Archives

All posts by Tahmnong

Title: ตะโกนบอกฟ้า / Dtagohn Bauk Fah (Shout to the Sky)
Artist: Jason Young (เจสัน ยัง)
Album: Youngster
Year: 1996

เมื่อไรที่เห็นเธอ ได้แต่เพียงแค่ทักทาย เป็นเพียงเพื่อนไกลไกลความห่างยังเหมือนเดิม
Meua rai tee hen tur dai dtae piang kae tuk tai bpen piang peuan glai glai kwahm hahng yung meuan derm
Whenever I see you, I can only say hello, I’m only a distant friend, my distance is is still the same
แต่เธอไม่รู้เลย สิ่งที่ใจฉันมีอยู่ เธอไม่รู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งมันรักเธอ
Dtae tur mai roo loey sing tee jai chun mee yoo tur mai roo wah peuan kon neung mun ruk tur
But you don’t know the things that my heart has, you don’t know that one friend loves you

(*) หลายครั้งหลายทีที่เคยต้องการพูดไป คำเดียวคำนั้นในใจ ก็ยังไม่กล้าพอ
Lai krung lai tee tee koey dtaung gahn poot bpai kum diao kum nun nai jai gor yung mai glah por
There have been many times that I’ve wanted to say those words in my heart, but I’m still not brave enough

(**) ได้แต่ร้องตะโกนบอกฟ้า ว่าฉันรักเธอหมดใจ แต่ก็รู้ว่าทำอย่างใจไม่ได้
Dai dtae raung dtagohn bauk fah wah chun ruk tur mot jai dtae gor roo wah tum yahng jai mai dai
I can only shout to the sky that I love you with all my heart, but I know that I can’t do as I desire
ได้แต่ร้องตะโกนบอกฟ้า ว่าฉันไม่กล้าบอกใคร สิ่งที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ ฉันอยากมีเธอ
Dai dtae raung dtagohn bauk fah wah chun mai glah bauk krai sing tee chun nun mee yoo dtem hua jai chun yahk mee tur
I can only shout at the sky that I don’t dare tell anyone the things I have filling my heart; that I want to have you

ที่ทำเป็นร่าเริง ปรับจิตใจไม่ให้สั่น ทำเป็นเหมือนเพื่อนเธอคนหนึ่งเท่านั้นเอง
Tee tum bpen rah rerng bprup jit jai mai hai sun tum bpen meuan peuan tur kon neung tao nun eng
I act happy, prepping my heart and not letting it shake, I act like I’m just your friend
แต่ใจมันรู้ดี ว่าที่จริงนั้นมากกว่า แอบอิจฉาใครใครที่อยู่เคียงข้างเธอ
Dtae jai mun roo dee wah tee jing nun mahk gwah aep itchah krai krai tee yoo kiang kahng tur
But my heart knows full well that in reality, it’s more than that, I’m secretly jealous of anyone who’s beside you

(*,**)

รู้ซึ้งถึงความเป็นจริง ว่าทำได้เพียงแค่คิด
Roo seung teung kwahm bpen jing wah tum dai piang kae kit
I know that in reality, all I can do is think
และรู้ว่าไม่มีสิทธิ จะทำให้เธอรู้ใจ เก็บมันอยู่เพียงข้างใน
Lae roo wah mai mee sit ja tum hai tur roo jai gep mun yoo piang kahng nai
And I know that I don’t have the right to let you know about my feelings, so I just keep it inside

(**)

ฉันอยากมีเธอ
Chun yahk mee tur
I want to have you

   

คำร้อง : สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง : อนุรักษ์ แซ่ลี้
เรียบเรียง : อนุรักษ์ แซ่ลี้

Title: คิดถึงกันบ้างไหม / Kit Teung Gun Bahng Mai (Do You Ever Think of Me?)
Artist: Jason Young (เจสัน ยัง)
Album: ยังสเตอร์ / Youngster
Year: 1996

เธอจะลืมรักเราหรือเปล่า
Tur ja leum ruk rao reu bplao
Will you forget our love
วันที่เราไม่เจอไม่พบกัน
Wun tee rao mai jur hai pob gun
When we don’t see each other?
มีสิ่งใดหายไปหรือเปล่า
Mee sing dai hai bpai reu bplao
Has anything disappeared?
จากวันวาน เธอคิดเปลี่ยนไปไหม
Jahk wun wahn tur kit bplian bpai mah
Since yesterday, have you thought about changing?

(*) อยากบอกให้เธอพอรู้ใจ กับสิ่งที่ฉันมี
Yahk bauk hai tur por roo jai gup sing tee chun mee
I want to tell you so you’ll understand the things that I have
แต่ไม่รู้ใจเธออย่างไร ไม่เจอกันอย่างนี้
Dtae mai roo jai tur yahng rai mai jru gun yahng nee
But I don’t know your heart, not meeting you like this
ทุกอย่างเป็นไป กับเธออย่างไร
Took ayhng bpen bpai gup tur yahng rai
How will everything be with you?

(**) ตื่นตอนเช้า คิดถึงกันบ้างไหม
Dteun dtaun chao kit teung gun bahng mai
When you wake up in the morning, do you ever think of me?
หลับตาฝัน เห็นสองเราบ้างไหม
Lup dtah fun hen saung rao bahng mai
When you go to sleep, do you ever see the two of us?
ส่วนตัวฉัน ถึงแม้นานแค่ไหน
Suan dtua chun teung mae nahn kae nai
For me, no matter how long it’s been
ตื่นและฝัน ของฉันยังอ่อนไหว
Dteun lae fun kaung chun yung aun wai
Both when I’m awake and dreaming, I’m still sensitive
คิดถึงเธอ
Kit teung tur
I miss you

เธอจะเป็น เหมือนกันหรือเปล่า
Tur ja bpen meuan gun reu bplao
Will you be the same?
คอยใส่ใจห่วงใยไปทุกทาง
Koy sai jai huang yai bpai took tahng
Still interested in me and worried about me in every way?
เธอเปลี่ยนไป หรือยังเหมือนเก่า
Tur bplian bpai reu yung meuan gao
Have you changed, or are you still the same?
อยากจะฟังความรู้สึกตอนนี้
Yahk ja fung kwahm roo seuk dtaun nee
I want to hear your feelings right now

(*,**)

ในทุกตอนชีวิตฉันมีเธอ
Nai took dtaung cheewit chun mee tur
At every moment, my life has you
เข้ามายืนอยู่กลางจิตใจฉัน
Kao mah yeun yoo glahng jir jai chun
Standing right in the middle of my mind
รู้สึกบ้างไหม
Roo seuk bahng mai
Do you feel anything?

(**)

   

คำร้อง สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง อรรถพล ประเสริฐยิ่ง

Title: Only You
Artist: JR Voy
Album: JR Voy
Year: 1996

รู้ความจริงบ้างไหมว่าฉัน แอบรักเธอมาเนินนาน
Roo kwahm jing bahng mai wah chun aep ruk tur mah nern nahn
Do you know the truth that I’ve secretly loved you for so long?
เริ่มตั้งแต่เมื่อเราพบกัน ก็ไฝ่ฝันเรื่อยมา
Rerm dtung dtae meua rao pob gun gor fai fun reuay mah
It stared when we met, and I’ve been dreaming ever since

(*) หลับตาลงครั้งใด ก็เห็นภาพเธอร่ำไป
Lup dtah long krung dai gor hen pahp tur rum bpai
Whenever I close my eyes, I always see your image
ตื่นขึ้นมาเมื่อใดก็เพ้อถึงเธอเท่านั้น
Dteun keun mah meua dai gor pur teung tur tao nun
Whenever I wake up, I only daydream about you
ไม่ว่าหันไปมองทางไหน ก็เห็นแต่เธอ เหมือนมีแต่เธอ
Mai wah hun bpai mahng tahng nai gor hen dtae tur meuan mee dtae tur
No matter which way I look, I only see you, it’s like there’s only you

(**) ขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าเธอ ได้พบพูดคุยทุกวัน
Kor piang kae dai hen nah tur dai pob poot kooey took wun
I just want to see your face, to see you and talk to you every day
ขอเพียงแค่ได้ยินเสียงเธอ ก็พอเป็นสุขใจ
Kor piang kae dai yin siang tur gor por bpen sook jai
I just want to hear your voice, that’s enough to make me happy

(*)

(***) ONLY YOU ก็อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอทุกวัน
Only you gor yahk hai roo wah kit teung tur took wun
Only you, I want you to know that I think about you every day
ONLY YOU มองตาจะรู้ ว่าฉันเฝ้าคอยใครกัน
Only you maung dtah ja roo wah chun fao koy krai gun
Only you, look into my eyes, you’ll know who I’m waiting for
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้นคนเดียวและคนสำคัญ
Tur tao nun tur tao nun kon diao lae kon sumkun
Only you, only you, the single most important person
ONLY YOU ก็อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอทุกวัน
Only you gor yahk hai roo wah kit teung tur took wun
Only you, I want you to know that I think about you every day
ONLY YOU มองตาจะรู้ ว่าฉันเฝ้าคอยใครกัน
Only you maung dtah ja roo wah chun fao koy krai gun
Only you, look into my eyes, you’ll know who I’m waiting for
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้นคนเดียวและคนสำคัญ สำหรับฉัน
Tur tao nun tur tao nun kon diao lae kon sumkun sumrup chun
Only you, only you, the single most important person to me

(**,*,***)

Title: GOOD MORNING – HELLO – GOODNIGHT
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

Good morning ความเหงา
Good morning kwahm ngao
Good morning, loneliness
เพื่อนรักและเพื่อนเก่า
Peuan ruk lae peuan gao
My dear old friend
ที่ทุกเช้าต้องพบกัน
Tee took chao dtaung pob gun
Who I must meet every morning

Hello ความมืดมิด
Hello kwahm meut mit
Hello, darkness
ใกล้ชิดกันทุกวัน
Glai chit gun took wun
We get closer every day
เมื่ออ้างว้างเมื่อเดียวดาย
Meua ahng wahng meua diao dai
When I’m empty, when I’m alone

(*) อยากขอบคุณทุกรอยน้ำตา
Yahk kaup koon took roy num dtah
I want to thank you for every tear streak
ที่หยดมาด้วยความเข้าใจ
Tee yot mah duay kwahm kao jai
That dropped with understanding
ปลอบประโลมในเวลาไม่เหลือใคร
Bplaup bpralohm nai welah mai leua krai
Consoling me when I didn’t have anyone left

(**) บอกแล้วว่าฉันทนไหว (ไม่เป็นไร)
Bauk laeo wah chun ton wai (mai bpen rai)
I’ve told you that I can take it (it’s okay)
บอกแล้วว่าอยู่ได้
Bauk laeo wah yoo dai
I’ve told you that I can live
ตั้งแต่ไม่มีเธอ ชีวิตก็ยังดำเนินไป
Dtung dtae mai mee tur cheewit gor yung dum nern bpai
Since I’ve been without you, my life has still moved on
เจ็บปวดแค่ไหนก็เก็บเอาไว้ข้างใน
Jep bpuat kae nai gor gep ao wai kahng nai
However much it hurts, I keep it inside
(ไม่ยากเกินไป) มันช่างง่ายดาย กว่าการที่ต้องทนคนอย่างเธอ
(Mai yahk gern bpai) mun chahng ngai dai gwah gahn tee dtaung ton kon yahng tur
(It’s not too difficult) It’s so much easier than having to put up with someone like you

Goodnight กับตัวเอง
Goodnight gup dtua eng
Good night, myself
วังเวงสักเท่าไหร่
Wung weng suk tao rai
However lonesome I am
พรุ่งนี้เช้าจะผ่านไป
Proong nee chao ja pahn bpai
It’ll pass by tomorrow

(*,**,**)

คิดแล้วสบายใจ ต่อจากวันนี้ไม่ต้องมีใครให้คอยห่วงใยแล้ว
Kit laeo sabai jai dtor jahk wun nee mai dtaung mee krai hai koy huang yai laeo
I’ve thought about it, and I’m okay, from now on, I don’t have to have someone worrying about me
ได้ทำตามใจตัวเอง
Dai tum dtahm jai dtua eng
I can do as my own heart desires

(**,**)

   

Lyric by สีฟ้า
Arranged & Produced by ธนา ลวสุต

Title: ไม่มีสิทธิ์ / Mai Mee Sit (I Don’t Have the Right)
English Title: “Sympathy”
Artist: Gene Kasidit
Album: OST ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์ 2 / Diary Tootsies 2
Year: 2017

อย่าเพิ่งทิ้ง ฉันให้อยู่ตรงนี้ ที่ทำลงไป
Yah perng ting chun hai yoo dtrong nee tee tum long bpai
Don’t just leave me here, after what I did
ฉันรู้ดี ไม่มีสิทธิ์ ขออะไร
Chun roo dee mai mee sit kor arai
I know full well I don’t have the right to ask for anything

ได้แค่หวัง เธอยังให้อภัย
Dai kae wung tur yung hai apai
I can only hope you’ll still forgive me
คนเลวที่พลาดไป เข้าใจว่าเธอเจ็บช้ำ
Kon leo tee plaht bpai kao jai wah tur jep chum
I’m an evil person who screwed up, I understand that you’re hurting

(*) มันจบลงแล้วเรื่องราวที่ดีเก่าๆ
Mun jop long laeo reuang rao tee dee gao gao
It’s over, all the wonderful old stories
ที่เราเคยมีแต่รัก ฉันทำเธอเสียใจ
Tee rao koey mee dtae ruk chun tum tur sia jai
When we were once in love, I made you sad
และคงต้องเสียเธอไป
Lae kong dtaung sia tur bpai
And I have to lose you

(**) เชื่อกันอีกครั้ง ได้ไหมไม่มีครั้งต่อไป
Cheua gun eek krung dai mai mai mee krung dtor bpai
Please trust me again, this won’t happen anymore
ที่ฉันจะทำผิด ไม่ยอม ทำร้ายหัวใจ
Tee chun ja tum pit mai yaum tum rai hua jai
I made a mistake, but I refuse to break your heart
จะทำเพื่อเธอทุกอย่าง
Ja tum peua tur took yahng
I’ll do everything for you
เชื่อกันอีกครั้ง ฉันขอเวลาได้ปรับตัว
Cheua gun eek krung chun kor welah dai bprup dtua
Trust me again, I need some time to fix myself
ถ้าขออะไรที่มากไป ถ้าเธอยังเจ็บ
Tah kor arai tee mahk bpai tah tur yung jep
If I ask for too much, if you still get hurt
ต้องคงเข้าใจและยอมจากลา
Dtaung kong koa jai lae yaum jahk lah
I’ll understand and will willingly leave

อย่าเพิ่งทิ้ง ฉันให้อยู่ตรงนี้
Yah perng ting chun hai yoo dtrong nee
Don’t just leave me here
ความจริงก็เข้าใจ ที่เธอรู้สึกอย่างนั้น
Kwahm jing gor kao jai tee tur roo seuk yahng nun
I understand the truth; that you feel like htat

(*,**)
และยังฝังใจทุกอย่าง
Lae yung fung jai took yahng
And everything’s still imprinted in my heart

เชื่อกันอีกครั้ง ไม่ยอมไม่อยาก
Cheua gun eek krung mai yaum mai yahk
Trust me again, I refuse, I don’t want
ให้รักเราสลาย ผ่านไปด้วยกันให้ได้
Hai ruk rao salai pahn bpai duay gun hai dai
Our love to collapse, we can get through this together
ช่วยยอมรับฉันอีกครั้ง ช่วยยอมได้ไหม
Chuay yaum rup chun eek krung chuay yaum dai mai
Please accept me again, please be willing
เชื่อกันอีกครั้ง ฉันขอเวลาได้ปรับตัว
Cheua gun eek krung chun kor welah dai bprup dtua
Trust me again, I need some time to fix myself
ถ้าขออะไรไม่มากไป แค่เริ่มกันใหม่
Tah kor arai mai mahk bpai kae rerm gun mai
If I don’t ask for too much, just for us to start over
จะยอมและทำทุกอย่าง จากนี้ไม่ยอมให้เธอจากไป
Ja yaum lae tum took yahng jahk nee mai yaum hai tur jahk bpai
I’d be willing and would do everything, from now on, I refuse to let you leave
จะยอมและทำทุกอย่าง จากนี้ไม่ยอมให้เธอจากไป
Ja yaum lae tum took yahng jahk nee mai yaum hai tur jahk bpai
I’d be willing and would do everything, from now on, I refuse to let you leave

   

เนื้อร้อง : พี่รุ่ง, แมว The Jukks, นญ Somkiat
ทำนอง : พี่รุ่ง, นญ Somkiat, โบ๊ท Somkiat
เรียบเรียง : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม, นญ Somkiat
Recording Engineer : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม, นญ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: นิดนึงพอ / Nit Neung Por (A Little is Enough)
Artist: Jae Danuphol (แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์)
Album: ??
Year: ??

ฉันค้นคว้าหาคำตอบ เท่าไหร่ไม่เจอ
Chun kon kwah hah kum dtaup tao rai mai jur
However much I’ve searched for an answer, I haven’t found it
เพราะอะไร เหตุใดถึงไม่ลืมเธอสีกที
Pror arai het dai teung mai leum tur suk tee
Why on earth can’t I forget you?
หรือต้องรอให้เธอบอก ฉันเป็นส่วนเกิน
Reu dtaung ror hai tur bauk chun bpen suan gern
Or must I wait for you to tell me that I’m an extra
ที่บังเอิญผ่านมา แล้วให้เธอกับเขาวุ่นวาย
Tee bung ern pahn mah laeo hai tur gup kao woon wai
Who happened to show up and cause problems for you and him?

เธอจะร้ายเพียงใด อดทนไว้เข้าใจโดยดี
Tur ja rai piang dai ot ton wai kao jai doy dee
However cruel you are, I endure it, I understand full well
เคืองไม่มี ยังภักดี โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Keuang mai mee yung puk dee doy mai koey bplian bplaeng
I’m not annoyed, I’m still loyal, never changing

อยากแสดงให้เธอ รู้ซึ้งถึงความจริงจังจริงใจ
Yahk sadaeng hai tur roo seung teung kwahm jing jung jing jai
I want to show you and let you know about my sincerity
ด้วยยังหวังซักวัน ฟ้ารู้ถึงคำรำพันของฉันเมื่อไหร่
Duay yung wung suk wun fah roo teung kum rum pun kaung chun meua rai
Still hoping that one day, heaven will know about my laments
สะกิดใจ บอกเธอให้ช่วยพิจารณา
Sagit jai bauk tur hai chuay pijahranah
I’m making you aware and telling you to please consider it

ฉันไม่เคยคิดแข็งข้อ หรือบังอาจขอ
Chun mai koey kit kaeng kor reu bung aht kor
I’ve never thought of turning on you or demanding anything
เพราะยังเจียม และเตรียมหัวใจว่าคงส่วนเกิน
Pror yung jiam lae dtriam hua jai wah kong suan gern
Because I’m still humble and have prepared my heart to be extra
คบฉันไว้เหมือนเป็นเพื่อน ช่วยเตือนเภทภัย
Kop chun wai meuan bpen peuan chuay dteuan pet pai
Go out with me like we’re friends, please warn me of a disaster
ทุกข์เมื่อไหร่ปลอบใจ ร้องไห้คราใดจะคอยเช็ดน้ำตา
Took meua rai bplaup jai raung hai krah dai ja koy chet num dtah
Whenever you’re suffering, I’ll comfort you, whenever you cry, I’ll wipe your tears

ปรารถนาเวียนวน ตามประสาของคนเคยเคียง
Bprahtanah wian won dtahm bprasah kaung kon koey kiang
Desire circulates as is the nature of people who were once close
จึงร้องเรียนเวียนแวะวน ทนแม้จะถูกหยาม
Jeung raung rian wian wae won ton mae ja took yahm
Until there’s a complaint for the circulating to stop, I’ll endure it even if I’ll be looked down on

(*) จะพยายามให้เธอ เว้นที่ภายในดวงใจของเธอ
Ja payayahm hai tur wen tee pai nai duang jai kaung tur
I’ll try to get you to save a place in your heart
ให้กับฉัน ได้ยืน รกร้างเยือกเย็นเดียวดายเจียนตายไม่หวั่น
Hai gup chun dai yeun rok rahng yeuak yen diao dai jian dtai mai wun
For me, I’ll stand calmly, neglected and lonely to death, but unshaken
จะทำใจ แบ่งใจให้ฉันนิดนึงพอ
Ja tum jai baeng jai hai chun nit neung por
I’ll accept it, sharing just a little of your heart with me is enough

(*)

ให้ฉันนิดนึงพอ
Hai chun nit neung por
Giving me just a little is enough

Title: 9 [ก้าว / Gao (Move Forward)]
Artist: Greasy Cafe
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าหากว่าวันเวลาคือบททดสอบ
Tah hahk wah wun welah keu bot tot saup
If time is a test
และสิ่งที่ใช้ทดลองคือชีวิตนี้
Lae sing tee chai tot laung keu cheewit nee
And the thing we take it with is life
ต้องผ่านขั้นตอนที่มีเท่าไหร่ ก่อนถึงที่หัวใจต้องการ
Dtaung pahn kun dtaun tee mee tao rai gaun teung tee hua jai dtaung gahn
What score do we need to reach what the heart desires?

บางคนต้องการปีนไปยอดเขาที่สูงใหญ่
Bahng kon dtaung gahn bpeen bpai yaut kao tee soong yai
Some people want to climb to the highest peak
บางคนขอเพียงได้หายใจเพื่อใครอีกครั้ง
Bahng kon kor piang dai hai jai peua krai eek krung
Some people just want to breathe for some else again
บางครั้งสิ่งที่เรานั้นทำอาจเพื่อใครคนนึง
Bahng krung sing tee rao nun tum aht peua krai kon neung
Sometimes the things that we do might be fore one person
หรืออาจเพียงเพื่อพิสูจน์ใจเราเอง
Reu aht piang peua pisoot jai rao eng
Or they might be only to prove our own hearts

(*) ในวันที่เราตัดสินข้างในใจ
Nai wun tee rao dtut sin kahng nai jai
When we decide in our hearts
จะออกเผชิญโลกที่กว้างใหญ่
Ja auk pachern lohk tee gwahng yai
To go and confront the vast world
อย่าอ่อนไหวจากแค่คำของใคร
Yah aun wai jahk kae kum kaung krai
Don’t be weakened by only somebody’s words
อย่ากลัวว่าจะต้องล้มเมื่อยังไม่เริ่มเดิน
Yah glua wah ja dtaung lom meua yung mai rerm dern
Don’t be scared to fall when you haven’t even started walking yet
อย่ากลัวต้องเจอเผชิญชะตาไม่เป็นใจ
Yah glua dtaung jur pachern chadtah mai bpen jai
Don’t be scared you’ll have to confront a destiny that isn’t as you desired
อย่ายอมแพ้กับเพียงหนทางนั้นกว้างไกล…
Yah yaum pae gup piang hon tahng nun gwahng glai
Don’t give up just because the road is long
อย่าหวั่นไหว
Yah wun wai
Don’t be nervous

บางครั้งชีวิตก็เหมือนเรือกลางทะเลที่ไกลฝั่ง
Bahng krung cheewit gor meuan reua glahng talay tee glai fung
Sometimes life is like a boat far off at sea
ต้องฝ่าฟันเพื่อปลายทาง
Dtaung fah fun peua bplai tahng
We must struggle for the destination
ที่ตั้งใจ
Tee dtung jai
We intend on

(*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
Recording Engineer : พี่เล็ก Greasy Cafe, พี่นิ้ม smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

   
While normally Greasy Cafe’s heavy, ambient style isn’t really my thing, I love their deep, meaningful lyrics, and this song is no different. This is a perfect uplifting motivational song for anyone going through some hard times or facing difficulties in their life. I especially like the line “อย่ากลัวว่าจะต้องล้มเมื่อยังไม่เริ่มเดิน (Don’t be scared to fall when you haven’t even started walking ye)” ~ Trust yourself, take chances, get out and do all that you can do~

Title: รอยยิ้มนักสู้ / Roy Yim Nuk Soo (Smile of a Fighter)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Losoland
Year: 2001

หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อน อย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวมันไม่เข้าที
Hahk neuay nuk kor jong yoot puk sia gaun yah jai raun reep bpai diao mun mai kao tee
If you’re really tired, stop and take a rest, don’t impatiently rush things, or it won’t go too well
หยุดเรื่องรักที่ทรมาน เรื่องงานเรื่องเงินก็ดี พักซักทีเดี๋ยวค่อยไป
Yoot reuang ruk tee toramahn reuang ngahn reuang ngern gor dee puk suk tee diao koy bpai
Stop the matters of love that torture you, matters of work and money are good, take a break, then continue on

อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจ ซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้
Yah bpai kit reuang derm hai mun bpuat jai saun ao wai mai hai krai hen kwahm pai pae
Don’t go thinkinging about the same matters that break your heart, hide it and don’t let anyone see your failure
เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอ เหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้
Gep hai leuk long kahng nai hua jai tee aun ae leua piang kae roy yim kaung nuk soo
Keep it deep down inside your weak heart, all that’s left is the smile of a fighter

(*) ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ และฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามา
Chun gor koey sia jai mai noy gwah tur lae chung or jur reuang rao rai rai kao mah
I’ve been no less sad than you before, and I’ve faced some bad times
แต่ทุกๆทีฉันก็ทำ ให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่า ไม่ยอมพ่ายแพ้มัน
Dtae took took tee chun gor tum hai bpen meuan dung wah kaeng raeng gwah mai yaum pai pae mun
But every time I do it, it’s like I’m stronger, I refuse to fail

กว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็น อย่าพึ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆ
Gwah ja teung fung fun nun mun yahk yen yah peung hen chun dern kao mah ngai ngai
It’s difficult to achieve your dreams, don’t look at me like I walked into them easily
กว่าจะถึงที่ฉันยืน กล้ำกลืนฝืนทนเกือบตาย น้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลก
gwah ja teung tee chun yeun glum gleun feun ton geuap dtai numd tah poo chai koey lai mai chai reuang bplaek
Before I got to the place I’m standing now, I had to put through and endure a lot, a man who has cried before isn’t a strange situation

(*,*,*,*)

   
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: ร่องรอย / Raung Roy (Trail)
Artist: Ewery
Album: [Single]
Year: 2017

ตื่นมาทุกเช้า ตื่นมาเพื่อพบเจอเพียงความว่างเปล่า
Dteun mah took chao dteun mah peua pob jur piang kwahm wahng bplao
I wake up every morning, I wake up to find only emptiness
กับรอยหยดน้ำตา ที่มันคอยจะไหลรินออกมาจากข้างใน
Gup roy yot num dtah tee mun koy ja lai rin auk mah jahk kahng nai
With the trails of tears that keep flowing out from inside

(*) เกิดเป็นรอยฝัง ลึกลงไป จากวันที่เธอ นั้นต้องไกล
Gert bpen roy fung leuk long bpai jahkw un tee tur nun dtaung glai
They’ve created a deep scratch since the day you had to go far away
และยังคอยย้ำเตือนในใจ ฝากเพียงร่องรอย เมื่อเธอไป
Lae yung koy yum dteuan nai jai fahk piang raung roy meua tur bpai
And they still remind me in my heart, you left only a trail when you left

คงไม่ต่างจากทะเล กว้างใหญ่เกินขอบฟ้าและแผ่นดินจะเข้าใจ
Kong mai dtahng jahk talay gwahng yai gern kaup fah lae paen din ja kao jai
It’s no different from the sea being too vast for the sky and earth to understand
ซัดคลื่นให้มาใกล้ เพื่อทิ้งเพียงร่องรอยบนพื้นทรายและหายไป
Sut kleun hai mah glai peua ting piang raung roy bon peun sai lae hai bpai
The rolling waves come close to leave only trails in the sand, then disappear

ไม่มีเหตุผล เพราะอะไร เธอจึงฝากความรัก ไว้ในใจ
Mai mee het pon pror arai tur jeung fahk kwahm ruk wai nai jai
There’s no reason as to why you left love in my heart
ไม่มีใครรู้ว่าทำไม จึงพาเอาความรักของเธอไป
Mai mee krai roo wah tummai jeung pah ao kwahm ruk kaung tur bpai
No one knows why you led your love away

(**) เพียงคลื่นที่ซัดมา ทิ้งร่องรอยความรักในหัวใจ
Piang kleun tee sut mah ting raung roy kwahm ruk nai hua jai
Just a wave rolling in left trails of love in my heart
แค่คลื่นที่ซัดมา แล้วก็พาให้เธอนั้นไกลออกไป
Kae kleun tee sut mah laeo gor pah hai tur nun glai auk bpai
Just a wave rolling in then led you far away
เพียงคลื่นที่ซัดมา บนพื้นทราย ในไม่ช้าก็จากไป
Piang kleun tee sut mah bon peun sai nai mai chah gor jahk bpai
Just a wave roling in on the sand, soon it rolls out
แค่คลื่นที่ซัดมา เพียงไม่นานก็พรากเธอจากฉันไป
Kae kleun tee sut mah piang mai nahn gor prahk tur jahk chun bpai
Just a wave rolling in, soon you left me

(*,**)

เพียงคลื่นที่ซัดมา… ร่องรอยของน้ำตา
Piang kleun tee sut mah raung roy kaung num dtah
Just a wave rolling in, a trail of tears
เพียงคลื่นที่ซัดมา… ร่องรอยของน้ำตา
Piang kleun tee sut mah raung roy kaung num dtah
Just a wave rolling in, a trail of tears

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : วัท – วร­รธน์ ภิญโญวาณิชก

   
Hey, Ewery! It’s been a long time since they’ve had anything new, hasn’t it? This is a really nice comeback single for them; I’m a sucker for metaphors and creative comparisons, and I like how they equated falling in love with a wave crashing onto a beach, and equated the marks in the sand the wave leaves as it rolls out to the marks in his heart from the trails of flowing tears. The music video complements it nicely, portraying their relationship and breakup on the beach to further support the comparison. It’s a nicely put-together sad song~

Title: เผลอ / Plur (Careless)
Artist: Mr.Z (สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์) ft. Nop Ponchamni (นภ พรชำนิ)
Album: Return to Retro
Year: 2000

เอ๊ะๆ ใครกันที่เพิ่งเดินผ่าน
Eh eh krai gun tee perng dern pahn
Hey, hey, someome just walked past
แต่มองทางนั้น เอ๊ะคนนี้ก็ดูดี ดูน่ารัก
Dtae maung tahng nun eh kon nee gor doo dee doo naruk
But looking that way, hey, that person looks good, looks cute
เอ๊ะๆ เธอมองฉันเหมือนเธอหวั่นๆ
Eh eh tur maung chun meuan tur wun wun
Hey, hey, you look at me like you’re nervous
เธอบอกว่าฉันนั้นไม่ดีไม่ควรทำ ทำไมทำอย่างนั้น
Tur bauk wah chun nun mai dee mai kuan tum tummai tum yahng nun
You tell me that I’m terrible, that I shouldn’t do that, why do I act like that?

(*) โลกนี้ช่างสวยงาม
Lohk nee chahng suay ngahm
This world is so beautiful
ไม่อยากจะพลาดความงดงามนั้น
Mai yahk ja plaht kwahm ngot ngahm nun
I don’t want to miss any of the beauty
ฉันหาทุกคำมาอธิบายเท่าไร
Chun hah took kum mah attibai tao rai
However much I search for an explanation
แค่อยากให้เธอเข้าใจ ว่าจริงๆแล้ว
Kae yahk hai tur kao jai wah jing jing laeo
I just want you to understand that seriously

(**) ฉันรักเธอ แม้ว่าอาจจะเผลอมองใคร
Chun ruk tur mae wah aht ja plur maung krai
I love you, even though I might carelessly look at someone else
แต่ว่าไม่ได้คิด
Dtae wah mai dai kit
But I’m not thinking anything about them
เธอนั่นแหละที่คิดมากไปรู้ไหม
Tur nun lae tee kit mahk bpai roo mai
You’re the one whom I think so much about, don’t you know?
ยังไงฉันก็รักเธอ
Yung ngai chun gor ruk tur
No matter what, I love you

เห็นฉันมองคนนี้ คนนั้นบ่อยๆ
Hen chun maung kon nee kon nun boy boy
You see me often looking at this person and that person
เป็นสิบเป็นร้อย ฉันก็มองได้ทุกคน ไม่มีปัญหา
Bpen sip bpen roy chung or maung dai took kon mai mee bpunhah
Tens of girls, hundreds of girls, I can look at everyone, it’s no problem
ฉันเผลอ ไม่ได้แปลว่ารักสักหน่อย
Chun plur mai dai bplae wah ruk suk noy
Me being careless doesn’t mean that I love them at all
อย่าเพิ่งใจน้อยนะคนดีขอให้เธอ อย่าไปถือสา
Yah perng jai noy na kon dee kor hai tur yah bpai teu sah
Don’t go getting offended, darling, don’t take it to heart

(*,**,*,**,**,**)