Title: ไม่คิดนอกใจ / Mai Kit Nauk Jai (Not Thinking of Being Unfaithful)
Artist: Loso
Album: ปกแดง / Pbok Daeng (Red Album)
Year: 2001

ถ้าเธอจะไปกับใคร หรือใครเขามาสู่ขอ
Tah tur ja bpai gup krai reu krai kao mah soo kor
If you’re going to go with someone else, of if they come up to ask you
ให้เธอนั้นรอ ก่อนได้ไหม
Hai tur nun ror gaun dai mai
Please wait a moment
ถ้าเธอจะไปกับเขา เพราะเพียงแค่เราห่างไกล
Tah tur ja bpai gup kao pror piang kae rao hahng glai
If you’re going to go with him just because we’re far apart
ฉันคงทนไม่ไหว และจะไปหาเธอ
Chun kong ton mai wai lae ja bpai hah tur
I won’t be able to take it and will go looking for you

(*) ก็อยู่ทางนี้ไม่เคยมีใคร
Gor yoo tahng nee mai koey mee krai
On this path, I’ve never had anyone else
แต่ถึงอยู่ไกล แต่ใจใกล้เธอ
Dtae teung yoo glai dtae jai glai tur
Even though we’re far apart, my heart is still near you
จะกลับไปพบเจอ ไม่ให้เธอจากไป
Ja glup bpai pob jur mai hai tur jahk bpai
I’ll go back to find you, I won’t let you leave

(**) ก็ฉันรักเธอ ฉันรักเธอได้ยินหรือเปล่า
Gor chun ruk tur chun ruk tur dai yin reu bplao
I love you, I love you, do you hear me?
รักเธอมากกว่าเขา ร้อยเท่าได้มั้ง
Ruk tur mahk gwah kao roy tao dai mung
I love you a hundred times more than him
ก็ฉันรักเธอ ฉันรักเธอตะโกนดัง ๆ
Gor chun ruk tur chun ruk tur dtagohn dung dung
I love you, I love you, I’m shouting it loudly
ให้เธอได้รู้ซะบ้าง จะได้ไม่คิด นอกใจฉัน
Hai tur dai roo sa bahng ja dai mai kit nauk jai chun
So you will know and so you won’t think of being unfaithful to me

มีเธอคนเดียวในใจ ไม่เคยมีใครข้องแวะ
Mee tur kon diao nai jai mai koey mee krai kaung wae
I have only you in my heart, I’ve never come in contact with anyone else
ไม่มีข้อแม้ อะไรเลย
Mai mee kor mae arai loey
There’s no stipulations
จะคุยกับคนคุ้นเคย ก็กลัวเพื่อนเธอจะเห็น
Ja kooey up kon koon koey gor glua peuan tur ja hen
I’d talk with people I was familiar with, but I’m afraid your friends would see
ลำบากยากเย็น ขนาดนั้นยังทนไหว
Lumbahk yahk yen kanaht nun yung ton wai
It’s that difficult, but I still endure it

(*,**,**)

Title: เจ็บใจ / Jep Jai (If You’re Heartbroken)
Artist: Loso
Album: Rock & Roll
Year: 1999

ในความเป็นจริง ชีวิตคนเราต้องก้าวไป
Nai kwahm bpen jing cheewit kon rao dtaung gao bpai
In reality, the human life must move on
บนทางยาวไกล ที่ใครต้องเดินต้องผ่าน
Bon tahng yao glai tee krai dtaung dern dtaun pahn
On the winding road that everyone must follow
จงไปต่อไป เพื่อวันพรุ่งนี้ลืมวันวาน
Jong bpai dtor bpai peua wun proong nee leum wun wahn
We must continue on for tomorrow, forgetting about yesterday
ที่ปวดร้าว ที่เจ็บช้ำ
Tee bpuat rao tee jep chum
That hurt us and pained us

มีเธอคนเดียว ที่ทำให้ใจนายไหวหวั่น
Mee tur kon diao tee tum hai jai nai wai wun
Only you can affect your own heart
อยู่มานานวัน เธอปันใจให้ใครคนอื่น
Yoo mah nahn wun tur bpun jai hai krai kon eun
You’ve lived for so many days, dividing your heart between so many different people
ทางออกสุดท้าย ทั้งทั้งที่นายทนกล้ำกลืน
Tahng auk soot tai tung tung tee nai ton glum gleun
The final exit, even though you’ve patiently endured
ไม่อยากทนฝืน ฝืนใจเก็บเอาไว้
Mai yahk ton feun feun jai gep ao wai
You don’t want to force, force your heart to keep it in

(*) เจ็บใจ…ก็ร้องไห้ออกมา
Jep jai gor raung hai auk mah
If you’re heartbroken, cry out
หากน้ำตา…มันช่วยให้บรรเทา
Hahk num dtah mun chahng hai buntao
If you’re in tears, it helps to alleviate it
ปล่อยให้เธอไป ไปกับใครเขา
Bploy hai tur bpai bpai gup krai kao
Let her go, go with him
ให้นายรู้ว่ายังมีเรา เป็นเพื่อนนาย
Hai nai roo wah yung mee rao bpen peuan nai
I’m letting you know that you still have us as your friends

ลืมวันเวลา ที่เธอทำดีให้
Leum wun welah tee tur tum dee hai
Forget the times she was good to you
เก็บความจริงใจ เอาไว้ให้ใครดีกว่า
Gep kwahm jing jai ao wai hai krai dee gwah
Keep your sincerity for someone better
แค่คนคนเดียว ที่ทำให้เสียน้ำตา
Kae kon kon diao tee tum hai sia num dtah
She’s just one person who made you cry
เรื่องที่แล้วมา อย่าไปจำเอาไว้
Reuang tee laeo mah yah bpai jum ao wai
Don’t go remembering matters of the past

(*)

ที่เธอทำ ก็ช้ำเจียนตาย
Tee tur tum gor chum jian dtia
Just because she hurt you to death
อย่าทำลาย ทำร้ายตัวเองนักเลย
Yah tum lai tum rai dtua eng nuk loey
Don’t beat yourself up over it

(*,*,*)

Title: ลาจากเธอ / Lah Jahk Tur (Saying Good-Bye and Leaving You)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: The Red Album
Year: 2001

หากเพียงได้รู้ว่า เธอไม่เคยสนใจ
Hahk piang dai roo wah tur mai koey son jai
If I only knew that you were never interested
ก็จะทำสิ่งที่ฉันทำได้
Gor ja tum sing tee tum chun tum dai
I’d do the one thing I’m able to do
คือจะไปไกล จากเธอ
Keu ja bpai glai jahk tur
And that’s to get far away from you

อยากให้เธอรู้ว่า ฉันไม่มีค่าเลย
Yahk hai tur roo wah chun mai mee kah loey
I want you to know that I’m worthless
หากว่าคำที่ตัวฉันพร่ำเอ่ย
Hahk wah kum tee dtu chun prum oey
If the words that I continue to speak
เปิดเผยจากหัวใจ ว่าฉันรักเธอ
Bpert poey jahk hua jai wah chun ruk tur
Reveal from my heart that I love you

(*) แต่เธอ ไม่เคย ไม่แคร์แม้จะรับสาย
Dtae tur mai koey mai care mae ja rup sai
But you never ever cared even to answer the phone
พูดความนัย ไม่ชอบกัน ฉันยินดี
Poot kwahm nai mai chaup gun chun yin dee
Voice your implication, that you don’t like me, and I’d be happy
ก็จะไป ให้ไกล ไปจากหน้าเธอเสียที
Gor ja bpai hai glai bpai jahk nah tur sia tee
I’d go far away, far away from your face
จบแค่นี้ บอกไม่รัก ก็เท่านั้น
Jop kae nee bauk mai ruk gor tao nun
Just end it like this, tell me you don’t love me, that’s all

(**) หากเธอมีเขาอยู่
Hahk tur mee kao yoo
If you have him
บอกให้รู้ให้ฉันเข้าใจ
Bauk hai roo hai chun kao jai
Tell me, let me know, let me understand
ก็จะยอม ยอมเป็นคนแพ้พ่าย
Gor ja yaum yaum bpen kon pae pai
I’d give in and consent to being the loser
จากไปพร้อมน้ำตา
Jahk bpai praum num dtah
Leaving with the tears
ลาจากเธอ
Lah jahk tur
Saying good-bye and leaving you

(*, **)

ลาจากเธอ
Lah jahk tur
Saying good-bye and leaving you
ลาจากเธอ
Lah jahk tur
Saying good-bye and leaving you
ลาจากเธอ
Lah jahk tur
Saying good-bye and leaving you

Title: คืนจันทร์ / Keun Jun (Night of the Moon)
Artist: Loso
Album: Rock & Roll
Year: 1999

คืนนี้จันทร์นวลผ่อง มองแล้วคิดถึงแต่เธอ
Keun nee jun nuan paung maung laeo kit teung dtae tur
Tonight the moon is pale and bright, I look at it and think only of you
ตัวฉันยืนมองเหม่อ ถามว่าเธออยู่ที่ใด
Dtua chun yeun maung mur tahm wah tur yoo tee dai
I’m absently standing, asking where you are
วอนสายลมแผ่วๆ ให้ช่วยพัดพาใจไป
Waun sai lom paeo paeo hai chuay put pah jai bpai
Begging the weak breeze to please blow my heart to you
บอกกับเธอ ว่าคิดถึง
Bauk gup tur wah kit teung
And tell you that I miss you

(*) จันทร์เจ้ารู้หรือเปล่า ว่าฉันเหงาเกินกว่าใคร
Jun jao roo reu bplao wah chun ngao gern gwah krai
Oh, moon, do you know that I’m lonelier than anyone else?
วันที่เธอลาไกล บอกไปแล้วจะกลับมา
Wun tee tur lah glai bauk bpai laeo ja glup mah
When you said good-bye and left far away, you told me you’d come back
คืนนี้ฉันรอเธออยู่ อยากบอกให้รู้คำเดียวว่า
Keun nee chun ror tur yoo yahk bauk hai roo kum diao wah
Tonight, I’m waiting for you, I want to let you know one thing;
จะรอจนกว่า ค่ำคืนนี้ไม่มีจันทร์
Ja ror jon gwah kum keun nee mai mee jun
I’ll wait until tonight doesn’t have a moon

(**) รัก รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า
Ruk ruk tur mot jai roo reu bplao
Do you know that I love, love you with all of my heart?
อยากมีเพียงสองเรา อยู่กับจันทร์เหมือนเคย
Yahk mee piang saung rao yoo gup jun meuan koey
I want there to be just the two of us together with the moon, like it used to be
อยากฟังซ้ำ คำที่เธอเอื้อนเอ่ย
Yahk fung sum kum tee tur euan oey
I want to listen over and over to the words you spoke
บอกว่ารักเหมือนเคย อยู่ในอ้อมแขน (ฉัน)
Bauk wah ruk meuan koey yoo nai aum kaen (chun)
Telling me you love me like you used to do from in my embrace

(*,**,**)

Title: เคยบอกว่ารักกัน / Koey Bauk Wah Ruk Gun (You Used to Tell Me You Loved Me)
Artist: Loso
Album: จักรยานสีแดง / Jukgrayahn See Daeng (Red Bicycle)
Year: 1997

เธอไม่เข้าใจ กับความห่วงใยที่ให้เธอ ทุกทีที่เจอ เธอช่างทำหมางเมิน
Tur mai kao jai gup kwahm huang yai tee hai tur took tee tee jur tur chahng tum mahng mern
You don’t understand the concern I’ve given you, every time we meet, you act like we’re on bad terms
เจ็บในหัวใจช่างปวดร้าวเหลือเกิน ทุกครั้งที่เห็นเธอเดินไปกับใคร
Jep nai hua jai chahng bpuat rao leua gern took krung te ehent tur dern bpai gup krai
It breaks my heart and hurts so much every time I see you walking with someone else

(*) บอกฉันซักคำว่าไม่รักฉันจะไป หากเธอมีใครคนนั้นที่ดีกว่า
Bauk chun suk kum wah mai ruk chun ja bpai hahk tur mee krai kon nun tee dee gwah
Just tell me that you don’t love me and I’ll go, if you have someone else who’s better
บอกฉันซักคำว่าไม่รักฉันจะลา ไม่อยากเสียน้ำตา ให้กับเธออีกต่อไป
Bauk chun suk kum wah mai ruk chun ja lah mai yahk sia numd tah hai gup tur eek dtor bpai
Just tell me that you don’t love me and I’ll say good-bye, I don’t want to lose any more tears over you

(**) เคยบอกว่ารักกัน เคยบอกว่าฉันดี ทำอย่างนี้ไม่ให้รักยังไงไหว
Koey bauk wah ruk gun koey baukw ah chun dee tum yahng nee mai hai ruk yung ngai wai
You used to tell me you loved me, you used to tell me I was great, how can you act like this and not let me love you?
ก็หลอกให้รักเธอ จนแทบจะบ้าตาย แต่สุดท้ายก็ทิ้งฉันไปอยู่กับเขา
Gor lauk hai ruk tur jon taep ja bah dtai dtae soot tai gor ting chun bpai yoo gup kao
You tricked me into loving you until it nearly drove me crazy, but in the end, you dumped me for him
ปล่อยให้ฉันร้องไห้คนเดียว
Bploy hai chun raung hai kon diao
Leaving me to cry alone

จะทนทรมานอีกนานซักเท่าไหร่ กับหัวใจที่เธอแกล้งทำเป็นว่าแคร์
Ja ton toramahn eek nahn suk tao rai gup hua jai tee tur glaeng tum bpen wah care
How much longer will I endure the torture with a heart that you pretended to care about?
ไม่รักไม่ว่าอะไร ไม่ต้องมาดูแล ปล่อยลอยแพหัวใจฉันเลย
Mai ruk mai wah arai mai dtaung mah doo lae bploy loy pae hua jai chun loey
If you won’t love me no matter what, there’s no need to look after me, let my heart drift away

(*,**,**)

Title: ไม่ยอมตัดใจ / Mai Yaum Dtut Jai (I Refuse to Give You Up)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Sek Loso
Year: 2009

เธอได้ยินไหมว่าใครมันร่ำร้องเรียกอยู่
Tur dai yin mai wah krai mun rum raung riak yoo
Do you hear that someone is calling out for you?
อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาด
Yahk hai dai roo wah jai kaung chun mun ja kaht
I want you to know that my heart is dying
จากการกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่า
Jahk gahn gratum tee dtauk yum wah chun doy gwah
From your actions that make it clear that I’m inferior
ตีราคากันต่ำเกิน
Dtee rahkah gun dtum gern
Pricing me too low

(*) เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปด
Meua mun mai roo samaung mun gor kit bpai roy bpaet
When I don’t know, my brain thinks of various things
จากเคยรักแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำซ้ำแสบ
Jahk koey ruk tae gor glai bpen chauk chum sum sum saep
From once being true love, I’ve become repeatedly hurt
เจ็บก็เพราะรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
Jep gor pror ruk mai kit wah tur ja tum chund ai long
I hurt because of love, I never imagined you’d do that to me
คิดแล้วปลง ทรงกับทรุด
Kit laeo bplong song gup soot
I thought about it and realized it’s getting worse

(**) แต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
Dtae jai mun ruk tur gor loey mai yaum dtut jai
But my heart loves you, I refuse to give you up
ไม่ปล่อยให้ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
Mai bploy hai bpai yung yeu tur wai yahng nun
I won’t let you go, I still hold you back like that
เมื่อเธอไม่รักกัน ก็เลยต้องการจะไป
Meua tur mai ruk gun gor loey dtuang ghan ja bpai
When you don’t love me, you have to go
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็น
Ting hai krai dtaung naun bpuat jai hai dtai tung bpen
Leaving someone to sleep, dying of a broken heart

(*,**)

ไม่โทษฟ้าที่ทำให้เธอเป็นอื่น
Mai toht fah tee tum hai tur bpen eun
I don’t blame heaven for turning you into someone else
ต้องทนฝืนแม้คนเขาจะดูถูก
Dtaung ton feun mae kon kao ja doo took
I must endure it, even though other people will look down on me
แม้ว่ารักไม่ทำให้ใจเป็นสุข
Mae wah ruk mai tum hai jai bpen sook
Even though love doesn’t make my heart happy
จะโง่ก็ยอม โง่ก็ยอม
Ja ngoh gor yaum ngoh gor yaum
I’m being stupid, but I give in, I’m being stupid, but I give in

(**)

Title: จะรักใครดี / Ja Ruk Krai Dee (Who Should I Love?)
Artist: Fon Thanasuntorn (ฝน ธนสุนทร)
Album: ใจอ่อน
Year: ??

(*) จะรักคนหนุ่ม ก็กลุ้มใจแท้
Ja ruk kon noom gor gloom jai tae
If I love a younger guy, they’re really worrisome
จะรักคนแก่ ก็ยักแย่ยักยัน
Ja ruk kon gao gor yuk yae yuk yun
If I love an older guy, it’s hard for them to move around
จะรักเชื้อเจ้า ก็ไกลเกินฝัน
Ja ruk cheua jao gor glai gern fun
Loving royalty is beyond my dreams
เพราะอยู่ไกลกัน คนละชั้นชาตินี้
Pror yoo glai gun kon la chun chaht nee
Because we’re so far apart in status in this life

(**) จะรักนายห้าง หรือก็หวังไม่ได้
Ja ruk nah hahng reu gor wung maid ai
Should I love a shopkeeper, or can I not hope for that?
นายห้างตัวใหญ่ หนูกลัวโดนตี
Nai hahng dtua yai noo glua dohn dtee
If the shopkeeper is big, I’m afraid he’ll beat me
จะรักนักเล่น ก็กลัวขายที่
Ja ruk nuk len gor glua kai tee
I could love a performer, but I’m afraid they’d sell me
จะรักเศรษฐี ก็กลัวขี้เหนียว
Ja ruk settee gor glua kee niao
I could love a millionaire, but I’m afraid they’d be stingy

(***) จะรักตำรวจ ก็กลัวเป็นหม้าย
Ja ruk dtum ruat gor glua bpen mai
I could love a police officer, but I’m afraid I’d become a widow
กลัวพวกผู้ร้าย ยิงตายใจเปลี่ยว
Glua puak poo rai ying dtai jai bpliao
I’m afraid bad guys would shoot him dead and I’d be alone
จะรักลิเก กลัวเฉเชือนเชียว
Ja ruk ligay glua chay cheuan chiao
I could love a likay performer, but I’m afraid they’d be moving slowly and dramatically
เรือเมล์เรือเขียว กลัวจริงเชียวใจ
Reua may reua kiao glua jing chiao jai
The big green boat is really scary indeed

(****) จะรักนักบิน ก็กลัวกินน้ำตา
Ja ruk nuk bin gor glua gin num dtah
I could love a pilot, but I’m afraid I’d have to swallow my tears
กลัวโหม่งพสุธา พาให้ห่วงใย
Glua mohng pasootah pah hai huang yai
I’m afraid he’d nosedive into the ground, making me worry
จะรักใครดี ฉันนี้กลุ้มใจ
Ja ruk krai dee chun nee gloom jai
Who should I love? I’m worried
แฟนฉันมากมาย ไม่รู้จะรักใครดี
Faen chun mahk mai mai roo ja ruk krai dee
I have so many boyfriends, I don’t know who I should love

(*,**,***,****)

Title: ก้อนเนื้อข้างซ้าย / Gaun Neua Kahng Sai (The Chunk of Flesh on the Left Side)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Album ใหม่ / Album Mai (New Album)
Year: 2010

ฉันเหงาเหลือเกิน
Chun ngao leua gern
I’m so lonely
ตั้งแต่วันที่เธอจากฉันไป
Dtung dtae wun tee tur jahk chun bpai
Since the day you left me
เหมือนยังไม่นาน เพราะรับมันไม่ได้จริงๆ
Meuan yung mai nahn pror rup mun mai dai jing jing
It seems like it hasn’t been a long time yet because I really can’t accept it
ที่เธอมาบอกลา โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว
Tee tur mah bauk lah doy tee chun mai dai dtung dtua
You came and said good-bye before I was able to prepare myself
ไม่เคยจะเตรียมรับอะไรอย่างนี้
Mai koey ja dtriam rup arai yahng nee
I wasn’t ready to handle anything like this

(*) ก็เลยต้องช้ำใจ เจ็บเหลือเกิน
Gor loey dtaung chum jai jep leua gern
So I must be heartbroken, it hurts so much
เมื่อเธอเดินจากกัน ไม่ทันรับมือ
Meua tur dern jahk gun mai tun rup meu
When you walked away before I was able to handle it
ก้อนเนื้อข้างซ้ายพัง เกินคำเขาลือ
Gaun neua kahng sai pung gern kum kao leu
The chunk of flesh on my left side has collapsed from too many rumors
แล้วชีวิตคืออะไรต่อจากนี้
Laeo cheewit kue arai dtor jahk nee
Now what is life from now on?

ไม่คิดว่าคนที่เคยไว้ใจจะมาหักหลัง
Mai kit wah kon tee koey wai jai ja mah huk lung
I never thought the person I once trusted would stab me in the back
ทำกันได้ลง ฉันคงไม่มีค่าพอ
Tum gun dai long chun kong mai mee kah por
You were able to do it to me, I’m not worth enough
เพราะเธอมาบอกลา โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว
Pror tur mah bauk lah doy tee chun mai dai dtung dtua
Because you came and said good-bye before I was able to prepare myself
ไม่เคยจะเตรียมรับอะไรอย่างนี้
Mai koey ja dtriam rup arai yahng nee
I wasn’t ready to handle anything like this

(*)

รู้ฉันรู้ ฉันไม่ค่อยดีเท่าไร
Roo chun roo chun mai koy dee tao rai
I know, I know I’m not that great
แต่ก็มีใจเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกัน
Dtae gor mee jai meuan kon eun kao meuan gun
But I have a heart just like everyone else

(*)

แล้วชีวิตคือยังไงต่อจากนี้
Laeo cheewit keu yung ngai dtor jahk nee
Now how will life be from now on?

Title: ขอตายในอ้อมกอดเธอ / Kor Dtai Nai Aum Gaut Tur (I Want to Die in Your Embrace)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: I’m Back
Year: 2013

(*) อย่าปล่อยมือฉัน ได้โปรดอย่าไปรักใคร
Yah bploy meu chun dai bproht yah bpai ruk krai
Don’t let go of my hand, please don’t go loving anyone else
ทนไม่ไหว คงต้องตายถ้าขาดเธอ
Ton mai wai kong dtaung dtai tah kaht tur
I can’t take it, I’d die if I was without you
เมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใคร
Meua mee tur laeo mai yahk ja maung hah krai
When I have you, I don’t want to look at anyone else
คนสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธอ
Kon soot tai kor dtai nai aum gaut tur
You’re my final girl, I want to die in your embrace

สมมติว่าวันหนึ่งตื่นมาไม่เจอเธอ
Sommoot wah wun neung dteun mah mai jur tur
If supposing one day I woke up and didn’t see you
ฉันก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
Chun gor mai roo ja yoo peua krai
I wouldn’t know whom I was living for
โลกช่างโหดร้าย ยามเมื่อฉันไม่มีใคร
Lohk chahng hot rai yaum meua chun mai mee krai
The world was so cruel when I didn’t have anyone
สองมือเธอก็ยื่นเข้ามา
Saung meu tur gor yeun kao mah
Then your two hands reached out

(**) เข้ามาโอบกอดฉันให้มั่นใจ
Kao mah ohp gaut chun hai mun jai
Come and embrace me, make me certain
ไม่มีอะไร จะทำร้ายฉันอีกแล้ว
Mai mee arai ja tum rai chun eek laeo
That nothing will hurt me anymore
สายตาเธออ่อนโยนและแน่แน่ว
Sai dtah tur aun yohn lae nae naeo
The look in your eyes is tender and sure
ประสานมือกันมีฉันและมีเธอ
Bprasahn meu gun mee chun lae mee tur
Joining our hands, there’s me and there’s you

(*)

หากวันใดเราต้องห่างไกลกัน
Hahk wun dai rao dtaung hahng glai gun
If one day we must be separated
ให้รู้ว่าใจฉันเป็นของเธอผู้เดียว
Hai roo wah jai chun bpen kaung tur poo diao
Know that my heart belongs only to you

(**,*,*)

คนสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธอ
Kon soot tai kor dtai nai aum gaut tur
You’re my final girl, I want to die in your embrace

Title: ไม่อาจปฎิเสธ / Mai Aht Bpadtiset (I Can’t Deny)
Artist: Sek Loso
Album: I’m Back
Year: 2013

เธอเคยอยู่ตรงนั้น ที่ตรงนั้น
Tur koey yoo dtrong nun tee dtrong nun
You used to be right there, right there
เธอจำได้หรือเปล่า
Tur jum dai reu bplao
Can you remember?
คืนวันที่ปวดร้าว ได้เปิดใจ
Keun wun tee bpuat rao dai bpert jai
During the painful days and nights, I opened my heart
ให้เธอเดินเข้ามา
Hai tur dern kao mah
And let you in

(*) และเวลาก็ทำให้เธอจากไป
Lae welah gor tum hai tur jahk bpai
And time has made you leave
ไปกับสายพายุที่โหมกระหน่ำ
Bpai gup sai pahyoo tee hom granam
With the devastating storm
ไม่ได้มาทวงถาม ไม่ได้มาตอกย้ำ
Mai dai mah tuang tahm mai dai mah dauk yum
I didn’t come to ask for anything, I didn’t come to remind you of anything
แต่มาเพื่อสารภาพ
Dtae mah peua sahrapahp
But I came to confess

(**) ไม่อาจปฏิเสธว่ารักเธอ แม้ว่าเธออาจไม่เคยรักกัน
Mai aht bpadtiset wah ruk tur mae wah tur aht mai koey ruk gun
I can’t deny that I love you, even though you might never have loved me
ฉันไม่อาจจะลืมความสัมพันธ์
Chun mai aht ja leum kwahm sumpun
I won’t forget our relationship
แม้ว่ามันจะสั้นแต่ก็ซึ้งใจ
Mae wah mun ja sun dtae gor seung jai
Though it was short, it was touching
ไม่เสียดาย ที่ได้รัก คนไม่มีหัวใจอย่างเธอ
Mai sia dai tee dai ruk kont mai mee hua jai yahng tur
I don’t regret loving a person without a heart like you

ฉันยังอยู่ตรงนี้ ที่เดิมนี้
Chun yung yoo dtrong nee tee derm nee
I’m still right here, in this same place
แต่มันไม่เหมือนเก่า
Dtae mun mai meuan gao
But it’s not like it used to be
ที่ที่เคยมีเรา ในวันนั้น
Tee tee koey mee rao nai wun nun
The place we once had each other in those days
ฉันยังจำได้ดี
Chun yung jum dai dee
I can still remember well

(*,**,**)

คนไม่มีหัวใจอย่างเธอ
Kon mai mee hua jai yahng tur
A person without a heart like you
คนไม่มีหัวใจอย่างเธอ
Kon mai mee hua jai yahng tur
A person without a heart like you
คนไม่มีหัวใจอย่างเธอ
Kon mai mee hua jai yahng tur
A person without a heart like you