Title: 365 วันกับเครื่องบินกระดาษ / 365 Wun Gup Kreaung Bin Gradaht (365 Days and Paper Airplanes)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

สดสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องนภา
Sot suay hen saeng reuang raung jahk taung napah
It’s so beautiful, I see the shining light from the sky
เหม่อมองฟ้ายามอรุณที่ดูว่างเปล่า
Mur maung fah yahm aroon tee doo wahng bplao
Staring at the sky on this empty morning
ถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเรา
Tah ja kor yahk ja kor hai wun nee kaung rao
If I ask, I want to ask for this day of ours
ได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงาม
Dai mee dtae roy yim tee ngot ngahm
To only have beautiful smiles
บางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปราย
Bahng krung taung fah gor mee yaht fon bproy brai
Sometimes the sky has rain
และตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตา
Lae dtaung nee kong ja mee kae piang num dtah
And right now, there might only be tears
สิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นดังหวังตั้งใจ
Sing tee wung nai wun nee mai bpen dung wung dtung jai
Today the things that I’ve hoped haven’t gone according to plan
พรุ่งนี้ต้องลองเริ่มใหม่สักครา
Proong nee dtaung laung rerm mai suk krah
Tomorrow I must try starting over again
ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอด
Kwahm fai fun tee mee nai jai dtalaut
The dreams that I’ve always had in my heart
คือมีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นเรื่อยมา
Keu mee dtua chun tee tum dtahm fun nun reuay mah
Is for me to always follow my dreams
ได้ทำตามสิ่งที่รัก
Dai tum dtahm sing tee ruk
To do what I love
ได้ทำตามปรารถนา
Dai tum dtahm bprattanah
To do what I desire
เอื้อมมือคว้าเป็นดังที่ใจต้องการ
Euam meu kwah bpen dung tee jai dtaung gahn
Reaching out for what my heart wants

(*) อธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกล
Attitahn bon tahng tee saen yao glai
Praying on a long road
คือชีวิตที่ลอยไป
Keu cheewit tee loy bpai
It’s a life that’s floating along
เป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษ
Bpen meuan kreuang bin gradaht
Like a paper airplane
ตราบแรงลมจะพาพัด
Dtrahp raeng lom ja pah put
As long as the strength of the wind is blowing
ปล่อยใจลอยล่องในอากาศ
Bploy jai loy laung nai ahgaht
I let my heart float in the air
แค่เพียงเราก้าวเดินออกไป
Kae piang rao gao dern auk bpai
We just move forward
บินไปไกลแค่ไหน
Bin bpai glai kae nai
However far we fly
เพียงใดก็ไม่สำคัญ
Piang dai gor mai sumkun
It’s not more important
กว่าการที่ได้โบยบิน
Gwah gahn tee dai boy bin
Than the flight itself
ไปถึงยังไงและที่ไหนมา
Bpai teung yung ngai lae tee nai mah
Wherever we go and wherever we’ve been
ปล่อยใจไปปล่อยใจฝัน
Bploy jai bpai bploy jai fun
I let go of my heart and let it dream
ปล่อยใจลอยล่องในนภา
Bploy jai loy laung nai napah
I let my heart float in the sky
หมุนไปในเวลาทุกช่วงที่มี
Moon bpai nai welah took chuang tee mee
Circulating at every moment that it has
365日
365nichi
365 days

กี่ครั้งที่ฉันจะมองไม่เห็นดวงดาว
Gee krung tee chun ja maung mai hen duang dao
However many times I look and don’t see any stars
อาจเป็นคืนที่มืดมัวและดูหมองหม่น
Aht bpen keun tee meut mua lae doo maung mon
It might be a dark night that seems dim
จะดีไหมถ้าในตอนนี้
Ja dee mai tah nai dtaun nee
Wouldn’t it be nice if right now
มีใครเป็นเพื่อนสักคน
Mee krai bpen peuan suk kon
There was someone to be a friend
ปลอบโยนให้คืนนี้ผ่านเลยไป
Bplaup yohn hai keun nee pahn loey bpai
Comforting you through this night?
อย่าไปคิดเอาเองว่าไม่มีใคร
Yah bpai kit ao eng wah mai mee krai
Don’t go thinking that there’s no one
แค่ลองเปิดใจให้ได้รับรู้ถึงบางสิ่ง
Kae laung bpert jai hai dai rup roo teung bahng sing
Just try opening your heart and let it acknowledge some things
ยังมีใครอยู่ตรงนี้
Yung mee krai yoo dtrong nee
You still have someone right here
ยังรอเป็นที่พึ่งพิง
Yung ror bpen tee peung ping
Still waiting for you to depend on them
แต่ความจริงเราเพียงแค่มองข้ามไป
Dtae kwahm jing rao piang kae maung kahm bpai
But in reality, we just overlook them

อธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกล
Attitahn bon tahng tee saen ayo glai
Attitahn bon tahng tee saen yao glai
Praying on a long road
คือชีวิตที่ลอยไป
Keu cheewit tee loy bpai
It’s a life that’s floating along
เป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษ
Bpen meuan kreuang bin gradaht
Like a paper airplane
ที่โบยบินสู่ความฝัน
Tee boy bin soo kwahm fun
That’s flying to your dreams
หอบความรักไปในอากาศ
Haup kwahm ruk bpai nai ahgaht
Carrying love through the air
แค่เพียงเชื่อมั่นและศรัทธา
Kae piang cheua mun lae suttah
Just trust in it and have faith
บินออกไปสู่ฟ้ามีดวงตาเฝ้าชื่นชม
Bin auk bpai soo fah mee duang dtah fao cheun chom
Flying out to the sky, eyes are admiring it
กางปีกสยายตามลม
Gahng bpeek sayai dtahm lom
Spreading its wings with the wind
ดูแสนงดงามประดับฟ้าไกล
Doo saen ngot ngahm bpradup fah glai
It seems so beautiful decorating the sky
อาจไม่รู้วิธีพับแต่วันนี้ก็บินมาไกล
Aht mai roo witee pup dtae wun nee gor bin mah glai
We might not know how to fold it, but today we’ve flown far
ก้าวไปรวมพลังรักและหวังดี
Gao bpai ruam pleng ruk lae wung dee
Moving forward with love songs and good intentions
365日
365nichi
365 days

(*)

เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float
เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float
เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float

Title: แค่หลับตา / Kae Lup Dtah (Just Close Your Eyes)
Artist: Panya Pakunpanya
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อความเงียบเหงาไม่เคยจะผ่านพ้นไป
Meua kwahm ngiap ngao mai koey ja pahn pon bpai
When loneliness never passes
เมื่อใจสลาย และไม่มีใครเคยรู้
Meua jai salai lae mai me ekrai koey roo
When your heart is broken and no one ever knows
เมื่อถูกทอดทิ้ง ไม่มีสักคนเหลืออยู่
Meua took taut ting mai mee suk kon leua yoo
When you’ve been abandoned and no one is left
เมื่อต้องการรู้ ชีวิตนี้อยู่เพื่อใคร
Meua dtaung gahn roo cheewit nee yoo peua krai
When you need to know who you’re living for

(*) ปลดปล่อย มาระบาย ความทุกข์ที่ไม่มีคนรับฟังจากใจ
Bplot bploy mah rabai kwahm took tee mai mee kon rup fung jahk jai
Let it go, express the suffering that no one will listen to from your heart
พระเยซู ยังรออยู่ ไม่เคยไกล ได้ยินทุกความปวดร้าว
Prayesoo yung ror yoo mai koey glai dai yin took kwahm bpuat rao
Jesus is still waiting, never far, he hears every pain

(**) พระองค์เข้าใจ ทุกความรู้สึก นำ้ตาที่อยู่ลึกๆ ข้างใน
Pra ong kao jai took kwahm roo seuk num dtah tee yoo leuk leuk kahng nai
God understands every feeling and the tears deep down inside
พระองค์ได้ยิน เสียงใจร้องไห้ พระองค์ทรงห่วงใยและตามหา
Pra ong dai yin siang jai raung hai pra ong song huang yai lae dtahm hah
God hears the voice of your heart crying, god cares about you and searches for you
ทิ้งทุก ๆ อย่าง เรื่องราวที่หนัก แล้วให้ความรักเข้าไป เพื่อเยียวยา
Ting took took yahng reuang rao tee nuk laeo hai kwahm ruk kao bpai peua yiao yah
Throw away everything that’s stressful and let the love of the lord come in and take care of you
แค่หลับตา … ให้พระองค์รักษาใจ
Kae lup dtah hai pra ong ruk sah jai
Just close your eyes and let god take care of your heart

ที่เคยชอกช้ำ เพราะใครทำให้เสียใจ
Tee koey chauk chum pror krai tum hai sia jai
What once hurt you because someone made you sad
ไม่นานจะหาย ทรงสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
Mai nahn ja hai song sahng keun mai eek krung
Pretty soon they’ll disappear, creating something new again
ในความมืดมิด พระองค์จะนำพ้นผ่าน
Nai kwahm meut mit pra ong ja num pon pahn
In the darkness, god will lead you through
แค่อธิษฐาน แล้วไว้วางใจพระองค์
Kae attitahn laeo wai wahng jai pra ong
Just pray and put your trust in god

(*,**)

แค่หลับตา เข้ามากอดพระองค์
Kae lup dtah kao mah gaut pra ong
Just close your eyes and embrace god

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล , ปัญญา ปคูณปัญญา
Mix : รัชกฤต ชาติเมธีกุล
Mastering: บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ตัวเปล่า / Dtua Bplao (Unmarried)
Artist: Peter Corp Dyrendal
Album: OST สายลมกับแสงดาว / Sai Lom Gup Saeng Dao
Year: 2002

(*) ฉันมันตัวเปล่า ก็เหงามันเรื่อยไป ถึงจะมีใจ เก็บไว้ที่จะให้เธอ
Chun mun dtua bplao gor ngao mun reuay bpai teung ja mee jai gep wai tee ja hai tur
I’m unmarried, I’m always lonely, even though I have a heart, I’m saving it for you
อาจดูไม่มากมาย อาจดูไม่เลิศเลอ ฉันก็ให้เธอ หมดแล้วทั้งหัวใจ
Aht doo mai mahk mai aht doo mai lurt lur chun gor hai tur mot laeo tung hua jai
It might not seem like much, it might not seem wonderful, but I’ve already given it all to you

ฉันก็รู้ตัว ว่าฉันมันต้อยต่ำ ฉันไม่เคยจำ ว่าฟ้านั้นสูงเกินไป
Chun gor roo dtua wah chun mun dtoy dtum chun mai koey jum wah fah nun soong gern bpai
I realize that I’m inferior, I never remember the sky is too high
ไม่เคยจะห้ามตัว ไม่เคยจะห้ามใจ ถึงจะมีใจ แต่ฉันไม่คู่ควร
Mai koey ja hahm dtua mai koey ja hahm jai teung ja mee jai dtae chun mai koo kuan
I never forbid myself, I never stop my heart, even though I have feelings for you, I’m unsuitable

(**) เก็บเธอเอาไว้ในใจคงจะดีกว่า เก็บคำว่ารักในใจเพียงแค่ในฝัน
Gep tur ao wai nai jai kong ja dee gwah gep kum wah ruk nai jai piang kae nai fun
It’s better if I just keep you in my heart and keep my love in my heart just for my dreams
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเหลือเพียงแค่ฉัน แต่ว่าใจของฉันจะรักเธอคนเดียว
Mai wah wun proong nee ja leua piang kae chun dtae wah jai kaung chun ja ruk tur kon diao
No matter if I’m the only one left tomorrow, my heart will only love you

ฉันมันตัวเปล่า ก็เหงามันเรื่อยไป ฉันก็เข้าใจ แต่ฉันก็รักเธอ
Chun mun dtua bplao gor ngao mun reuay bpai chun gor kao jai dtae chun gor ruk tur
I’m unmarried, I’m always lonely, I understand, but I love you
อาจมีแค่หัวใจ ที่ดูไม่เลิศเลอ ฉันก็ให้เธอ หมดแล้วทั้งหัวใจ
Aht mee kae hua jai tee doo mai lurt lur chun gor hai tur mot laeo tung hua jai
I might only have a heart that might not seem wonderful, but I’ve already given it all to you

ให้เธอได้โปรดเข้าใจ ให้เธอคนเดียวจริงๆ
Hai tur dai bproht kao jai hai tur kon diao jing jing
Please understand, I’ve really only given it to you

(**,*)

ถึงจะมีใจ แต่ฉันไม่คู่ควร
Teung ja mee jai dtae chun mai koo kuan
Even though I have feelings for you, I’m unsuitable

   

คำร้อง : กฤชยศ เลิศประไพ
ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร
เรียบเรียง : วราวุธ เปี่ยมมงคล

Title: จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง / Ja Ruk Gor Mai Ruk Ja Ting Gor Mai Ting (Will You Love Me or Not? Will You Leave Me or Not?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: [Single]
Year: 2018

จะหลอกกันไปจนตายเลยหรือ
Ja lauk gun bpa jon dtai loey rur
Will you deceive me until you die or what?
นี้หรือคือคนที่รักกัน รู้ไหมมันทรมาน
Nee reu keu kon tee ruk gun roo mai mun toramahn
Is this what people who love each other do? Do you know it’s torture
กับการโดนคนรักนอกใจ
Gup gahn dohn kon ruk nauk jai
To be cheated on by the person you love?
อยู่กันมาเธอก็รู้ ฉันเองไม่เหลือใคร
Yoo gun mah tur gor roo chun eng mai leua krai
We’ve been together, you know I don’t have anyone else left
คิดดีๆ ก่อนจะทำร้าย คนที่รักเธอ
Kit dee dee gaun ja tum rai kon tee ruk tur
Think carefully before you hurt someone who loves you

(*) เธอคือคนเดียวที่ฉันรัก ฉันคือคนเดียวที่เธอไม่เอา
Tur keu kon diao tee chun ruk chun keu kon dio tee tur mai ao
You’re the only person whom I love, I’m the only person whom you don’t want

(**) จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง
Ja ruk gor mai ruk ja ting gor mai ting
Will you love me or not? Will you leave me or not?
งั้นเธอควรอยู่นิ่งๆ ฉันจะทิ้งเอง
Ngun tur kuan yoo ning ning chun ja ting eng
If that’s the case, you should just sit calmly and I’ll be the one to leave you
จะเอายังไงก็ไม่เอา ฉันเดาใจคนไม่เก่ง
Ja ao yung ngai gor mai ao chun dao jai kon mai geng
Whatever you take, you don’t want, I’m not good at guessing your heart
สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

(*,**)

สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เพชร สหรัตน์

Title: ปล่อยไว้อย่างนี้ / Bploy Wai Yahng Nee (Leave Me Like This)
Artist: Oat Prakasit (โอ๊ต ประกาสิต)
Album: [Single]
Year: 2018

ให้ยืนตรงไหนหรือมีตำแหน่งอะไร
Hai yeun dtrong nai reu mee dtum naeng arai
Where do I stand? Is there some position?
จะมองว่าฉันสำคัญในใจแค่ไหน
Ja maung wah chun sumkun nai jai kae nai
How important do you consider me as in your heart?
จะคิดถึงฉันเป็นคนสุดท้าย
Ja kit teung chun bpen kon soot tai
Will I be the last person you think of?
จะคิดถึงฉันในวันที่ไม่มีใครสักคน แบบไหนฉันก็เข้าใจ
Ja kit teung chun nai wunt ee mai me ekrai suk kon baep nai chun gor kao jai
Will you think of me when you don’t have anyone else? Whichever way, I understand

(*) แค่ปล่อยให้ฉันนั้นได้รักเธอ แค่อย่าผลักไสและไล่ฉันไป
Kae bploy hai chun nund ai ruk tur kae yah pluk sai lae lai chun bpai
Just let me be able to love you, just don’t push me away
แค่ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ เป็นแค่ซักคนที่อยู่ไกลไกล
Kae bploy ao wai yahng nee bpen kae suk kon tee yoo glai glai
Just leave me like this, I’m just a distant person
แค่ปล่อยให้ฉันนั้นได้ชื่นใจ แค่เผื่อวันไหนจำเป็นและต้องการ
Kae bploy hai chun nun dai cheun jai kae peua wun nai jum bpen lae dtaung gahn
Just let me be happy, just in case some day you need me
แค่ขอเป็นคนสุดท้าย ที่ยังเหลือให้เธอเรียกใช้ ฉันก็ดีใจ
Kae kor bpen kon soot tai tee yung leua hai tur riak chai chun gor dee jai
I just want to be the last person still remaining for you to call on, and I’ll be happy

ไม่เคยจะคิดวุ่นวายให้เกิดรำคาญ
Mai koey ja kit woon wai hai gert rumkahn
I’ve never thought of bothering you or making you angry
ไม่เคยเรียกร้องต้องการใดใดซักครั้ง
Mai koey riak raung dtaung gahn dai dai suk krung
I’ve never begged for anything
ไม่ขอให้เสียเวลาใส่ใจ
Mai kor hai sia welah sai jai
I’m not asking for you to waste time paying attention to me
แค่ขอให้รู้ไม่ว่าจะดีจะเลวอย่างไร สุดท้ายเธอยังมีฉัน
Kae kor hai roo mai wah ja dee ja leo yahng rai soot tai tur yung mee chun
I just want to let you know that no matter how good or bad things get, in the end, you still have me

(*,*)

   

คำร้อง/ ทำนอง ประกาสิต เลิศมุกดา
เรียบเรียง ประกาสิต เลิศมุกดา

   

I’m really glad the music video took this song to be told from the point of view of our pets, that they’ll always be here for us. Because as a love song, it’s just too passive for me haha, so that made it cute and sweet ^^

Title: เธอคือความมืดมน / Tur Keu Kwahm Meut Mon (You Are Darkness)
Artist: The Passion of Anna
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อเธอย่างกราย…ละลายใจฉัน
Meua tur yahng grai lalai jai chun
When you strutted in, my heart melted
ความเจ็บปวดภายใน…เรี่ยวแรงเหือดหาย
Kwahm jep bpuat pai nai riao raeng heuat hai
There was pain inside, my strength disappeared
ความทรมาน…กลืนฉันจมหาย
Kwahm toramahn gleun chun jom hai
Torture swallows me down

และในวันที่ฉันพบเธอ เรื่องราวทั้งหมดที่ฉันได้เจอ
Lae nai wun tee chun pob tur reuang rao tung mot tee chun dai jur
And when I met you, all the stories that I faced
เพราะเธอคือความมืดมน
Pror tur keu kwahm meut mon
Because you are darkness

ค่ำคืนยากเย็น…เมื่อเธอต้องสายตา
Kum keun yahk yen meua tur dtaung sai dtah
The night dis difficult when you have to see
ดั่งเมฆฝนบนฝากฟ้า…ความรักจางหาย
Dung mek fon bon fahk fah kwahm ruk jahng hai
Like rain clouds in the sky, love faded away
ฉันต้องการหลีกหนี…จากฝันที่สลาย
Chun dtaung gahn leek nee jahk fun tee salai
I need to flee from my destroyed dreams

และในยามที่เธอห่างหาย ในความดึกดื่นที่รักมลาย
Lae nai yahm tee tur hahng hai nai kwahm deuk deun tee ruk malai
And when you disappeared, in the lateness when love was destroyed
เพราะเธอคือความมืดมน
Pror tur eu kwahm meut mon
Because you are darkness

(*) และในวันที่ฉันพบเธอ เรื่องราวทั้งหมดที่ฉันได้เจอ
Lae nai wun tee chun pob tur reuang rao tung mot tee chun dai jur
And when I met you, all the stories that I faced
ฉันต้องการหลุดพ้น
Chun dtaung gahn loot pon
I need to escape

(*)

ฉันต้องการหลุดพ้น
Chun dtaung gahn loot pon
I need to escape
ฉันต้องการหลุดพ้น
Chun dtaung gahn loot pon
I need to escape

ฉันต้องการหลุดพ้น พ้น พ้น พ้น พ้น พ้น พ้น จากเธอ..
Chun dtaung gahn loot pon pon pon pon pon pon pon jahk tur
I need to escape, escape, escape, escape, escape, escape, escape from you
ฉันต้องการหลุดพ้น พ้น พ้น พ้น พ้น พ้น พ้น จากเธอ..
Chun dtaung gahn loot pon pon pon pon pon pon pon jahk tur
I need to escape, escape, escape, escape, escape, escape, escape from you

   

เนื้อร้อง : สามารถ อิ่มขำ
ทำนอง : สามารถ อิ่มขำ,กาญจนา วรสิษฐ์
เรียบเรียง :กาญจนา วรสิษฐ์ ,ธีรพงษ์ พรหมดี,ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล,ศุภฤกษ์ กานต์ศุภมิตร

Title: เอามั้ย / Ao Mai (Wanna?)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค) and Two Popetorn (ตู่ ภพธร)
Album: [Single]
Year: 2018

มองดูเธออยู่นาน ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Maung doo tur yoo nahn tahm glahng poo kon mahk mai
I’ve been watch you for a while in the middle of a crowd
มองแล้วเริ่มสงสัย ว่าทำไมเธอดูเศร้า ๆ
Maung laeo rerm song sai wah tummai tur doo sao sao
Watching, I’m starting to wonder why you look so sad
เหงามานานใช่ไหม แฟนเธอไปอยู่ไหน
Ngao mah nahn chai mai faen tur bpai yoo nai
You’ve been lonely for a while, haven’t you? Where has your boyfriend gone?
เธออยู่คนเดียวมานานแค่ไหน มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
Tur yoo kond iao mah nahn kae nai mee arai hai chuay reu bplao
However long you’ve been alone for, is there anything I can do to help?

(*) เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน ฟังก่อน
Diao gaun chah gaun fung gaun
Wait, hold on, listen first
ฉันว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายกัน
Chun wah rao mee bahng yahng tee klai gun
I think we have some things in common
ก็แค่รู้สึกอยากหาอะไรให้เธอดื่ม
Gor kae roo seuk yahk hah arai hai tur deum
I just feel like I want to find something for you to drink
สักแก้วหนึ่ง
Suk gaeo neung
Just one glass

(**) เรามารู้จักกันเอามั้ย
Rao mah roo juk gun ao mai
Shall we get to know each other?
เผื่อว่ามีอะไรพูดคุยแบบคนเหงา
Peua wah mee arai poot kooey baep kon ngao
In case there’s anything to talk about like lonely people
อีกตั้งนานจนกว่าจะเช้า
Eek dtung nahn jon gwah ja chao
For a long time until morning
ให้อยู่ตรงนี้คนเดียวทั้งคืนคงไม่ไหว
Hai yoo dtrong nee kon diao tung keun kong mai wai
I can’t let you be here alone all night
มีกันเอาไว้ก็คงจะดีกว่า
Mee gun ao wai gor kong ja dee gwah
It would be better if we had each other

ใครจะไปเข้าใจ ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไร
Krai ja bpai kao jai wah yoo kon diao mun bpen yahng rai
Who would understand how being alone is?
บางครั้งก็ทนไม่ไหว หัวใจฉันมันว่างเปล่า
Bahng krung gor ton mai wai hua jai chun mun wahng bplao
Sometimes I can’t take it, my heart is empty
นั่งที่เดิมทุกวัน เพลงที่เคยได้ฟัง
Nung tee derm took wun pleng tee koey dai fung
Sitting in the same place every day, the music that I once listened to
ไม่เข้าใจเหมือนกัน จะเศร้าอะไรทุกวัน
Mai kao jai meuan gun ja sao arai took wun
I don’t understand it either, what am I sad about every day?
ไม่มีคนเข้าใจ แค่อยากมีคนระบาย
Mai mee kon kao jai kae yahk mee kon rabai
I don’t have anyone who understand, I just want to have someone to let it out to
ก็ใครมันจะไปทนไหว
Gr krai mun ja bpai ton wai
Who would be able to endure this?

(*,**)

Hey girl, I can see you sitting there all lonely and alone
I know you need someone to talk to on the phone.
Someone to wait for you when you get home.
When you’re feeling freaky, baby, I can make you moan

เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน
Diao gaun chah gaun
Wait, hold on

(**,**)

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร
ทำนอง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร & Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

Being a duet of the great Singto and Two, I was expecting a lot, but I feel kind of disappointed in this. It’s nowhere near as catchy as I was hoping for, as both Two and Singto have proven their capable of in their solo songs, and the lyrics feel kind of sleezy, like it’s just a guy trolling for lonely women to hit on. :/ Guess I’ll pass on this one.

Title: Full Moon
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกๆคืนที่นอนหลับตาก็ยังมีเธออยู่ในฝัน
Took took keun tee naun lup dtah gor yun gmee tur yoo nai fun
Every night that I sleep, I still have you in my dreams
ไม่ว่าจะทำอะไรตอนไหนเธอยังคงอยู่ในนั้น
Mai wah ja tum arai dtaun nai tur yung kong yoo nai nun
No matter what I do or when, you’re still there
อยู่ อยู่ในหัวใจ อยู่ ไม่เลือนและลบไป
Yoo yoo nai hua jai yoo mai leuan lae lop bpai
You stay, stay in my heart, you stay, you don’t fade away
ยิ่งจะชัดเจน มันยิ่งชัดเจน ยิ่งนานเท่าไรยิ่งจำภาพเธอได้ชัดเจน ขึ้นทุกๆวัน
Ying ja chut jen mun ying chut jen ying nahn tao rai ying jum pahp tur dai chut jen keun took took wun
The clearer it gets, the clearer it gets, the longer time goes on, the more clearly I remember your image each day
เปรียบเธอดั่งเป็นพระจันทร์งดงามดั่ง Full moon
Bpriap tur dung bpen prajun ngot ngahm dung full moon
It’s like you’re a beautiful moon, like a full moon
baby I just wanna be with you, but all that I can do is
Baby, I just want to be with you, but all that I can do is

(*) ฝันไป ฝันว่าเรานั้นรักกัน ฝันไป ฝันว่าเราได้เคียงคู่กัน
Fun bpai fun wah rao nun ruk gun fun bpai fun wah rao dai kiang koo gun
Dream, dream that we love each other, dream, dream that we’re beside each other
ได้จับมือ โอบกอดเธอ อย่างที่ใจคิด
Dai jup meu ohp gaut tur yahng tee jai kit
Holding hands, embracing you like my heart imagines
แต่ความจริง มันไม่ใช่เลยสักนิด
Dtae kwahm jing mun mai chai loey suk nit
But the truth isn’t like that at all
เพ้อไป คิดเอาเองว่าซักวัน เพ้อไป คิดว่าเธอจะมองที่ฉัน
Pur bpai kit ao eng wah suk wun pur bpai kit wah tur ja maung tee chun
Fantasizing, thinking to myself that some day, fantasizing, thinking that you’ll look at me
แม้เป็นเวลาสั้นๆ เพียงแค่เท่านั้นฉันก็ดีใจ
Mae bpen welah sun sun piang kae tao nun chun gor dee jai
Even if it’s just a short time, I’d be happy with just that

แค่ได้พบ แค่ได้คุย ก็สุขใจแล้ว
Kae dai pob kae dai kooey gor soo jai laeo
Just being able to see you, just being able to talk to you makes me happy already
ไม่กล้าคิด ให้มันเกินเลย ไปกว่านั้น
Mai glah kit hai mun gern loey bpai gwah nun
I don’t dare think of making it anymore than that
กลัว กลัวเธอไม่เข้าใจ ฉันกลัว กลัวเธอจะหายไป
Glua glua tur mai kao jai chun glua glua tur ja hai bpai
I’m scared, scared you won’t understand, I’m scared, scared you’ll disappear

คงเพราะฉันเอง มันไม่ห้ามใจ ทั้งๆที่รู้ว่าเธอนั้นก็เป็นของใคร
Kong pror chun eng mun mai hahm jai tung tung tee roo wah tur nun gor bpen kaung krai
Because I didn’t forbid myself, even though I knew that you belonged to someone else
และทั้งหัวใจ เธอนั้นก็ยังคงมีเขาอยู่ ทั้งๆที่รู้ก็รักเธอจนหมดใจ
Lae tung hua jai tur nun gor yung kong mee kao yoo tung tung tee roo gor ruk tur jon mot jai
And your whole heart still has him, even though I know, I love you with all my heart

ทำได้เพียงแค่
Tum dai piang kae
All I can do is
(*)

ฉันคงไม่อาจจะรั้งความรู้สึกที่ฉันมีให้
Chun kong mai aht ja rung kwahm roo seuk tee chun mee hai
I can’t hold back the feelings that I have
แม้รู้ว่าใจเธอคงไม่มีฉัน
Mae roo wah jai tur kong mai mee chun
Even though that I know your heart doesn’t have me
แต่ฉันยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อมองพระจันทร์
Dtae chun yung kong yoo dtrong nee peua maung prajun
But I’ll still be right here to look at the moon
หวังแค่เพียงว่า ซักวันฉันและเธอได้คู่กัน แต่ฉันเข้าใจดี
Wung kae piang wah suk wun chun lae tur dai koo gun dtae chun kao jai dee
I just hope that some day, you and I can be a couple, but I understand full well

ทำได้เพียงแค่
Tum dai piang kae
All I can do is
(*)

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD

Title: สร้างมาด้วยรัก / Sahng Mah Duay Ruk (Created With Love)
Artist: Kimiko Matchima (คิมิโกะ)
Album: OST บางกอกนฤมิตร / Bangkok Nareumit
Year: 2018

สิ่งที่ฝันที่ฉันทุ่มเทด้วยใจ
Sing tee fun tee chun toom tay duay jai
The things I dreamed of, that I devoted my heart for
ชีวิตต้องแลกเท่าไรเพื่อสิ่งที่ฉันฝัน
Cheewit dtaung laek tao rai peua sing tee chun fun
I traded so much of my life for the things I dreamed of
ยากลำบากสู้มาฝ่าฟัน
Yahk lumbahk soomah fah fun
It was difficult, but I fought and struggled
ห่วงและหวงด้วยความผูกพันสุดใจ
Huang lae huang duay kwahm pook pun soot jai
Worried and jealous with the deep connection

(*) สิ่งที่ฝันที่รักเท่าดวงชีวี
Sing tee fun tee ruk tao duang cheewee
The things I dreamed of, that I loved as much as my life
ถ้าแม้มีใครราวีแย่งชิงจากเราไป
Tah mae mee krai rahwee yaeng ching jahk rao bpai
Even if people harass and steal from us
ขอยืนหยัดป้องกัน
Kor yeun yut bpaung gun
I want to stand our ground and protect each other
ไม่ยอมให้ใครหน้าไหน
Mai yaum hai krai nah nai
I refuse to let anyone
พรากสิ่งที่รักให้ไกลจากฉัน
Prahk sing tee ruk hai glai jahk chun
Separate the things I love from me

(**) สร้างมาด้วยรักสร้างมาด้วยใจ
Sahng mah duay ruk sahng mah duay jai
Created with love, created with my heart
แสนงามวิไลชื่นชมด้วยความสุขสันต์
Saen ngahm wilai cheun chom duay kwahm sook sun
So beautiful, I admire you with happiness
ฝันอันสดใส
Fun un sot sai
A bright dream
ขอได้ครอบครองตราบจนนิรันดร์
Kor dai kraup kraung dtrahp jon nirun
I want to possess it for eternity
จะรักษาด้วยชีวัน
Ja ruk sah duay chee wun
I’ll take care of it with my life
กอดฝันจนวันสุดท้าย
Gaut fun jon wun soot tai
Embracing my dream until the final day

(*,**)

Title: เอาไว้ค่อยคุย / Ao Wai Koy Kooey (TTYL)
Artist: Gliss
Album: [Single]
Year: 2018

เธออย่าถามว่าฉันรักเธออยู่ไหม
Tur yah tahm wah chun ruk tur yoo mai
Don’t ask if I love you
ไม่ต้องค้นหาว่าตัวฉันอยู่ที่ใด
Mai dtaung kon hah wah dtua chun yoo tee dai
You don’t have to search for where I am
โปรดอยู่ตรงนั้นตรงที่ของเธอ
Bproht yoo dtrong nun dtrong tee kaung tur
Please stay right where you are in your place
ไม่ต้องมาพบเจอให้ฉันลำบากใจ
Mai dtaung mah pob jur hai chun lumbahk jai
You don’t have to come see me and trouble me

ฉันเคยขอให้เธอไม่ไปจากฉัน
Chun koey kor hai tur mai bpai jahk chun
I once asked for you not to leave me
ฉันฉุดรั้งให้เธอไม่จากฉันไป
Chun choot rung hai tur mai jahk chun bpai
I pulled you back to keep you from leaving me
ไม่มีความหมายกับคนไร้หัวใจ
Mai mee kwahm mai gup kon rai hua jai
It was meaningless for someone without a heart
แต่มาวันนี้ขอฉันยกโทษให้เธอได้ไหม
Dtae mah wun ne kor chun yok toht hai tur dai mai
But today, you ask me to forgive you

(*) เพราะฉันยังเจ็บที่รักเธออยู่
Pror chun yung jep tee ruk tur yoo
Because I’m still hurting for loving you
และโกรธที่เธอทิ้งไป
Lae groht tee tur ting bpai
And angry that you dumped me
คงรับไม่ไหวถ้าเป็นตอนนี้
Kong rup mai wai tah bpen dtaun nee
I can’t accept it right now

(**) เอาไว้ค่อยคุยได้ไหมยังไม่หายดี
Ao wai koy kooey dai mai yung mai hai dee
Save it and talk to me later, please, I still haven’t gotten over it
รอให้ฉันคนนี้เข้มแข็งสักหน่อย
Ror hai chun kon nee kem kaeng suk noy
Wait for me to get stronger
ให้เวลาเยียวยาหัวใจ
Hai welah yiao yah hua jai
Give me some time to treat my heart
ทำแบบนี้เธอไม่เหลือใครใช่ไหม
Tum baep nee tur mai leua krai chai mai
If you’re doing this, you don’t have anyone else left, do you?
เธอเคยคิดบ้างไหมฉันเป็นยังไง
Tur koey kit bahng mai chun bpen yung ngai
have you ever thought how I was
ตั้งแต่วันที่เธอทิ้งไปไม่อยู่ตรงนี้
Dtung dtae wun tee tur ting bpai mai yoo dtrong nee
Since the day you dumped me and weren’t here?

ทั้งที่ฉันไม่เคยรักใครคนไหน
Tung tee chun mai koey ruk krai kon nai
Even though I’ve never loved anyone else
ไม่คิดแบ่งปันหัวใจออกไปให้ใคร
Mai kit baeng bpun hua jai auk bpai hai krai
I never thought of sharing my heart with anyone else
มีแต่เธอนั้นอยู่ในหัวใจ
Mee dtae tur nun yoo nai hua jai
I had only you in my heart
แต่เธอกลับทำให้ฉันทุกข์ทนแทบไม่ไหว
Dtae tur glup tum hai chun took ton taeo mai wai
But you ended up making me suffer so much I nearly can’t take it

(*,**)

ภาพวันที่เธอทิ้งกัน
Pahp wun tee tur ting gun
The image of the day you dumped me
ภาพวันคืนเหล่านั้นมันทำลายตัวฉัน
Pahp wun keun laeo nun mun tum lai dtua chun
The images of those days destroy me
ต้องเจ็บซ้ำๆทุกครั้งที่เธอกลับมา
Dtaung jep sum sum took krung tee tur glup mah
I must hurt over and over every time you come back

(*,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Producer : ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)