Title: ฉันจะเป็นความรักเสมอ / Chun Ja Bpen Kwahm Ruk Samur (I’ll Always Be Love)
English Title: “Love Speaks”
Artist: Stamp
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันคิดว่าฉันนั้นคือความรัก
Chun kit wah chun nun keu kwahm ruk
I think I’m love
เธอสองคนชอบเรียกชื่อชั้นว่าอย่างนั้น
Tur saung kon chaup riak cheu chun wah yahng nun
The two of you liked calling out my name like that
ฉันมีชีวิตขึ้นจากความฝัน
Chun mee cheewit keun jahk kwahm fun
I came to life from a dream
เมื่อครั้งก่อน ตอนเธอทั้งสองได้ใกล้ชิดกัน
Meua krung gaun dtaun tur tung saung dai glai chit gun
From before when the two of you were close

แต่ไม่นาน ก็ไม่มีใครเรียกฉันชื่อนั้นอีกต่อไป
Dtae mai nahn gor mai mee krai riak chun cheu nun eek dtor bpai
But pretty soon, no one is calling my name anymore
เธอแยกทาง หนึ่งคนเรียกฉันว่าความทุกข์
Tur yaek tahng neung kon riak chun wah kwahm took
You split up, one of you calls me suffering
อีกคนเรียกฉันว่าความเสียใจ แต่
Eek kon riak chun wah kwahm sia jai dtae
The other calls me sadness, but

(*) ฉันคิดว่าฉันจะเป็นความรักต่อไป
chun kit wah chun ja bpen kwahm ruk dtor bpai
I think I’ll continue being love
ไม่ว่าเธอสองคนจะเรียกฉันว่าอะไร
Mai wah tur saung kon ja riak chun wah arai
No matter what the two of you call me
เพราะฉันยังชอบบรรยากาศนั้น
Pror chun yung chaup bunyahgaht nun
Because I still like that atmosphere
ที่เธออยู่ด้วยกันใกล้ๆ
Tee tur yoo duay gun glai glai
Of when you two were close
มีฉันเชื่อมตรงกลางเอาไว้
Mee chun cheuam dtrong glahng ao wai
And had me joining you right in the middle

(**) ถึงแม้วันนี้ มีแต่โกรธแค้น เกลียดชัง
Teung mae wun nee mee dtae groht kaen gliet chung
Even though today there’s only anger and hatred
แต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวฉันแต่อย่างใด
Dtae tung mot nun mai chai dtua chun dtae yahng dai
None of that is me at all
ที่มองไม่เห็นฉันในตอนนี้
Tee maung mai hen chun nai dtaun nee
You don’t see me right now
เพราะพวกเธอผสม อารมณ์ที่มีมากไป
Pror puak tur pasom ahrom tee mee mahk bpai
Because you both have mixed the emotions you have too much
แต่เปลี่ยนฉันไม่ได้
Dtae bplian chun mai dai
But I can’t be changed
ฉันจะเป็นความรักเสมอ
Chun ja bpen kwahm ruk samur
I’ll always be love

เพราะเธอทั้งสองกำลังบอบช้ำ
Pror tur tung saung gumlung baup chum
Because both of you are hurting
ใครสักคนจึงต้องถูกหาว่าเป็นผู้ร้าย
Krai suk kon jeung dtaung took hah wah bpen poo rai
One person must be blamed
แต่เชื่อเถอะฉันคือคนสุดท้าย
Dtae cheua tur chun keu kon soot tai
But trust me, I’m the last person
ที่ต้องการให้ใครทั้งนั้นต้องมีน้ำตา
Tee dtaung gahn hai krai tung nun dtaung mee num dtah
Who wants anyone to cry

แค่หันมา ฉันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้
Kae hun mah chun gor yung meuan derm yoo dtrong nee
Just turn, I’m still here in the same place
และพร้อมที่ จะเคียงข้างกันเหมือนวันเก่า
Lae praum tee ja kiang kahng ugn meuan wun gao
Ready to be beside you like the old days
แม้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
Mae reuang rao bplian bplaeng long kae nai
No matter how much things have changed

(*,**)

   
Music : Victor Fries , กล่อมเกลี้ยง เสริมสมพงษ์
Lyrics : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์, อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Drums : Kevin Biddle
Bass : ชินธันย์ อุณห์ไวทยะ
Guitar : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Piano : สมิธ ปุญญะยันต์
Background Vocals : ปิติพงษ์ ผาสุขยืด

   
I wasn’t expecting any less than such a gorgeous, uniquely-worded, meaningful song from Stamp. Rather than explain the song from the point of view of two people getting back together or falling in love, he decides to tell it from the point of view of love itself, reminding us that love is always love, its meaning doesn’t change, it’s people who are trying to change their own perception of it. Love isn’t suffering, it isn’t pain, it isn’t sadness. Love is love, it’s always love, and all that other stuff comes from people doing other things.
To do the song justice, I’m glad it was partnered with a beautiful music video, guaranteed to leave you in tears; the girl was so close to getting an abortion after her boyfriend left her when he found out she was pregnant, but she looked past the anger and sadness she felt towards him and felt the love for her child and decided to keep her. Later, you also find out the guy and girl get back together, and the child is happy to experience the love from both parents, as well as the love they still have for each other. So touching all around~

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Urban Lullaby
Year: 2008

เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม
Welah nee ja mee arai tee suay ngahm
At this moment, is there anything as beautiful
เท่ากับการได้นั่งดูดาวเคียงข้างเธอ
Tao gup gahn dai nung doo dao kiang kahng tur
As sitting next to you, looking at the stars?
คนที่ฉันเฝ้ารอมานานจนพบเจอ
Kon tee chun fao ror mah nahn jon pob jur
The person whom I waited for for so long until I found him
เธอคนนี้ เราช่างเข้ากันดีเธอว่ามั๊ย
Tur kon nee rao chahng kao gun dee tur wah mai
Wouldn’t you say that we make a great pair?

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ฉันว่าได้เวลาที่เราควรอยู่ใกล้กันนานกว่านี้
Chun wah dai welah tee rao kuan yoo glai gun nahn gwah nee
I think we should stay close for longer than this
และถ้าตอนนี้ดาวตกลงมา
Lae tah dtaun nee dao dtok long mah
And if a star would fall down at this moment
เป็นดาวเสาร์ก็คงดี
Bpen dao sao gor kong dee
It would be nice if you became Saturn
เผื่อเธอจะมอบสิ่งที่ใจฉันคอย
Peua tur ja maup sing tee jai chun koy
So you will give me the thing my heart has been waiting for

(*) อุ๊ย ดาวตกแล้ว อยากให้เป็นดาวเสาร์
Ooey dao dtok laeo yahk hai bpen dao sao
Ooh, a shooting star, I want you to be Saturn
เผื่อเธอจะเอาวงแหวนของดวงดาวมาให้ฉัน
Peua tur ja ao wong waen kaung duang dao mah hai chun
To give me a ring of stars
เพื่อพันผูก หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
Peua pun pook hua jai rao saung duang hai yoo koo gun dtalaut bpai
To connect our two hearts together forever

(**) เพราะในตอนนี้ หัวใจของฉัน
Pror nai dtaun nee hua jai kaung chun
Because, at this moment, my heart
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
Gor praum laeo na tee ja dai poot kwahm nai jai
Is ready to say the things in my heart
กับเจ้าวงแหวนวงนั้น ที่ฉันคอย
Gup jao wong waen wong nun tee chun koy
With the ring-bearing man I’ve waited for

ในคืนนี้จะมีดวงดาวเป็นล้านดวง
Nai keun nee ja mee duang dao bpen lahn duang
Tonight there will be millions of stars
เป็นสักขีพยานในความรักของเรา
Bpen suk keepayahn nai kwahm ruk kaung rao
To be an eye-witness to our love
ความรักคือเรื่องหัวใจไม่ต้องเดา
Kwahm ruk keu reuang hua jai mai dtaung dao
Love is a matter the heart doesn’t have to guess
ถ้าเรามัวแต่เดาเดี๋ยวก็ได้เวลาเช้า
Tah rao mua dtae dao diao gor dai welah chao
If we spend too much time guessing, pretty soon it’ll be morning

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ช่วงเวลาดีดีที่เราได้อยู่ใกล้กัน
Chuang welah dee dee tee rao dai yoo glai gun
The good times that we can be this near each other
ขนาดนี้ และถ้าตอนนี้เธอบอกกับฉัน
Kanaht nee lae tah dtaun nee tur bauk gup chun
And if right now you told me
ด้วยคำนั้นก็คงดี
Duay kum nun gor kong dee
With those words, it would be nice
เพราะตอนนี้ใจฉันมีแต่เธอ
Pror dtaun nee jai chun mee dtae tur
Because, right now, my heart has only you

(*,**,*,**)

Title: Dry
Artist: Supersub
Album: [Single]
Year: 2016

วันเศร้า หม่นเหงา
Wun sao mon ngao
A sad day, melancholy and lonely
รักของเราปล่อยไว้ค่อย ๆ จาง
Ruk kaung rao bploy wai koy koy jahn
Letting our love gradually fade away
คืนเศร้า อ่อนล้า ฉันทนไม่ไหว
Keun sao aun lah chun ton mai wai
A sad night, exhausted, I can’t take it

หลับไปซะดีกว่า
Lup bpai sa dee gwah
It’s better to sleep
ลืมตาแล้วพบว่าไม่มีหวัง
Leum dtah laeo pob wah mai mee wung
I open my eyes to find there’s no hope
ฉันเศร้า แค่ไหน ไม่มีเธอ
Chun sao kae nai mai mee tur
How sad I am without you

(*) ฉันมีรักอยู่ แม้ในอ้อมกอด
chun mee ruk yoo mae nai aum gaut
I have love, even though, in my embrace
อยู่ในฤดูร่วงโรย
Yoo nai reudoo ruang roy
In the fading seasons
ทุกความรู้สึก ที่ยังสัมผัส
Took kwahm roo seuk tee yung sumput
Every feeling that is still connected
อยู่ในความรักของฉันกับเธอ
Yoo nai wkahm ruk kaung chun gup tur
Is in my love for you

เศร้า หม่นเหงา
Wun sao mon ngao
A sad day, melancholy and lonely
รักของเราปล่อยไว้ค่อย ๆ จาง
Ruk kaung rao bploy wai koy koy jahn
Letting our love gradually fade away
เหมือนเธอ ลืมเลือนทุกอย่าง
Meuan tur leum leuan took yahng
It’s like you’ve forgotten everything
ว่าเคยรักฉันแค่ไหน
Wah koey ruk chun kae nai
Of how much you used to love me

คำว่ารักจากเรา ค่อย ๆ หายไป
Kum wah ruk jahk rao koy koy hai bpai
Our love gradually disappeared
คงเหลือเก็บไว้ ในใจฉันเท่านั้น
Kong leua gep wai nai jai chun tao nun
It’s left only in my heart
เมื่อไหร่ที่เธอมองหา
Meua rai tee tur maung hah
When will you look for it?

(*)

ฉันรอแค่เธอ เหมือนวันแรกเจอ
chun ror kae tur meuan wun raek jur
I’m waiting only for you, like the day we first met
อย่าปล่อยให้รักที่มีในฉันมันหายไป
Yah bploy hai ruk tee me enai chun mun hai bpai
Don’t let the love I have inside me disappear
เดียวดาย กลายเป็นรักที่มันจางหาย
Diao dai glai bpen ruk tee mun jahng hai
All alone, becoming a fading love

   
Executive Producer : กิตติ กาญจนฉายา
Producer : Supersub
Music & lyrics : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Arrangement : Supersub
Vocal : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Bass : นริศรินทร์ จันทร์พรายศรี (ฝ้าย)
Drum : สุวาทิน วัฒนวิทูกูร (บ๋อม)
Keyboard : สิทธิชน จุลโคตร (อั้ม)
Guitar (Guest) : แก้วใส ภูติมหาตมะ
Engineer : พิษธินันท์ แก้วสีม่วง
Mixed Down : พิษธินันท์ แก้วสีม่วง
Mastering : พิษธินันท์ แก้วสีม่วง
Photograph : โศภิรัตน์ ม่วงคำ

   
Well, it certainly sounds like old Supersub, who are back to being indie now. But the lyrics are way too depressing, and I can’t get over how creepy that cover picture is.

Title: แผลเป็นวันวาเลนไทน์ / Plae Bpen Wun Valentine (My Wound is Valentine’s Day)
Artist: Fon Thanasuntorn (ฝน ธนสุนทร)
Album: แผลเป็นวันวาเลนไทน์ / Plae Bpen Wun Valentine (My Wound is Valentine’s Day)
Year: 2004

ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์
Mai yahk hai teung wun valentine
I don’t want it to be Valentine’s Day
สิบสี่กุมภาคราใดหัวใจร้องไห้
Sip see goompahkrah dai hua jai raung hai
Every Feburary 14th, my heart cries
ทุกครั้ง วันแห่งความรัก
Took krung wun haeng kwahm ruk
Every time, the day of love
ต้องกลายเป็นวันรักพัง
Dtaung glai bpen wun ruk pung
Must become a day of destroyed love
เพราะคนเคยให้ความหวัง
Pror kon koey hai kwahm wung
Because the person who once gave me hope
เขาพังรักกลางกุมภา
Kao pung ruk glahng goompah
Destroyed my love in the middle of February

หลอกให้ไปหาแล้วลาลืมกัน
Lauk hai bpai hah laeo lah leum gun
He deceived me to go see him, then said good-bye and forgot about me
กุหลาบหลุดมือซีดสั่น
Goolahp lootmeu seet sun
The rose slipped out of my shaking hand
เห็นเขากอดกันตำตา
Hen kao gaut gun dtum dtah
Seeing them hugging with my own eyes
ตั้งแต่วันนั้น ก็มีอันสิ้น
Dtung dtae wun nun gor mee un sin
Since that day, that was the end
คำสัญญา แผลเป็นแห่ง
Kum sunyah plae bpen haeng
His promise is the wound of
เดือนกุมภา ตามล่าหัวใจทุกที
Deuan goompah dtahm lah hua jai took tee
February, haunting my heart every time

(*) กุมภาปีนี้ ก็คงเหมือนปีที่ผ่าน
Goompah bpee nee gor kong meuan bpee tee pahn
This February will be like the last years’
กุหลาบคู่รักให้กัน แต่เรานั้น
Goolahp koo ruk hai gun dtae rao nun
Lovers give roses to each other, but I
ต้องเดินหลบหนี กลัวหนามกุหลาบ
Dtaung dern lop nee glua nahm goolahp
Must secretly flee, afraid the rose’s thorns
สะกิดแผลใจที่มี ให้คิดถึงคนย่ำยี
Sagit plae jai tee mee hai kit teung kon yum yee
Will stab the wound I have in my heart and make me think about the man who destroyed me
ขุดภาพความหลังรังแก
Koot pahp kwahm lung rung gae
Digging up images from the past to harass me

(**) อยากให้บาดแผล ห่างใจไปพลัน
Yahk hai baht plae hahng jai bpai plun
I want this wound to leave my heart
รอคนมาล้างอาถรรพ์
Ror kon mah lahng ahtun
I’m waiting for a person to come wash away the jinx
ลบคืนวันที่เป็นฝันร้าย
Lop keun wun tee bpen fun rai
And erase the days and nights that are my nightmares
มายื่นกุหลาบทับรอย
Mah yeun goolahp tup roy
Who will send roses to cover up the marks
ที่เป็นแผลใจ แผลเป็น
Tee bpen plae jai plae bpen
That are the scars of my heart, my wounds from
วันวาเลนไทน์จะได้จางไปสักที
Wun valentine ja dai jahng bpai suk tee
Valentine’s day will finally fade away

(*,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: พรุ่งนี้จะได้ยินคำว่ารักอีกไหม / Proong Nee Ja Dai Yin Kum Wah Ruk Eek Mai (Tomorrow Will I Hear the Word “Love” Again?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง / Garoonah Yoo Nai Raya Kaung Kwahm Kit Teung (Please Stay in the Vicinity of My Thoughts)
Year: 2011

ฉันไม่แน่ใจ ว่าอะไรที่ทำให้คิด
Chun mai nae jai wah arai tee tum ha kit
I’m not sure what made me think it;
เพราะน้ำเสียงของเธอ ที่ฟังห่างเหินไม่สนิท
Pror num siang kaung tur tee fung hahng hern mai sanit
Was it because of your voice that sounded distant and unfamiliar
หรือเพราะอาการ ที่เธอเปลี่ยนไป
Reu pror ahgahn tee tur bplian bpai
Or was it because if the signs that you’ve changed?

(*) มีคำถามที่กลัว จะรับคำตอบไม่ไหว
Mee kum tahm tee glua ja rup kum dtaup mai wai
I have questions that I’m afraid of, I can’t take the answers
แต่ต้องกลั้นใจถามดู
Dtae dtaung glun jai tahm doo
But I have to suck it up and ask

(**) วันพรุ่งนี้จะได้ยิน คำว่ารักอีกไหม
Wun proong nee ja dai yin kum wah ruk eek mai
Tomorrow will I hear the word “love” again?
คำถามที่ใจมันอยากรู้
Kum tahm tee jai mun yahk roo
That’s the question that my heart wants to know
วันที่เรายังมี กันและกันอยู่
Wun tee rao yung mee gun lae gun yoo
The days we still have together
กำลังจะเป็นวันวานใช่ไหม
Gumlung ja bpen wun wahn chai mai
Are about to become a thing of the past, right?
วันพรุ่งนี้ยังได้ยิน คำว่ารักหรือเปล่า
Wun proong nee yung dai yin kumw ah ruk reu bplao
Tomorrow will I still hear the word “love”?
จะได้เตรียมรับความเหงาใจ
Ja dai dtriam rup kwahm ngao jai
I’ll prepare to accept the loneliness
พรุ่งนี้ของฉัน จะเป็นวันที่เดียวดาย
Proong nee kaung chun ja bpen wun tee diao dai
Will my tomorrow be a day of solitude
หรือมีเธอข้างกายเหมือนเดิม
Reu mee tur kahng gai meuan derm
Or will I still have you by my side?

รักที่เคยมี มาวันนี้ฉันมองไม่เห็น
Ruk tee koey mee mah wun nee chun maung mai hen
Today I can no longer see the love we used to have
เหมือนๆมีลาง บางอย่างมันเริ่มชัดเจน
Meuan meuan mee lahng bahng yahng mun rerm chut jen
It’s like there’s an omen, some things are starting to become clear
ว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้าย
Wah wun nee aht bpen wun soot tai
That today might be our last day

(*,**)

พรุ่งนี้ของฉัน จะเป็นวันที่เดียวดาย
Proong nee kaung chun ja bpen wun tee diao dai
Will my tomorrow be a day of solitude
หรือมีเธอข้างกายเหมือนเดิม
Reu mee tur kahng gai meuan derm
Or will I still have you by my side?

   
คำร้อง/ทำนอง ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: แค่เสียใจ ไม่พอ / Kae Sia Jai Mai Por (Just Being Sorry Isn’t Enough)
Artist: Amp Saowaluck (แอม เสาวลักษณ์)
Album: บันทึกของดอกไม้เหล็ก / Bun Teuk Kaung Dauk Mai Lek (Record of an Iron Flower)
Year: 1993

วันที่เธอเดินไปจากฉัน
Wun tee tur dern bpai jahk chun
When you left me
อาจเป็นเหมือนวันแห่งความช้ำใจ
Aht bpen meuan wun haeng kwahm sia jai
It might have been a day of sadness
แต่ที่ทำให้ใจต้องช้ำเกินไป
Dtae tee tum hai jai dtaung chum gern bpai
But what broke my heart the most
คือวันนี้ที่เธอกลับมา
Keu wun nee tee tur glup mah
Is today when you’ve come back

คำเสียใจที่มีให้ฉัน
Kum sia jai tee mee hai chun
Your apology that you have for me
นั่นมันยิ่งทำให้มีน้ำตา
Nun mun ying tum hai mee num dtah
That makes me have even more tears
ตัวฉันเองเหมือนคนที่ไร้ราคา
Dtua chun eng meuan kon tee rai rahkah
I’m like a worthless person
จะมีค่าแค่คำว่าเสียใจ
Ja mee kah kae kum wah sia jai
Whose price is just an apology

(*) บอกฉันซ้ำๆ ว่าเธอเสียใจ
Bauk chun sum sum wah tur sia jai
You tell me over and over that you’re sorry
แต่ใยวันนั้นไม่คิดบ้าง
Dtae yai wun nun mai kit bahng
But why didn’t you consider that day
เมื่อเธอแปรผัน เมื่อรักจืดจาง
Meua tur bprae pun meua ruk jeut jahng
When you changed, when your love faded
ฉันจะช้ำใจอย่างไร
Chun ja chum jai yahng rai
How I would be hurt?

(**) เอ่ยซักคำที่ดีกว่านี้
Oey suk kum tee dee gwah nee
Say something better than this
สักคำที่ดีกว่าคำเสียใจ
Suk kum tee dee gwah kum sia jai
Something better than “I’m sorry”
คำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไป
Kum tee tum hai rao jop sin gun bpai
The word that ended us
จากวันนี้จนตายก็พอ
Jahk wun nee jon dtai gor por
From today until I die, I’ve had enough

(*,**)

คำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไป
Kum tee tum hai rao jop sin gun bpai
The word that ended us
จากวันนี้จนตายก็พอ
Jahk wun nee jon dtai gor por
From today until I die, I’ve had enough

   
คำร้อง : อำพน พันธุ์เดิม
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ผิดทั้ง 2 ทาง / Pit Tung Saung Tahng (Both Ways are Wrong)
Artist: Kwang Sirisil (กวาง ABnormal)
Album: OST ร่างใหม่…หัวใจเดิม / Rahng Mai Hua Jai Derm
Year: 2016

ข่ม ฝืนอารมณ์ที่มี สถานะในวันนี้ ฉันควรทำยังไง
Kom feun ahrom tee mee satahna nai wun nee chun kuan tum yung ngai
I’m suppressing the feelings that I have, what should I do in this situation today?
เธอ ที่มากวนหัวใจ เริ่มที่จะหวั่นไหว หัวใจมันสับสน
Tur tee mah guan hua jai rerm tee ja wun wai hua jai mun sup son
You’ve come and bothered my heart, I’ve started to get nervous, my heart is confused

(*) สิ่งที่เหมาะ สมควรที่สุด ฉันควรจะหยุดทุกอย่าง
Sing tee mor somkuan tee soot chun kuan ja yoot took yahng
The thing that’s most appropriate for me to do is to stop everything
จะให้ถูกฉันควรระวัง และถอยให้ไกลห่างเธอ
Ja hai took chun kuan rawung lae toy hai glai hahng tur
I should careful and back far away from you

(**) ผิดที่คิดเกินเลยไปไกล ผิดที่รู้แต่ใจดึงดัน
Pit tee kit gern loey bpai glai pit tee roo dtae jai deung dun
It’s wrong that I’m thinking to far, it’s wrong that I know, but my heart is stubborn
แต่คงผิดเหมือนกัน ถ้าฉันไม่เปิดหัวใจบอกเธอ
Dtae kong pit meuan gun tah chun mai bpert hua jai bauk tur
But it’s also wrong if I don’t open my heart and tell you
ผิดก็รู้แต่ทำยังไง เมื่อใจก็ยังพร่ำเพ้อ
Pit gor roo dtae tum yung ngai meua jai gor yung prum pur
It’s wrong, I know, but what should I do when my heart is still crazy about you?
คงผิดก็ตรงที่ฉันรักเธอ จนถอนตัวกลับไม่ทัน
Kong pit gor dtrong tee chun ruk tur jon taun dtua glup mai tun
It’s wrong that I love you so much that it’s too late to turn back

ต่อ หรือควรพอซะที สถานะใจตอนนี้ นั้นวุ่นวายเกินทน
Dtor reu kuan por sa tee satahna jai dtaun nee nun woon wai gern ton
Should I keep going or is this enough? The condition of my heart right now is too bothered to bear
เธอ ใกล้เธอเหมือนต้องมนต์ เริ่มไม่มีเหตุผล นับวันยิ่งหวั่นไหว
Tur glai tur meuan dtaung mon rerm mai mee het pon nup wun ying wun wai
You, being near you is like I’m under a spell, I’m starting to be unreasonable, as the days go on, the more shaken I get

(*,**,)

สิ่งที่เหมาะ สมควรที่สุด ฉันควรจะหยุดทุกอย่าง
Sing tee mor somkuan tee soot chun kuan ja yoot took yahng
The thing that’s most appropriate for me to do is to stop everything

(**)

ผิดก็ตรงที่ฉันรักเธอ จนถอนตัวกลับไม่ทัน
Pit gor dtrong tee chun ruk tur jon taun dtua glup mai tun
It’s wrong that I love you so much that it’s too late to turn back

   
เนื้อร้อง : หทัย แสงวิจิตร ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : MasterCat Producer พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล / ปนัสฐ์ นาครำไพ
Co-Producer : ณปภัช กาญจนรัตน์ Vocal Director : ปนัสฐ์ นาครำไพ
Recording Engineer : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์ / อัครพงศ์ ศรีเกื้อกูล
Recorded at Grand’s Studio Mixed and Mastered by วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์ at Grand’s Studio

Title: Tarara
Artist: 316 Three One Six
Album: [Single]
Year: 2016

Don’t stop the party
(Yeah) Don’t need nobody (oh yeah)
Three One Six

I’m alive, I’m alive
I’m alive, I’m alive
나는 준비됐지 Let’s go together man
Na neun jun bi dwaetji let’s go together man
I’m all ready, let’s go together, man
I’m alive I’m alive
Im alive, I’m alive
날 따라와라 Let’s go together man
Nal ttarawara let’s go together man
Follow me, let’s go together, man

Tarara ตอนนี้ก็มาแค่ Dance กัน
Tarara dtaunnee gor mah kae dance gun
Tarara, right now I just came to dance together
Tarara tonight let’s have fun
Tarara, tonight let’s have fun
Tarara ไม่ต้องคิดมากแค่มาสนุกกัน
Tarara mai dtaung kit mahk kae mah sanook gun
Tarara, there’s no need to think too much, just come and have fun

Three One Six เราไม่เคยกลัวถ้าไม่เชื่อมาตัวๆ
Three one six rao mai koey glua tah mai cheua mah dtua dtua
Three One Six, we’re never afraid, if you don’t believe me, come and face me
We wanna say sure และจะพาไป world tour
We wanna say sure lae ja pah bpai world tour
We wanna say sure and lead a world tour
Hoof ลุยเข้าไป Hoof hoof Throw ya hands up
Wooo looey kao bpai woo woo throw ya hands up
Wooo, so come on, woo woo, throw your hands up

Come on now come to see what we do everybody
Come on now, come and see what we do, everybody
See in this flow rock & roll did you get it ?
See in this flow, rock and roll, did you get it?
ทุกทุกที่ที่เราไปลุกเป็นไฟฉันมั่นใจเข้ามาดู
Took took tee tee rao bpai look bpen fai chun mun jai kao mah doo
Every time that we burst into flame, I’m certain you’ll come to watch

(*) จะร้อนหนาวไม่หวั่น
Ja raunnao mai wun
Be it hot or cold, I’m not shaken
หากมีเธอเคียงข้างกัน
Hahk mee tur kiang kahng gun
If I have you beside me
We can be as one
We can be as one
จะเดินไปด้วยกัน
Ja dern bpai duay gun
We’ll move forward together
You’re the only one
You’re the only one
Are you ready for new things
Are you ready for new things?

if you want to beat us be ready to lose
If you want to beat us, be ready to lose
We will not give up the fight get up and fight tonight
We will not give up the fight, get up and fight tonight
พวกเราเปรียบเหมือนสิงโตอันนี้ผมไม่คุยโว We are Three One Six
Puak rao bpriap meuan singdtoh un nee pom mai kooey woh we are three one six
We’re like lions, I’m not bragging, we are Three One Six
Come on now come to see what we do everybody
Come on now, come and see what we do, everybody
See in this flow rock & roll did you get it ?
See in this flow, rock and roll, did you get it?
Come on and poppin and rockin everybody look at this
Come on, popping and rocking, everybody, look at this

(*)
Three One Six

Title: Goodbye
Artist: Rubikk
Album: [Single]
Year: 2016

(*) เธอไม่ต้องคิดอะไร ถ้าคิดจะไปก็ให้ทิ้งกันไปนะเธอนะ
Tur mai dtaung kit arai tah kit ja bpai gor hai ting gun bpai na tur na
You don’t have to thinka bout anything, if you’re thinking of leaving, go ahead and throw us away, okay?
เธอไม่ต้องคิดกังวลว่าฉันจะอยู่ยังไง
Tur mai dtaung kit gung won wah chun ja yoo yung ngai
You don’t have to worry about how I’m going to survive
เธอไม่ต้องเสียเวลาเพื่อซื้อใจกันเพื่อให้ฉันคอยฟังนะเธอนะ
Tur mai dtaung sia welah peua seu jai gun peua hai chun koy fung na tur na
You don’t have to waste time buttering me up to get me to listen to you
มันก็คงถึงเวลาที่ฉันต้องปล่อยเธอไป
Mun gor kong teung welah tee chund taung bploy tur bpai
It’s time for me to let you go

(**) ก็คงมีแหละที่ร้องไห้ธรรมดา
Gor kong mee lae tee raung hai tummadah
It’s common to cry over some things
ช่วยเลิกคิดว่าเธอเป็นเทวดา
Chuay lerkkit wah tur bpen taywadah
Please stop thinking that you’re a god

(***) (Goodbye) อย่าเพิ่งคิดว่าน้ำตามาจากหัวใจ
(Goodbye) Yah perng kit wah num dtah mah jahk hua jai
(Good-bye) Don’t go thinking my tears are coming from my heart
อย่าเพิ่งคิดว่าฉันเองเสียดายขนาดนั้น
Yah perng kit wah chun eng sia dai kanaht nun
Don’t go thinking I’m that remorseful
อย่าเพิ่งคิดว่าฉันคงไม่พร้อมรับมัน
Yah perng kit wah chun kong mai praum rup mun
Don’t go thinking that I’m not ready to accept it
อย่าเพิ่งคิดว่าน้ำตานั้น มาจากความเสียใจ
Yah perng kit wah num dtah nun mah jahk kwahm sia jai
Don’t go thinking that those tears are coming from sadness

ชีวิตที่ไม่มีเธอและมันดี๊ดีก็ไม่เห็นมีปัญหา
Cheewit tee mai mee tur lae mun dee dee gor mai hen mee bpunhah
I’m living without you, and it’s great, there doesn’t seem to be any problem
ดีใจที่ได้ร่ำลา ..ตีดีดีดัดตาวตีดีดีดัดตาว
Dee jai tee dai rum lah dtee dee dee dut dao dtee dee dee dut dao
I’m happy that I said good-bye, dee dee dee dut dao dee dee dee dut dao

(**,***)

เข้าใจว่าเธอไม่รักจริง หากทิ้งกันไปก็ไม่สำคัญ
Kao jai wah tur mai ruk jing hahk ting gunbpai gor mai sumkun
I understand that you didn’t really love me, if you dump me, it’s not important
และขอเตือนเธอไว้ คิดจะคบกับใคร
Lae kor dteuan tur wai kit ja kop gup krai
And I want to remind you; if you’re thinking of dating someone
ถ้าทำแบบนี้ใครก็คงไม่เอา
Tah tum baep nee krai gor kong mai ao
If you act like this, no one’s going to want you

Goodbye.. ฉันเองก็ทนไม่ไหว รักเธอแต่ต้องยอมตัดใจ จากไป
Goodbye chun eng gor ton mai wai ruk tur dtae dtaung yaum dtut jai jahk bpai
Good-bye, I can’t take it, I love you, but I must give you up and leave

(***,***,*)

   
เนื้อร้อง : ธนัยนันท์ เต็มปรีชา / MILDVOCALIST/ อ๊อบGinkz / ปัณฑพล ประสารราช
ทำนอง : ธนัยนันท์ เต็มปรีชา / MILDVOCALIST/ อ๊อบGinkz
เรียบเรียง : Rubikk / อ๊อบGinkz

   
Wow, what a FANTASTIC debut single. I’m so in love with Papang’s voice; it’s the perfect combination of just the right amount of huskiness, a good range, and excellent reverb. The instrumentals are just as great. I love their overall, energetic sound, and I love the bitchy independence of the lyrics; it’s common to cry over some things, don’t go thinking you’re some sort of god because I’m crying right now. I wish the music video had a little more substance, but other than that, I’m super excited. I hope they keep this style, and I hope they’re successful, because I haven’t been this taken by a newbie band in a long time~ I know what song is going to be on repeat for me now.

Title: ป่านนี้คง… / Bpahn Nee Kong… (Right Now, He’s Probably…)
Artist: Skooba
Album: Skooba
Year: 2004

น้ำตามันไหล ฉันนอนไม่หลับ
Num dtah mun lai chun naun mai lup
The tears flow, I can’t sleep
ภาพเธอกับเขา เหมือนเราก่อนนั้น
Pahp tur gup kao meuan rao gaun nun
The image of you and him like we used to be
เฝ้าตามรังควาญ ฉันทนไม่ไหว
Fao dtahm rung kwahn chun ton mai wai
Continue to harass me, I can’t take it

หัวใจสลาย เหมือนโดนมีดกรีด
Hua jai salai meuan dohn meet greet
My heart shatters like I’ve been stabbed with a knife
คิดไปยิ่งเห็น ชัดเจนหนักหนา
Kit bpai ying hen chut jen nuk nah
The more I think, the more I see it so clearly
เขาคงมองตา เขาคงจะ
Kao kong maung dtah kaong kong ja
He’s probably looking into your eyes, he’s probably…

(*) ป่านนี้คงกอดกันแล้ว ป่านนี้คงมีสุขกันแล้ว
Bpahn nee kong gaut gun laeo bpahn nee kong mee sook gun laeo
Right now, he’s probably hugging you, right now, you’re probably having fun together
ป่านนี้เธอคงจะซบกับไหล่ของเขา
Bpahn nee tur kong ja sop gup lai kaung kao
Right now, you’re probably snuggling against his shoulder
คิดว่าเคยเป็นฉัน ยิ่งเจ็บ ยิ่งร้าว…เหลือเกิน
Kit wah koey bpen chun ying jep ying rao leua gern
I think how that used to be me, and the more it hurts, the more it aches so much

ผมยาวสยาย ที่เคยได้จูบ
Pom yao sayai tee koey dai joob
It’s been a long time since I was once able to kiss you
รู้เลยว่าเขา เคล้าเคลียลูบไล้
Roo loey wah kao klao klia loop lai
I know that he cuddles and caresses you
เขาคงชื่นใจ เขาคงจะ…
Kao kong cheun jai kao kong ja
He’s probably happy, he’s probably…

(*)

เขาคงมองตา เขาคงจะ
Kao kong maung dtah kaong kong ja
He’s probably looking into your eyes, he’s probably…

(*)

คิดว่ามันเป็นเขา ยิ่งเจ็บ ยิ่งร้าว…เหลือเกิน
Kit wah mun bpen kao ying jep ying rao leua gern
I think of how it’s him, and the more it hurts, the more it aches so much