Title: คนเคยรู้ใจ / Kon Koey Roo Jai (The Person Who Once Knew My Heart)
English Title: “Nostalgic”
Artist: Pchy Witwisit
Album: ??
Year: 2017

เห็นเธอคนเดิมในรูปถ่าย มากมายผู้คนนั้นมีฉัน
Hen tur kon derm nai roop tai mahk mai poo kon nun mee chun
I saw the same old you in a photo, there was me among many people
ย้ำเตือนเวลาที่เรานั้นเคยสำคัญ
Yum dteuan welah tee rao nun koey sumkun
It reminded me of the time when we were once important
ก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนอื่น
Gaun tee chun ja glai bpen kon eun
Before I became a different person
กับคำถามที่มีข้างใน
Gup kum tahm tee mee kahng nai
With the questions I had inside

(*) อยู่ตรงนั้นเธอมีความสุขไหม
Yoo dtrong nun tur mee kwahm sook mai
Are you happy there?
แล้วเจอใครที่ดีกว่าฉันหรือเปล่า
Laeo jur krai tee dee gwah chun reu bplao
Have you met someone better than me?
แอบคิดถึงบ้างไหม ในวันเหงาเหงา
Aep kit teung bahng mai nai wun ngao ngao
Do you secretly think of me when you’re lonely?
ในตอนที่เราไม่เหลือกันแล้วในใจ
Nai dtaun tee rao mai leua gun laeo nai jai
When we don’t have each other left in our hearts
อาจเป็นเพราะบางทีก้เคยฝัน
Aht bpen pror bahng tee gor koey fun
It might be because sometimes we once dreamt
ถ้าเรายังมีกันจะดีไหม
Tah rao yung mee gun ja dee mai
Wouldn’t it be nice if we still loved each other?
อยู่จนเป็นรักแท้ไม่มีหวั่นไหว
Yoo jon bpen ruk tae mai mee wun wai
Would we last until it was true love, never shaken?
หรือจะจบลงแบบคนเคยรู้ใจ ที่ไม่รักกัน
Reu ja jop long baep kon koey roo jai tee mai ruk gun
Or would it end like the person who once knew my heart who didn’t love me?

ฝันกันไปไกลในวันก่อน
Fun gun bpai glai nai wun gaun
We dreamed so far in the old days
ต้องทิ้งมันกลางทางเมื่อตอนท้าย
Dtaung ting mun glahng tahng meua dtaun tai
We had to abandon it in the middle of the road in the end
เหมือนเราก็มีต่างเหตุผลตั้งมากมาย
Meuan rao gor mee dtahng het pon dtung mahk mai
When we each had our own numerous reasons
แต่สุดท้ายมันไม่ใช่คำตอบ
Dtae soot tai mun mai chai kum dtaup
But in the end, it wasn’t the answer
และคำถามยังมีต่อไป
Lae kum tahm yung mee dtor bpai
And the questions still continue

(*)

วันหนึ่งนั้นดีดีที่มีร่วมกันฉันเก็บไว้
Wun neung nun dee dee tee mee ruam gun chun gep wai
I keep that wonderful day that we shared together
คือความหลังเล็กน้อยที่คงค้าง
Keu kwahm lung lek noy tee kong kahng
It’s a small piece of the past that remains
หรือแค่ถามไปตามสงสัย
Reu kae tahm bpai dtahm song sai
Or am I just asking out of wonder?

(*)

   

เนื้อร้อง : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล , วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ทำนอง เรียบเรียง : สรเสกข์ ศรีวิภานนท์

Title: ฝากไว้กับดาว / Fahk Wai Gup Dao (Entrusting It to the Stars)
English Title: “Secret of Star”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2019

เก็บบางเวลา ที่เราได้เจอได้ใกล้
Gep bahng welah tee rao dai jur dai glai
I keep the times that we met and were close
เก็บความจริง ที่เราต่างคนต่างรู้ใจ
Gep kwahm jing tee rao dtahng kon dtahng roo jai
I keep the truth that we both know in our hearts
ผ่านดวงตา ที่ฉันมองว่าเธอรู้สึก
Pahn duang dtah tee chun maung wah tur roo seuk
Through the look in your eyes, I see that you feel
ไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่ขอเธออย่าเลย อย่าน้อยใจ
Mai dtahng gun tao rai dtae kor tur yah loey ayh noi jai
No different from me, but I ask you, don’t, don’t be offended

(*) เพราะความจริงเธอกับฉัน
Pror kwahm jing tur gup chun
Because the truth is, you and I
ได้พบกันตอนที่สายเกินไป
Dai pob gun dtaun tee sai gern bpai
Met when it was too late
ฉันจึงฝากดวงดาวไว้ให้เธอ
Chun jeung fahk duang dao wai hai tur
So I entrust the stars to you
สักวันหนึ่ง
Suk wun neung
One day

(**) (อยาก)ให้เธอได้รู้ ว่าฉันไม่เคยไม่รู้สึก
(Yahk) hai tur dai roo wah chun mai koey mai roo seuk
(I want) you to know that I’ve never not felt it
แค่อยากให้เธอได้รู้ ซึ้งถึงความข้างในใจ
Kae yahk hai tur dai roo seung teung kwahm kahng nai jai
I just want you to know the things inside my heart
จะเก็บให้เธอเท่านั้น แม้ความจริงไม่เป็นดั่งใจหวัง
Ja gep hai tur tao nun mae kwahm jing mai bpen dung jai wung
I’ll keep them only for you, even though reality isn’t as I had hoped
ฉันรู้สึก อย่างที่เธอก็รู้สึก
Chun roo seuk yahng tee tur gor roo seuk
I feel like you do
แต่เก็บไว้ให้ไกล ฝากไว้ (กับดาว)
Dtae gep wai hai glai fahk wai (gup dao)
But I keep it far away, entrusting it (to the stars)

(*,**,**)

ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
(เก็บความรู้สึก เก็บเอาไว้ก่อน ปล่อยเธอให้ห่าง ก่อนจะพบกัน)​
(Gep kwahm roo seuk gep ao wai gaun bploy tur hai hahng gaun ja pob gun)
(Keeping my feelings, gathering them up and letting you go far away before we meet)

   

Written and Produced by Whal & Dolph
Mixed & Mastering by Jay Monthon / Frenzyheart Studio

Title: เสือผู้หญิง / Seua Poo Ying (Womanizer)
Artist: Oh Lumduan (โอ๋ ลำดวน)
Album: ??
Year: ??

ถ้าคิดว่ามันยากนัก ที่จะรักฉันเพียงคนเดียว
Tah kit wah mun yahk nuk tee ja ruk chun piang kon diao
If you think it’s so hard to only love me
แบ่งใจให้ใครต้องเกี่ยว ปันใจให้ใครเพียงเสี้ยว
Baeng jai hai krai dtaung giao bpun ja hia krai piang siao
Sharing your heart with others, dividing out a small part of your heart for someone else
ฉันจะไม่เหลียวแล
Chun ja mai liao lae
I won’t give you any attention

ถ้าคิดว่าหนึ่งไม่พอ อยากจะขอหลายคนจอแจ
Tah kit wah neung mai por yahk ja kor lai kon jor jae
If you think one person isn’t enough and you want to have many girls crowded around you
ฉันไม่เอาเธอแน่ รักเธอไปคงแย่ คงมีแต่แผล ทั้งใจ
Chun mai ao tur nae ruk tur bpai kong yae kong mee dtae plae tung jai
I definitely don’t want you, loving you would probably be bad, there would probably only be wounds all over my heart

อย่ามาทำตัวเกเรเหมือนเพย์บอยคอยหลอกใคร
Yah mah tum dtua gay ray meuan pay boy koy lauk krai
Don’t act naughty like a playboy who keeps deceiving everyone
เลิกเป็นเสือผู้หญิง ลิ้มลองรสใหม่ได้ไหม
Lerk bpen seua poo yin lim laung rot mai dai mai
Stop being a womanizer, please give it a taste
ความรักฉันของจริง เธอหล่ะจริงแค่ไหน
Kwahm ruk chun kaung jing tur la jing kae nai
My love is sincere, how serious are you?
กลับไปตรวจใจของเธออีกที
Glup bpai dtruat jai kaung tur eek tee
Go back and check your heart again

ถ้าคิดว่าอยากกอดฉัน ก็เลิกฝันหาใครสักที
Tah kit wah yahk gaut chun gor lerk fun hah krai suk tee
If you think you want to hug me, stop dreaming about other girls
ห้องใจของเธอทั้งสี่ ปัดกวาดเช็ดถูให้ดี
Haung jai kaung tur tung see bput gwaht chet too hai dee
Clean up all four chambers of your heart
อย่าให้มีใครนอกจากฉัน
Yah hai mee krai nauk jahk chun
Don’t let there be anyone else except me

Title: เธอบอก / Tur Bauk (You Told Me)
Artist: Folksong
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว แต่ฉันยังคงคิดถึงเธอ
Chun roo wah dtaun nee mun deuk mahk laeo dtae chun yung kong kit teung tur
I know that it’s really late now, but I’m still thinking of you
มันคงจะไม่ไหว ถ้านอนเพ้อ อยู่คนเดียว จากนั้นฉันเลยได้เผลอกดโทร ไป หา
Mun kong ja mai wai tah naun pur yoo kon diao jahk nun chun loey dai plur got toh bpai hah
I just couldn’t take it sleeping in a fantasy, alone, from that, I absently dialed your number and called you

(*) ได้พูดได้คุยเรื่องของเราในวันเก่า ได้พูดได้คุยเรื่องราวที่เราทำมันหาย
Dai poot dai kooey reuang kaung rao nai wun gao dai poot dai kooey reuang rao tee rao tum mun hai
We talked about our matters from the old days, we talked about the stories that we made disappear
ได้พูดได้คุยเรื่องราวของเรา ตั้งมากมาย แต่สุดท้าย จบลงด้วยคำนี้
Dai poot dai kooey reuang rao kaung rao dtung mahk mai dtae soot tai jop long duay kum nee
We talked about so many of our stories, but in the end, it ended with these words

(**) เธอบอกว่าเขา รออยู่ ไม่รู้ ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไร
Tur bauk wah kao ror yoo mai roo wah rao ja dai pob gun eek meua rai
You told me that he was waiting, you didn’t know when we’d get to meet again
แค่รู้ว่าเธอคุยต่อไม่ไหว เธอถามว่าฉันโอเค ใช่ไหม ไม่รู้จะถามอย่างนั้นทำไม เมื่อเธอต้องไปอยู่ดี
Kae roo wah tur kooey dtor mai wai tur tahmw ah chun okay chai mai mai roo ja tahm yahng nun tummai meua tur dtaung bpai yoo dee
You just knew that you couldn’t keep talking, you asked if I was okay, I don’t know why you asked that when you already had to go

จริงๆว่ะวันนี้ ก็คิดถึง เลยโทรหา ไม่ได้โทรมาเพื่อรู้ ว่าเธออยู่กับใคร
Jing jing wa wun nee gor kit teung loey toh hah mai dai toh mah peua roo wah tur yoo gup krai
I was really missing you today, so I called, I didn’t call to know who you were with
จริงๆต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ เธอบอกไว้ แต่เพราะฉันนั้นได้เผลอกดโทรไปหา
Jing jing dtaung kem kaeng mai aun ae tur baukw ai dtae pror chun nun dai plur got toh bpai hah
I really must be strong and not weak, you told me, but because I carelessly dialed your number and called you

(*,**)

จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องเจอ แต่ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันเพ้อขนาดนี้
Jing jing gor oo yoo laeo wah suk wun dtaung jur dtae mai kit wah tur ja tum chun pur kanaht nee
I really knew that some day I’d have to face this, but I didn’t think that you would make me this crazy
ยังมีคำพูดมากมาย ที่อยากบอกเธอนะคนดี แต่ไม่ทัน ได้พูดเลย เธอก็เอ่ย ปาก
Yung mee kum poot mahk mai tee yahk bauk tur na kon dee dtae mai tun dai poot loey tur gor oey bpahk
There’s still so many words that I want to tell you darling, but I didn’t get a chance to say them, as you spoke

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : เขมภูมิ โพธิชัย
ทำนอง : เขมภูมิ โพธิชัย
เรียบเรียง : โกวิทย์ ตั้งโยธิน, นวพล พลเดช, ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ

Title: เพลงเก่า / Pleng Gao (Old Song)
Artist: Lula (ลูลา)
Album: Levitate
Year: 2018

ไม่เคยลืมบทเพลงที่เราเคยร้องตาม
Mai koey leum bot pleng tee rao koey raung dtahm
I’ve never forgotten the song we once sang along with
ทุกทุกคำเปรียบดังนิยามความรักเรา
Took took kum bpriap dung niyahm kwahm ruk rao
Every word is like a fable of our love

(*) เพลงที่ทำให้เราได้พบกัน
Pleng tee tum hai rao dai pob gun
The song that brought us together
และเพลงที่มีน้ำตาด้วยกัน
Lae pleng tee mee num dtah duay gun
And the song that we shed tears over together
เป็นเพลงที่เราได้ฟังในวันสุดท้าย
Bpen pleng tee rao dai fung nai wun soot tai
Was the song that we listened to on the last day

(**) ยังคงมีเสียงในใจ
Yung kong mee siang nai jai
I still have the sound in my heart
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been
และยังชัดเจน
Lae yung chut jen
And it’s still clear
ท่วงทำนองไม่เคยจางหายไป
Tuang tumnaung mai koey jahng hai bpai
The melody never fades away
ช่วงเวลาที่เราพบกัน
Chuang welah tee rao pob gun
The times we met
นึกถึงวันเหล่านั้น
Neuk teung wun lao nun
I think of those days
เพลงเก่าก็กลับมา
Pleng gao gor glup mah
The old song comes back
ทุกความหมาย
Took kwahm mai
Every meaning
เรื่องราวของเรา
Reuang rao kaung rao
Of our story

และทุกคราว
Lae took krao
And every time
ที่เธอได้ยินเพลงนี้ดัง
Tee tur dai yin pleng nee dung
You hear this song
คิดเหมือนกัน
Kit meuan gun
Do you think like me?
หรือเพียงให้มันลอยผ่านไป
Reu piang hai mun loy pahn bpai
Or do you just let it float past

(*,**)

ใช่หรือเปล่า
Chai reu bplao
Yes or no?
ยังเป็นเพลงของเราใช่ไหม
Yung bpen pleng kaung rao chai mai
It’s still our song, right?
หากวันใดได้พบกันอีกครั้ง
Hahk wun dai dai pob gun eek krung
If some day we can meet again

(**)

Title: รักตรงไหน / Ruk Dtrong Nai (What Part of You Do I Love?)
English Title: “All of You”
Artist: Tae Pansak
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเคยถาม ที่ฉันรักเธอ
Tur koey tahm tee chun ruk tur
You once asked what is it
เป็นเพราะเรื่องใด รักตรงไหนของเธอ
Bpen pror reuang dai ruk dtrong nai kaung tur
That I love about you, which part of you do I love?
อยากรู้ ว่าฉันคิดยังไง ยังไม่เข้าใจ
Yahk roo wah chun kit yung ngai yung mai kao jai
You want to know what I think, you still don’t understand
ทำไมฉันไม่ตอบสักที
Tummai chun mai dtaup suk tee
Why I don’t ever answer

(*) ฉันก็ (แค่) ไม่รู้ต้องพูดบรรยายอะไรให้เข้าใจ
Chun gor (kae) mai roo dtaung poot bunyai arai hai kao jai
I (just) don’t know how to explain it so you’ll understand
จะนับเรียงกันไป ให้(ต้อง)ใช้เวลาแค่ไหน
Ja nup riang gun bpai hai (dtaung) chai welah kae nai
No matter how long I (must) spend counting up everything
ก็(ถึง)ไม่พอ จึงอยากขอบอกว่าฉัน
Gor (teung) mai por jeung yahk kor bauk wah chun
It’s not enough, so I want to tell you that I

(**) รักตรงทุกอย่างเป็นเธอ ทั้งข้อดี และไม่ดี
Ruk dtrong took yahng bpen tur tung kor dee lae mai dee
I love everything that makes you you, both the good aspects and the bad
เธอคนนี้ช่างไม่เหมือนใคร
Tur kon nee chahng mai meuan krai
You’re so unlike anyone else
รักตรงทุกอย่างที่เป็นเธอ ทั้งหน้าตา และหัวใจ
Ruk dtrong took yahng tee bpen tur tung nah dtah lae hua jai
I love everything that makes you you, both your appearance and your heart
จะสิ่งไหนก็ตามที่ทำให้เธอเป็นเธอ
Ja sing nai gor dtahm tee tum hai tur bpen tur
And anything that makes you who you are
(สิ่งเหล่านี้รวมกันนั้นทำให้ฉันรักเธอ)
(Sing lao nee ruam gun nun tum hai chun ruk tur)
(All these things combined make me love you)

อยากให้รู้ และให้มั่นใจ
Yahk hai roo lae hai mun jai
I want to let you know and make you certain
ที่ไม่เคยตอบ ไม่ใช่ฉันไม่ได้รักเธอ
Tee mai koey dtaup mai chai chun mai dai ruk tur
That me never answering isn’t because I don’t love you

(*,**,*,**)

   

Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Executive Director : Boyd Kosiyabong, JEEP Thep-ard Kawin-anun
Producer : MEAN
Compose : Potay MEAN
Lyrics : Pat MEAN
Drums : Gun MEAN
Bass : Gun MEAN
Guitar : Pat MEAN
Keyboards : Palm MEAN
Backing Vocal : Potay MEAN
Vocal Producer : Sutee Sangsareechon, Potay MEAN
Mix & Mastered : Sutee Sangsareechon
Recording Engineer : Ham Richboy
Record at : MM Studio, LOVEiS Entertainment

   

I think this is my first time hearing this singer, but he has a nice sounding voice. The song is simple but sweet, and is the band Mean’s first time writing and producing for an artist other than themselves~ Not bad~

Title: เพราะ…รักเธอ / Pror Ruk Tur (Because I Love You)
Artist: Kob Suvanant (สุวนันท์ คงยิ่ง)
Album: OST สวรรค์บี่ยง / Sawan Biang
Year: 1998

I can’t forget that day
I still remember the bitterness
You make me remember I had to force myself
To put up with it like I wasn’t a person

I’m still upset over those terrible things
Images of the old days still haunt me
Even though you took responsibility for hurting me
The memories still follow me like a shadow

It’s probably my karma
I must have days that are scary nightmares
Walking along a dark path
To take care of my own heart

I’m still upset over those terrible things
But I understand the images of the past
Because only you realize that you hurt me
Gently sharing the memories until they subside

I’m still upset over those terrible things
But I understand the images of the past
Because only you realize that you hurt me
I forgive you for those things
I’m touched and am waiting
Because I love you

Title: เคยเลว / Koey Leo (I Was Once Evil)
Artist: King Napat (คิง ณภัทร)
Album: โปรเจ็ค สนามโชว์ของ / Sanam Show Kaung Project
Year: 2019

ผิดไปแล้วที่รักที่ฉันทำลงไป ผิดที่ฉันทำร้ายให้เธอมีน้ำตา
Pit bpai laeo tee ruk tee chun tum long bpai pit tee chun tum rai hai tur mee num dtah
It was my fault, darling, for what I did, it was my fault for hurting you and making you cry
ลืมคำสัญญา ว่าไม่ทำให้เธอเสียใจ
Leum kum sunyah wah mai tum hai tur sia jai
I forgot the promise that I wouldn’t make you sad

ผิดไปแล้วที่เห็นว่าเธอไม่เคยสำคัญ ความผิดนั้นก็รู้ว่ามันไม่น่าอภัย
Pit bpai laeo tee hen wah tur mai koey sumkun kwahm pit nun gor roo wah mun mai nah apai
It was my fault for never seeing you as important, I know that mistake is unforgivable
แต่ขอได้ไหม ให้โอกาสฉันอีกครั้ง
Dtae kor dai mai hai ohgaht chun eek krung
But please, give me another chance

(*) คุกเข่า อ้อนวอน ได้โปรดอย่าเดินหนีไป
Kook kao aun waun dai bproht yah dern nee bpai
I’m on my hands and knees, begging, please don’t walk away
รับฟังฉันหน่อยได้ไหม คำขอสุดท้ายของคนอย่างฉัน
Rup fung chun noy dai mai kum kor soot tai kaung kon yahng chun
Please listen to me, the final words of a person like me

(**) คนเคยเลวคนนี้ขอสัญญา จากนี้ไม่ทำให้เธอร้องไห้
Kon koey leo kon nee kor sunyah jahk nee mai tum hai tur raung hai
This person who was once evil promises that from now on, he won’t make you cry
ขอโอกาสสุดท้ายให้กับฉัน
Kor ohgaht soot tai hai gup chun
Just give me one last chance
คนเคยเลวคนนี้ที่รักเธอ รู้แล้วว่าเธอคือคนสำคัญ
Kon koey leo kon nee tee ruk tur roo laeo wah tur keu kon sumkun
This person who was once evil who loves you knows now that you’re important
ขาดเธอแล้วชีวิตฉันคงอยู่ไม่ได้
Kaht tur laeo cheewit chun kong yoo mai dai
Without you, I can’t live

เห็นแก่ความรักของเราที่มี เห็นแก่นาทีที่เรามีความสุข
Hen gae kwahm ruk kaung tee mee hen kae nahtee tee rao mee kwahm sook
I can only think of the love we had, I can only think of the times we were happy
เห็นแก่ทุกลมหายใจที่เราเคยใช้ร่วมกัน
Hen gae took lom hai jai tee rao koey chai ruam gun
I can only think of every breath that we ever shared
ทุกอย่างมันสอนให้ฉันได้รู้ ว่าคนที่รักฉันจริงคือเธอเท่านั้น
Took yahng mun saun hai chun dair oo wah kon tee ruk chun jing keu tur tao nun
Everything has taught me that you’re the only person who really loved me
จากนี้ฉันจะดูแลเธออย่างดี
Jahk nee chun ja doo lae tur yahng dee
From now on, I’ll take good care of you

(*,**,**)

ขาดเธอแล้วชีวิตฉันคงอยู่ไม่ได้
Kaht tur laeo cheewit chun kong yoo mai dai
Without you, I can’t live

   

ประพันธ์คำร้อง : วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)
ประพันธ์ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)
เรียบเรียงเพลง : ศราวุธ แสงบุตร

   

This song is part of Grammy’s “Project Samahm Show Kaung,” which is apparently an effort by the label to showcase some independent artists from outside of Bangkok, throughout the country. I’m not sure where exactly King’s from, as it doesn’t say and I haven’t heard of him before, but regardless, I hope this project helps him expand his career~

Title: รักไม่ได้…ไม่ใช่ไม่รัก / Ruk Mai Dai Mai Chai Mai Ruk (It’s Not That I Don’t Love You, I Can’t)
Artist: Zeal
Album: Grow
Year: 2012

อยู่ตรงกลางระหว่างเสียงหัวใจกับเหตุผล
Yoo dtrong glahng rawahng siang hua jai gup het pon
I’m stuck in between the voice of my heart and reason
คนไม่ควรรัก เราทำไมรักไปทั้งหัวใจ
Kon mai kuan ruk rao tummai ruk bpai tung hua jai
Why do I love someone whom I shouldn’t with all my heart
ไม่ใช่ไม่รู้ ว่าฉันและเธอต่างกันเท่าไร
Mai chai mai roo wah chun lae tur dtahng gun tao rai
It’s not that I don’t know how different you and I are
มองไกลๆ แล้ว ลืมเธอไปคือเรื่องที่ควรทำ
Maung glai glai laeo leum tur bpai keu reuang tee kuan tum
I should look far off and forget about you

(*) อยากรักเธอโดยไม่ผิด อยากคิดว่าเป็นแค่ฝัน
Yahk ruk tur doy mai pit yahk kit wah bpen kae fun
I want to love you without fault, I want to imagine this is just a dream
อยากทิ้งอะไรทุกอย่าง ที่คั่นระหว่างเราไว้
Yahk ting arai took yahng tee kun rawahng rao wai
I want to abandon everything that’s coming between us
อยากลบเลือนวันที่ผ่าน แต่ฉันก็เจ็บในหัวใจ
Yahk lop leuan wun tee pahn dtae chun gor jep nai hua jai
I want to erase the days of the past, but it hurts in my heart
และสุดท้าย แค่อยากให้เธอได้ฟัง
Lae soot tai ake yahk hai tur dai fung
And in the end, I just want you to listen

(**) ที่รักไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้รัก
Tee ruk mai dai mai chai mai dai ruk
I can’t love you not because I don’t love you
ที่สองเราต้องจาก ไม่ใช่ไม่เสียใจ
Tee saung rao dtaung jahk mai chai mai sia jai
It’s not that I’m not sad that the two of us must separate
ที่รักไม่ได้ ฉันเองก็ทรมานแทบตาย
Tee ruk mai dai chun eng gor toramahn taep dtai
I’m tortured to death that I can’t love you
แต่ฉันจะมีเธอเก็บไว้
Dtae chun ja mee tur gep wai
But I’ll keep you
อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you

หากไม่มี สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องแบกไว้
Hahk mai mee sing tee chun jum bpen dtaung baek wai
If I didn’t have the things that I must bear
เราคงไม่เสียใจไม่มีเรื่องใด มากีดขวาง
Rao kong mai sia jai mai mee reuang dai mah geet kwahng
We wouldn’t be sad, nothing would be coming between us
ก็อย่างที่รู้ เรื่องที่มีที่มันกั้นกลาง
Gor yahng tee roo reuang tee mee tee mun gun gwahng
But like you know, the matters that exist that are blocking us
เป็นกำแพงสูง เกินที่เราสองคนจะทำลาย
Bpen gumpaeng soong gern tee rao saung kon ja tum lai
Are a wall too high for the two of us to destroy

(*,**,**)
ก็เพียงพอ
Gor piang por
That’s just enough

อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you

Title: เจ็บเกินจะกลับไป / Jep Gern Ja Glup Bpai (It Hurts Too Much to Go Back)
Artist: Arm Song
Album: [Single]
Year: 2019

จำไม่ได้เหรอ เธอบอกให้ลืมกัน
Jum mai dai ror tur bauk hai leum gun
Can’t you remember? You told me to forget you
บอกฉันที่ผ่านมา ไม่เคยคิดอะไร
Bauk chun tee pahn mah mai koey kit arai
You told me that you never felt anything about our past
แต่แล้วในวันนี้ มาพูดทำไม
Dtae laeo nai wun nee mah poot tummai
So why are you saying today
ว่าเธอเสียใจ ที่ทำร้ายกันวันนั้น
Wah tur sia jai tee tum rai gun wun nun
That you’re sorry for hurting me that day?

(*) เพิ่งจะคิดถึงกัน วันที่เขาทิ้งเธอ
Perng ja kit teung gun wun tee kao ting tur
You just started to miss me when he dumped you
ให้ฉันยกโทษให้เธอ จะกลับมารักกัน
Hai chun yok toht hai tur ja glup mah ruk gun
You want me to forgive you and for us to get back together

(**) อยากจะบอกว่ายังรักเธอ แต่ฉันเจ็บเกินกว่าจะย้อนคืนกลับไป
Yahk ja bauk wah yung ruk tur dtae chun jep gern gwah ja yaun keun glup bpai
I want to tell you that I still love you, but it hurts too much to go back
โอกาสที่เธอขอคงให้ไม่ได้ บาดแผลใจเพิ่งจะหายดี
Ohgaht tee tur kor kong hai mai dai baht plae jai perng ja hai dee
I can’t give you the chance you’re asking for, the wound in my heart is only just starting to heal
ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิม อีกแล้ว ใจมันไม่พร้อมรับเธอกลับมา
Mai mee tahng glup bpai meuan derm eek laeo jai mun mai praum rup tur glup mah
There’s no way for us to get back together again, my heart isn’t ready to take you back
และกว่าที่ใจฉันจะดีขึ้นมาได้ ต้องใช้น้ำตามากมายเพื่อลืมเธอ
Lae gwah tee jai chun ja dee keun mah dai dtaung chai num dtha mahk mai peua leum tur
And until my heart can recover, I have to cry a lot of tears to forget you

คำพูดวันนั้น ยังเจ็บอยู่ในใจ
Kum poot wun nun yung jep yoo nai jai
Your words from that day still pain me in my heart
บอกฉันไม่ต้องรอ ให้เราจบกันไป
Bauk chun mai dtaung ror hai rao jop gun bpai
You told me there was no need to wait, that we were over
ให้ฉันเอาเวลา ไปหาคนใหม่
Hai chun ao welah bpai hah kon mai
For me to take the time to find someone new
พูดมาได้ไง ว่าเธอยังห่วงใยฉัน
Poot mah dai ngai wah tur yung huang yai chun
How can you say that you still care about me?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : พงศภัค ทองเจริญ
เรียบเรียง : พงศภัค ทองเจริญ