Title: อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น / Yahk Maung Dtah Welah Poot Kum Nun (I Want to Look in Your Eyes When You Say Those Words)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง / Garoonah Yoo Nai Raya Kaung Kwahm Kit Teung (Please Stay in the Vicinity of My Thoughts)
Year: 2011

มีเรื่องไรหรือเปล่า ฟังเสียงเธอดูแปลก
Mee reuang rai reu bplao fung siang tur doo bplaek
Is something the matter? Your voice seems strange
มันเหมือนเธอจะบอกเรื่องอะไรสำคัญ
Mun meuan tur ja bauk reuang arai sumkun
It’s like you’re telling me something important
ฟังท่าทางจริงจัง บางอย่างมันบอกฉัน
Fung tah tahng jing jung bahng yahng mun bauk chun
Hearing your sincere manner, something tells me
ว่าถึงเวลาที่เฝ้ารอแล้วล่ะสิ
Wah teung welah tee fao ror laeo la si
That it’s the time I’ve been waiting for

อยากฟัง ก็อยากฟัง แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
Yahk fung gor yahk fung dtae yung mai chai dtaun nee
I want to hear it, I want to hear it, but not quite yet
ช่วยเก็บมันไว้อีกที ก็ตอนนี้อยู่ไกลไป
Chuay gep mun wai eek tee gor dtaun nee yoo glai bpai
Please keep it in again, right now we’re too far apart

(*) อยากจะมองตาเวลาเธอพูดคำนั้น
Yahk ja maung dtah welah tur poot kum nun
I want to look in your eyes when you say those words
เมื่อเป็นคำสำคัญ ก็ต้องพูดกันใกล้ๆ
Meua bpen kum sumkun gor dtaung poot gun glai glai
When it’s something important, you have to say it face to face
อยากจะมองตาเวลาพูดคำจากใจ
Yahk ja maung dtah welah poot kum jahk jai
I want to look in your eyes when you speak from your heart
มาเจอกันเมื่อไรค่อยพูดกัน…ฉันรอ
Mah jur gun meua rai koy poot gun chun ror
Whenever you come to see me, say it, I’ll wait

คำนั้นจะให้ดี มันต้องฟังด้วยตา
Kum nun ja hai dee mun dtaung fung duay dtah
Those words need to be shared perfectly, they must be heard with the eyes
คำที่มันมีค่า ไม่อยากฟังไกลๆ
Kum tee mun mee kah mai yahk fung glai glai
I don’t want to hear meaningful words from far away
ตอนที่ตามองตา ฟังแล้วก็ลงถึงใจ
Dtaun tee dtah maung dtah fung laeo gor long teung jai
When we’re eye-to-eye, listening to it sends it straight to my heart
ก็อยากจะฟังให้มันชื่นใจนี่นะ
Gor yahk ja fung hai mun cheun jai nee na
I want to listen to it and be happy

(**) อย่าเลย ก็อย่าเลย อย่าเพิ่งพูดมันออกมา
Yah loey gor yah loey yah perng poot mun auk mah
Don’t, don’t, don’t say it yet
ช่วยอดใจรอเวลา บอกตอนกลับมาดีไหม
Chuay aut jai ror welah bauk dtaun glup mah dee mai
Please endure waiting, tell me when you come back, okay?

(*,**,*)

   
คำร้อง/ทำนอง ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์

Title: รักแท้หรือแค่เหงา / Ruk Tae Reu Kae Ngao (True Love or Just Loneliness?)
Artist: Beau Sunita (โบ สุนิตา)
Album: Music
Year: 2006

แต่หลายครั้งที่เกิดคำถาม
Dtae lai krung tee gert kum tahm
But all the times that the question arises
ว่าตอนนี้ฉันเป็นสุขจริงหรือเปล่า
Wah dtaun nee chun bpen sook jing reu bplao
Of if I’m really happy or not
เมื่อคนมาถามเรื่องราวระหว่างเรา
Meua kon mah tahm reuang rao rawahng rao
When someone asks how things are between us
ได้แต่ตอบไปว่าดี
Dai dae dtaup bpai wah dee
I can only answer that it’s good

แต่ลึกๆ ไม่แน่ใจเหมือนกัน
Dtae leuk leuk mai nae jai meuan gun
But deep down, I’m not sure
ภาพที่เห็นดูผูกพัน ที่คนนอกมองกันว่าดี
Pahp tee hen doo pook pun tee kon nauk maung gun wah dee
The image we give off seems like we’re connected, so people looking from the outside think we’re good
ชื่นชมกันอย่างนี้ แต่ใจยังเต็มไปด้วยคำถาม
Cheun chom gun yahng nee dtae jai yung dtem bpai duay kum tahm
They admire us like this, but my heart is still full of questions

(*) เธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามานาน
Tur maung chun bpen dtua jing tee hah mah nahn
Do you see me as the one you’ve been searching for for so long?
หรือคบฉันหนีความเดียวดาย
Reu kop chun nee kwahm diao dai
Or are you dating me to flee from solitude?
แค่มีกันไว้เมื่อเหงา
Kae mee gun wai meua ngao
Just having me when you’re lonely
ไว้เพื่อให้โทรหาเมื่อไม่มีอะไรให้ทำ
Wai peua hai toh hah meua mai mee arai hai tum
Keeping me to call when you don’t have anything else to do

(**) เธอมองฉันมาเติมเต็มอีกครึ่งในใจ
Tur maung chun mah dterm dtem eek kreung nai jai
Do you see me as filling in the second half of your heart?
หรือแค่คบไว้ไปวันๆ
Reu kae kop wai bpai wun wun
Or are you just dating me for the time being?
อยากให้เธอลองมองหน้ากัน
Yahk hai tur laung maung nah gun
I want you to try looking me in the face
บอกให้แน่ใจ เธอตีความคำว่ารักไว้ยังไง
Bauk hai nae jai tur dtee kwahm kum wah ruk wai yung ngai
Tell me and make me certain, how do you interpret our love?

บ่อยครั้งนะ ฉันก็ยังเหงา
Boy krung na chun gor yung ngao
Many times I’ve still been lonely
ต่อให้เรานั้นยังจับมือเหมือนเก่า
Dtor hai rao nun yung jup meu meuan gao
Even though we still hold hands like before
ยิ่งนานยิ่งเหมือนคุยกันไม่ได้ยาว
Ying nahn ying meuan kooey gun mai dai yao
The longer time goes on, the more it’s like we can’t talk with each other for very long
เธอก็เบื่อที่จะฟัง
Tur gor beua te eja fung
You’re bored of hearing it too

แต่ลึกๆ มันก็มีน้อยใจ
Dtae leuk leuk mun gor mee noy jai
But deep down, I’m a little hurt
และฉันนั้นไม่เข้าใจกับคำว่ารักที่ให้กัน
Lae chun nun mai kao jai gup kum wah ruk tee hai gun
And I don’t understand the words of love you say to me
รักนั้นคืออะไร เหตุใดภายในใจยังอ้างว้าง
Ruk nun keu arai het dai pai nai jai yung ahng wahng
What is that love? Why does my heart still feel empty inside?

(*,**,**)

Title: คนสำคัญ / Kon Sumkun (Someone Important)
English Title: “Once”
Artist: De Flamingo
Album: [Single]
Year: 2016

วันเดิม ๆ ที่เดิม ๆ
Wun derm derm tee derm derm
Same old day, same old place
แม้ฉันมีเธอ ทำไมเหมือนว่าไม่มี
Mae chun mee tur tummai meuan wah mai mee
Even though I have you, why does it seem like I don’t?
เธอคนเดิม เธอที่เคยสนใจ
Tur kon derm tur tee koey son jai
The same old you, you who used to take interest in me
ยิ้มที่เคยมี สายตาที่เคยมอง กลับเปลี่ยนไป
Yim tee koey mee sai dtah tee koey maung glup bplian bpai
The smile you used to have, your gaze that used to look at me have ended up changing

(*) ไม่เหมือนก่อน อยากรู้ทำไม
Mai meuan gaun yahk roo rummai
Things aren’t how the used to be, I want to know why
มันช่างสำคัญเกินกว่า คนที่อยู่ตรงนี้
Mun chahng sumkun gern gwah kon tee yoo dtrong nee
It’s far more important than the person right here

(**) ฉันเพียงขอได้ไหม ได้โปรดวาง
Chun piang kor dai mai dai bproht wahng
Can I just ask for you to please settle down
และกลับมาสนใจอีกครั้ง
Lae glup mah son jai eek krung
And come back to paying attention to me again?
แค่เพียงมองฉันได้ไหม มองที่ตา
Kae piang maung chun daimai maung tee dtah
Please just look at me, look me in the eyes
จ้องเข้ามาข้างใน บอกมา บอกมาว่าฉันยังสำคัญ
Jaung kao mah kahng nai bauk mah bauk mah wah chun yung sumkun
Stare inside of them and tell me, tell me that I’m still important

มีบางคำ ที่บอกไป
Mee bahng kum tee bauk bpai
I have some words to tell you
ถ้าไม่รู้สึกและไม่เห็นว่าสำคัญ
Tah mai roo seuk lae mai hen wah sumkun
If you don’t feel anything and don’t see me as being important
คน คนนี้ ที่เธอเคยสนใจ
Kon kon nee tee tur koey son jai
This person whom you were once interested in
ทุก ๆ นาที ตอนนี้ฉันว่ามันเริ่มเปลี่ยนไป
Took took nahtee dtaun nee chun wah mun rerm bplian bpai
At ever moment right now, I think it’s starting to change

(*,**)

หรือความจริงที่เธอเริ่มเป็นแบบนี้
Reu kwahm jing tee tur rermbpen baep nee
Or in reality, are you starting to be this way
เพราะฉันที่เริ่มไม่สนใจก่อนที่ เลยทำให้เธอเสียใจ
Pror chun tee rerm mai son jai gaun tee loey tum hai tur sia jai
Because I was the one who started to ignore you first, so it made you sad?
แต่วันนี้ฉันรู้แล้ว ขอเพียงให้เธอช่วยหันมอง
Dtae wun nee chun roo laeo kor piang hai tur chuay hun maung
But today, I know, I only ask for you to turn and look at me

(**)

ที่เคยเป้นทุกสิ่ง ที่เคยเป็นทุกอย่าง
Tee koey bpen took sing tee koey bpen took yahng
I used to be your everything
ที่เธอเคยบอกฉัน ว่าเป็นคนสำคัญ
Tee tur koey bauk chun wah bpen kon sumkun
You used to tell me I was someone important
ที่เคยเป้นทุกสิ่ง ที่เคยเป็นทุกอย่าง
Tee koey bpen took sing tee koey bpen took yahng
I used to be your everything
ที่เธอเคยบอกฉัน ว่าเป็นคนสำคัญ
Tee tur koey bauk chun wah bpen kon sumkun
You used to tell me I was someone important

Title: รุนแรงเหลือเกิน / Roon Raeng Leua Gern (Too Harsh)
Artist: Micro (ไมโคร)
Album: เต็มถัง / Dtem Tung (Fill ‘Er Up)
Year: 1989

จากวันนี้ ไม่มีอะไรเหลืออยู่
Jahk wun nee mai mee arai leua yoo
From now on, there’s nothing left
ให้เหลือพอจะดู ต่างหน้าเธอ
Hai leua por ja doo dtahng nah tur
You left me with just enough to see your different face
ก็คงเหลือ แต่ดวงตาที่เหม่อ
Gor kong leua dtae duang dtah tee mur
All that’s left are my distracted eyes
คอยหวังที่จะเจอ แค่อีกสักครั้ง
Koy wung tee ja jur kae eek suk krung
I keep hoping to see you just one more time

(*) หากได้เจอเพียงสักครั้ง ก็พอใจ
Hahk dai jur piang suk krung gor por jai
If I could see you just once, I’d be satisfied
จะได้ถามว่าทำไม ถึงได้ทำรุนแรงเหลือเกิน
Ja dai tahm wah tummai teung dai tum roon raeng leua gern
I’d ask why you were so harsh to me
เกินใจของคนจะทน ต้องร้อนรนตะเกียกตะกาย
Gern jai kaung kon ja ton dtaung raung ron dtagiak dtagai
It’s too much for the human heart to bear, I’m restless and struggling
หากบอกความจริงสักคำ ว่าทำไมต้องมาจากไป
Hahk bauk kwahm jing suk kum wah tummai dtaung mah jahk bpai
If you told me the truth as to why you had to leave me
จะไม่ว่าสักคำ
Ja mai wah suk kum
I wouldn’t mind a word

จะไม่ขอ ให้คืนมาเหมือนเก่า
Ja mai kor hai keun mah meuan gao
I wouldn’t ask you to get back together again
คงต้องยอมให้เรา จบสิ้นไป
Kong dtaung yaum hai rao jop sin bpai
I must accept that we’re over
แต่จะถาม สิ่งที่ยังคาหัวใจ
Dtae ja tahm sing tee yung kah hua jai
But I’d ask the thing that still remains in my heart:
ว่าฉันทำอะไร อะไรนักหนา
Wah chun tum arai arai nuk nah
What did I do to cause this?

(*)

ช่างทำรุนแรงเหลือเกิน เกินใจของคนจะทน
Chahng tum roon raeng leua gern gern jai kaung kon ja ton
It’s way too harsh, too much for the human heart to bear
ต้องร้อนรนตะเกียกตะกาย อยากจากลาคนทั้งคน
Dtaung raun ron dtagiak dtagai yahk jahk lah kon tung kon
I’m restless and struggling, I want to say good-bye to everyone
ทำไมถึงทำง่ายดาย ไม่เห็นใจบ้างเลย
Tummai teung tum ngai dai mai hen jai bahng loey
Why could you do it so easily? Don’t you have any sympathy?

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: โถขี้ / Toh Kee (Toilet Bowl)
Artist: Yena (เยนา)
Album: [Single]
Year: 2016

ผู้คนมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างคิดว่าอีกคนเป็นรอง
Poo kon mahk mai gai gaung dtahng kon dtahng kit wah eek kon bpen raung
An large number of people each feel that someone else is inferior to them
แต่ต่างคนต่างไม่เคยคิดว่าเคยนั่งยองๆ ที่โถขี้โถเดียวกัน
Dtae dtahng kon dtahng mai koey kit wah koey nung yaung yaung tee toh kee toh diao gun
But no one ever considers that they all squat over the same toilet bowl

(*) อยู่บนโลกเดียวกัน มีเพียงชั้นบรรยากาศเป็นหลังคา
Yoo bon lohk diao gun mee piang chun buyahgaht bpen lung kah
In the same world, there’s only the layer of atmosphere as our roof
อยู่ในเช้าวันจันทร์เดือนพฤษภาเดียวกัน เธอและฉันส้นเท้าก็เหยียบบนพื้นดิน
Yoo nai chao wun jung deuan pretsapah diao gun tur lae chun son tao gor yiap bon peun din
On the same Monday morning in May, both of our heels tread on the ground
ยืนบนพื้นที่มีก้อนหินภายใต้ดวงดาวเดียวกัน
Yeun bon peun tee mee gaun hin pai dtai duang dao diao gun
Standing on a place that has stones under the same stars
มีความฝันในยามค่ำคืนที่ยังมี…ความหวังเหมือนกัน…
Mee kwahm fun nai yahm kum keun tee yung mee kwahm wung meuan gun
We have dreams at night that we still have the same hope they will come true

เม็ดเงินมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างแย่งเข้าไปเพื่อจับจอง
Met ngern mahk mai gai gaun dtahng kon dtahng yaeng kao bpai peua jup jaung
Each person snatches up as much money as they can put away
แต่ต่างคนต่างไม่เคยรู้ว่ามันคือตัวการที่เข้าครอบครองคำว่าชนชั้น
Dtae dtahng kon dtahng mai koey roo wah mun keu dtua ahn tee kao kraup kraung kum wah chon
But no one realizes that that’s what perpetuates the class system in society

(*)

   
Song By : YENA
Recorded, Mixed & Mastered By : Napat Somjintanakul

Title: แม้ว่า / Mae Wah (Even Though)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: The Collection
Year: 2005

แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน
Mae wah tur ja mai cheua jai nah dtah rai rai yahng chun
Even though you don’t trust a bad-looking guy like me
แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉัน
Mae wah tur mai kit maung gun gor hai ohgaht chun
Even though you wouldn’t think of looking at me, give me a chance

แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย
Mae wah kon tee mah chaup tur ja sanur suk gee mahk noy
No matter what other people who like you have to offer
เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ
Bpert hai chun kao bpai suk noy nai hua jai tur
Open up and let me into your heart

(*) แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน
Mae sen tahng kaung rao dtahng gun mae wah fun kaung chun mun dtit din
Even though our paths are different, even though my dreams are simple
แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ
Dtae gor praum ja boy bin bpai soo tur
I’m ready to fly to you

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ
Mae wah kon tee maun gkao mah ja wah bah wah pur
Even though anyone who looks at us will say you’re crazy
ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร
Mai koy jiam tee mai bpaung tur gor mai bpen rai
It’s not very humble to desire you, but it’s okay

(**) ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
Gor pror wah chun chaup tur dtung dtae raek jur dtae mai glah bauk
Because I’ve liked you since we first met, but I haven’t dared tell you
กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
Glua wah tur nun ja mah lauk kon bahn nauk yahng chun
Afraid you’d deceive a country boy like me
สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
Sommoot ao na wah fun bpen jing gor baep wah tur mee jai hai gun
Supposing if my dreams came true and you had feelings for me
ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆ นะเธอ
Kanaht kae kit hua jai yung sun jing jing na tur
Just thinking about it really makes my heart pound

(**,*,**)

Title: ก้อนหินสิ้นใจ / Gaun Hin Sin Jai (Dead Rock)
Artist: Kat Rattikarn
Album: [Single]
Year: 2011

ดีกับเธอมาแสนนาน คิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน เปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉัน
Dee gup tur mah saen nahn kit wah suk wun chun kong ja bplian bplain hai jai tur yaum hen jai chun
I’ve been good to you for so long, I thought that some day I’d change, change your heart and get you to have sympathy for me
เหมือนก้อนหินที่แสนทน ถึงเจอกับลมและฝนไม่หวั่น เธอเย็นชากันเพียงนั้น ไม่เป็นไร
Meuan gaun hin tee saen ton teung jru gup lom lae fon mai wun tur yen chah gun piang nun mai bpen rai
I’m like an enduring rock; even though I face wind and rain, I’m unshaken, you’re only stoic, but that’s okay

(*) แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่าง ว่าเกินกำลังสู้ไหว ก้อนหินอย่างฉัน ถึงวันต้องแตกสลาย
Dtae laeo took sing gor faung took yahng wah gern gumlung soo wai gaun hin yahng chun teung wun dtaung dtaek salai
But now everything is an indication that it’s more than I can fight, a rock like me has reached its breaking point

(**) เปลี่ยนใจคนไม่รักกัน เป็นแค่ฝันที่เลือนราง ฉันทุ่มเททุกอย่าง เธอก็ทิ้งขว้างไป
Bplian jai kon mai ruk gun bpen kae fun tee leuan rahng chun toom tay took yahng tur gor ting kwahng bpai
Changing the heart of someone who doesn’t love you is only a vague dream, I devoted everything, but you threw it away

แค่เศษคำว่ารักกัน คงอีกนานและแสนไกล ให้ก้อนหินสิ้นใจ ฉันก็คงไม่ได้ยิน
Kae set kum wah ruk gun kong eek nahn lae saen glai hai gaun hin sin jai chun gor kong mai dai yin
Just a fraction of your love is still too far away for this dead rock to hear

ทนจนใครก็ข้องใจ ว่าเพราะอะไรถึงทนเธออยู่ มีคนเดียวที่รับรู้คือฉัน
Ton jon krai gor kaung jai wah pror arai teung ton tur yoo mee kon diao tee rup roo keu chun
I’ve put up with skeptical people asking why I put up with you, but the only person who knows is me
ยอมเอาใจไปซื้อใจ คิดว่าอะไรต้องดีสักวัน ทนจะทนเพื่อวันนั้น ไม่เป็นไร
Yaum ao jai bpai seu jai kit wah arai dtaung dee suk wun ton ja ton peua wun nun mai bpen rai
I’m willing to pamper you to buy your heart, I think that everything has to get better some day, I’ll endure this for that day, it’s okay

(*,**,**,**)

   
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ทำนอง : ต้องกับป๋อม คาราเมล เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์

Title: ที่เก่า เวลาใหม่ / Tee Gao Welah Mai (Old Place, New Time)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2016

แปลกจริง ๆ ที่ฉันยังรอ
Bplaek jing jing tee chun yung ror
It’s really strange that I’m still waiting
จะนานเท่าไหร่หัวใจก็เป็นของเธอ
Ja nahn tao rai hua jai gor bpen kaung tur
However long it’ll be, my heart is yours
แต่ความจริงที่ฉันยังคอย
Dtae kwahm jing tee chun yung koy
But the truth as to why I’m still waiting
ที่จะหลอกตัวเองว่าเธอจะมารักกัน
Tee ja lauk dtua eng wah tur ja mah ruk gun
Is that I’m deceiving myself that you’ll love me

(*) ลืมไม่ลงให้ทำอย่างไร
Leum mai long hai tum yahng rai
I can’t forget, what do you want me to do?
ไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้น
Mai praum ja rerm dton mai gup krai tung nun
I’m not ready to start over with someone else
เวลาผ่านไป ทำไมยังรักเธอ
Welah pahn bpai tummai yung ruk tur
Time passes by, why do I still love you?
ด้วยเหตุผลอะไร ทำไมต้องเป็นแค่เธอ
Duay het pon arai tummai dtaung bpen kae tur
For what reason must it be only you?

(**) ที่เก่าตรงนี้ ยังกอดเธอไว้
Tee gao dtrong nee yung gaut tur wai
Right here in the same old place, still hugging you
แม้นานแค่ไหน ก็เป็นของเธอ ไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจ
Mae nahn kae nai gor bpen kaung tur mai mee wun ja bplian hua jai
No matter how long it’s been, I’myours, I’ll never change my mind
เวลาผ่านไป เธออาจมีเขา เข้ามาแทนฉัน ก็ไม่เป็นไร
Welah pahn bpai tur aht mee kao kao mah taen chun gor mai bpen rai
Time passes by, you have him, he’s replaced me, it’s okay
เข้าใจว่าฉันไม่ดีก็รู้ เธอไม่อยากกลับมาหา
Kao jai wah chun mai dee gor roo tur mai yahk glup mah hah
I understand that I’m no good, I know you don’t want to come back to me
ในทุกช่วงเวลาที่เธออยู่
Nai took chuang welah tee tur yoo
In every moment you were here
เธอทำให้รู้ว่าความสุขตอนนั้น เป็นเช่นไร
Tur tum hai roo wah kwahm sook dtaun nun bpen chen rai
You made me realize what happiness was like back then

(*,**)

ในทุกช่วงเวลาที่เธออยู่
Nai took chuang welah tee tur yoo
In every moment you were here
เธอทำให้รู้ว่าความสุขตอนนั้น ดีเหลือเกิน
Tur tum hai roo wah kwahm sook dtaun nun dee leua gern
You made me realize that happiness back then was so wonderful

   
เนื้อร้อง ดุษฎี เหี้ยมโท้
ทำนอง ดุษฎี เหี้ยมโท้
เรียบเรียง commander

Title: เพลงของเธอ / Pleng Kaung Tur (Your Song)
Artist: Boat 7 Days Crazy
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่รู้อะไรที่ทำให้เราได้พบกัน
Mai roo arai tee tum hai rao dai pob gun
I don’t know what made us meet
และไม่รู้อะไรที่ทำให้เธอมาเลือกฉัน
Lae mai roo arai tee tum hai tur mah leuak chun
And I don’t know what made you choose me
ทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เลย
Tung tee mun bpen bpai mai dai loey
Even though it’s impossible
ไกลห่างเกินจะรักกัน
Glai hahng gern ja ruk gun
We’re too far apart to love each other
เธอเหมือนดั่งฝัน ส่วนฉันคือความจริง
Tur meuan dung fun suan chun keu kwahm jing
You’re like a dream, while I’m like reality

เพราะความจริง ที่เป็นคือมีไม่เท่าเธอ
Pror kwahm jing tee bpen keu mee mai tao tur
Because, in reality, I don’t have as much as you
ก็ไม่รู้จะทำ ให้เธอพอใจได้เท่าไร
Gor mai roo ja tum hai tur por jai dai tao rai
I don’t know how I could make you satisfied
ฉันโชคดีที่เธอยอมรักกัน
Chun chohk dee tee tur yaum ruk gun
I’m lucky that you were willing to love me
อยากขอบคุณจากหัวใจ
Yahk kaup koon jahk hua jai
I want to thank you from my heart
ที่เลือกฉันคนที่ไม่มีอะไร คนนี้
Tee leuak chun kon tee mai mee arai kon nee
For choosing me, who has nothing

(*) เท่าที่มีก็คือความรัก
Tao tee mee gor keu kwahm ruk
All I have is love
ทั้งหมดหัวใจ
Tung mot hua jai
And all my heart
ตอบแทนเธอด้วยความจริงใจ
Dtaup taen tur duay kwahm jing jai
I can repay you with all the sincerity
เท่าที่ฉันมี
Tao tee chun mee
That I have
วันนี้ยังไม่ดีเท่าไร
Wun nee yung mai dee tao rai
However bad today still is
สัญญาจะดีกว่านี้
Sunyah ja dee gwah nee
I promise it’ll get better
ให้สมที่เธอให้ความรัก
Hai som tee tur hai kwahm ruk
Worthy of the love you’ve given me
ให้คุ้มกับการที่เธอไว้ใจ
Hai koom gup gahn tee tur wai jai
Worthy of your trust

ยิ่งนานวันก็ยิ่งเติมมันด้วยความรัก
Ying nahn wun gor ying dterm mun duay kwahm ruk
The longer the days go by, the more I’m filled with love
วันนี้ยังไง พรุ่งนี้ยังเป็นอยู่อย่างนั้น
Wun nee yung ngai proong nee yung bpen yoo yahng nun
However today is, I’ll still be here tomorrow
เธอไม่เคยจะแคร์และสนใจ
Tur mai koey ja care lae son jai
You’ll never care or pay attention
ใครเขามองไม่สมกัน
Krai kao maung mai som gun
To anyone who sees us as unsuitable
เธอยังมีฉันเรื่อยไปอย่างนี้
Tur yung mee chun reuay bpai yahng nee
You’ll still continue to have me like this

(*)

ให้สมที่เธอให้ความรัก
Hai som tee tur hai kwahm ruk
Worthy of the love you’ve given me
ให้คุ้มกับการที่เธอไว้ใจ
Hai koom gup gahn tee tur wai jai
Worthy of your trust

   
Guess Boat’s trying his hand at going solo~ He’s also the first artist from any label I follow to release something new unrelated to the late King, so perhaps life is beginning to carry on again. The song is sweet, I guess, thanking someone for choosing you when you feel like you’re undeserving, but it lost a lot of its emotion and uniqueness for me considering the title is the most common song title in Thai music history, and the first line is also one of the most common lyrics. But perhaps the person he wrote it for is touched, that’s enough. I also can’t get over how gigantic his ear gauge is in that picture, holy cow.

Title: เหตุผลของพ่อ / Hetpon Kaung Por (The Reason of Our Father)
Artist: Bird Thongchai (ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน
Nai luang yah ting bprahcachon
“A king doesn’t abandon his people”
มีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น
Mee bahng kon dtagohn bauk por wun nun
Some people told our Father that one day
ผ่านมาแล้ว สองหมื่นห้าพันกว่าวัน
Pahn mah laeo saung meun hah pun gwah wun
Now more than 25,000 days has passed
นับจากวันนั้น ท่านไม่เคยทิ้งคนไทย
Nup jahk wun nun tahn mai koey ting kon thai
Since that day, He has never abandoned the Thai people

(*) เสียงเล็กเล็กของประชาชน
Siang lek lek kaung bprachahchon
The small voice of the people
สำหรับใครหลายคน คงไม่มีความหมาย
Sumrup krai lai kon kong mai mee kwahm mai
For many others would be meaningless
แต่ใครกันที่ได้ยิน แต่ใครกันที่เข้าใจ
Dtae krai gun tee dai yin dtae krai gun tee kao jai
But someone heard, but someone understood
คิดถึงพ่อทีไร ก็ตื้นตันใจทุกที
Kit teung por tee rai gor dteun dtun jai took tee
Whenever we think of our Father, our heart fills with pride every time

(**) อยากรู้บ้างไหม ว่าทำไม
Yahk roo bahng mai wah tummai
Do you want to know why,
พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้
Por mee het pon dai tee dtaung neuay kanaht nee
What reason our Father had to be this tired?
ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี
Laung tahm hua jai doo suk tee laeo rao ja roo dee
Try asking your heart and you’ll know full well
ว่าคำตอบคืออะไร
Wah kum dtaup keu arai
What the answer is

(***) นอกจากคำคำนี้ ก็ไม่มีคำไหน
Nauk jahk kum kum nee gor mai mee kum nai
Aside from these words, there are no others
ในหลวง รักและห่วงประชาชน
Nai luang ruk lae huang bprachahchon
Our King loves and cares for His people

(****) 70 ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน
Jet sip bpee por mai koey ting bprachahchon
For 70 years, our Father has never abandoned his people
70 ปี ที่พ่อทำงานมานานหนักหนา
Jet sip bpee tee por tum ngahn mah nahn nuk nah
For 70 years, our Father has worked so long and so hard
70 ปี ที่ลูกสำนึกตลอดมา
Jet sip bpee tee look sum neuk dtalaut mah
For 70 years, His children have always realized
เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
Bpen boon nuk nah tee dai gert mah bpen kon thai
It’s an incredible honor to be born Thai

(*,**,***,******)

รักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหน
Ruk tee mee hai por mahk mah kanaht nai
However much love we have for our Father
ก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา
Gor mai teung siao neung tee por ruk rao
It isn’t even a fraction of how much He loves us

   
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์ และ ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร และ ธิติวัฒน์ รองทอง