Archives

All posts by Tahmnong

Title: เจ็บได้ไม่ต้องห่วง / Jep Dai Mai Dtaung Huang (I Can Hurt, You Don’t Have to Worry)
English Title: “Hurtbeat”
Artist: Green Piyapoom (กรีน ปิยภูมิ)
Album: [Single]
Year: 2017

ตรงประเด็น คิดอะไรก็ว่ามา ไม่ต้องมาห่วงว่า จะดูไม่ห่วงใย
Dtrong bpraden kit arai gor wah mah mai dtaung mah huang wah ja doo mai huang yai
Get straight to the point, whatever you’re thinking, say it, there’s no need to worry that it’ll seem like you don’t care
โอ้ย ที่รัก ฉันโตพอฉันคิดได้ วันนี้เธอหมดรัก วันนี้เธออยากไป
Oy tee ruk chun dtoh por chun kit dai wun nee tur mot ruk wun nee tur yahk bpai
Oh, darling, I’ve grown enough that I can think for myself, today you don’t love me anymore, today you want to go

(*) ไม่ต้องมาถามว่าฉัน จะเป็นอะไรไหม?
Mai dtaung mah tahm wah chun ja bpen arai mai
There’s no need to ask if I’ll be okay
ก็รักมันพังอย่างนี้ เป็นเธอจะเจ็บไหม
Gor ruk mun pung yahng nee bpen tur ja jep mai
When love is collapsing like this, are you going to be the one who gets hurt?

(**) Hey Lady ไม่ต้องทำเป็น Worry
Hey lady mai dtaung tum bpen worry
Hey, lady, you don’t have to act like you’re worried
ถ้าใยดี เธอก็คงไม่ทิ้งไป
Tah yai dee tur gor kong mai ting bpai
If we had a good relationship, you wouldn’t be dumping me
Hey Baby ไม่ เธอไม่ต้องปราณี
Hey baby mai tur mai dtaung bprahnee
Hey, baby, no, you don’t have to be humane
หันไปได้ไหม
Hun bpai dai mai
Please turn around and go

(***) เจ็บได้ ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะตาย
Jep dai mai dtaung huang wah chun ja dtai
I can hurt, you don’t have to worry that I’ll die
ทนได้ จูงมือเขาไปตามสบาย
Ton dai joong meu kao bpai dtahm sabai
I can take it, feel free to hold his hand
เจ็บได้ คนที่แพ้ก็ต้องเจ็บไป
Jep dai kon tee pae gor dtaung jep bpai
I can hurt, the loser must get hurt
ทนได้ จะทำอะไรได้กว่านี้
Ton dai ja tum arai dai gwah nee
I can take whatever else you can do

(****) จะรออะไรจะไปก็ Go Go
Ja ror arai ja bpai gor go go
What are you waiting for? If you’re going to leave, then go, go
ฉันยังไม่ตาย แค่แบตมัน Low Low
Chun yung mai dtai kae baet mun low low
I’m still alive, my battery is just running low, low
ตอนคนมันเจ็บไม่อยากจะ Show Show
Dtaun kon mun jep mai yahk ja show show
When people get hurt, they don’t want to show, show it
เธอไม่ต้องแคร์อะไรหรอก No No
Tur mai dtaung care arai rauk no no
You don’t have to care about anything, no, no

(+) ไม่ต้องขอ ให้เราจากกันด้วยดี ไอ้ตอนจบแบบนั้น มันเป็นแบบโลกสวย
Mai dtaung kor hai rao jahk gun duay dee ai dtaun jop baep nun mun bpen baep lohk suay
There’s no need to ask for us to break up amicably, that only happens in a perfect world
ไม่ต้องบอก ขอให้ฉันนั้นโชคดี ก็เธอเพิ่งทำฉัน ให้เจอกับโชคร้าย
Mai dtaung bauk kor hai chun nun chohk dee gor tur perng tum chun hai jur gup chohk rai
There’s no need to wish me good luck, you just stuck me with bad luck

(*,**,***,****,+,*,**,***,***,****)

   

เนื้อร้อง สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์
ทำนอง ระวี กังสนารักษ์
เรียบเรียง ระวี กังสนารักษ์
Additional Rap : FROMNANA

   

Well, the production value of both the music and video quality have gone up compared to what he was given with Kamikaze~ I see the lyrics haven’t, though haha. They’re actually not bad in and of themselves, but if I have an entire row of asterisks at the end of my translations marking repeated phrases starting 1/3 of the way through the song, that’s way too much repetition. I would have liked more verses or some sort of variation, rather than repeating the whole thing three times.

Title: คงจะดี / Kong Ja Dee (It Would Be Nice)
English Title: “D”
Artist: Maiyarap
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยากจะพูดจะคุยกับเธอให้มากกว่านี้
Yahk ja poot ja kooey gup tur hai mahk gwah nee
I want to talk with you more
แต่กลัวว่าเธอจะมีคนที่แสนดีอยู่แล้ว
Dtae glua wah tur ja mee kon tee saen dee yoo laeo
But I’m afraid you’ll already have someone special
ฉันคงต้องทำความเข้าใจว่าไม่อาจจะเดินเข้าไป
Chun kong dtaung tum kwahm kao jai wah mai aht ja dern kao bpai
I must come to the understanding that I shouldn’t walk up to you
หากว่าเธอนั้นมีใครที่ดีอยู่แล้ว (แต่หากไม่มีก็คงจะดี)
Hahk wah tur nun mee krai tee dee yoo laeo (dtae hahk mai mee gor kong ja dee)
If you already have someone good (but if you don’t, it would be nice)

พักหลังสายตามันพล่า ๆ มัว ๆ
Puk lung sai dtah mun plah plah mua mua
Lately, my gaze has been indistinct
เธอบอกว่าเธอไม่มีแฟนฉันยังกล้า ๆ กลัว ๆ
Tur bauk wah tur mai mee faen chun yung glah glah glua glua
You told me you don’t have a boyfriend, but I’m still hesitant
ไม่ใช่ฉันไม่ชอบเธอ แต่ว่ากลัวเธอมีแฟนแล้วอกหัก
Mai chai chun mai chaup tur dtae wah glua tur mee faen laeo wauk huk
It’s not that I don’t like you, but that I’m afraid you really do have a boyfriend and I’ll be heartbroken
พักหลังแม่งชอบเจอ
Puk lung maeng chaup jur
Lately, I f*cking like seeing you

เบื่อต้องเริ่มใหม่ เบื่อต้องใจพัก
Beua dtaung rerm mai beua dtaung jai puk
Bored, I must start over, bored, I must take a rest
เบื่อคนน่ารักแต่ใจยักษ์ เบื่อคนใจดำ
Beua kon naruk dtae jai yuk beua kon jai dum
I’m bored of people who are cute, but have the heart of a demon, I’m bored of black-hearted people
เบื่อรักเองเจ็บเอง ไม่มีใครวัด
Beua ruk eng jep eng mai mee krai wut
I’m bored of loving and hurting myself, no one is testing me
เลยไม่กล้าคุยกับเธอนี่แหละใจความ
Loey mai glah kooey gup tur nee lae jai kwahm
So I don’t dare talk with you, that’s my situation

(*)

เริ่มต้นด้วยคำว่ารัก และจบลงด้วยคำว่าเจ็บ
Rerm dton duay kum wah ruk lae jop long duay kum wah jep
It begins with love and ends with pain
เริ่มต้นกี่ร้อยครั้ง ก็ยังจบลงด้วยคำว่าเข็ด
Rerm dton gee roy krung gor yung jop lon duay kum wah ket
It starts hundreds of times, but still ends with fear
ถ้าคำว่าเข็ด ของฉันมันฆาตกรรมคงเป็นคดีดัง
Tah kum wah ket kaung chun mun kahtdtagum kong bpen kadee dung
If my fear could kill, it would be a famous murder case
ส่วนเธอเป็นฆาตกร ต้องจ้างโคนันมาไขคดีมั้ง
Suan tur bpen kahdtagorn dtaung jahng dohnun mah kai kadee mung
As for you, you’d be the murderer, I’d have to hire Conan to crack the case

โอ้ มันก็สมควรกลัว
Oh mun gor somkuan glua
Oh, it’s a suitable fear
เป็นเสือก็ดีอยู่แล้วกลัวต้องเป็นควายเป็นวัว
Bpen seua gor dee yoo laeo glua dtuang bpen kwai bpen wua
If I were a tiger, it would be nice, but I’m afraid I’ll be a buffalo or a cow
ฉันคงไม่รบกวนใจ
Chun kong mai rop guan jai
I won’t bother you
ถ้าเธอมีแฟนเป็นตัวเป็นตนฉันเองก็สมควร ไป
Tah tur mee faen bpen dtua bpen dton chun eng gor som kuan bpai
If you have a tangible boyfriend, I’ll fittingly leave

เธอน่ารัก ฉันกลัวจะใจพัง ทำกับฉันเจ็บอีกครั้ง
Tur naruk chun glua ja jai pung tum gup chun jep eek krung
You’re so cute, I’m afraid my heart will collapse and you’ll make me hurt again
แล้วฉันต้องทำยังไงบอกทีได้ไหมคนดี
Laeo chun dtaung tum yung ngai bauk tee dai mai kon dee
So what should I do? Please tell me, darling
บอกวิธีที่จะไม่กลัว บอกกันให้ฉันรู้ตัว
Bauk witee tee ja mai glua bauk gun hai chun roo dtua
Tell me how to not be afraid, tell me and make me realize

(*,*)

Title: ยังคง / Yung Kong (Kept)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
ผ่านไปแล้วทุกอย่าง จบความฝันไป ไม่มีเธอ
Pahn bpai laeo took yahng jop kwahm fun bpai mai mee tur
Everything has already passed, the dream has ended, I don’t have you

(*) (เพราะ)แต่ความรักยังคงอยู่ ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน
(Pror) dtae kwahm ruk yung kong yoo yung kong roo seuk yung kong kit teung tur leua gern
(Because) But love still remains, I still feel it, I still miss you so much
ฉันยัง เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ให้เธอได้รู้ว่า
Chun yung meuan derm yoo dtrong nee hai tur dai roo wah
I’m still the same, right here, I want you to know that

(**) หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่เคยลืม
Mot tung cheewit gor mee piang tur kwahm ruk tee chun hai bpai mot tung jai ja bpen yahng nun samur bpai mai koey leum
My entire life has only you, the love that I gave you with all of my heart will always be like that, I’ll never forget
ภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป ว่าเรารักกันแค่ไหน
Pahp nun tee saung rao koey mee gun ja jot jum mai koey bplian bpai wah rao ruk gun kae nai
The image when the two of us once had each other, I’ll remember, never to change, how much we loved each other

เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น ที่ฉันมีเธอ
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun tee chun mee tur
I’ve kept all the good things from those times that I had you

(*,**)

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun
I’ve kept all the good things from those times
และไม่ว่านานแค่ไหน จะยังมีเธอ
Lae mai wah nahn kae nai ja yung mee tur
And no matter how long it’s been, I’ll still have you

   

Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง บัญชา คำลือชา (บลู)
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & บัญชา คำลือชา

   

For a first taste of this band, I’m not really impressed, but it’s so hard for me to personally get into whiny emo songs like this. But if that’s your thing, I hope you like this band~

Title: ให้หัวใจพูดกัน / Hai Hua Jai Poot Gun (Let Our Hearts Speak to Each Other)
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: OST ราชนาวีที่รัก / Rachanahwee Tee Ruk
Year: 2017

สิ่งที่ทำให้เธอเห็น ที่เป็นอยู่ในสายตา
Sing tee tum hai tur hen tee bpen yoo nai sai dtah
The things I do for you to see, how I act in your sight
ต้องแสดงว่าเย็นชา ต่อหน้าของเธอ
Dtaung sadaeng wah yen chah dtor nah kaung tur
I must show indifference in front of you
แกล้งไม่สนใจ ทำตัวไม่ดีทุกทีที่เจอ
Glaeng mai son jai tum dtua mai dee took tee tee jur
Pretending I’m not interested, acting badly every time we meet

(*) แต่ความจริงต้องคอยเหลียวมอง
Dtae kwahm jing dtaung koy liao maung
But in reality, I must keep turning and looking
เวลาเธอเดินลับไป
Welah tur dern lup bpai
When you walk away
อยู่ด้วยกันก็สั่นข้างใน
Yoo duay gun gor sun kahng nai
When we’re together, I’m shaking inside
หลบตามองผ่าน
Lop dtah maung pahn
I avoid your eyes and look past you
หมดหัวใจ ยังเก็บไว้ให้เธอตลอดกาล
Mot hua jai yung gep wai hai tur dtalaut gahn
I still keep my entire heart for you at all times

(**) เธอมองไม่เห็นว่าหัวใจมีแต่เธอ
Tur maung mai hen wah hua jai mee dtae tur
You can’t see that my heart has only you
ไม่รู้ไม่ได้ยินใจพร่ำเพ้อ
Mai roo mai dai yin jai prum pur
You don’t know, you can’t hear my heart babbling
ว่ารักเธอ ฉันรักเธอ
Wah ruk tur chun ruk tur
That it loves you, I love you
ตะโกนในใจอยู่อย่างนั้น
Dtagohn nai jai yoo yahng nun
I’m shouting in my heart like that
ยิ่งแกล้งยิ่งรักกันยิ่งทำให้หวั่นไหว
Ying glaeng ying ruk gun ying tum hai wun wai
The more I pretend, the more I love you, the more it makes me tremble
ยิ่งห้ามยิ่งเผลอใจยิ่งผูกพัน
Ying hahm ying plur jai ying pook pun
The more I forbid myself, the more careless I get, the more I get involved with you
แค่เธอจะฟังฉัน ด้วยหัวใจ
Kae tur ja fung chund uay hua jai
Just listen to me with your heart
ปล่อยให้ใจได้พูดกัน
Bploy hai jai dai poot gun
Let our hearts speak to each other

(*,**)

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: สวมเขา / Suam Kao (Affair)
Artist: Teddy Eiffel (เท็ดดี้ ไอเฟล) ft. Pong the Back Up (ป้อง เดอะแบ็คอัพ)
Album: [Single]
Year: 2017

เพราะชีวิต ทั้งชีวิต ฉันที่มีให้
Pror cheewit tung cheewit chun tee mee hai
Because my life, all my life, I’ve given to you
เพราะว่ารัก รักเท่านั้น ฉันจึงเชื่อใจ
Pror wah ruk ruk tao nun chun jeung cheua jai
Because of love, only love, I trust you
ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้จริงจริง ที่ใครว่าเธอเปลี่ยนไป
Chun mai roo chun mai roo jing jing tee krai wah tur bplian bpai
I don’t know, I really don’t know, everyone says you’ve changed
ฉันไม่เชื่อใคร เพราะฉันเชื่อเธอ
Chun mai cheua krai pror chun cheua tur
But I don’t trust anyone else, because I trust you

(*) มีเพียงคำถามเดียว เธอตอบความจริงได้ไหม
Mee piang kum tahm diao tur dtaup kwahm jing dai mai
I only have one question, can you tell me the truth?
ว่าเธอหายไปไหน กับใคร ตอนฉันไม่อยู่
Wah tur hai bpai nai gup krai dtung chun mai yoo
Where do you go off to and with whom when I’m not here?
เราควรจะพูดกัน แต่อย่าทำเป็นไม่รู้
Rao kuan ja poot gun dtae yah tum bpen mai roo
We should talk to each other, but don’t pretend like you don’t know
ยังมีฉันที่เหลือในใจ เธออยู่อีกไหม
Yung mee chun tee leua nai jai tur yoo eek mai
Do you still have any part of me left in your heart?

(**) เธออยู่กับเขา ตอนนั้น เอาฉันไปอยู่ที่ไหน
Tur yoo gup kao dtaun nun ao chun bpai yoo tee nai
When you were with him that night, where did you put me?
เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม เมื่ออยู่กับเขา
Tur ja kit teung gun bahng mai meua yoo gup kao
Do you think of me at all when you’re with him?
โกหกอย่างนั้น อย่างนี้ ให้ฉันยังมี ความหวัง
Goh hok yahng nun yahng nee hai chun yung mee kwahm wung
Lying like this and like that, still giving me hope
หากไม่รักก็ควรบอกกัน ให้ฉันเผื่อใจ
Hahk mai ruk gor kuan bauk gun hai chun peua jai
If you don’t love me, you should tell me, let me save my heart

ไหนว่ารัก ไหนว่าชอบ ไหนว่าเข้าใจ คิดกับฉัน
Nai wah ruk nai wah chaup nai wah kao jai kit gup chun
What happened to “love”? What happened to “like”? What happened to “understand”? Thinking with me
ฝันกับฉัน ไว้เป็นเรื่องใหญ่
Fun gup chun wai bpen reuang yai
Dreaming with me, making it a major event
และสุดท้าย ที่แท้เป็นแค่คำลวง
Lae soot tai tee tae bpen kae kum luang
And in the end, in reality, it was just deception
แต่คงไม่จริงจากใจ ฉันไม่โทษใคร ฉันนั้นโง่เอง
Dtae kong mai jing jahk jai chun mai toht krai chun nun ngoh eng
But it wasn’t sincere from your heart, I don’t blame anyone else, I was the stupid one

(*,**,**)

หากไม่รักไม่ควรหลอกกัน ให้เจ็บใจ
Hahk mai ruk mai kuan lauk gun hai jep jai
If you don’t love me, you shouldn’t deceive me, breaking my heart

   

เนื้อร้อง & ทำนอง โดย ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว
Executive Producers: ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์, ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์, ฉัตรพล ณ.ระนอง
Produced & Re-Arranged by ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

Title: ของใคร / Kaung Krai (Whose)
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

(*) หัวใจใครหล่นอยู่ตรงนี้
Hua jai krai lon yoo dtrong nee
Whose heart has fallen right here?
ของใครทำหล่นอยากจะรู้
Kaung krai tum lon yahk ja roo
Whose has fallen? I want to know
รู้ตัวหรือเปล่าว่าใจเธอหายไป
Roo dtua reu bplao wah jai tur hai bpai
Do you realize that your heart is missing?
หัวใจใครหล่นอยู่ตรงนี้
Hua jai krai lon yoo dtrong nee
Whose heart has fallen right here?
ของใครทำหล่นบอกได้ไหม
Kaung krai tum lon bauk dai mai
Whose has fallen? Please tell me
หัวใจใครเอ่ยส่งคืนที่ไหนดี
Hua jai krai oey song keun tee nai dee
Whose heart is it? Where should I send it back to?

แกล้งมาทำเป็นทิ้ง
Glaeng mah tum bpen ting
Pretending like you’re throwing it away
อ่อยเอาไว้ให้เห็นใจหรือเปล่า
Oy ao wai hai hen jai reu bplao
Are you bating me to have sympathy for you?
เป็นของคนเดิมใช่หรือเปล่า
Bpen kaung kon derm chai reu bplao
Does it belong to the same person?
เจ้าของไปอยู่ที่ไหน
Jao kaung bpai yoo tee nai
Where has the owner gone?

ชอบมาลืมเอาไว้
Chaup mah leum ao wai
You like to forget it
ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่
Bploy ao wai diao gor bpai gun yai
Leaving it behind, it’s getting out of hand
ช่วยมาเอาคืนไปหน่อยนี่ของใคร นี่ของใคร
Chuay mah ao keun bpai noy nee kaung krai nee kaung krai
Please take it back, whose is this? Whose is this?

(**) ส่งคืนกี่ครั้งก็ยังตีกลับก็ไม่มีคนรับ
Song keun gee k rung gor yung dtee glup gor mai mee kon rup
I send it back, but it still gets returned, no one accepts it
ส่งไปคราวนี้ถ้าตีกลับก็แปลว่าเกเรแล้วไง
Song bpai krao nee tah dtee glup gor bplae wah gay ray laeo ngai
This time, if I send it and it gets returned, that means you’re being mischievous

(*)

รีบติดต่อมานะอย่าทำเฉย ให้ฉันพลอยลำบาก
Reep dtit dtor mah na yah tum choey hai chun ploy lumbahk
Hurry up and get in contact with me, don’t act indifferent and make things difficult for me
ตรงนี้ไม่มีที่รับฝากไม่รู้จะเก็บตรงไหน
Dtrong nee mai mee tee rup fahk mai roo ja gep dtrong nai
This isn’t a lost and found, I don’t know where I’ll keep it
ส่งที่อยู่มานะอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไร
Song tee yoo mah na yoo tee nai bahn lek tee tao rai
I’ll send it to your home, what’s your address?
อยากจะเอาใจไปส่งให้ถึงมือให้ถึงตัว
Yahk ja ao jai bpai song hai teung meu hai teung dtua
I want to get this back to you

(**,*,**,*)

Title: เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ / Gep Wai Peua Ruk Dtae Tur (Keeping It to Love Only You)
Artist: Dan Worrawech (แดน วรเวช)
Album: 30 กำลังแจ๋ว / 30 Gumlung Jaeo the Series
Year: 2017

ฉันไม่ขอไปทำอย่างอื่น นอกจากยืนอยู่ตรงนี้
Chun mai kor bpai tum yahng eun nauk jahk yeun yoo dtrong nee
I don’t want to do anything else except stand right here
ฉันนั้นขอเป็นคนที่รอ รอเธอหันมา
Chun nun kor bpen kon tee ror ror tur hun mah
I want to be the person who waits, waits for you to turn my way
ไม่บังอาจขอโอกาส แต่ฉันจะรอเธอที่เดิม
Mai bung aht kor ohgaht dtae chun ja ror tur tee derm
I don’t have the nerve to ask for a chance, but I’ll wait for you in the same place

ถึงแม้เธอจะทำเป็นเมิน ไม่มองไม่เห็น
Teung mae tur ja tum bpen mern mai maung mai hen
Even though you act like you ignore me and don’t notice me
ก็ขอจะทำจะยืนที่เก่า แบบเดียวที่เป็น
Gor kor ja tum ja yeun tee gao baep diao tee bpen
I want to stand in the same old place like I have been
รอเธอเปลี่ยนองศามองมาสักวัน
Ror tur bplian aung sah maung mah suk wun
Waiting for you to change your angle and look at me for once

(*) จะกี่ร้อนกี่ฝน จะเฝ้ารอแค่หนึ่งคน
Ja gee raun gee fon ja fao ror kae neung kon
However hot it gets, however much it rains, I’ll wait for just one person
ไม่หวั่นไหวไม่จากไปไหนอยากบอกว่าฉันรักเธอเสมอ
Mai wun wai mai jahk bpai nai yahk bauk wah chun ruk tur samur
Unshaken, not going anywhere, I want to tell you that I’ll always love you

(**) จะเก็บอ้อมแขนนี้ไว้กอดเธอ
Ja gep aum kaen nee wai gaut tur
I’ll keep this embrace to hug you
จะเก็บแววตานี้ไว้มองเธอ
Ja gep waew dtah nee wai maung tur
I’ll keep this gaze to look at you
ก็อยากจะย้ำยังอยากจะย้ำซ้ำซ้ำว่าฉันนั้นรอ…แค่เธอ
Gor yahk ja yum yung yahk ja yum sum sum wah chun nun ror kae tur
I want to emphasize, I still want to emphasize over and over that I’m waiting just for you

(***) จะเก็บที่ว่างไว้ยืนข้างเธอ
Ja gep tee wahng wai yeun kahng tur
I’ll keep this empty space to stand beside you
จะเก็บมือนี้ไว้จูงมือเธอ
Ja gep meu nee wai joong meu tur
I’ll keep these hands to hold your hand
ก็อยากจะย้ำยังอยากจะย้ำซ้ำซ้ำบอกเธอว่าหัวใจ
Gor yahk ja yum yung yahk ja yum sum sum bauk tur wah hua jai
I want to emphasize, I still want to emphasize over and over, to tell you that my heart
เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ
Gep wai peua ruk dtae tur
Is being kept to love only you

ฉันรู้ว่าเธอเจอความเจ็บปวดมากมายแค่ไหน
Chun roo wah tur jur kwahm jep bpuat mahk mai kae nai
I know how much pain you’ve faced
ฉันรู้ว่าเธอต้องทนต้องเจ็บมากมายเท่าไร
Chun roo wah tur dtaung ton dtaung jep mahk mai tao rai
I know how much you’ve had to suffer through and endure
ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ถ้าเธอหันมาสักวัน
Chun gor yung yoo dtrong nee tah tur hun mah suk wun
I’m still right here, if you ever turn my way

(*,**,***,**,***,**,***)

   

คำร้อง / ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   
Dan didn’t even write this song, it’s just a silly OST to promote the series, yet I still can’t help but squeal over it. D2B will forever turn me into a giggling 14 year old girl

Title: ตะวันเลียตูด / Dtawun Lia Dtoot (The Sun Has Risen)
Artist: The Richman Toy
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ไก่ขันอาทิตย์ส่อง
Gai kun ahtit saung
The rooster crows, the sun shines
หมู่ดอกไม้บาน
Moo dauk mai bahn
Flowers bloom
ตะวันเลียตูด
Dtawun lia dtoot
The sun has risen

เหล่านกการ้องกู่
Lao nok gah raung goo
The crows are cawing
ดูดูซิดู
Doo doo si doo
Look, look
ตะวันเลียตูด
Dtawun lia dtoot
The sun has risen

เช้าเบิ่งนภาลืมตาออกตามฝันเริงใจ
Chao berng napah leum dtah auk dtahm fun rerng jai
It’s morning, look at the sky, open your eyes, follow your dreams, be happy
จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่รีบทำ
Ja reuang lek reuang yai reep tum
Be it something small or something big, hurry and do it
อย่าช้ามัวนอนกรนก่อนอาทิตย์ลับลา
Yah chah mua naun gron gaun ahtit lup lah
Don’t be slow, caught up sleeping and snoring until the sun sets
โปรดจงลุกขึ้นมาทำ
Bproht jong look keun mah tum
Please get up and take action

(*)

งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงอแง
Ngua ngua ngia mua yah mua ngor ngae
Drowsy, don’t get caught up pouting
งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงุ่นง่าน
Ngua ngua ngia mua yah mua ngoon gnahn
Drowsy, don’t get caught up in your worry

(*)

   

คำร้อง : วีรณัฐ ทิพยมณฑล / พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : The Richman toy
เรียบเรียง : The Richman toy
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

…They named it this on purpose, didn’t they? :’D
This metaphor has a very different connotation in everyday speech haha.
But I like how lighthearted and cheery this song is, and how they can keep repeating that phrase with a straight face

Title: ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydream)
Artist: Briohny (ไบรโอนี่)
Album: Black Briohny
Year: 2002

ฉันยังคงสงสัย รู้สึกอยู่ไม่หาย ก็คิดว่าเธอคงรักกัน
Chun yung kong song sai roo seuk yoo mai hai gor kit wah tur kong ruk gun
I still wonder, the feelings are here and haven’t disappeared, I think that you love me
และฉันก็รอฟัง รอฟัง แค่หนึ่งคำนั้น ที่เธอยังไม่เคยบอกฉันเลย
Lae chun gor ror fung ror fung kae neung kum nun tee tur yung mai koey bauk chun loey
And I’m waiting to hear, waiting to hear those words that you still have never told me

เห็นแววตาลึกซั้ง ที่เธอมีให้ฉัน มันมากเกินคำว่าเพื่อนกัน
Hen waew dtah leuk seung tee tur mee hai chun mun mahk gern kum wah peuan gun
I see the deep look in your eyes that you have for me, it’s beyond friendship
ดูคล้ายเธอมีใจ ดูเธอช่างห่วงใยฉัน แต่กลัวที่ฉันเดามันจะไม่จริง
Doo klai tur mee jai doo tur chahng huang yai chun dtae glua tee chun dao mun ja mai jing
It seems like you have feelings for me, it seems like you care so much about me, but I’m afraid what I’m guessing isn’t real

(*) อย่าปล่อยให้ฉันต้องฝันกลางวัน ให้ฉันมัวคิดเอาเอง
Yah bploy hai chun dtaung fun glahng wun hai chun mua kit ao eng
Don’t leave me daydreaming, lost in my own thoughts
กลัวหัวใจตัวเองงมงายกว่านี้
Glua hua jai dtua eng ngom ngai gwah nee
Afraid my heart is more foolish than this

(**) อย่าปล่อยให้ฉันยิ่งคิดไปไกล ให้ฉันยิ่งฝันไปใหญ่
Yah bploy hai chun ying kit bpai glai hai chun ying fun bpai yai
Don’t leave me thinking too far, leaving me dreaming too big
คงต้องรบกวนเธอให้ปลุกฉันที
Kong dtaung rop guan tur hai bplook chun tee
I must bother you to snap me out of it

(***) ถ้าไม่เคยรักฉันก็หยุดอยู่แค่นั้น อย่าให้ความหวังกันมากไป
Tah mai koey ruk chun gor yoot yoo kae nun yah hai kwahm wung gun mahk bpai
If you never loved me, just stop right there, don’t give me so much hope
ถ้าคิดว่ามีใจ ควรลืมฉันหน่อยได้ไหม อย่าพูดมาซักคำว่าเธอรักกัน
Tah kit wah mee jai kuan leum chun noy dai mai yah poot mah suk kum wah tur ruk gun
If you think you have feelings for me, you should forget about me, okay? Don’t say those words, that you love me

(*,**,*,**,***)

อย่าพูดมาซักคำ…ว่าเธอรักกัน
Yah poot mah suk kum wah tur ruk gun
Don’t say those words, that you love me

   

คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : รณวีย์ ศรีขาว (BOAT)

Title: ทนได้ทุกที / Ton Dai Took Tee (I Can Endure It Every Time)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง)
Album: [Single]
Year: 2017

เจ็บและช้ำมากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน
Jep lae chum mah gee krung plaht lae plun mah gee hon
How many times have I been hurt? How many times have I screwed up?
หากจะเป็นเธออีกซักคน มันก็คงไม่ต่างกันเท่าไร
Hahk ja bpen tur eek suk kon mun gor kong mai dtahng gun tao rai
If it’s going to be you too, you’re no different

(*) หากเธอคิดทำอย่างนั้น หากจะทิ้งกัน ก็คงตามใจ
Hahk tur kit tum yahng nun hahk ja ting gun gor kong dtahm jai
If you’re thinking of doing that, if you’re going to dump me, then go ahead
เจ็บยังไงคงไม่ตาย เพราะฉันต้องอยู่อีกนาน
Jep yung ngai kong mai dtai pror chun dtaung yoo eek nahn
However much I hurt, I won’t die, because I must live longer

(**) หากจะตายก็ตายไปแล้ว เจ็บอีกทีจะซักเท่าไร
Hahk ja dtai gor dtai bpai laeo jep eek tee ja suk tao rai
If I were going to die, I’d have died already, however many more times I get hurt
ใจมันเจ็บมาแล้วกี่ครั้ง จะช้ำแค่ไหนไม่เห็นมันตายซักที
Jai mun jep mah laeo gee krung ja chum kae nai mai hen mun dtai suk tee
However many times my heart has already been broken, however much it’ll get hurt, it doesn’t seem like I’m going to die

(***) หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว แต่ก็ทนมาได้ทุกที
Nuk gwah tur gor jur mah laeo dtae gor ton mah dai took tee
I’ve faced worse than you, but I was able to endure it every time
ใจมันแกร่งและพร้อม จะรับคราวนี้ ฉันคงไม่ตาย
Jai mun graeng lae praum ja rup krao nee chun kong mai dai
My heart is strong and ready to accept it this time, I won’t die

(*,**,***)

ใจมันแกร่งและพร้อม จะรับคราวนี้ ฉันคงไม่ตาย
Jai mun graeng lae praum ja rup krao nee chun kong mai dai
My heart is strong and ready to accept it this time, I won’t die