งขัน สู้กับตัวเอง
Dtahng kon kaeng kun soo gup dtua eng
Each person is competing, fighting against themselves
หนึ่งชีวิตไม่มีให้ย้อนไปเริ่มต้นใหม่
Neung cheewit mai mee hai yaun bpai rerm dton mai
There isn’t a life that lets you go back and start over
Release your fire
Release your fire
สู้ให้สุดใจ
Soo hai soot jai
Fight with all your heart
เพื่อชัยชนะที่วาดเอาไว้
Peua chai chana tee waht ao wai
For the success that you create
เอื้อมมือไปคว้า ไม่ว่าจะสูงชันสักเท่าไร
Euam meu bpai kwah mai wah ja soong chun suk tao rai
Reach out for it, no matter how high of a level it is
ฉันเป็นดั่งไฟ พลีกาย แผดเผา ทะยานเพื่อก้าวไป
Chun bpen dung fai plee gai paet pao tayahn peua gao bpai
I’m like a fire, sacrificing my body, burning, charging up to move forward
เชื้อเพลงคือใจ หากไม่ถึงฝัน จะไม่ยอมแพ้พ่าย
Cheua plerng keu jai hahk mai teung fun ja mai yaum pae pai
The fuel is my heart, if I don’t reach my dreams, I won’t give up

Welcome to the battlefield
This is the war, you gonna have to kill
Don’t be paranoid. There is no point
Live or die, just make your own choice
Free your fire
Release your beast inside
Live or die
Oh yeah I’ll survive

ใช้ชีวิตให้เป็นดั่งไฟทุกลมหายใจที่มี
Chai cheewit hai bpen dung fai took lom hai jai tee mee
Live your life like it’s on fire, every breath that you take
จะพลีกายถวายชีวีเพื่อจุดมุ่งหมายเท่านั้น
Ja plee gai tawai cheewee peua joot moong mai tao nun
I’ll sacrifice my body and offer my life only for my goal
มอดไหม้เป็นจุล ชีวาจะวายไม่หวั่น
Maut mai bpen joon cheewah ja wai mai wun
If I burn out and my life weakens, I’m not shaken
ขอแค่ไปให้ถึงจุดนั้นแล้วฉันจะยอมพลี
Kor kae bpai hai teung joot nun aleo chun ja yaum plee
I just want to reach that point, then I’ll be willing to sacrifice

ดั่งคำโบราณนั้นว่าเอาไว้ให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกง
Dung kum bohrahn nun wah ao wai hai toop mor kao mor gaeng
Like the words of the ancients say, you’re only depriving yourself
ทุ่มมันลงไปให้สุดทั้งแรงเหมือนโลกจะแตกวันนี้
Toom mun long bpai hai soot tung raeng meuan lohk ja dtaek wun nee
Devote yourself with all of your strength like the world is ending today
แม้ตัวจะตาย แม้ว่าจะวายชีวี
Mae dtua ja dtai mae wah ja wai cheewee
Even if your body dies, even if your life weakens
ก็คุ้มค่าสักทีกับการได้เกิดมา
Gor koom kah suk tee gup gahn dai gert mah
It’s worth it for being born

แม้หากจะต้องตาย ก็มีความหมาย ชีวิตได้ตายเพื่อฝัน
Mae hahk ja dtaung dtai gor mee kwahm mai cheewit dai dtai peua fun
Even if I must die, it’s meaningful to die for your dreams
แต่จะไม่ยอมตายไปโดยไม่สู้มัน ก็เพราะว่า
Dtae ja mai yaum dtai bpai doy ami soo mun gor pror wah
But I refuse to die without a fight because

This is war. No more for wasting time.
This is war, no more wasting time
One life is so short, don’t be too calm.
One life is so short, don’t be too calm
หากแพ้ก็ตายไม่มีใครจำ
Hahk pae gor dtai mai mee krai jum
If you fail, you die and no one remembers you
(Free your fire)
Free your fire
Shoot them all, don’t fall into the fear.
Shoot them all, don’t fall into the fear

(*)

   

I just love these guys~ Even if this song was sponsored by the game, it still shows how Malerose is trying their hardest to make a name for themselves without relying on a major label, at the forefront of bringing Jrock style to Thailand with their own Thai flare added to it.

Title: สิ่งเดียวคือหัวใจ / Sing Diao Keu Hua Jai (The Only Thing is Your Heart)
Artist: Zai Fahrenheit
Album: Four Emotions
Year: 2010

ลองมองดูอีกครั้ง คนๆนี้มีคำว่ารักเธอ
Laung maung doo eek krung kon kon nee mee kum wah ruk tur
Try looking again, I have love for you
อยู่เสมออยู่ในหัวใจเรื่อยมา
Yoo samur yoo nai hua jai reuay mah
Always in my heart
อาจเป็นคนดูซับซ้อน เข้าใจยากบางเวลา
Aht bpen kon doo sup saun kao jai yahk bahng welah
I might seem like a complicated person, sometimes it’s difficult to understand me
แค่ต้องการให้เธออย่าไปใหน
Kae dtaung gahn hai tur yah bpai nai
I just need for you to not go anywhere

(*) คนไม่ดีอย่างฉัน ไม่ต้องการสิ่งใหน
Kon mai dee yahng chun mai dtaung gahn sing nai
A bad person like me doesn’t need anything
ไม่ต้องเข้าใจ อย่าเหนื่อยกับฉันเกินไป
Mai dtaung kao jai yah neuay gup chun gern bpai
You don’t have to understand, don’t tire yourself out over me
ฉันคงต้องปวดร้าว ถ้าไม่มีเธอวันใหน
Chun kong dtaung bpuat rao tah mai mee tur wun nai
I must hurt any day that I don’t have you
อยากจากกันไป ฉันขอได้ไหมเธอ
Yahk jahk gunbpai chun kor dai mai tur
If you want to leave me, can I ask?

(**) เธอเพียงแค่รักกัน ให้ความรักฉันก็พอแล้ว
Tur piang kae ruk gun hai kwahm ruk chun gor por laeo
Just love me, just giving me love is enough
สิ่งเดียวที่ฉันแคร์คือหัวใจ คือรักของเธอ
Sing diao tee chun care keu hua jai keu ruk kaung tur
The only thing I care about is your heart, is your love
คงทนไม่ไหว หากขาดเธอไป กลัวใจของเธอห่างเหิน
Kong ton mai wai hahk kaht tur bpai glua jai kaung tur hahng hern
I can’t take it, if I must be separated from you, I’m scared your heart will grow distant
ไม่มีสิ่งใดต้องการไปกว่าเธอเพียงคนเดียว
Mai mee sing dai dtaung gahn bpai gwah tur piang kon diao
There’s nothing that I need more than you alone

(*,**)

อาจมีบางมุมที่คงไม่เหมือนเธอต้องการ
Aht mee bahng moom tee kong mai meuan tur dtaung gahn
There might be some aspects that aren’t like what you desire
แต่ไม่ใช่ฉันไม่มีความรัก
Dtae mai chai chun mai mee kwahm ruk
But that’s not because I don’t love you
อาจมีบางทีที่ทำเธอนั้นหนักใจเหนื่อยไป
Aht mee bahng tee tee tum tur nun nuk jai neuay bpai
There might be some times that I stress you out and make you tired
ขอได้โปรด โปรดอยู่ตรงนี้
Kor dai bproht bproht yoo dtrong nee
Please, please stay right here

(**)

Title: Good Luck
Artist: Lipta ft. Mayarap
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ขอให้เธอโชคดี กับคนที่เธอรัก
Kor hai tur chohk dee gup kon tee tur ruk
I wish you good luck with the person you love
ขอให้เธอ happy กับใครคนนั่น
Kor hai tur happy gup krai kon nun
I hope you’re happy with them
ขอให้เธอได้รักกับเขาไปนานๆ
Kor hai tur dai ruk gup kao bpai nahn nahn
I hope you can love him for a long time
ให้เขานั้นเป็นทุกอย่างอย่างที่เธอต้องการ
Hai kao nun bpen took yahng yahng tee tur dtaung gahn
And that he’s everything you could ever want
ไม่ต้องห่วง ฉันยัง ok
Mai dtaung huang chun yung okay
You don’t have to worry, I’m still okay

ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก
Kor hai tur chohk dee gup kon tee tur ruk
I wish you good luck with the person you love
กับคนที่เธอเพิ่งเจอเมื่อไม่นานนัก
Gup kon tee tur perng jur meua mai nahn nuk
With the person whom you just met not too long ago
ป่าวนะ ฉันไม่ได้บอกว่าใจเธอง่ายไป
Bpao na chun mai dai baukw ah jai tur ngai bpai
No, I’m not saying that your heart is too easy
เธออาจจะคุยมานานแล้วแต่ฉันไม่รู้ก็ได้ไง
Tur aht ja kooey mah nahn laeo dtae chun mai roo gor dai ngai
You might have been talking for a long time, how should I know?
ฉันจะไม่โทษใครกับสิ่งที่ฉันกำลังเจอ
Chun ja mai toht krai gup sing tee chun gumlung jur
I won’t blame anyone for the things that I’m facing
แต่ฉันเป็นห่วงกลัวบาปกรรมตามทันเธอ
Dtae chun bpen huang glua bahp gum dtahm tun tur
But I’m worried, afraid karma is following you
ขอให้เขาเป็นมนต์ขลังคอยแก้เคล็ด
Kor hai kao bpen mon klung koy gae klet
I hope he’s a magic spell that fixes it all
ยามเธอผิดหวังยังมีฉันอย่าเอาน้ำตาให้แม่เช็ค
Yahm tur pit wung yung mee chun yah ao num dtah hai mae chek
When you’re disappointed, you still have me, don’t bring your tears for your mom to check

(*)

เธอไม่ต้องห่วงฉันฉันโอเค
Tur mai dtaung huang chun chun okay
You don’t have to worry about me, I’m okay
อาจจะมีบางครั้งเมาเดินโซเซ
Aht ja mee bahng krung mao dern soh say
There may be some times that I’m staggering drunk
แค่บางครั้งก็กินไม่ลง บางครั้งก็นอนไม่ได้
Kae bahng krung gor gin mai long bahng krung gor naun mai dai
Some times I don’t want to eat, some times I can’t sleep
บางครั้งกระสับกระส่ายนี่แหละโอเค
Bahng krung grasup grasai nee lae okay
Sometimes I’m just agitated, okay?
ดีใจด้วยที่เธอเจอคนที่รักสักที
Dee jai duay tee tur jur kon tee ruk suk tee
Congratulations for finally finding someone who loves you
ขอให้เขาซื่อสัตย์จงรักเเล้วก็ภักดี
Kor hai kao seu sut jong ruk laeo gor puk dee
I hope he’s faithful and will be loyal to his love
จะไม่ขอให้เธอเจ็บ จะไม่ขอให้เธอป่วย
Ja mai kor hai tur jep ja mai kor hai tur bpuay
And won’t hurt you, won’t cause you pain
จะขอให้รักกันนานๆเเละ จะขอให้เธอรวย
Ja kor hai ruk gun nahn nahn lae ja kor hai tur ruay
I hope he loves you for a long time, and I hope you’re well-off

ไปเลยไม่ต้องสงสาร ปล่อยให้ทรมาน
Bpai loey mai dtaung song sahn bploy hai toramahn
Go, you don’t have to pity me, leave me to be tortured
เดี๋ยวก็คงโอเค เธอไม่ต้องลังเล
Diao gor kong okay tur mai taung lung lay
Pretty soon, I’ll be okay, you don’t have to hesitate
ที่จะเดิน เดินจากไป
Tee ja dern dern jahk bpai
From walking, walking away

(*,*)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap lyrics : Maiyarap
Arranged : Tabeazy (Tab Thanapol)

Title: ตูมตาม / Dtoom Dtahm (Thump Thump)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

ลืม ไม่เคยลบลืม เป็นค่ำคืนที่ฉันยังคงฝังจำ
Leum mai koey lop leum bpen kum keun tee chun yung kong fung jai
Forget, I’ve never forgotten, it’s a night that I still remember
อยู่ ดั่งถูกเฝ้าดู ใครเฝ้ามองไม่รู้ จากข้างหลัง
Yoo dung took fao doo krai fao maung mai roo jahk kahng lung
It was like I was being watched, I didn’t know who was looking from behind

(*) สายตาของเธอนั้น มองมาที่ทางฉัน
Sai dtah kaung tur nun maun gmah tee tahng chun
Your gaze looking my way
ถึงหุ่น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ ของเธอ
Teung hoon dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm kaung tur
It reached my being, that thump-thump, thump-thump of yours

(**) สายตาที่วาบหวามทำให้หัวใจฉัน
Sai dtah tee wahp wahm tum hai hua jai chun
Your alluring gaze makes my heart
มันเต้น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ เหลือเกิน
Mun dten dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm leua gern
Pound, thump-thump thump-thump, so much

(***) สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด
Sai dtah tur baht hua jai taep kaht
Your gaze nearly kills my heart
สวยเกินไปกว่า กว่าใคร
Suay gern bpai gwah gwah krai
You’re too pretty, more than anyone else
ฉันเลยลำบากหัวใจแห้งผาก
Chun loey lumbahk hua jai haeng pahk
I’m troubled, my heart is dried up
สายตาเธอบาด บาดใจ
Sai dtah tur baht baht jai
Your gaze destroys my heart

แสงสาดไปสีแดง เธอครอบงำฉันไว้
Saeng saht bpai see daeng tur kraup ngum chun wai
Red light explodes, you dominate me
ภายใต้แสงไฟ ร้อนดั่งถูกเผาไฟ
Pai dtai saeng fai raun dung took pao fai
Under the light, it’s hot like I’m being burned
ดึงสายตาคู่นั้นออกจากฉัน
Deung sai dtah koo nun auk jahk chun
Pull your gaze away from me

(*,**,***)

เธอมันเหมือนเธอบอกใจฉัน
Tur mun meuan tur bauk jai chun
You, it’s like you’re telling my heart
ด้วยสายตาบาดใจนั้น
Duay sai dtah baht jai nun
With that heart-destroying gaze
ให้หัวใจเก็บไปฝัน ใจฉันอยู่ที่เธอ
Hai hua jai gep bpai fun jai chun yoo tee tur
Making my heart keep dreaming, my heart is with you

(***)

   

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา + เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : Silly Fools

Title: Say Hi
Artist: The Toys
Album: [Single]
Year: 2018

มองขึ้นไปบนฟ้า เรื่องราวที่ผ่านมา
Maung keun bpai bon fah reuang rao tee pahn mah
Looking up at the sky, stories of the past
วันเดิมๆที่มี กำลังจะเปลี่ยนไปตอนนี้
Wun derm derm tee mee gumlung ja bplian bpai dtaun nee
The same days that I’ve had are about to change now
ออกไปเจอกับฝัน ในวันที่สดใส
Auk bpai jur gup fun nai wun tee sot sai
I’m going out to face my dreams on a bright day
ก้าวใหม่ที่ต้องเดิน วันใหม่ที่ต้องเจอ
Gao mai tee dtaung dern wun mai tee dtaung jur
It’s a new step that I must take, a new day that I must face

(*) อยู่ตรงนี้ เปลี่ยนแปลงโลกเดิมๆที่เคยมี จากท้องฟ้าเดิมๆ ให้เป็นวันดีๆ
Yoo dtrong nee bplian bplaeng lohk derm derm tee koey mee jahk taung fah derm derm hai bpen wun dee dee
Right here, I’m changing the same old world that I once had, from the same old sky into a wonderful day
อยู่ตรงนี้ เปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เคยเป็น บอกให้เห็นในความเป็นจริงอีกที
Yoo dtrong nee bplian cheewit derm derm tee koey bpen bauk hai hen nai kwahm bpen jing eek tee
Right here, I’m changing my same old life that I once lived, telling you to see reality again
แค่อยู่ตรงนี้…
Kae yoo dtrong nee
Just right here

Let’s get it on
Let’s get it on
Let’s get it on

เปิดไลน์แชร์โลส่งไป
Bpert line share loh song bpai
I open Line and share my location
Say Hi กับบ้านหลังใหม่
Say hi gup bahn lung mai
Say hi to my new house
Pave my way Verve to have get it all
Pave my way, verve to have get it all
อยากให้เธอลองดู
Yahk hai tur laung doo
I want you to try looking
ความเป็นไปในความเป็นจริง
Kwahm bpen bpai nai kwahm bpen jing
At the possibility in reality
สิ่งที่เป็นดังความฝัน
Sing tee bpen dung kwahm fun
The thing that seems like a dream
อยากให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้
Yahk hai tur mah yeun yoo dtrong nee
I want you to come stand right here
ลองดูโลกทั้งใบที่เธอไม่เคย
Laung doo lohk tung bai tee tur mai koey
Try seeing a whole world that you’ve never seen before

(*)

Let’s get it on
Let’s get it on
Let’s get it on

(*,*)

   

เนื้อร้อง: The TOYS
ทำนอง: The TOYS
โปรดิวเซอร์: The TOYS
Mix & Mastering: The TOYS

Title: โอกาส / Ohgaht (Chance)
Artist: Jeep
Album: [Single]
Year: 2018

ได้โปรดตั้งใจฟังฉัน จะให้โอกาสอีกครั้ง
Dai bproht dtung jai fung chun ja hai ohgaht eek krung
Please listen to me, give me another chance
เรื่องเขาและเธอที่ใครบอก
Reuang kao lae tur tee krai bauk
The stories about you and him that everyone tells me about
วันนี้มันได้กลายเป็นจริง
Wun nee mun dai glai bpen jing
Today have become true

ได้โปรดรับรู้เอาไว้ ก่อนที่ฉันจะจากไป
Dai bproht rup roo ao wai gaun tee chun ja jahk bpai
Please realize this before I leave
อยากขอให้เธอได้ฟัง และคิดทบทวนดูอีกที
Yahk kor hai tur dai fung lae kit top tuan doo eek tee
I want you to listen and reconsider things again

(*) อาจเป็นฉันที่ดีไม่พอ และเธอนั้นเพียงแค่อ่อนไหว
Aht bpen cun tee dee mai por lae tur nun piang kae aun wai
It might have been that I wasn’t good enough and you were just sensitive
อาจเป็นเขา ที่ทำให้เธอตัดสินใจผิดไป
Aht bpen kao tee tum hai tur dtut sin jai pit bpai
It might be him who made you decide to make a mistake

(**) ไม่ว่ามัน เป็นเพราะใคร ทำให้เป็นอย่างนี้
Mai wah mun bpen pror krai tum hai bpen yahng nee
No matter who was the one who made things like this
ฉันก็พร้อม จะเข้าใจ ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไร
Chun praum ja kao jai mai wah ja mee het pon arai
I’m ready to understand, no matter what reason you have
แค่กลับมาตอนนี้ ไม่เป็นไร
Kae glup mah dtaun nee mai bpen rai
Just come back now, it’s okay
เพียงแค่เธอ นั้นพูดมา ว่าไม่ได้รักเขา
Piang kae tur nun poot mah wah mai dai ruk kao
Just say that you don’t love him
ฉันก็พร้อม จะเข้าใจ ไม่ว่ามีเหตุผลอะไร
Chun gor praum ja kao jai mai wah mee het pon arai
I’m ready to understand, no matter what reason you have
แต่ในตอนนี้ที่ต้องการ ขอเพียงเธอกลับมา
Dtae nai dtaung nee tee dtaung gahn kor piang tur glup mah
But right now, all I want is for you to come back

ถ้าหากเธอยังฟังฉัน จะขอโอกาสอีกครั้ง
Tah hahk tur yung fung chun ja kor ohgaht eek krung
If you’re still listening to me, I want another chance
และทุกเรื่องที่เลวร้าย ฉันสัญญาจะลืมมันไป
Lae took reuang tee leo rai chun sunyah ja leum mun bpai
And I promise to forget every bad thing

(*,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : โอฬาร ชูใจ
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Produce : ติณณ์ นภาลัย

   

What a song to debut with, with heartfelt lyrics and a cinematic music video starring some very prominent actors~
Gotta say, though, I can’t imagine a situation when I’d cheat on Ananda Everingham with Son Yuke haha

Title: อยากหยุดเวลานั้น / Yahk Yoot Welah Nun (I Want to Stop the Time)
Artist: Cristin
Album: [Single]
Year: 2018

วันนั้น ที่เธอ เดินตรงมาเพื่อลา
Wun nun tee tur dern dtrong mah peua lah
That day when you walked right up to me to say good-bye
บลา บลา บลา บล๊า บลา บล้า บลา
Blah blah blah blah blah blah blah blah
Blah blah blah blah blah blah blah blah
ทุกคำยังจำฝังใจ
Took kum yung jum fung jai
I still remember every word in my heart

ฉันเคว้งคว้างและเสียน้ำตา
Chun kweng kwahng lae sia num dtah
I spaced out and shed tears
ตื่นมามันยังไม่ไหว
Dteun mah mun yung mai wai
Waking up, I still can’t take it
อยากจะไปไกลไกล
Yahk ja bpai glai glai
I want to go far away
ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอ
Mai dtaung pob mai dtaung jur
So we don’t have to see each other, we don’t have to meet
แต่ไกลเพียงใด
Dtae glai piang dai
But however far I go
ก็ไม่พ้นเธอ
Gor mai pon tur
I don’t escape you

(*) อยากหยุดเวลานั้น ที่ฉันนั้นเผลอ
Yahk yoot welah nun tee chun nun plur
I want to stop that time when I was careless
สบตาและยิ้มให้เธอ
Sop dtah ale yim hai tur
Looking in your eyes and smiling at you
อาจจะดีถ้าเราสองคน
Aht ja dee tah rao saung kon
It might have been nice if the two of us
ไม่เจอ ไม่ได้รักกัน
Mai jur mai dai ruk gun
Never met and didn’t fall in love

(**) อยากหยุดวันคืนนั้น หยุดวันดีดี
Yahk yoot wun keun nun yoot wun dee dee
I want to stop those days and nights, stop it on the good days
ที่เราเคยมีด้วยกัน
Tee rao koey mee duay gun
When we used to have each other
ลบความผูกพัน ฉันคงทำได้แค่ฝัน
Lop kwahm pook pun chun kong tum dai kae fun
I can only dream of erasing our relationship
เมื่อความจริงยังรักเธอ และยังปวดใจ
Meua kwahm jing yung ruk tur lae yung bpuat jai
When the truth is I still love you and am still heartbroken

วันนี้ หัวใจ ยังคงไม่แข็งแรง
Wun nee hua jai yung kong mai kaeng raeng
Today my heart still isn’t strong
ยังแสดงว่ายังไม่ลืม
Yung sadaeng wah yung mai leum
It still shows that it still hasn’t forgotten
เหมือนเดิมที่เคยรู้สึก
Meuan derm tee koey roo seuk
What I once felt is still the same

แม้ลึกลึกยังนึกเสียดาย
Mae leuk leuk yung neuk sia dai
Even though deep down I still regret it
แต่คงเป็นไปไม่ได้
Dtae kong bpen bpai mai dai
It’s impossible
ที่จะดึงเธอคืน ไม่อาจฝืนฉันเข้าใจ
Tee ja deung tur keun mai aht feun chun kao jai
To pull you back, I can’t force it, I understand
ก็เธอมีใคร อยู่ข้างข้างเธอ
Gor tur mee krai yoo kahng kahng tur
You have someone else beside you

(*,**)

รอเวลาลืมกัน และฉันกำลังลืมมัน
Ror welah leum gun lae chun gumlung leum mun
I’m waiting for us to forget each other, and I’m in the process of forgetting
เมื่อเธอยังคงยืนยัน ว่ามันคงเป็นทางตัน
Meua tur yung kong yeun yun wah mun kong bpen tahng dtung
When you still insisted that it was a dead end
จะรั้งยังไง จะยื้อยังไง
Ja rung yung ngai ja yeu yung ngai
How would I have blocked you? How would I have held you back?
คงไม่มีทางไปด้วยกัน
Kong mai mee tahng bpai duay gun
There’s no way for us to work this out

(*,**)

   

คำร้อง ธงชัย แซ่หล่อ
ทำนอง ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง ธนเดช ผาสุขธรรม

   

I’m not sure who Cristin is, I think this is her debut song. It’s not bad, she has a nice voice, but it’s the usual voice your average female singer has. She’s going to have to do something a bit more unique to make herself stand out if she wants to be more memorable. Perhaps the music video will be great~

Title: Memory
Artist: 60 Miles
Album: Warp
Year: 2018

จำได้ไหมว่าเราพบกันครั้งแรกเมื่อไหร่ เคยเรียนรู้เคยเข้าใจเคยผิดหวัง
Jum dai mai wah rao pob gun krung raek meua rai koey rian roo koey kao jai koey pit wung
Do you remember when we first met? We once learned, we once understood, we once were disappointed
จำได้ไหมว่าเราชอบไปที่ใดดูหนังเรื่องอะไร ชอบฟังเพลงไหน
Jum dai mai wha rao chaup bpai tee dai doo nung reuang arai chaup fung pleng nai
Do you remember where we liked to go? What sort of movies we watched? What songs we liked to listen to?
คำตอบอยู่ในใจเธอและฉันไม่ลืม
Kum dtaup yoo nai jai tur lae chun mai leum
The answer is in your heart, and I haven’t forgotten

(*) เธอคือความรักในวันวาน ต่อให้นานสักเท่าไร
Tur keu kwahm ruk nai wun wahn dtor hai nahn suk tao rai
You’re the love of yesterday, no matter how long it’s been
สุขเท่าไรที่มีเธอใกล้ใกล้อบอุ่นใจแค่ไหน
Sook tao rai tee mee tur glai glai op oon jai kae nai
How happy I was to have you near, how warm my heart was
กลิ่นความรักในวันวาน จบเลวร้ายก็ตาม
Glin kwahm ruk nai wun wahn jop leo rai gor dtahm
The scent of yesterday’s love, even though it finished badly
หนึ่งบทเรียน มันคุ้มแล้วทุกอย่าง ช่วงชีวิตได้ร่วมทางกับเธอ
Neung bot rian mun koom laeo took yahng chuang cheewit dai ruam tahng gup tur
The lesson was worth everything to have been able to spend a moment of my life with you

หากว่าวันเวลาย้อนมาให้ฉันเริ่มใหม่
Hahk wah wun welah yaun mah hai chun rerm mai
If time could turn back and let me start over
จะไม่ทำให้เสียใจไม่ผิดพลั้ง
Ja mai tum hai sia jai mai pit plung
I wouldn’t make you sad, I wouldn’t have screwed up
ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนหนใด ภาพสองเราตรึงจิตใจ ฉันยังหวั่นไหว
Mai wah chun ja bpai tee nai hon dai pahp saung rao dtreung jit jai chun yung wun wai
No matter where I go, the image of the two of us is transfixed in my heart, I’m still shaken
อดีตอยู่ในใจเธอและฉันไม่ลืม
Adeet yoo nai jai tur lae chun mai leum
The past is in your heart, and I haven’t forgotten

(*)

   

เนื้อร้อง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)
ทำนอง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)
เรียบเรียง : 60Miles