Title: ปล่อยฉัน / Bploy Chun (Release Me)
Artist: Retrospect
Album: Unleashed
Year: 2007

ค่ำคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึงวันเก่าๆ
Kum keun nee meut long lae dtua chun yung kong neuk teung wun gao gao
This night is darkening, and I’m still thinking about the old days
ภาพฝันที่เราได้ผูกพัน และฉันรู้ดีมันคงไม่มีหนทาง
Pahp fun tee rao dai pook pun lae chun roo dee mun kong mai mee hon tahng
The dream of us in a relationship, and I know full well there’s no way
เริ่มรักก็เหมือนใจจะอ่อนแรง ฉัน.. ฉันรู้ว่าเราต่างกัน
Rerm ruk gor meuan jai ja aun raeng chun chun roo wah rao dtahng gun
We started to love, but it was like our hearts were weak, I… I know we’re different
ได้โปรดอย่าลดตัวมายืนข้างฉัน เมื่อเธอนั้นยืนอยู่บนฟ้า
Dai bproht yah lot dtua mah yeun kahng chun meua tur nun yeun yoo bon fah
Please don’t lower yourself to stand next to me when you’re standing up in the sky

(*) ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้ บอกฉันบอก ฉันย้ำเธออีกที
Bploy hai chun dtai long yoo dtrong nee bauk chun bauk chun yum tur eek tee
Leave me to die right here, telling, I’m telling you, I’m stressing it to you again
ว่าเราสองคน ไม่อาจจะหนีความจริงจงทิ้งมันไปข้างหลัง
Wah rao saung kon mai aht ja nee kwahm jing jong ting mun bpai kahng lung
That the two of us can’t run away from the truth, leave it behind you

ปล่อยให้หัวใจ มันอ่อนแรง ฉัน.. เหลือเพียงความเงียบงัน
Bploy hai hua jai mun aun raeng chun leua piang kwahm ngiap ngun
Release my weak heart, I…have only silence left
ปล่อยให้น้ำตามาเป็นเพื่อนฉัน ให้มันหายออกไปจากหัวใจ
Bploy hai num dtah mah bpen peuan chun hai mun hai auk bpai jahk hua jai
Let my tears be my friend, let them disappear from my heart

(*)

ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย ให้ความรักเป็นเพียงฝันไป
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai hai kwahm ruk bpen piang fun bpai
Leave me to die, leave me to die, let love be only a dream
ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย จงปล่อย ฉัน
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai jong bploy chun
Leave me to die, leave me to die, you must release me

(*,*)

   

คำร้อง : Retrospect;Dano
ทำนอง : Retrospect;Dano
เรียบเรียง : Retrospect;Dano

   

I’m so glad Retrospect got over that terrible, terrible emo streak they had at the beginning of their musical career

Title: เรือ / Reua (Boat)
Artist: Thaneth Warakulnukroh (ธเนศ วรากุลนุเคราะห์)
Album: กดปุ่ม / Got Bpoom (Press Down)
Year: 1990

(*) เรือลำหนึ่งลอย ล่องลอยตามกระแส
Reua lum neung loy laung loy dtahm grasae
One boat floats, floats following the current
ตามความผันแปรลำน้ำใหญ่
Dtahm kwahm pun bprae lum num yai
Following change in a large area of water
ลอยตามน้ำมา แล้วลอยตามน้ำไป
Loy dtahm num mah laeo loy dtahm num bpai
It floats in following the water, and floats away following the water
ไม่เคยมีทุกข์ใด ล่องลอยไปได้ทุกวัน
Mai koey mee took dai laung loy bpai dai took wun
Never suffering, floating along each day

(**) หากว่าน้ำขึ้นเมื่อไหร่ ขึ้นตามไปไม่เคยหวั่น
Hahk wah num keun meua rai keun dtahm bpai mai koey wun
If the water ever goes up, it goes up too, never shaken
น้ำเมื่อมันลง เรือก็ลงเหมือนกัน
Num meua mun long reua gor long meuan gun
When the water goes down, the boat goes down too
น้ำนิ่งก็นอน ก็นอนนิ่งอีกวัน
Num ning gor naun gor naun ning eek wun
When the water is still, it sleeps, it’s calm for another day
น้ำขึ้นเมื่อไหร่ ขึ้นตามไปเหมือนกัน
Num keun meua rai keun dtahm bpai meuan gun
When the water goes up, it goes up with it too

ทุกวันช่างสุขใจ ล่องลอยไปในห้วงละหาร
Took wun chahng sook jai laung loy bpai nai huang lahahn
Each day is so happy, floating along in the water
ตามกระแสทางลำน้ำนั้น
Dtahm grasae tahng lum num nun
Following the current in the canal
ล่องไปตามกระแสแรง โน้มถ่วงอาทิตย์และจันทร์
Laung bpai dtahm grasae raeng nohm tuang ahtit lae jun
Floating along following the strong current, the gravity of the sun and the moon
ตามกลางคืนและวัน ไม่ว่ามันจะเป็นเช่นไร
Dtahm glahng keun lae wun mai wah mun ja bpen chen rai
Following night and day, no matter how things will be

(**)

ไม่เคยจะฝืนอะไร มุ่งไปด้วยใจยึดมั่น
Mai koey ja feun arai moong bpai duay jai yeut mun
Never forcing anything, focusing with a steadfast heart
ล่องไปตามแสงตะวัน ตามแสงจันทร์ที่มันนั้นจะพาไป
Laung bpai dtahm saeng dtawun dtahm saeng jun tee mun nun ja pah bpai
Floating along following the sunlight, following the moonlight that will lead it

(*,**)

Title: ปลายทางที่ว่างเปล่า / Bplai Tahng Tee Wahng Bplao (Empty Destination)
English Title: “All I’ve Got”
Artist: Aof Pongsak (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
Album: OST Club Friday Celeb’s Stories
Year: 2017

เหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผ่านมา
Neuay leua gern gup arai tee dern pahn mah
I’m so tired of everything that has happened
ทุกเสียงในใจและน้ำตา ที่ฉันต้องเก็บไว้
Took siang nai jai lae num dtah tee chund taung gep wai
Every voice in my heart and the tears that I must keep in
เหนื่อยเหลือเกิน เมื่อยิ่งเดินมาไกลเท่าไร
Neuay leua gern meua ying dern mah glai tao rai
I’m so tired, when the further I walk
กลับดูเหมือนยิ่งไกลแสนไกล
Glup doo meuan ying glai saen glai
The further away everything ends up seeming
จากสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่ฝัน
Jahk sing tee jai chun koey fai fun
From the things that my heart once dreamed of

(*) กี่เรื่องราวที่ต้องเดินผ่านมา
Gee reuang rao tee dtaun dern pahn mah
How many stories have happened?
กี่เวลาที่ต้องเจอกับความเสียใจ
Gee welah tee dtaung jur gup kwahm sia jai
How much time have I had to face sadness?
กี่รอยน้ำตาที่มันไหล
Gee roy num dtah tee mun lai
How many tears have fallen?

(**) ใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็น
Krai ja kao jai tee dtua chun bpen
Who would understand what I am?
ใครจะเห็นความจริงข้างใน
Krai ja hen kwahm jing kahng nai
Who would see the truth inside?
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจ
Mun mai dai suay ngahm yahng tee krai kao jai
It’s not beautiful like they understand it to be

(***) ฉันเดินทางมาสุดหนทาง
Chun dern tahng mah soot hon tahng
I’ve walked to the end of the road
เพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่า
Peua mah pob kae kwahm wahng bplao
Just to find emptiness
เพิ่งรู้ว่าในแสงดาวไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนฝัน
Perng roo wah nai saeng dao mai mee arai tee bpen meuan fun
I just realized that in the starlight, there’s nothing like I dreamed
ฉันเดินทางผ่านรอยน้ำตา
Chun dern tahng pahn roy numdtah
I traveled a trail of tears
ผ่านเวลาที่แสนยาวนาน
Pahn welah tee saen yao nahn
Over such a long time
แต่วันนี้ไม่มีแล้ว
Dtae wun nee mai mee laeo
But today, there’s no more
ไม่มีเหลือ ไม่เหลือสักอย่าง
Mai mee leua mai leua suk yahng
Nothing’s left, there’s nothing left
นอกจากตัวฉันที่ใจสลาย
Nauk jahk dtua chun tee jai salai
Except for me and my broken heart

เจ็บเหลือเกิน ได้แต่มองความรักที่เดินผ่านไป
Jep leua gern dai dtae maung kwahm ruk tee dern pahn bpai
It hurts so much, I can only look at the love that passed me by
ฉันต้องแลกอะไรมากมาย เพื่อฝันที่ไม่มีจริง
Chun dtaung laek arai mahk mai peua fun tee mai mee jing
I had to give up so much for my dreams that didn’t come true

(*,**,***)

ความสุขที่เคยตามหา
Kwahm sook tee koey dtahm hah
The happiness I once searched for
ความสุขที่เคยไขว่คว้า อยู่ที่ไหน
Kwahm sook tee koey kwai kwah yoo tee nai
The happiness I once reached for, where is it?

(**)

เหลือเพียงตัวฉันที่
Leua piang dtua chun tee
All that’s left is me who
ไม่มีวันเหมือนเดิม
Mai mee wun meuan derm
Will never be the same

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

Title: ทุกสิ่ง / Took Sing (Everything)
Artist: Pru (พรู)
Album: พรู (Pru)
Year: 2001

ทุกสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่หา กับวันเวลาที่ผ่านพ้นมา เธอทำให้ฉันได้มีเวลาที่ดี
Took sing tee jai chun koey fai hah gup wun welah tee pahn pon mah tur tum hai chun dai mee welah tee dee
Everything that my heart once searched for with the time that has passed, you gave me wonderful times

(*) ยิ่งอยากให้รู้ในใจฉันมี มีเธอเอาไว้อยู่ตลอดทุกที่
Ying yahk hai roo nai jai chun mee mee tur ao wai yoo dtalaut took tee
The more I wanted you to know what was in my heart, I had you at all times
(ในตอน/เวลา)ที่ฉันไม่เหลือใคร ก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจ
(Nai dtaun / welah) tee chun mai leua krai gor yung mee tur bplaup yohn hua jai
When I didn’t have anyone else left, I still had you comforting my heart

(**) (ก็เพราะ)ทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำ นั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอบช้ำ
(Gor pror) took yahng tee tur koey dai tum nun bplian jai tee koey baup chum
(Because) everything that you once did for me changed my heart that was once hurt
ความอ่อนโยนทุกๆถ้อยคำ คอยเติมและทำให้ความหวังของฉัน(กลับมา)
Kwahm aun yohn took took toy kum koy dterm lae tum hai kwahm wung kaung chun (glup mah)
Every comforting word filled me and made my hope (come back)

ฉันอยากให้เธอได้รู้สักครั้ง ให้ใจของเธอได้ฟัง เธอทำให้ฉันได้มีเวลาแสนดี
Chun yahk hai tur dai roo suk krung hai jai kaung tur dai fung tur tum hai chun dai mee welah saen dee
I want you to know, to let your heart hear, that you’ve given me such wonderful times

(*,**)

แม้โลกจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ แม้ว่าความสดใสจะจางหาย
Mae lohk ja bplian bpai suk tao rai mae wah kwahm sot sai ja jahng hai
No matter how much the world changes, even though the brightness will fade away
ถึงฉันจะต้องเจอแม้ความตาย และจากนี้ต่อจากนี้จากวันนี้
Teung chun ja dtaung jur mae kwahm dtai lae jahk nee dtor jahk nee jahk wun nee
Even though I must even face death, and from now on, from now on, from now on

(**,**,**,**)

Title: บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี & วสันต์)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah (Pretty on the Outside)
Year: 1987

ข้าวปลา ไม่กิน
Kao bplah mai gun
You don’t eat your fish and rice
ไม่เดือดร้อน
Mai deuat raun
You’re not stressed
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไอ้ปุยหมาเราเฝ้าเห่าหอน
Ai bpooy mah rao fao hao haun
Your scruffy dog is howling
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

แอบมองทุกวันอกมันร้อน
Aep maung took wun auk mun raun
I secretly look at you every day, your chest is warm
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไร่นาหญ้าเต็มไม่มาถอน
Rai nah yah dtem mai mah taun
The farm is full of grass, but you don’t come to pull it out
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*) นอน นอนๆๆ นอน นอน
Naun naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
Naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
Naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอนกอดหมอน
naun naun naun naun gaut maun
Sleep sleep sleep sleep hugging your pillow
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอนบังอรใส่กลอนนอน
Naun bung aun sai glaun naun
Sleeping beauty locks the door and sleeps
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอน บังอรใส่กลอนกอดหมอน
naun bung aun sai glaun gaut maun
Sleeping beauty locks the door and hugs her pillow

ฝากความ รักมา
Fahk kwahm ruk mah
I give you my love
ไม่ยอกย้อน
Mai yauk yaun
It’s not complicated
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ว่าเธอนิดเดียวก็ทำค้อน
Wah tur nit diao gor tum kaun
I scold you a little, but you roll your eyes
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*)

   

คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

Title: จีบ / Jeeb (Flirt)
Artist: UrBoyTJ ft. Arthur
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เผื่อว่าคิดจะเข้าไปจีบ แต่กลัวเธอจะเข้ามาถีบ
Peua wah kit ja kao bpai jeep dtae glua tur ja kao mah teep
I’m thinking about flirting with you, but I’m scared you’ll kick me away
บอกกันทีว่าฉันต้องทำอย่างไร
Bauk gun tee wah chun dtaung tum yahng rai
Tell me what I should do
เผื่อว่าเธอจะคิดเหมือนกัน ถ้าไม่คิดฉันคงจะพัง
Peua wah tur ja kit meuan gun tah mai kit chun kong ja pung
If you feel the same, if you don’t, I’ll be destroyed
อย่าให้ฉันต้องคิดไปแค่คนเดียว
Yah hai chun dtaung kit bpai kae kon diao
Don’t leave me thinking one-sidedly
Oh baby, love love love.
Oh, baby, love, love, love
Oh baby, love love me
Oh, baby, love, love me

Mic check one two, หัวใจผมมีแต่ you, น้ำเน่าสุดๆ แต่มันคือ the truth
Mic check one two, hua jai pom mee dtae you num nao soot soot dtae un keu the truth
Mic check, one, two, my heart has only you, it’s so emo but it’s the truth
Nah, I can’t lie, ต่อให้บอกว่าไม่ชอบ, มันก็ยังต้องไลน์ไปหา โทรไปหา ขับไปหา
Nah I can’t lie dtor hai bauk wah mai chaup mun gor yung dtaung line bpai hah toh bpai hah kup bpai hah
Nah, I can’t lie, even though I tell you I don’t like you, I still go on Line looking for you, I call you, I go driving to see you
อยากเจอแค่เธออย่าทำตัวมีปัญหาไร
Yahk jur kae tur yah tum dtua mee bpunhah rai
I only want to see you, don’t act like you’ve got a problem with t
แบบนี้เรียกว่าจีบรึปล่าว ถ้าคุณคิดเหมือนกันก็บอกกันหน่อยได้ปล่าว
Baep nee riak wah jeep reu bplao tah koon kit meuan gun gor bauk gun noy dai bpao
Isn’t this what they call flirting? If you feel the same, please tell me
ถ้าผมจีบอย่าเพิ่งถีบกันได้ไหม, ถ้าผมจีบอย่าเพิ่งกลับบ้านได้ไหม
Tah pom jeep yah perng teep gun dai mai tah pom jeep yah perng glup bahn dai mai
If I flirt with you, please don’t kick me away, if I flirt with you, please don’t go home
ถ้าผมขอเบอร์แล้วไม่โทรไป อย่าเพิ่งคิดว่าผมลืม, ผมแค่เล่นตัวไว้
Tah pom kor bur laeo mai toh bpai yah perng kit wah pom leum pom kae len dtua wai
If I ask for your number and don’t call you, don’t think I’ve forgotten, I’m just playing hard to get
Slow it down, put it down a little bit
Slow it down, put it down a little bit
เธอหนะทำผม go crazy already, so come and be my baby.
Tur na tum pom go crazy already so come and be my baby
You’ve already made me go crazy, so come and be my baby

(*)

เล็งอยู่นาน คนนี้เล็งอยู่นาน, สะกิดบอกเพื่อน ยกให้เลยสามผ่าน
Leng yoo nahn kon nee leng yoo nahn sagot bauk peuan yok hai loey sahm pahn
I’ve been aiming at you for a long time, I’ve been aiming at you for a long time, I’ve been nudging and telling my friends, give me three passes
I wanna be with you tonight, girl อย่าเพิ่งรีบกลับก่อนได้ไหมเธอ
I wanna be with you tonight girl yah perng reep glup gaun dai mai tur
I want to be with you tonight, girl, please don’t hurry home
ไม่ได้ร้ายนะ เพิ่งเจอกันแปปเดียวก็อย่าเพิ่งหายนะ
Mai dai rai na perng jur gun bpaep diao gor yah perng hai na
I’m not bad, we just met for a moment, don’t disappear yet
ก็แค่ดึงเชิงเอาไว้ก่อน เล่นตัวเอาไว้ก่อน, ในใจก็อยากจะดึง ดึงเธอเข้ามากอก
Gor kae deung cherng ao wai gaun len dtua ao wai gaun nai jai gor yahk ja deung deung tur kao mah gauk
I’m just dragging my feet, playing hard to get, in my heart I want to drag, drag you against me
085 314 ละเลขอะไรนะ, 10 ตัวไม่เอารองเท้านะ
085 314 la lek arai na 10 dtua mai ao raung tao na
085 314 what are these numbers? 10? I don’t want your shoe size
จะไปแอ๋จะได้แอ๋กันมะ, มันเป็นอาการที่มันทนไม่ไหว
Ja bpai ae ja dai ae gun ma mun bpen ahgahn tee mun ton mai wai
If you want to play that way, that’s the way we can play, it’s a symptom that I can’t bear
ไม่เคยมีอาการแบบนี้ มันโซเซ มันโซเซ baby
Mai koey mee ahgahn baep nee mun so say mun so say baby
I’ve never had feelings like this before, it’s throwing me off, throwing me off, baby
Oh baby, so come and be my baby.
Oh, baby, so come and be my baby

(*)

จีบได้ปล่าวห๊ะ ? จีบได้จีบได้ปล่าวห๊ะ ?
Jeep dai bpao ha jeep dai jeep dai bpao ha
Can I flirt with you? Can I? Can I flirt with you?
อย่ามาทำเล่นตัว จีบได้ปล่าวห๊ะ ?
Yah mah tum len dtua jeep dai bpao ha
Don’t play hard to get, can I flirt with you?

   

Produced by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ , Four 25 Hours
Composed by UrboyTJ, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ, Arthur

Title: รัก..โลกาภิวัตน์ / Ruk Lohgahpiwut (Love Globalization)
Artist: Kao Jirayu (จิรายุ ละอองมณี)
Album: OST O-Negative รักออกแบบไม่ได้
Year: 2017

ก็ยังรัก คนคนหนึ่ง
Gor yung ruk kon kon neung
I still love someone
และก็ยังซึ้งกับคนคนนั้น
Lae gor yung seung gup kon kon nun
And am still deeply touched by that person
ซึ่งมันก็เหมือนเดิม ทุกประการ
Seung mun gor meuan derm took pragahn
Everything is the same
ไม่ว่าจะเนิ่นนานสักเท่าไร
Mai wah ja nern nahn suk tao rai
No matter how long it’s been

ก็ไม่คิด มีคนอื่น
Gor mai kit mee kon eun
I don’t think there will be anyone else
ต่อให้ปืนมาจ่อหัวใกล้ใกล้
Dtor hai bpeun mah jor hua glai glai
Even if I had a gun pointed to my head
จะยืนจะยัน ว่ารักเธอจนตาย
Ja yeun ja yun wah ruk tur jon dtai
I guarantee that I’ll love you until I die
เป็นคนเดียวที่ได้ ใจจากเรา
Bpen kon diao tee dai jai jahk rao
You’re the only person who is able to get my heart from me

(*) ถึงไม่ได้เป็น คนแรกของเธอ
Teung mai dai bpen kon raek kaung tur
Even though I’m not your first
แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ก็เอา
Kae dai bpen kon soot tai gor ao
I’m happy just to be able to be your last
อย่างน้อยชีวิตนี้ ก็ไม่อายเขา
Yahng noy cheewit nee gor mai ai kao
At least in this life I won’t be embarrassed around them
ที่เรามีคนดีดี คอยห่วงใย
Tee rao mee kon dee dee koy huang yai
Having a wonderful person worrying about me

(**) ยังไม่รู้ วันข้างหน้า
Yung mai roo wun kahng nah
I still don’t know if the days ahead
ว่าจะโลกาภิวัฒน์ หรือไม่
Will be globalized or not
แต่ความรักของเรา ที่ให้เธอไป
Dtae kwahm ruk kaung rao tee hai tur bpai
But my love that I give to you
จะนานเท่าไรก็ยัง เหมือนเดิม
Ja nahn tao rai gor yung meuan derm
However long it’ll be, it’ll still be the same

(*,**)

จะยืนจะยัน ว่ารักเธอจนตาย
Ja yeun ja yun wah ruk tur jon dtai
I guarantee that I’ll love you until I die
จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
Ja nahn tao rai gor yung meuan derm
However long it’ll be, it’ll still be the same

   

คำร้อง/ทำนอง : กฤชยศ เลิศประไพ
เรียบเรียง : อาณัติ วิวรรธน์ธาดา

Title: ใช่หรือเปล่า / Chai Reu Bplao (Yes or No)
Artist: Tae Tee
Album: [Single]
Year: 2017

ตั้งแต่วันที่เธอเดินเข้ามา ทุกวันเวลาฉันก็เปลี่ยนไป
Dtung dtae wun tee tur dern kao mah took wun welah chun gor bplian bpai
Since the day you showed up, my every day has changed
จากคนไม่เคยมีหัวใจ กลับสดใส ได้เพราะเธอ
Jahk kon mai koey mee hua jai glup sot sai dai pror tur
From someone who didn’t have a heart, things ended up bright because of you

ตั้งแต่ที่เธอยืนเคียงข้างกัน รู้ไหมว่าฉันนั้นเริ่มหวั่นไหว
Dtung dtae tee tur yeun kiang kahng gun roo mai wah chun nun rerm wun wai
Since you stood beside me, do you know I started to shake?
เธอเติมสิ่งดีๆในหัวใจ เมื่อได้เจอ
Tur dterm sing dee dee nai hua jai meua dai jur
You filled my heart with good things when we met

(*) วันเวลาที่เรามีกัน เพียงเท่านั้นก็พอแล้วใจ
Wun welah tee rao mee gun piang tao nun gor por laeo jai
Just the days we have together are enough for my heart
ฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้
Chun mai dai dtaung ahn arai mahk gwah nee
I don’t need anything more than this
ในเวลาที่เราพบเจอ เพียงได้มีแค่เธอที่แสนดี
Nai welah tee rao pob jur piang dai mee kae tur tee saen dee
When we meet, just having the wonderful you
เท่านี้ก็พอแล้ว
Tao nee gor por laeo
Is enough

(**) นี่คือความรักใช่หรือเปล่า บอกฉันได้หรือเปล่า
Nee keu kwahm ruk chai reu bplao bauk chun dai reu bplao
Is this love? Can you tell me?
เพราะรักหรือเปล่า ที่ทำให้ฉัน
Pror ruk reu bplao tee tum hai chun
Is it because of love that makes me
นั้นยังมีเธออยู่ในทุกๆวัน
Nun yung mee tur yoo nai took took wun
Still have you every day?
บอกทีว่านี่คือความรัก ใช่ไหม
Bauk tee wah nee keu kwahm ruk chai mai
Tell me that this is love, right?

ในวันที่ตัวฉันนั้นทุกข์ใจ กับเรื่องร้ายๆที่ได้ผ่านมา
Nai wun tee dtua chun nun took jai gup reuang rai rai tee dai pahn mah
When I’m suffering over bad situations that occurred
แค่มีเธอไม่ไกลจากสายตา ก็เพียงพอ
Kae mee tur mai glai jahk sai dtah gor piang por
Just having you not far from my sight is just enough

(*,**,**,**)

   

Produced by : Pinpin
Arranged by : Pinpin , Joh Pianist

   

I really expected more than your same ol’ copy-pasted, unoriginal and unimaginative lyrics from Pinpin…

Title: ถอนคำสาบาน / Taun Kum Sahbahn (Taking Back the Vow)
Artist: Santi Duangsawang (สันติ ดวงสว่าง)
Album: ??
Year: ??

ครั้งหนึ่ง หน้าท้าวสุรนารี
Krung neung nah tao sooranahree
Once, in front of Thao Suranari
เคยได้มี หนุ่มสาวคู่เคียงสาบาน
Koey dai mee noom sao koo kaing sahbahn
There was once a man and woman who made a vow
ต่างว่าจะรัก ไม่เปลี่ยนแปลชั่วกาล
Dtahng wah ja ruk mai bplian bplaeng chua gahn
The both said they’d love each other, unchanging with time
หากใครผิดคำสาบาน ให้มีอันเป็นไป
Hahk krai pit kum sahbahn hai mee un bpen bpai
If anyone broke their promise, there would be disaster

พ้นผ่าน ครั้งนั้นเวลาต่อมา
Pon pahn krung nun welah dtor mah
Time passed since that moment
โอ้อนิจจา ฝ่ายสาวก็แปรผันใจ
Oh anitjah fai sao gor bprae pun jai
Oh, alas, the girl changed her mind
กลับมอบความรัก ให้กับชายอื่นไป
Glup maup kwahm ruk hai gup chai eun bpai
She ended up giving her love to another man
หนุ่มหนุ่มเขาตรอมใจ ชอกช้ำมาหาย่าโม
Noom noom kao dtraum jai chauk chum mah hah yah moh
The man mourned, hurt, he came to see Ya Mo

(*) หนุ่มคนนั้น ก็คือฉันนี่เอง
Noom kon nun gor keu chun nee eng
That man is me
อยากจะตะเบ็ง เปล่งเสียงร้องไห้โฮ
Yahk ja dtabeng bpleng siang raung hai hoh
I want to shout and cry out
มาถอนสาบาน ต่อหน้าย่าโม
Mah taun sahbahn dtor nah yah moh
Taking back the vow in front of Ya Mo
ด้วยใจสุดช้ำเซโซ เหมือนคนจวนสิ้นใจ
Duay jai soot chum say soh meuan kon juan sin jai
With a heart that’s terribly broken like a person who’s nearly dead

(**) ย่าโปรด ยกโทษให้เธอไปดี
Yah bproht yok toht hai tur bpai dee
Grandma, please forgive her
อย่าให้มี ขื่นขม ระทมอันใด
Yah hai mee keun kom ratom un dai
Don’t make things bitter and depressing
ลูกสุดแสนรัก อยากให้เธอสุขใจ
Look soot saen ruk yahk hai tur sook jai
I love her so much, I want her to be happy
ย่าโกรธแค้นเคืองใด ลูกขอรับไว้ผู้เดียว
Yah groht kaen keuang dai look kor rup wai poo diao
Any anger you have, direct it only at me

(*,**)

   

คำร้อง ทำนอง : เฉลียว สุขโชค
เรียบเรียง : เรืองยศ พิมพ์ทอง

Title: ถูกหรือผิดไม่รู้ / Took Reu Pit Mai Roo (I Don’t Know If It’s Right or Wrong)
Artist: Annita (แอนนิต้า)
Album: Annita’s Room
Year: 2006

ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo
I don’t know if I’m right, I don’t know if I’m wrong
รู้แต่ว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Roo dtae wah tur keu took took yahng
I only know that you’re everything
มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แทรกซึมมาทุกทาง
Mun gert keun yahng chah chah saek seum mah took tahng
It happened slowly, taking over everything
ผูกพันอย่างไม่ท้นรู้ตัว
Pook pun yahng mai tun roo dtua
Forming a connection before I realized it

(*) พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ฉันเดาอะไรไม่ได้
Proong nee ja bpen yung ngai chun dao arai mai dai
I can’t guess how tomorrow will be
ต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้
Dtor bpai ja bpen yahng rai mai roo
I don’t know how things will be from now on

(**) ไม่มีเหตุผลใดๆ ในความรัก
Mai mee het pon dai dai nai kwahm ruk
There’s no reason in love
แค่มีเพียงคำว่ารัก
Kae mee piang kum wah ruk
There’s only love
ทำตามบทบาทที่หัวใจมันสั่ง
Tum dtahm bot baht tee hua jai mun sung
Following the role that my heart commands
ไม่มีเหตุผลใดๆ จะเหนี่ยวรั้ง
Mai mee het pon dai dai ja niao rung
There’s no reason that will discourage me
ปล่อยมันไปตามหัวใจ
Bploy mun bpai dtahm hua jai
I’m letting myself follow my heart
ฉันถูกหรือเปล่าไม่รู้ ฉันผิดหรือเปล่าไม่รู้ จริงๆ
Chun took reu bplao mai roo chun pit reu bplao mai roo jing jing
I really don’t know if I’m right or wrong

รู้เปล่าว่าอยากเจอเธอ
Roo bplao wah yahk jur tur
Do you know that I want to see you?
หายใจเข้าออกเป็นเธอ
Hai jai kao auk bpen tur
You are my breath
รู้แต่ว่าอยากพูดคุยทุกวัน
Roo dtae wah yahk poot kooey took wun
All I know is that I want to talk to you every day
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้กัน
Meua rai tee yoo glai gun
When we’re near
เหมือนมันจะทรมาน
Meuan mun ja toramahn
It’s like it’s torture
ยิ่งทำให้คิดถึงเหลือเกิน
Ying tum hai kit teung leua gern
The more it makes me think about you so much

(*,**,*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง / เรียบเรียง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว